Zjevení Janovo:

úvodem

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22

vznik knihy
obsah
poselství
promluvy
literatura

Ross Taylor 2010, komentář ke knize Zjevení v pdf souboru: Poznámky


Zjevení Janovo 6


biblický text zveřejněn v překladu ČSP

1I uviděl jsem, když Beránek otevřel jednu ze sedmi pečetí, a uslyšel jsem, jak jedna z těch čtyř živých bytostí řekla hromovým hlasem: „Pojď!“ 2A uviděl jsem, a hle, bílý kůň; a ten, který na něm seděl, měl luk a byl mu dán věnec; a vyšel vítězící, a aby zvítězil.

3 Když otevřel druhou pečeť, uslyšel jsem, jak ta druhá živá bytost řekla: „Pojď!“ 4A vyšel jiný kůň, ohnivě rudý; a tomu, kdo na něm seděl, bylo dáno, aby vzal ze země pokoj a aby se lidé navzájem zabíjeli; a byl mu dán veliký meč.

5A když otevřel třetí pečeť, uslyšel jsem, jak třetí živá bytost řekla: „Pojď!“ A uviděl jsem, a hle, černý kůň; a ten, který na něm seděl, měl ve své ruce vahadlo. 6A uslyšel jsem cosi jako hlas uprostřed těch čtyř živých bytostí, který řekl: „Mírka pšenice za denár a tři mírky ječmene za denár. Olej a víno nezdražuj.“

7A když otevřel čtvrtou pečeť, uslyšel jsem hlas čtvrté živé bytosti, jak řekla: „Pojď!“ 8A uviděl jsem, a hle, kůň plavý; a jméno toho, který na něm seděl, bylo Smrt, a Hádes ho doprovázel. Byla jim dána moc nad čtvrtinou země, aby zabíjeli mečem, hladem, smrtí a šelmami země.

9A když otevřel pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem duše zabitých pro Boží slovo a pro svědectví, které věrně drželi. 10A ti zvolali mocným hlasem: „Jak dlouho ještě, Panovníku, svatý a pravý, nebudeš soudit a trestat za naši krev ty, kdo bydlí na zemi?“ 11A každému z nich bylo dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, ať odpočinou ještě krátký čas, dokud se nenaplní počet jejich spoluotroků a jejich bratrů, kteří mají být zabíjeni jako oni.

12A když otevřel šestou pečeť, uviděl jsem, že nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako žíněný pytel a měsíc úplně zkrvavěl. 13A nebeské hvězdy spadly na zem, jako když fíkovník zmítaný vichrem shazuje své pozdní fíky; 14a nebe zmizelo, jako když se svinuje svitek, a každá hora i každý ostrov se pohnuly ze svého místa. 15Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní, každý otrok i svobodný, se ukryli do jeskyň a do horských skal a 16a říkali těm horám a skalám: „Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránka! 17Neboť přišel veliký den jejich hněvu; kdo bude moci obstát?“Všechny biblické citace jsou převzaty
z Českého studijního překladu, © 2009, Nadační fond překladu Bible. Překlad je zveřejněn bez poznámkového aparátu -- ten lze najít například v Studijní online Bibli.

Komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 31.3.2016; připraveno zejména na základě materiálu [2], str.136-148.

Bezhříšný Beránek, jediný člověk, který byl hoden vzít od Boha svitek se sedmi pečetěmi, začíná tyto pečeti jednu po druhé otvírat -- svitek obsahuje pravděpodobně Boží plán pro tento vesmír, který spočívá v ukončení starého a vytvoření nového světového řádu. Po rozlomení každé z pečetí dojde k určitým událostem, tj. svitek napsaný Bohem má velkou moc. Je otázkou, zda tyto události tvoří hlavní obsah svitku, nebo zda jsou jen určitou předehrou ke skutečnému hlavnímu chodu plánu, který se začne odehrávat až po rozlomení poslední, sedmé pečeti. To v této chvíli není jasné, ale nehraje to takovou roli, protože pozornost vypravěče Jana i posluchačů či čtenářů poutají věci, které se dějí při otvírání pečetí.

Rozlomení první pečeti: V tomto bodě začínají první podstatné různice ve výkladech -- Ross Taylor ([2],str.138-141) uvádí pět možných výkladů totožnosti a role bílého jezdce apokalypsy, na tomto místě uveďme jen tři nejpodstatnější:
  • a) Jezdec na bílém koni je Ježíš Kristus -- dobývání, ke kterému vyjíždí, je dobýváním evangelia, tj. je to pozitivní šíření dobré zprávy o Božím království, ve kterém bude přebývat spravedlnost. Tento názor není až zas tak fantastický, protože ve Zj 19 se objeví též jezdec na bílém koni, kterým je jednoznačně Ježíš Kristus. Nicméně tato varianta výkladu Zj 6,1-2 není až tak silná, protože při bližším čtení o všech čtyřech jezdcích apokalypsy vidíme, že jejich dopad je spíše negativní než pozitivní. Silnou stránkou tohoto výkladu je ovšem myšlenka, že otvírání pečetí nastalo jen krátce poté, co Ježíš Kristus byl vzkříšen a vystoupil do nebe -- tj. Kristus se ujal vlády a akce hned po svém nanebevstoupení; tj. Jan dostal celé zjevení v době, kdy už některé pečeti byly otevřeny. Této chronologické myšlenky navrhuji se nevzdávat.

  • b) Jezdec na bílém koni je konečný Antikrist -- zlý protipól Ježíše Krista, který vystoupí na konci historie, aby sváděl lidi a bojoval proti Kristu (a bílá barva znamená, že Antikrist se bude jen vydávat za dobrou, charizmatickou postavu, která chce lidstvu pomoci, ale ve skutečnosti bude zlý). To je možná varianta výkladu, ta by ovšem znamenala, že prakticky celá kniha Zjevení (od kapitoly 6 až do konce) se minimálně po dva tisíce let týkala věcí, které ještě vůbec nenastaly -- to je podle mne v rozporu s tím, proč Pán Bůh Janovi tyto obrazy zjevil, a sice aby povzbudil své služebníky a věřící v průběhu celé historie, od okamžiku, kdy byla kniha Zjevení napsána a poslána sborům v Malé Asii). Na druhé straně, určitě můžeme dát za pravdu tomuto výkladu v tom, že bílý jezdec je negativní, protože podněcuje lidi k dobývání a válkám.

  • c) Jezdec s lukem na bílém koni je obrazem vojáka z Parthské říše, která útočila na Římskou říši od východu, a je tedy symbolem válek a dobývání, které se odehrály kdykoli v průběhu historie od Janovy doby až dodnes, a možná i dále v budoucnu. Je jasné, že jednou dojde k poslední válce mezi Antikristem a Kristem, ale bílý jezdec zobrazuje války v celém průběhu historie. Tímto způsobem otvírání pečetí promlouvá konkrétně do Janovy i naší doby a kniha Zjevení je rázem aktuální. Řečeno slovy Rosse Taylora ([2],str.29), "zdá se mi silně pochybná ta myšlenka, že kniha Zjevení obsahuje pouze události, které se naplní až v budoucnu". Na druhé straně, myšlenka, že první čtyři jezdci působí opakovaně v průběhu celé historie, potřebuje jasnější vysvětlení a koncepci, která bude snad zřetelnější pří výkladu kapitoly 7.
Rozlomení druhé pečeti: Vyjíždí rudý jezdec, který svádí a oklamává lidi k tomu, aby se navzájem zabíjeli. Buď se jedná jen o smrtící dopad prvního jezdce, který zobrazuje touhu po dobývání, nebo druhý jezdec ještě dodává rozměr občanské války ([10], str.278-279), kdy lidé zabíjejí jeden druhého.

Rozlomení třetí pečeti: Vyjíždí jezdec černý, který je obrazem hladomoru, jenž nastává v souvislosti s válkou a bitvami. To je vidět z ceny za základní potraviny (ječmen), která se natolik zvýší, že je obtížné uživit rodinu.

Rozlomení čtvrté pečeti: Vyjíždý jezdec plavý, který představuje smrt z různých důvodů, které se vyskytují kolem války a hladu (jsou přidány další důvody, a to divoké šelmy a "smrt" -- zemřít z důvodu smrti je dosti bizarní vysvětlení, ale pravděpodobně se jedná o epidemie či nemoci, viz poznámka ČSP k verši 8). Smrt a Hádés jsou zde zobrazeny jako osoby, podobně jako v 1,18 a 20,13. Čtvrtý jezdec je svým výčtem důvodů smrti shrnujícím jezdcem za všechny čtyři jezdce, protože uvádí dopad všech čtyř pohrom současně.

Svým způsobem (např. viz Beale) představují čtyři jezdci jeden celek, a tak jejich počet snad předává ještě další poselství, a totiž že vše se odehraje po celé zemi, do všech čtyř světových stran.

Vážná otázka, která musí být vznesena, je: proč dobrý Beránek otevírá pečeti, když tyto přinášejí pohromy na všechny lidi, včetně věřících? (pohádku o tom, že věřící byli už vytrženi nebo neprožívají problémy a pronásledování, odložme prosím stranou, protože to jednak až dosud ze čtení knihy Zjevení nevyplývá, a druhak to není naší zkušeností). Jinými slovy, proč Bůh a Beránek dopouštějí ve svém plánu, který odstartovali, zlo? Odpověď na tuto otázku je projekt ambiciózní, nicméně je možné, že souvisí s hlavním významem existence pečetí.

Rozlomení páté pečeti: Při páté pečeti vidíme, že pozornost se začíná zaměřovat na ty, kdo byli zabiti pro svou víru a pro své svědectví o Bohu, a nejpřirozenější výklad, aspoň při prvním čtení, je vidět v těchto zabitých pro víru pronásledované křesťany od té doby, kdy se Kristus ujal vlády v nebi (kapitola 5) -- tedy otázka vyplývající z prvních čtyř pečetí tvoří vlastně obsah děje po rozlomení páté pečeti (!!!) a dostává ještě palčivější podtón: Jak je možné, že spravedlivý Bůh nechává trpět ty lidi, kteří mu sloužili a měli možná největší důvod být uchráněni? Tímto voláním tito lidé nevolají jen po odplatě, ale zejména po tom, aby Bůh nastolil spravedlnost (jako by říkali: Bože a Kriste, tak to vše, co jsme od vás slýchali o království spravedlnosti, byly jen plané sliby? Kdy to vše bude skutečností?)

Bůh odpovídá na tuto otázku tím, že těmto zabitým pro svědectví dává bílé roucho, symbol spravedlnosti, a potvrzuje, že jeho království příjde, že už zbývá jen krátký čas. Potvrzuje smysl jejich otázky, že opravdu ON určil, aby byli zabiti, ale též je z jeho slov vidět jistota -- Bůh sám určil počet těch, co budou zabiti pro víru, nebude jich ani o jednoho více.

Fakt, že duše těchto zabitých jsou pod nebeským oltářem, pravděpodobně znamená obraz toho, že jejich mučednická smrt je považována za oběť Bohu na nebeském oltáři, kterou Bůh nenechá bez odezvy -- svůj život žili jako živou oběť Bohu (též viz Římanům 12,2). V tomto všem snad někdo nevidí definitivní odpověď na otázku při páté pečeti (tou odpovědí je celá kniha Zjevení, zejména kapitola 7, která je zařazena ještě před rozlomením sedmé pečeti v 8,1), ale jakýsi snad hlavní důvod událostí otevírání pečetí je odhalen: i když války, nepokoje a nemoci vyvolané čtyřmi jezdci nemusí primárně být namířeny proti křesťanům, Bůh si používá (cíleně) tyto těžkosti a historické události k tomu, aby vyzkoušel víru svých služebníků, pročistil svou církev, vedl ji k pokání -- dal církvi možnost prokázat víru. Jak cenná je naše víra, jak moc si ceníme Boha a Krista? Má naše víra nějaký obsah? Poselství sedmi pečetí od Krista vůči nám je: "Já jsem do vašeho života přivolal těžkosti a vy v nich buďte věrni. Prokažte svou víru až do cíle -- žádný skutek služby a věrnosti nenechám bez odezvy. Historie až do mého návratu na zem je zde proto, abych vyzkoušel vaši víru."

Rozlomení šesté pečeti: Končí "krátká chvíle" slíbená při páté pečeti, přichází Ježíš Kristus na zem, aby shromáždil svůj lid a potrestal ty, co jej odmítají. Ba co víc, nebe je svinuto jako svitek, končí vesmír ve své dosavadní existenci. Kristus nastoluje spravedlnost.

Vzhledem k chronologickému zařazení se dnes (2016) nacházíme v době, kdy pátá pečeť byla už snad otevřena, ale šestá pečeť ještě ne. Verše 12-14: symbol konce vesmíru a příchodu Krista (sedm dopadů na vesmír je symbolem úplné zkázy vesmíru). Verše 15-17: symbol pláče všech lidí, kteří Krista odmítali a jsou nepříjemně překvapeni jeho příchodem (sedm kategorií lidí různého typu ve verši 15 označuje naprosto všechny, kteří se chtějí ukrýt před setkáním s Kristem a ukazuje na soud všech lidí). V jednom dni Kristus svým příchodem ukončí trápení svých služebníků, a současně i potrestá ty, kteří je trápili a vezme jim tuto možnost.

následující: Zjevení Janovo 07


Diskuse:


Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: