Zjevení Janovo:

úvodem

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22

vznik knihy
obsah
poselství
promluvy
literatura

Ross Taylor 2010, komentář ke knize Zjevení v pdf souboru: Poznámky


Zjevení Janovo 20


biblický text zveřejněn v překladu ČSP

1Uviděl jsem, jak z nebe sestupuje anděl, který měl klíč od bezedné propasti a ve své ruce veliký řetěz. 2Zmocnil se draka, toho dávného hada, jenž jest Ďábel a Satan, na tisíc let jej spoutal a 3a uvrhl do bezedné propasti. A zamkl a zapečetil ji nad ním, aby již nesváděl národy, dokud se nedovrší těch tisíc let. Potom musí být ještě na krátký čas rozvázán.

4A spatřil jsem trůny a ty, kteří se na ně posadili, a byl jim svěřen soud; uviděl jsem také duše těch, kteří byli sťati pro Ježíšovo svědectví a pro Boží slovo, i ty, kteří se nepoklonili šelmě ani jejímu obrazu a nepřijali její cejch na čelo ani na ruku. I ožili a kralovali s Kristem tisíc let. 5Ostatní mrtví neožili, dokud se těch tisíc let nedovršilo. To je první vzkříšení. 6Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení; nad těmi druhá smrt nemá pravomoc, nýbrž budou kněžími Božími a Kristovými a budou s ním kralovat tisíc let.

7Až se těch tisíc let dovrší, bude Satan propuštěn ze svého vězení a 8a vyjde, aby svedl národy, které jsou ve všech čtyřech úhlech země, Góga i Magóga, a shromáždil je k boji; a bude jich jako písku v moři. 9Vystoupili na šíři země a obklíčili ležení svatých a milované město. Ale sestoupil oheň z nebe a pohltil je. 10A Ďábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry, kde je šelma a falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.

11A uviděl jsem veliký bílý trůn a toho, kdo na něm seděl; před jeho tváří zmizela země i nebe a jejich místo již více nebylo. 12A uviděl jsem mrtvé, velké i malé, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Byla otevřena i jiná kniha, to jest kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých skutků, zapsaných v těch knihách. 13A moře vydalo mrtvé, kteří v něm byli, i Smrt a Hádes vydali mrtvé, kteří v nich byli, a každý byl souzen podle svých skutků. 14A Smrt a Hádes byli uvrženi do ohnivého jezera. To je ta druhá smrt: ohnivé jezero. 15A kdo nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera.Všechny biblické citace jsou převzaty
z Českého studijního překladu, © 2009, Nadační fond překladu Bible. Překlad je zveřejněn bez poznámkového aparátu -- ten lze najít například v Studijní online Bibli.

Komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 10.2.2018; připraveno zejména na základě materiálů [2], [5], [6], [10], [28].

Zatímco pokusu o uchopení chronologie událostí kapitol 17 až 20 bude věnován samostatný článek (A budou s Kristem kralovat tisíc let -- s podrobnějším rozborem silných a slabých míst daných pohledů), podívejme se stručně, jak ke klíčovým otázkám přistupují naše nahrubo vymezené přístupy IP, BP a UBP. Jedná se následující tři otázky:
 • (otázka p) Co to znamená, že Satan je svázán na tisíc let (verš 2)? Kdy těchto tisíc let nastalo/nastane?

 • (otázka q) Co to znamená první vzkříšení (verše 4-6)? Kdo a kde bude kralovat s Kristem po tisíc let?

 • (otázka r) Jaký je vztah mezi bitvami ve Zj 16,14; Zj 19,19 a Zj 20,8? Jak mnoho času uplyne mezi trestem šelmy, falešného proroka (Zj 19,20) a Satana (Zj 20,10)?
Budoucnostní přístup (BP 08), umírněný budoucnostní přístup (UBP 08):
 • (BP ad otázka p), (UBP ad otázka p): Tisíc let nastane při druhém příchodu Ježíše Krista na tuto zem. Může se jednat i o obrazné vyjádření jinak dlouhého období, číslovka 1000 (10 x 10 x 10) vyjadřuje, že se jedná o dlouhé období, které určil Bůh. Satan bude svázán do té míry, že lidé nebudou oklamáni ohledně toho, kým je Ježíš Kristus. Podrobnější výklad viz [2], str. 297-306.

 • (BP ad otázka q), (UBP ad otázka q): První vzkříšení se týká buď jen mučedníků z Božího lidu, nebo celého Božího lidu (v kontrastu se druhou smrtí, která se týká těch, kdo k Božímu lidu nepatří). Celý Boží lid bude kralovat s Kristem na zemi po tisíc let.

 • (BP ad otázka r), (UBP ad otázka r): Tři bitvy popsané v daných třech odkazech jsou tři rozdílné bitvy (nebo pokud kap. 17 a 18 blíže rozvíjejí kapitolu 16, tak 16,14-19 a 19,19 popisuje jednu bitvu a 20,10 druhou). Šelma (z moře) a falešný prorok jsou potrestáni po bitvě v 19,19, Satan až o tisíc let později, poté, co je znovu nakrátko propuštěn z vězení (20,10).
Idealistický přístup (IP 08):
 • (IP ad otázka p): Tisíc let začalo při prvním příchodu a skončí při druhém příchodu Krista na tuto zem. Satan (i když stále působí, možná nepřímo skrze další lidi a démony) je svázán tím způsobem, že nemůže bránit šíření radostné zprávy o vítězství Ježíše Krista a zásahům Ježíše Krista do tohoto světa. Podrobnější výklad viz [2],str. 306-316.

 • (IP ad otázka q): První vzkříšení znamená duchovní vzkříšení těch, kdo uvěřili Bohu - v tomto smyslu věřící kralují společně s Kristem už nyní (jak je vykresleno v Efezským 2,4-6) - nebo se jedná o vládu duší zemřelých věřících s Kristem nyní v nebi dříve, než budou vzkříšeni a dostanou fyzické tělo (nebo obojí: v našem současném pozemském životě vládu s Kristem ve spojení skrze Ducha svatého, a poté, co zemřeme, vládu s Kristem v nebi, než nastane jeho druhý příchod na zemi).

 • (IP ad otázka r): Tři bitvy popsané v daných třech odkazech jsou různé pohledy na jediný boj, který se odehraje těsně před návratem Ježíše Krista na zem. Podobně Satan je hozen do jezera ohně společně s šelmou a falešným prorokem, tj. jejich potrestání nastává souběžně (= těsně za sebou, protože období "tisíce let" probíhá paralelně se soudem pečetí, polnic a misek), společně s potrestáním lidí ve 20,15.
Ještě jiný výklad:
 • (ad otázka p) Jak podrobněji rozvíjí článek "A budou s Kristem kralovat tisíc let", ani UBP/BP, ani IP nejsou bezproblémové výklady; UBP/BP z toho důvodu, že Bible jako celek ukazuje spíše na to, že při příchodu Krista bude historie ukončena a Bůh vytvoří nové nebe a zemi; IP z toho důvodu, že je dost bizarní označit dobu mezi pozemským životem Ježíše Krista a jeho návratem z nebe současně jako dobu pronásledování církve i jako dobu, kdy je Satan spoután, vždyť je to právě Satan, kdo církev pronásleduje. V souladu s bližším vysvětlením ve výše zmíněném článku je možný výklad tisícileté vlády až po příchodu Krista, ale nikoli na staré zemi, ale v novém nebi a zemi.

 • (ad otázka q) První vzkříšení v konceptu představeném v odpovědi (p) se týká vzkříšení celého Božího lidu všech dob, kteří jsou vzati s Kristem do nového nebe a země.

 • (ad otázka r) Poslední bitva lidstva vedeného Satanem proti Bohu a jeho lidu nastane po tisícileté vládě svatých s Kristem vzkříšení všech nevěřících všech dob, kteří se rozhodnou zaútočit na nový Jeruzalém (Zj 20,7-10 ... jinými slovy, národy, které má svést Satan při svém posledním propuštění, jsou lidi, kteří budou vzkříšeni a nějakým způsobem dopraveni do nového nebe a země -- to je v souladu se zničením všech bezbožných na staré zemi ve Zjevení 19). V tomto smyslu je vzkříšení všech bezbožných jejich poslední zkouškou před soudem ve Zj 20,11-15: budou možná mít poslední možnost se obrátit k Bohu a prosit jej o milost, ale namísto toho se podobně jako Kain kdysi rozhodnou zničit požehnání Božího lidu, místo aby oň sami usilovali, a zaútočí na nový Jeruzalém. Pak je právoplatně bude čekat věčný trest. Tisíciletá vláda svatých tedy v tomto pohledu je vlastně začátkem věčné vlády svatých s Kristem, která bude jen krátce ohrožena vzpourou odsouzenou k zániku.
Na čem se shodují všechny výklady:

Zj 20,1-3: Bůh je mocnější než Satan, vítězí nad Satanem ve třech krocích: a) Bůh svrhnul Satana z nebe ... Zj 12,7-8; b) Bůh Satana zavřel do propasti (20,3); Bůh odsoudí Satana k věčnému trestu (20,10).

Zj 20,4-6: Ve Zj 6,9-10 Jan viděl v nebi duše zabitých pro Slovo Boží a pro svědectví; nyní ve 20,4 Jan vidí duše stejných lidí, jak vládnou s Kristem po tisíc let -- vidíme zde část Hospodinovy odpovědi na volání zabitých; Hospodin obhájí ty, kdo jsou mu věrni i před králi a mocnáři tohoto světa, a činí je samotné králi a mocnáři. Hospodinovým věrným neuškodí první smrt, protože mají podíl na prvním vzkříšení.

Zj 20,7-10: Tento oddílek ukazuje na slabost lidí, jejich náchylnost k tomu, aby byli oklamáni. Po tisíciletém království Krista přichází Satan a vyzývá lidi k tomu, aby se vzepřeli Bohu, a oni se nechají oklamat. Jako lidé jsme slabí a zůstáváme u Boha jen díky tomu, že on nás drží při sobě a působí v nás svou mocí. Lidé bez Boha jsou náchylní ke kdejakému klamu a vzpírají se Bohu. Oddíl naráží na Ezechiele, kapitoly 38 a 39, kde na Izrael útočil Góg ze země Magóg -- nyní Jan tento obraz nepřátel používá na celý svět (znázorněný všemi světovými stranami), který přichází zaútočit na Boží lid. Nepřátele sežehne oheň z nebe, podobně jako Ezechielovo proroctví mluví o zkáze nepřátel v ohni (Ez 39,5-10).

Zj 20,11-15: Tato slova mluví o posledním soudu všech lidí podle jejich skutků zapsaných v knihách u Boha. Nejprve jsou vzkříšeni i nevěřící, kteří už předtím zemřeli (= druhé vzkříšení), a pak jsou všichni lidé souzeni (před Bohem či před Beránkem? Možná před oběma, protože trůn je označen za trůn Boží a Beránkův ve Zj 22,1-3). Před Boží tváří zmizí země i nebe (verš 11; viz také 6,14 a 16,20): znamená to doslova, že v tomto okamžiku zaniká starý vesmír, jak ho zhruba známe? Patrně ano. Před tímto soudem druhé smrti jsou zachráněni jen ti, jejichž jméno je zapsáno v knize života (Zj 3,5; 13,8; 17,8; 21,27 ... jedná se o Beránkovu knihu života, do které jsou zapsáni ti, co věří v Beránkovo dílo záchrany, Beránkovo vzkříšení a vítězství). Smrt (= síly, které smrt způsobují) i Hádes (místo, kde přebývají zemřelí) přestávají existovat, nastává věčný, časově neohraničený život. Jak už bylo řečeno při výkladu 14,6-13 (obzvlášť verš 10), druhá smrt má věčné trvání a oheň je spíše obrazem duchovních muk před anděly a před Beránkem.

následující: Zjevení Janovo 21


Diskuse:


Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: