Zjevení Janovo:

úvodem

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22

vznik knihy
obsah
poselství
promluvy
literatura

Ross Taylor 2010, komentář ke knize Zjevení v pdf souboru: Poznámky


Zjevení Janovo 16


biblický text zveřejněn v překladu ČSP

1Tu jsem uslyšel mocný hlas ze svatyně, který těm sedmi andělům říkal: „Jděte a vylejte těch sedm misek Božího hněvu na zem.“

2První z nich odešel a vylil svou misku na zem, a na lidi, kteří měli cejch šelmy a kteří se klaněli jejímu obrazu, přišly zlé a zhoubné vředy.

3Druhý anděl vylil svou misku do moře, a změnilo se v krev jako krev mrtvého a všechna živá duše, která byla v moři, zemřela.

4Třetí vylil svou misku do řek a pramenů vod, a objevila se v nich krev. 5Uslyšel jsem, jak anděl vod říká: „Spravedlivý jsi, který jsi a kterýs byl, ty Svatý, že jsi vynesl tento soud; 6neboť prolili krev svatých a proroků, a dal jsi jim pít krev. Zaslouží si to!“

7A uslyšel jsem, jak oltář říká: „Ano, Pane Bože Všemohoucí, pravé a spravedlivé jsou tvé soudy.“

8A čtvrtý anděl vylil svou misku na slunce, a bylo mu dáno, aby ožehlo lidi ohněm. 9Lidé byli ožehnuti velikým žárem a proklínali jméno Boha, který měl moc nad těmito ranami, ale neobrátili se, aby mu vzdali slávu.

10Pátý anděl vylil svou misku na trůn šelmy, a její království se zatmělo; lidé se bolestí kousali do jazyka 11a proklínali nebeského Boha pro své bolesti a pro své vředy, ale neodvrátili se od svých skutků.

12Šestý anděl vylil svou misku na velikou řeku Eufrat, a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce. 13A uviděl jsem z úst draka a z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy jako žáby. 14Jsou to duchové démonů, činící znamení; vycházejí ke králům celé obydlené země, aby je shromáždili k boji ve veliký den Boha, Všemohoucího.

15Hle, přicházím jako zloděj; blahoslavený, kdo bdí a střeží své šaty, aby nechodil nahý a neviděli jeho nahotu.‘

16I shromáždil je na místo, zvané hebrejsky Harmagedon.

17Sedmý anděl vylil svou misku na ovzduší, a ze svatyně od trůnu vyšel mocný hlas, který řekl: „Stalo se!“

18A nastaly blesky, hlasy a hromy, a nastalo veliké zemětřesení, jaké nebylo, co je člověk na zemi; tak veliké a silné bylo to zemětřesení. 19A to veliké město se roztrhlo na tři díly a města národů se zřítila. A veliký Babylon byl připomenut před Bohem, a Bůh mu dal číši vína svého planoucího hněvu. 20Všechny ostrovy zmizely a hory nebyly k nalezení. 21Veliké kroupy jako závaží padaly z nebe na lidi; a lidé prokleli Boha pro tu ránu krupobití, protože ta rána byla velmi veliká.Všechny biblické citace jsou převzaty
z Českého studijního překladu, © 2009, Nadační fond překladu Bible. Překlad je zveřejněn bez poznámkového aparátu -- ten lze najít například v Studijní online Bibli.

Komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 20.5.2017; připraveno zejména na základě materiálu [2], str.254-261.

Zatímco časovou souhru obrazů budeme dále zvažovat při výkladu dalších kapitol 17, 18, 19, 20, nyní snad lze připomenout hlavní interpretační rozdíl mezi našimi třemi přístupy BP, UBP, IP při otázce
  • (otázka o) Kdy dojde k pohromám spojeným s miskami Božího hněvu ve Zj 16? A jak vykládat obsah těchto pohrom?
Budoucnostní přístup (BP 07), umírněný budoucnostní přístup (UBP 07): (BP ad otázka o), UBP ad otázka o): Rány sedmi misek nastanou v budoucnosti na konci historie lidstva těsně před návratem Ježíše Krista na zem. Obsah ran je pokud možno totožný s tím, jak jsou ve Zjevení 16 popsány: vředy na lidech, voda se promění v krev, apod.

Idealistický přístup (IP 07): (IP ad otázka o) Rány sedmi misek lze rozdělit do dvou skupin -- rány 1 až 5 nastávají v historii lidstva opakovaně (nemoci, neúroda, války), pouze rány misek 6 a 7 nastanou až těsně před příchodem Ježíše Krista zpátky na tuto zem.

Tak spojíme-li výklad sedmi pečetí (Zj 7, otázka d), sedmi polnic (Zj 8, otázka f, a Zj 9, otázka g) s výkladem sedmi misek hněvu v této kapitole 16, dostaneme, že podobné, možná stejné události, které se v průběhu historie lidstva opakují (nemoci, neúroda a hladomor, války) jsou obrazně popsány v událostech pečetí, polnic i misek hněvu, pouze šestá a sedmá pečeť, sedmá polnice a šestá a sedmá miska hněvu mluví o událostech těsně před příchodem Krista podruhé na tuto zem.

Tak tytéž pohromy, které nastávají před příchodem Krista, jsou pro některé zkouškou jejich víry (pečeti 1 až 5 ve Zj 6), pro druhé varováním, že se mají obrátit k Bohu, protože oni sami při nich nezemřou (polnice 1 až 6, nebo jen 1 až 4 ve Zj 8 a 9), a pro třetí skupinu součástí konečného trestu, protože při nich tito lidé umírají (misky hněvu 1 až 5 ve Zj 16). Přitom např. "voda se promění v krev" může mít obrazný význam: zemře tolik lidí, že je to symbolizováno vodou proměněnou v krev.
Celkový rámec misek má podobný výzor a obsah ran jako rány dopadající na Egypt v knize Exodus (kapitoly 712), tj. hlavní myšlenka je tato: Podobně jako Bůh kdysi vyvedl z Egypta lid Izraele a zachránil je tak před vyhlazovací politikou Egypta k Novému životu, i v novodobé historii po vzkříšení Ježíše Krista on vyvádí Boží lid ze života ve světě, který Boha ignoruje a působí křesťanům bolest. Přitom (analogicky knize Exodus) rány sedmi misek už nedopadají na Boží lid.

Důležité srovnání s událostmi sedmi polnic: na rozdíl od pohrom polnic, kdy umírá či je poničena jedna třetina prostředí, ve kterém žije člověk, či umírá jedna třetina lidí, nyní u sedmi misek hněvu je zničeno všechno a umírají všichni, kdo mají cejch šelmy -- tj. misky hněvu jsou součástí Hospodinova soudu nad lidstvem.

1. miska hněvu (Zj 16,2): Podobnost se šestou ranou na Egypt (Ex 9,9), ve které byli lidé i dobytek zasaženi hnisavými vředy. Nyní ([2],str. 256) jsou ti, kdo přijali cejch šelmy, zasaženi "cejchem od Hospodina" -- přijetí cejchu od šelmy bylo jen krátkodobým řešením obcházejícím těžkosti plynoucí ze života ve věrnosti Bohu.

2. miska hněvu (Zj 16,3): Podobnost s první ranou seslanou na Egypt (Ex 7,17), kdy se vody Egypta proměnily v krev. Ve srovnání s pohromou druhé polnice (Zj 8,8-9), kdy pomřela třetina živých tvorů v moři a třetina lodí byla zničena, nyní umírá vše v moři a na moři.

(IP např. viz [5], výklad druhé misky hněvu: voda proměněná v krev je obrazem toho, že lidé vyskytující se na moři zemřou -- souvisí s tím pohledem, že zkáza Babylonu ve Zj 18 probíhá paralelně; srovnání se Zj 17 a 18 je také hlasem pro obrazný výklad, že některé pohromy souvisí s rozpadem obchodu a ekonomického systému)

3. miska hněvu (Zj 16,4-7): Analogie první rány na Egypt (druhá a třetí miska hněvu jsou tedy společně přerodem egyptské první rány) a rány třetí polnice (Zj 8,10-11: třetina vod zhořkla a mnoho lidí zemřelo).

verš 5 ([2], str.256): "který jsi a kterýs byl" ... Bůh není osloven jako ten, kdo má přijít, protože už přišel a přinesl soud;

verš 6: trest je úměrný provinění: protože prolili krev (podobně žena smilnice = bezbožné město Babylon v 17,6 je zpita krví svatých), dostali pít krev (= zemřeli);

verš 7: od oltáře je slyšet hlas: "pravé a spravedlivé jsou tvoje soudy" ... jedná se o hlas mučedníků (Zj 6,9-10), kteří byli zabiti pro svou věrnost Bohu a Ježíši Kristu.

4. miska hněvu (Zj 16,8-9): Nemá protipól v egyptských ranách, ale je zde doplnění událostí 4.polnice, kdy třetina slunce byla zasažena a třetina hvězd ztemněla (Zj 8,12). Ross Taylor upozorňuje na několik souvislostí ([2], str.257): verš 9 (lidé byli ožehnuti velkým žárem) ... kontrast vůči svatým, kterým neublíží žár (Zj 7,16); také souvislost se Šadrakem, Méšakem a Abed-negem (Daniel 3), kteří nebyli sežehnuti rozpálenou pecí;

lidé proklínají Boha ... jednají podobně jako šelma ve 13,1-6 nebo 17,3;

5. miska hněvu (Zj 16,10-11): království šelmy se zatmělo, což možná signalizuje a naznačuje rozpad tohoto království ... podobná deváté egyptské ráně (Ex 10,22) a čtvrté polnici (Zj 8,12). Lidé jsou stále zatvrzelí, stejně jako egyptský farao kdysi.

6. miska hněvu (Zj 16,12-16): Vysušení vod Eufratu je podobné události vysušení mořského dna při útěku lidu Izraele z Egypta (Ex 14). Zdá se ovšem (podle [5], výklad daných veršů), že nyní je vysušení vod v okolí Babylonu spojeno s trestem pro Babylon, bude totiž umožněno přijít králům celého světa a bojovat proti Babylonu a zničit jej (možná odkaz na Zj 17,16 ... náznak toho, že bezbožný svět zničí sám sebe; obraz toho, že králové světa sami zaútočí proti svému bezbožnému centru). Také je zde podobnost se šestou polnicí (Zj 9,14), kdy je také zmíněn Eufrat a zabíjení lidí. Několik postřehů Rosse Taylora ([2], str.259-260): verš 13 ... šelma ze země (13,11-18) je poprvé označena jako falešný prorok;

verš 14 ... nečistí duchové představují falešná učení, což souvisí s oklamávací čiností nesvaté trojice (13,6 ... šelma se rouhá svou božskou podstatou; 13,12-15 ... z úst falešného proroka vychází klamná propaganda; 12,15 ... z úst draka vychází řeka lži, kterou se snaží přemoci církev) -- souvislost s 1.listem Timoteovi 4,1: Pavel nazývá falešná učení učením démonů. Dodatek z [5],str.832: "obraz žab jako klamných duchů je zvolen patrně kvůli jejich charakteristickému kvákání, které je hlasité, ale nenese žádný smysl".

verš 15 je vsuvkou ... další výzvou Ježíše Krista i v této fázi popisu soudu, aby lidé "nechodili nazí" = nechodili bez přikrytí a odpuštění svých hříchů Ježíšem Kristem, nesloužili modlám, ale pravému Bohu Ježíši Kristu;

verše 14 a 16 ... bezbožný svět, oklamaný falešnou trojicí, se chystá na boj proti Bohu a jeho lidu ... téma poslední bitvy (také Zj 19,19; 20,8); Harmagedon je místo, kde v knize Soudců lid Izraele vedený Deborou vyhrál nad svými nepřáteli -- jméno Harmagedon je tedy symbolem bitvy či bitev, kde Bůh zázračně zasáhl a obhájil svůj lid.

7. miska hněvu (Zj 16,17-21): Události podobné sedmé egyptské ráně krupobití (Ex 9,13-35), šesté pečeti (Zj 6,14 je velmi podobné verši 16,20, a také 20,11) a sedmé polnici (11,19 ... též byla otevřena svatyně ... nyní ze svatyně vyšel mocný hlas).

"vylití misky na ovzduší" ... souvisí se zkázou Satana, protože ovzduší je místem, kde žije Satan a jeho démoni ([2],str.260 ... Ross Taylor připomíná verš z Efezským 2,2);

verš 19 ... zkáza Babylonu jako obrazu světového systému, jenž odmítá Boha, je podrobněji zobrazena ve Zjevení 18.

následující: Zjevení Janovo 17


Diskuse:


Petr, přidáno 11.08.2017, 10:50:49

Moc děkuji za Váš čas, který věnujete komentářovým poznámkám ke Zjeveni Janovu a překladu \"Ross Taylor 2010, komentář ke knize Zjevení\". Velice si toho cením a chtěl bych Vás povzbudit k pokračování a zdárnému dokončení.

Děkuji!

S pozdravem
Petr Bareš

Břeťa, přidáno 30.08.2017, 11:25:24

Přes léto jsem měl méně času, ale rád bych překlad i stručná shrnutí dokončil, možná jen tempem jednu kapitolu za dva měsíce.

Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: