Zjevení Janovo:

úvodem

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22

vznik knihy
obsah
poselství
promluvy
literatura

Ross Taylor 2010, komentář ke knize Zjevení v pdf souboru: Poznámky


Zjevení Janovo 7,1 - - 8,1


biblický text zveřejněn v překladu ČSP

7
1Potom jsem uviděl čtyři anděly stát na čtyřech úhlech země a držet čtyři zemské větry, aby vítr nevál na zemi ani na moře ani na žádný strom. 2A uviděl jsem jiného anděla, jak vystupuje od východu slunce a má pečetidlo živého Boha. Mocným hlasem zvolal na ty čtyři anděly, kterým bylo dáno škodit zemi a moři: 3„Neškoďte zemi, moři ani stromům, dokud neoznačíme otroky našeho Boha na jejich čelech!“

4A slyšel jsem počet označených: sto čtyřicet čtyři tisíce ze všech kmenů synů Izraele. 5Z kmene Juda je označeno dvanáct tisíc, z kmene Rúben dvanáct tisíc, z kmene Gád dvanáct tisíc. 6Z kmene Ašer dvanáct tisíc, z kmene Neftalí dvanáct tisíc, z kmene Manases dvanáct tisíc. 7Z kmene Šimeón dvanáct tisíc, z kmene Lévi dvanáct tisíc, z kmene Isachar dvanáct tisíc. 8Z kmene Zabulón dvanáct tisíc, z kmene Josef dvanáct tisíc a z kmene Benjamín je označeno dvanáct tisíc.

9Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů, jazyků a z každého lidu, jak stojí před trůnem a před Beránkem, oblečeni v bílá roucha, palmové ratolesti v rukou, 10a volají velikým hlasem: „Záchrana náleží našemu Bohu, tomu, který sedí na trůnu, a Beránkovi.“

11A všichni andělé stáli kolem trůnu, kolem starších i těch čtyř živých bytostí, a padli před trůnem na tvář a poklonili se Bohu 12se slovy: „Amen! Dobrořečení a sláva, moudrost i vděčnost, úcta a moc i síla náleží našemu Bohu na věky věků. Amen.“

13Jeden z těch starších na mne promluvil: „Kdo jsou a odkud přišli tito, kteří jsou oblečeni v bílá roucha?“

14Řekl jsem mu: „Můj pane, ty to víš.“

A on mi řekl: „To jsou ti, kteří přicházejí z velikého soužení a svá roucha vyprali a vybílili v krvi Beránkově. 15Proto jsou před Božím trůnem a slouží mu v jeho svatyni dnem i nocí; a ten, který sedí na trůnu, nad nimi roztáhne svůj stan. 16Již nebudou hladovět ani žíznit, neublíží jim slunce ani jiný žár, 17neboť Beránek, který je uprostřed trůnu, je bude pást a povede je k pramenům vod života. A Bůh jim setře každou slzu z očí.“

8
1A když otevřel sedmou pečeť, nastalo v nebi ticho asi na půl hodiny.Všechny biblické citace jsou převzaty
z Českého studijního překladu, © 2009, Nadační fond překladu Bible. Překlad je zveřejněn bez poznámkového aparátu -- ten lze najít například v Studijní online Bibli.

Komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 7.4.2016; připraveno zejména na základě materiálu [2], str.150-161.

Hlavní tři cykly pohrom v knize Zjevení:
 • i) sedm pečetí (Zj 6,1 - - 8,1): cílem tohoto cyklu pohrom je (podrobnější poznámky viz zejména kapitola 6) pravděpodobně to, že Pán Bůh chce prozkoušet víru lidí, aby je přivedl k pokání a zjistil, zda jim na něm záleží nebo ne. Záleží na tom, jak se chováme v různých pohromách a těžkostech, které přicházejí na tento svět (a ve kterých zahyne čtvrtina lidí). Otázka umučených při rozlomení páté pečeti (Zj 6,9-11), zda Bůh opravdu hodlá nastolit ve vesmíru svou spravedlnost, je zodpovězena (třebaže zatím částečně) při šesté pečeti, kdy Ježíš Kristus přichází se svým soudem (Zj 6,12-17) na ty, kdo jednají proti němu a jeho právu.

 • ii) sedm polnic (Zj 8,2 - - 11,19): cílem tohoto cyklu pohrom (zejména viz poznámky ke kapitole 8 a 9) je varovat lidi na zemi před přicházejícím Božím soudem. Pravděpodobně zde existuje velká analogie s knihou Exodus, kdy Bůh sesílal pohromy na Egypt, aby farao a Egypťané dovolili jeho lidu odejít a sloužit Bohu -- podobně Bůh sesílá pohromy na celý svět, aby všichni lidi dovolili Božímu lidu = křesťanům sloužit Bohu, a sami se též obrátili k životu s Ním. Při těchto varovných pohromách zahyne třetina lidí.

 • iii) sedm misek hněvu (Zj 15,1 - - 16,21): tento cyklus pohrom je obrazem konečného "vylití" Božího hněvu na lidstvo, kdy zahynou všichni lidi -- analogie s knihou Exodus je ta, že farao a všichni ti, kdo až do konce pronásledovali Boží lid a nedali jim pokoj, se střetli s Hospodinovým soudem. Bůh sestoupil (Ex 14) a pro jeho lid to znamenalo záchranu, kdežto pro Hospodinovy nepřátele zkázu.
Poznámky ke Zjevení 7: Přišel den návratu Ježíše Krista (Zj 6,12-17), který přichází se svým soudem. Ale dříve než bude soud vykonán, Bůh a Beránek vydávají rozkaz označit Boží lid znamením (pečetí), která je uchrání od přicházejících pohrom (Zj 7,1-3).

Celý obraz či i posloupnost obrazů nemusí nutně chronologicky následovat tak, jak je to zapsáno. Čtyři zemské větry ve Zj 7,1 (viz [5]= Beale, [10] = Osborne) pravděpodobně jsou obrazem čtyř duchů nebo andělů. Možná se jedná o čtyři jezdce apokalypsy (z kapitoly 6), nebo, a to je pravděpodobnější, čtyři anděle hubitele ze Zjevení 9,14, kteří budou rozvázáni při zatroubení šesté polnice. Tedy zatímco na křesťany dopadly pohromy při otevírání pečetí svitku (včetně pronásledování a poprav), budou uchráněni před pohromami, které dopadají na svět při varovném troubení na polnice.

Pokud nebyl uchráněný život Hospodinových služebníků (Zj 6,9-11) a oni stejně prožili pronásledování a smrt, musí toto ochranné označení souviset s tím, že někdy budou zase vkříšeni a plně rehabilitováni (= ospravedlněni, očištěni od falešné popravy za doby pronásledování). Jsou tedy uchráněni pro jistotu věčného života, nikoli od těžkostí v dobách pronásledování na zemi.

Na všechny lidi, včetně Hospodinových služebníků, dopadají těžkosti, pronásledování a smrt, ale Bůh udrží označené služebníky při sobě, nikdo z nich se mu neztratí, co se týká života ve věčném království spravedlnosti, které Bůh buduje a jehož příchod v knize Zjevení za chvíli (Zj 7,9-17) zableskne. To je důležitý dodatek k výkladu kapitoly 6: Bůh a Beránek sice posílají na svět události, které povedou ke mnohé bolesti (viz sedm pečetí svitku), ale svoje služebníky mají moc těmito zkouškami provést tak, že zachovají jejich víru a přivedou je bezpečně do cíle, kterým je chvála nesčíslného zástupu vykoupených v nebi (Zj 7,9-17).

V této chvíli bych rád rozdělil výklad na tři základní vykladačské školy, které se liší v koncepci odpovědí na otázky:
 • a ) kdy dojde k vytržení církve k Bohu do nebe (1 Tes 4,13-17 je popisem vytržení,ale kdy k němu dojde?)?
 • b) co je to velké soužení, zmíněné v 7,14?
 • c) kdo je označených 144 tisíc v 7,1-8?
 • d) jak časově zařadit události otevírání pečetí v kapitole 6?
 • e) s otázkou b) souvisí, kdo jsou ti ve velkém zástupu v nebi ve Zj 7,14.
Rád bych naznačil důvody ke vzniku těchto výkladových přístupů -- i když budu uvádět svoje postoje k nim, celá diskuse není uzavřena a definitivní:

budoucnostní přístup (BP) 01: Tento přístup je vykreslen např. v knize [13] (z roku 1925, ale vydána v češtině 2009), nověji [27], a s jistými obměnami ve dvojici doplňujících se útlých knížek [22],[23] (2012-2013). V této linii výkladu jsou odpovědi na předchozí otázky zhruba následovné:
 • BP ad a) k vytržení církve k Bohu dojde před nástupem Antikrista v budoucnu;

  Východiskem tohoto pohledu je, že Svatba Beránkova v nebi (= svatba Ježíše Krista a církve) ve Zj 19,1-10 nastává ještě před závěrečným bojem Ježíše proti Antikristu na zemi (Zj 19,11 - - 20,3); vojska v nebi (19,14) přijíždějí s Kristem na zem ... odtud je vzato to pojetí, že k vytržení církve dojde ještě před koncem pozemské historie; 2 Tes 2,1-8 je dalším východiskem -- podle [22],str.30, Antikrist přijde až poté, co bude vzata ze země církev.

 • BP ad b) velké soužení je období pronásledování a těžkostí, které přinese Antikrist na zemi po vytržení církve do nebe, tj. samotnou církev už velké soužení nezasáhne, ale zasáhne ty, kdo uvěří Kristu v tomto (sedmiletém) období;

  Tento pohled je vzat ze starosmluvního proroctví Daniele 9,26-27, kde někdo, kdo nabídne lidem (Židům?) smlouvu, ji po tří a půl letech sám poruší a po dalších tři a půl let bude trvat krvavé pronásledování.

 • BP ad c) označených 144 tisíc jsou etničtí Židé, kteří po vytržení církve do nebe uvěří na zemi v Krista;

  Tento pohled navazuje na otázky a),b) -- protože kapitola 6 mluví už o velkém soužení po vytržení církve, na zemi v té době se objeví noví věřící z řad Židů (v souladu s textem Římanům 11,25-26, že v budoucnu dojde k většímu obrácení Židů na křesťanskou víru a k Ježíši Kristu). 144 tisíc bude Beránkovým vojskem (či skupinou misionářů) na zemi.

 • BP ad d) Zjevení 6 a všechny následující kapitoly se týkají výhradně budoucnosti po příchodu Antikrista, jeho sedmileté vlády a toho, co nastane potom. Po otevření první pečeťi (Zj 6,1-2) se objeví na zemi Antikrist, všechny další pečeti jsou otevírány po příchodu Antikrista.

  Tento pohled už vyplývá z předchozích otázek a),b),c).

 • BP ad e) jak vyplývá z b), v 7,14 jsou zobrazeni ti křesťané, kteří uvěří v období sedmiletého velkého Antikristova soužení.
Budoucnostní přístup má své legitimní místo ve výkladech, ovšem přiznám se, že jsem spíše zastáncem následujícího, idealistického interpretačního pohledu. Existují totiž i další možné výkladu uvedených východisek (Daniel 9 ... toto proroctví z 6.stol. př.n.l. mluví o jiném sedmiletém působení zlého mocnáře, respektive třiapůlletém soužení, a sice krutém pronásledování Židů v době povstání Antiocha Epifana v letech 170-167 př.n.l.; 2 Tes 2,1-8 ... příčinou, která brání, může být i něco jiného než církev, třeba Hospodinův anděl bránící příchodu posledního Antikrista; na další východiska z knihy Zjevení ještě přijde řeč).

idealistický přístup (IP) 01: Tento přístup je vykreslen např. ve starší knize [4] z roku 1939, nověji viz [2],[5], v češtině stručně [15]. Hrubé odpovědi:
 • IP ad a) k vytržení církve dojde při otevření šesté pečeti, což je ovšem současně též ukončení staré země a nebe, protože nebesa budou svinuta jako svitek -- křesťané budou v tento den vzati do nebe, nekřesťané potrestáni;

  Východisko: spojíme-li výpověď při otevření šesté (Zj 6,12-17) a sedmé pečeti (Zj 8,1) s výpovědí evangelií (Mt 24,29-31; Mk 13,24-27; Lk 21,25-27) a svědectvím o vytržení církve (1 Tes 4,13-17), dostáváme tuto posloupnost: zachvěje se nebe a přestane existovat vesmír (hvězdy, slunce, měsíc); přijde Pán Ježíš; uvidí ho všichni lidi; vezme svoje vyvolené z celé země; dojde k soudu těch, kdo nejsou Kristovými služebníky; při sedmé pečeti nastane ticho po konečném soudu nad zemí a oslavení a rehabilitaci Hospodinových služebníků.

 • IP ad b) velké soužení je období od vzkříšení Ježíše Krista a jeho odchodu do nebe, do druhého příchodu = návratu Krista na zem (respektive je možné, že je to celé období existence lidstva);

  Východisko: plyne z c),e), tedy z totožnosti lidí v 7,1-8 a v 7,9-17;

 • IP ad c) označených 144 tisíc představuje Boží lid všech dob, všechny, které si Kristus vezme k sobě a které bude duchovně chránit už při jejich životě na zemi, i když těžkostí a pronásledování ušetřeni na zemi nebyli; číslo 144 tisíc kromě toho, že je symbolické, ukazuje na to, že Bohu a Beránku se neztratí ani jeden z vykoupených, i když na zemi procházejí těžkostmi.

  Východisko: Ross Taylor ([2],str.150-151) uvádí dvanáct důvodů, výběrem např.: součet lidu v SS byl prováděn poté, co byli vykoupeni = zachráněni z Egypta (Ex 30,12) -- podobně i 144 tisíc je vykoupeným lidem; novosmluvní církev je nazvaná Izrael Boží (Galatským 6,16) a je součástí společenství Izraele (Ef 2,12); číslo 144 se znovu objevuje při popisu nového Jeruzaléma v 21,12-17, který je jasně místem, kam je pozván Boží lid VŠECH DOB (144 = 12 krát 12, tedy jedná se o číslo, které spojuje skrze Mesiáše lid dvanácti kmenů Izraele s lidem dvanácti apoštolů); citované údaje o počtech Izraele obsahují odkazy na lid Mesiáše: i) Juda je uveden jako prvorozený, z jeho kmene pochází Kristus, který je prvorozeným z mrtvých lidí do věčného života; ii) Léviovci nebyli běžně uváděni ve starosmluvních soupisech Izraele (Nu 1,47), ale nyní jsou zde, protože svatí jsou ve Zj 1,6 nazváni kněžími; iii) Josef je uveden, protože je prototypem Krista, v Bibli o něm není jediná špatná zmínka, ukazuje na bezhříšnost Krista.

 • IP ad d) nyní žijeme v době po otevření páté pečeti, protože řada křesťanů byla v historii popravena a pronásledována pro svou víru a oni i další si (i Bohu) pokládají otázku, zda Kristus nastolí spravedlnost a Boží království, o které celkem často mluvil.

  Východisko: Toto plyne z celkové koncepce a linie výkladu, že totiž Kristus odešel do nebe a dostal pocty jako Bůh (kapitola 5), ujal se vlády a začal jednat ve prospěch svého lidu hned poté (kapitola 6 ... čtyři jezdci apokalypsy jsou obrazem minulého, současného i budoucího působení Hospodinových poslů);

 • IP ad e) 7,9-17 je jen jiný pohled na vykoupené Hospodinovy služebníky všech dob.

  Východisko: to, že pocházejí z každého lidu, rasy, kmene a jazyka, ukazuje na naplnění Hospodinova slova Abrahamovi, že jeho potomků bude jako písku na břehu moře (Genesis 15) a na naplnění faktu, že evangelium bude hlásáno všem národům (Mt 24,14). Popis této skupiny v 7,9-17 je podobný popisu vykoupených všech dob ve Zjevení 21. V neposlední řadě (viz Beale = [5], str.425), Jan slyší počet 144 tisíc (7,4), ale vidí veliký zástup (7,9) -- tento styl kontrastu mezi tím, co Jan vidí a slyší, je jedním z výrazových prostředků v knize Zjevení a souvisí s interpretací, nikoli s tím, že se jedná o dvě rozdílné věci (např. 5,5-6 ... Jan slyší o lvu z Judy, ale vidí zabitého Beránka; 14,1-5 ... Jan vidí 144 tisíc na hoře Sijón, ale slyší zpěv 144 tisíc z nebe).
umírněný budoucnostní přístup (UBP) 01: Vzorovým představitelem tohoto přístupu je Osborne ([10], 2002) nebo kratší, ale poutavěji napsaný Krodel ([6], 1989). Jedná se o jakýsi smírný proud výkladu mezi oběma předchozími (BP i IP), už mezi autory knih [6], [10] existují rozdíly, což ukazuje na nevyhraněný přístup v některých věcech:

UBP ad a) na otázku vytržení církve tento výklad zatím neodpovídá, protože čtení knihy Zjevení k odpovědi dosud nedodalo dostatek podkladů;

UBP ad b) velké soužení začalo sice už odchodem Krista do nebe, ale ve Zj 7,14 je v řečtině určitý člen (oni přišli z "toho" velkého soužení), což ukazuje na soužení a pronásledování v budoucnu při ukončení historie; soužení tedy probíhá v průběhu celé historie, ale velké soužení mluví o době Antikrista v budoucnu;

UBP ad c),e) označených 144 tisíc jsou křesťané všech dob, nikoli jen doby Antikrista (viz podobné důvody jako IP ad c); Krodel uvádí, že 144 tisíc (Zj 7,1-8) je celá církev na zemi v den Páně, zatímco zástup vykoupených (Zj 7,9-16) ukazuje celou církev v nebi po dni Páně);

UBP ad d) vyvarujme se přístupu "buď, anebo" -- šest pečetí (kapitola 6) mluví o budoucnosti, ale též určitě je povzbuzení páté a šesté pečeti určeno pronásledovaným sborům v Malé Asii (kapitoly 2 a 3 uvádějí tatáž zaslíbení jako Zjevení 21 zmíněná ve Zj 7 jako odpověď na otázku vznesenou při páté pečeti).

Východiska UBP: Zjevení je knihou obrazů, tj. chronologii událostí z ní nelze přesně určit. Poznáme zřejmě až zpětně, až se tyto věci odehrají. Naší zodpovědností je být věrnými Bohu a čerpat povzbuzení z několika klíčových věcí knihy Zjevení, určovat časové souvislosti není naše věc. Knihy [10] nebo [6] by mohly být dobrým výchozím bodem v diskusi mezi předchozími dvěma navzájem polarizovanými směry.
Zjevení 8,1: Chce se mi společně s IP01, odpovědí a), říci, že ticho v nebi nastalo po provedení Hospodinova soudu; stoupenci BP01 nebo UBP01 by naopak řekli, že ticho nastává poté, co konečně je svitek otevřen a všichni s napětím čekají, že se zjeví jeho obsah (soud teprve leží v budoucnosti).

Nicméně, situace s chronologií se nadále spíše zamotává (viz [2], str.161): nelze jen tak jednoduše říci, že to, co bude následovat od 8,2, nastane až po otevření svitku -- například se zdá, že události při šesté pečeti (6,12-17) popisují události druhého příchodu Krista, ke kterým se další kapitoly budou opět vracet (srovnejte soud v 6,14: "a nebe zmizelo, jako když se svinuje svitek, a každá hora i každý ostrov se pohnuly ze svého místa" se slovy v 16,20: "všechny ostrovy zmizely a hory nebyly k nalezení" a 20,11: "před jeho tváří zmizela země i nebe"). Mluvíme o tzv. progresivním paralelismu: kniha Zjevení, i když přidává další kapitoly, se znovu vrací k některým již dříve popsaným událostem a přidává k nim další detaily.

následující: Zjevení Janovo 08


Diskuse:


Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: