Zjevení Janovo:

úvodem

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22

vznik knihy
obsah
poselství
promluvy
literatura

Ross Taylor 2010, komentář ke knize Zjevení v pdf souboru: Poznámky


Zjevení Janovo 8,13 - - 9,21


biblický text zveřejněn v překladu ČSP

13Tu jsem uviděl a uslyšel jednoho orla, jak letí prostředkem nebe a volá mocným hlasem: „Běda, běda, běda těm, kteří bydlí na zemi, pro zbývající hlasy polnic tří andělů, kteří ještě mají troubit.“

9
1Zatroubil pátý anděl. A uviděl jsem hvězdu spadlou z nebe na zem a byl jí dán klíč od jícnu bezedné propasti. 2Otevřela jícen bezedné propasti a z toho jícnu vystoupil dým jako dým z veliké pece; dýmem z jícnu se zatmělo slunce i všechno ovzduší.

3Z toho dýmu vyšly na zem kobylky a byla jim dána moc, jakou mají pozemští štíři. 4A bylo jim řečeno, aby neškodily trávě na zemi ani žádné zeleni ani žádnému stromu, jenom lidem, kteří na čele nemají Boží pečeť. 5A bylo jim dáno, ne aby je zabíjely, nýbrž aby jim působily trýzeň po pět měsíců; jejich trýzeň byla jako trýzeň od štíra, když bodne člověka. 6V oněch dnech lidé budou hledat smrt, a nenaleznou ji, budou si přát umřít, ale smrt od nich uteče.

7Vzhledem se ty kobylky podobaly koním připraveným k boji; na svých hlavách měly něco jako věnce podobné zlatu, jejich tváře byly jako tváře lidí, 8vlasy měly jako vlasy žen a jejich zuby byly jako zuby lvů. 9Měly hrudní pancíře jako ze železa a zvuk jejich křídel jako zvuk mnoha vozů s koňmi běžícími do boje. 10Mají ocasy jako štíři a v nich žihadla, a v jejich ocasech je jejich moc škodit lidem po pět měsíců. 11Nad sebou mají krále, anděla bezedné propasti, který se hebrejsky jmenuje Abaddon a řecky Apollyón.

12První ‚běda‘ pominulo; hle, ještě dvoje ‚běda‘ přichází potom.

13Zatroubil šestý anděl. Uslyšel jsem jakýsi hlas ze čtyř rohů zlatého oltáře, který je před Bohem. 14Ten řekl šestému andělu, který měl polnici: „Rozvaž ty čtyři anděly, kteří jsou svázáni při veliké řece Eufratu.“

15Tu byli rozvázáni ti čtyři andělé, připravení k hodině, dni, měsíci a roku, aby zabili třetinu lidí. 16Vojska jejich jízdy měla dvě stě miliónů mužů -- uslyšel jsem jejich počet. 17A takto jsem ve vidění spatřil koně a ty, kteří na nich seděli: hrudní pancíře měli ohnivé, hyacintové a sírově žluté; hlavy koní jako hlavy lvů, z jejich tlam vychází oheň, dým a síra.

18Těmito třemi ranami byla zabita třetina lidí: ohněm, dýmem a sírou, která vycházela z jejich tlam. 19Neboť moc koní je v jejich tlamách a v jejich ocasech; jejich ocasy jsou podobné hadům: mají hlavy a těmi škodí.

20Ale ostatní lidé, kteří nebyli těmito ranami zabiti, se neodvrátili od skutků svých rukou: nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene i dřeva, které nemohou ani vidět ani slyšet ani chodit; 21neodvrátili se od svých vražd ani od svých čárů, od svého smilstva ani od svých krádeží.Všechny biblické citace jsou převzaty
z Českého studijního překladu, © 2009, Nadační fond překladu Bible. Překlad je zveřejněn bez poznámkového aparátu -- ten lze najít například v Studijní online Bibli.

Komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 14.5.2016; připraveno zejména na základě materiálu [2], str.177-182.

Pátá polnice = první běda (Zj 8,13 - - 9,12): Zatímco první čtyři polnice vyvolaly události, které měly dopad na životní prostředí člověka, dopad posledních tří se týká přímo lidí. Proto tyto polnice nesou ještě označení "běda", protože jejich vliv je hodně intenzivní.

Většina vykladačů se shoduje v tom, že pátá polnice vyvolá (či vyvolává) útok démonského světa, protože tmavý dým a temnota symbolizuje démonské bytosti a síly (Kol 1,13). Hvězda spadlá z nebe představuje buď Satana jako vládce těchto démonů, nebo jiného anděla seslaného s úkolem otevřít propast. Útok kobylek nastal v osmé egyptské ráně (Ex 10,4), ale nyní v knize Zjevení je jasné, že kobylky jsou obrazem démonských sil, protože útočí na lidi, a to na ty, kdo nejsou označeni Božím jménem (= kdo nepatří Bohu a neslouží mu ... viz Zj 7).

Dalším potvrzením, že se jedná o démonské síly, je popis těchto kobylek: v tomto popisu jsou spojeny obrazy štíra (též odkaz na svět démonů v Lk 10,19), kobylek (které jsou obrazem ničení života, jako v Exodu 10,4; i když nyní nemají zabíjet, ale jen trýznit lidi), koňů (9,7 ... podobný popis jako v Joeli 2, symbol boje a bitvy), lidí (9,7-8 ... symbol krutosti, prohnanosti a inteligence), lvů (symbol síly ... též Joel 1,6), železného pancíře (symbol jejich pevnosti, odolnosti) a vozového útoku (symbol boje).

Existuje zde i spojitost páté polnice s desátou ranou na Egypt, protože v Egyptě tehdy nastala fyzická tma, zde v knize Zjevení nastává snad obrazná tma z přítomnosti tolika démonů -- ale ještě silnější je spojitost jména velitele těchto démonů Abaddón (= Ničitel) s Hospodinem, který vyslal anděla ničitele, aby pobíjel prvorozené Egypta (Ex 12,13.23 ... Tato souvislost s desátou ranou zde není na rovině stejného slova, protože sloveso abad je použito jen u zničení Egypta kobylkami v Ex 10,7. V Exodu 12 jsou použita (ve smyslu zabíjení, pobíjení) slovesa n-g-p v qalu, n-k-h a š-ch-t v hifílu.). Ovšem souvislost koncepční je jasná -- ve Zjevení jsou trýznění uchráněni Hospodinovi služebníci, v knize Exodus je před smrtí krví beránka pesachu chráněn Boží lid.

Šestá polnice = druhé běda (Zj 9,13-19): Čtyři andělé jsou pravděpodobně čtyři větry ze Zj 7,1-3, kdy byli tito pozdrženi, dokud nebudou označeni všichni Hospodinovi služebníci. Nyní po zaznění šesté polnice je ničivá síla těchto "větrů" vypuštěna na lidstvo. Rána, která na lidi dopadne, je jakýmsi umocněním událostí páté polnice -- místo kobylek, které lidstvo jen trýznily, přichází nyní vojsko koní, které zabijí třetinu lidí.

Opět je vidět, že se jedná o démonské vojsko, z povahy popisu: kupí se zde obraz vojska s koňmi, lva, pancíře (verš 17), hada (verš 19 ... koně útočí i zezadu ocasem, který uštkne JAKO had). Tyto koně působí tři rány: oheň, dým a síru (verš 18). Vykladači se liší v důrazu na doslovnost či obraznost ran ohně, dýmu a síry, ale jedno je jisté: protože tyto tři ingredience jsou klíčovými složkami pozdějších Janových vidění soudu (14,10-11; 18,9.18; 19,3.20; 20,10; 21,8), tato smrt třetiny lidstva je součástí Hospodinova soudu lidstva.

Závěr o dopadu prvních šesti polnic (Zj 9,20-21): Někteří komentátoři ([5], [10]) si všímají, že ikdyž byli lidi vystaveni útoku démonů, paradoxně jim dále slouží!! Dále pokračují v tom, co je v rozporu s Hospodinovým charakterem a jeho vůlí a plánem pro život lidí, ničí jeho stvořený svět a vysmívají se svými skutky Bohu (viz Žalm 1,1-2).

Budoucnostní přístup (BP) 03: (BP g - výklad páté a šesté polnice) Rány doprovázející troubení páté a šesté polnice se odehrají v jednom konkrétním období v budoucnosti lidstva po nastoupení vlády Antikrista a představují démonský útok na lidstvo, který nebude mít v historii světa obdoby.

Idealistický přístup (IP) 03: (otázka IP g - výklad páté a šesté polnice) Ross Taylor (viz [2], str. 177-182) se kloní k časovému pohledu BP, nicméně někteří vykladači jsou důslední ve svém IP -- důležitým zástupcem je zde Greg Beale ([10], výklad dané kapitoly), který reprezentuje ten pohled, že podobně jako prvních pět pečetí, i prvních šest polnic uvádí do pohybu události, které se odehrávají v průběhu celé historie (popřípadě v průběhu historie mezi prvním a druhým příchodem Ježíše Krista).

V tomto pohledu je hvězda spadlá z nebe Satan, podobně jako v kapitole 12; útok kobylek je obrazem některých intenzivních útoků a trýznění v průběhu celé historie, kterým procházejí lidi díky tomu, že uctívají démony a stvořené věci, ale nikoli Stvořitele; útok koní je obrazem smrti některých v průběhu celé historie, která je součástí jejich soudu a varováním pro ostatní lidi. Pak by většinou oheň, dým a síra šesté polnice nemusel být doslovný, ale jedná se jen o obraz sdělující, že soud těchto lidí je součástí posledního a trvalého Hospodinova soudu nad lidmi.

Tento pohled je mi nejbližší -- v tomto smyslu by podobné, nebo i stejné věci v historii mohly nést různé poselství pro různé lidi: těžkosti a pohromy, kterými prochází Boží lid, jsou zkouškou jejich víry; tytéž události jsou pro jiné první částí Hospodinova soudu; a konečně do třetice, tytéž události jsou pro třetí skupinu lidí varováním, aby začali svůj život žít ve vztahu ke Stvořiteli a Bohu.

Tento pohled (např. [2], str.179) chápe velitele Abbadona (9,11) a hvězdu spadlou z nebe (9,1) jako Satana -- je přirozené, že velitelem démonů je Satan.

Je zajímavé (a děsivé) si všimnout podle Zj 9,20-21, že po událostech šesté polnice nikdo neuvěřil a nevzal si tato varování k srdci. Nicméně, celá kniha Zjevení je napsána, aby ti, co ji čtou, si vzali její varování k srdci (Zj 1,3). Možná, že zpráva o tom, že někteří uvěří a vzdají chválu Bohu, je rezervovaná až do 11,13 poté, co skončí svědectví církve (kapitoly 10 a 11), které se pravděpodobně děje souběžně s událostmi páté a šesté polnice.

Umírněný budoucnostní přístup (UBP) 03: (otázka UBP g -- výklad páté a šesté polnice) Podobný přístup jako BP. Grant Osborne ([10],výklad Zj 9,1) se nebojí vyložit hvězdu spadlou z nebe nikoli jako Satana, ale jako Hospodinova služebníka, který otevře na Boží pokyn bezednou propast. Tím pádem se výklad neváže na události ve Zj 12, takže Zjevení 12 nepopisuje nutně paralelní událost. Podobně i velitel Abbadon ve Zj 9,11 není nutně Satan, ale jen pomocník Satana.

Je zde důležité, že i Grant Osborne zdůrazňuje, že nelze za útokem kobylek a koňů vidět nějaké vojenské helikoptéry nebo jiné moderní stroje -- jedná se o duchovní útok, protože k rozeznání pečeti Boha je potřeba duchovní rozlišení. Pečeť na čele ve Zjevení 9,4 (zejména viz [2], str.153) pravděpodobně není nic pouhým okem viditelného, jen se jedná o obraz z Ezechiele 9,4 a souvislost s knihou Ex 28,36-38, kde velekněz nosil na čele proužek s nápisem "Svatý Hospodinu". Podobně nápis, který nosí na čele žena smilnice (Zjevení 17,5), je jen obrazem. Čelo představuje spojení s naší myslí -- jsme spojení ve své mysli s Bohem nebo s modlami, které uctíváme.

následující: Zjevení Janovo 10


Diskuse:


Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: