Zjevení Janovo:

úvodem

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22

vznik knihy
obsah
poselství
promluvy
literatura

Ross Taylor 2010, komentář ke knize Zjevení v pdf souboru: Poznámky


Zjevení Janovo 11


biblický text zveřejněn v překladu ČSP

1Byla mi dána hůl jako měřicí tyč a bylo mi řečeno: "Vstaň a změř Boží chrám i oltář i ty, kteří se v něm klanějí. 2Nádvoří, které je venku před chrámem, však vynech a neměř ho, neboť bylo dáno pohanům a ti budou šlapat po svatém městě dvaačtyřicet měsíců.

3Zmocním ale dva své svědky, kteří budou prorokovat tisíc dvě stě šedesát dní, oblečeni pytlovinou." 4To jsou ty dvě olivy a dva svícny stojící před tváří Pána vší země. 5Kdyby jim chtěl někdo ublížit, vyjde z jejich úst oheň a pohltí jejich nepřátele. Kdyby jim chtěl někdo ublížit, musí takto zahynout. 6Ti dva mají moc zavřít nebe, aby za dnů jejich prorokování nepršel déšť. Mají také moc nad vodami, aby je obraceli v krev a aby zasáhli zemi jakoukoli ranou, kdykoli budou chtít.

7Až ale dokončí své svědectví, ona šelma vystupující z propasti proti nim povede válku, zvítězí nad nimi a zabije je. 8Jejich mrtvoly budou ležet na ulici toho velikého města, které se duchovně nazývá Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován náš Pán. 9Mnoho lidí z různých kmenů, jazyků a národů se bude dívat na jejich mrtvoly po tři a půl dne a nedovolí jejich mrtvoly pochovat do hrobu. 10Obyvatelé země se nad nimi budou radovat a veselit a budou si navzájem posílat dary, protože ti dva proroci trýznili obyvatele země.

11Po třech a půl dnech do nich ale ke zděšení těch, kdo to viděli, vstoupil duch života od Boha. 12Uslyšeli mocný hlas z nebe: "Vystupte sem!" a před zraky svých nepřátel vystoupili v oblaku do nebe.

13V tu hodinu nastalo veliké zemětřesení a desetina města padla. Sedm tisíc lidí v tom zemětřesení zahynulo a ostatní dostali strach a vzdali slávu nebeskému Bohu.

14Druhé "běda" pominulo, hle, třetí "běda" se rychle blíží:

15Tehdy zatroubil sedmý anděl a v nebi zazněly mocné hlasy říkající: "Království světa se stala královstvím našeho Pána a jeho Mesiáše, jenž bude kralovat na věky věků!"

16Tehdy těch čtyřiadvacet starců, kteří sedí na svých trůnech před Božím obličejem, padlo na tváře a klanělo se Bohu 17se slovy:

"Děkujeme tobě, Pane Bože Všemohoucí, který jsi a kterýs byl, že ses chopil své veliké moci a ujal ses kralování! 18Národy se vzbouřily, ale přišel tvůj hněv, přišel čas soudu nad všemi mrtvými a čas odplaty pro tvé služebníky, proroky a svaté i pro všechny, kdo ctí tvé jméno, malé i veliké, přišel čas zkázy těch, kdo kazí zem."

19Tehdy se otevřel Boží chrám v nebi a v jeho chrámu byla vidět truhla jeho smlouvy. Nastalo veliké blýskání, hlasy a hromobití, zemětřesení a veliké krupobití.Všechny biblické citace jsou převzaty
z Českého studijního překladu, © 2009, Nadační fond překladu Bible. Překlad je zveřejněn bez poznámkového aparátu -- ten lze najít například v Studijní online Bibli.

Komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 15.8.2016; připraveno zejména na základě materiálu [2], str.187-205.

Zj 11,1-13: Pokračuje vsuvka 10,1 - - 11,13, která se pravděpodobně odehrává paralelně s událostmi sedmi polnic. Jan je stále aktérem (postavou, která je součástí děje) této vsuvky -- v kapitole 10 byl vyzván, aby snědl svitek, nyní je vyzván, aby změřil chrám. V 11,3-13 Jan ze scény ustupuje a přicházejí dva svědkové, kteří prorokují = sdělují poselství od Boha všem lidem na zemi.

Výkladové přístupy zde odpovídají na rámcové otázky (označení h,i,j v souladu s "číslováním" otázek různých přístupů):
 • h) Co znamená změření chrámu v 11,1-2 a o jaký chrám se jedná?

 • i) Kdo jsou dva svědkové v 11,3-13?

 • j) Jak rozumět časovému intervalu dvaačtyřicet měsíců z 11,2, který je stejně dlouhý jako 1260 dní v 11,3?
Budoucnostní přístup (BP) 04:

BP ad h) (např. [23],str.31) Jedná se o fyzický chrám, který bude znovu vybudován v Jeruzalémě na místě původního chrámu Hebrejů.

BP ad i) Dva svědkové jsou Mojžíš a Eliáš, Enoch a Eliáš nebo jiní dva konkrétní lidé, kteří budou prorokovat po dobu tří a půl let, pak budou zabiti, a po třech a půl dnech vzkříšeni a vzati do nebe.

BP ad j) Dvaačtyřicet měsíců znamená doslovný interval tří a půl let velkého soužení před příchodem Ježíše Krista podruhé na tuto zem, tentokrát ve slávě (viz Daniel 9,27, kde vláda Antikrista a intenzivní pronásledování církve se zpravidla rozumí jako obsah druhé části sedmiletí).

Pět výskytů číslovky 42 měsíců = 1260 dnů se někdy dělí na dvě části, z nichž některé výskyty (11,2; 11,3; 12,6) se týkají první poloviny sedmiletí z Daniele, další výskyty (12,14; 13,5) se týkají druhé poloviny sedmiletí (též viz [2],str.200).

Idealistický přístup (IP) 04:

IP ad h) Chrámem v knize Zjevení je vždy míněn chrám v nebi -- v souladu s Ef 2,18-22 je chrám = svatyně obrazem všech lidí, kteří patří Bohu = obrazem Božího lidu. Pak změření chrámu je činnost podobná 7,4, neboli spočítání Hospodinových vykoupených -- jejím cílem je ochrana všech Hospodinových svatých. Jak je vidět z 11,7, tato ochrana neznamená, že budou fyzicky nedotknutelní, protože po ukončení svého svědectví jsou svědkové zabiti -- jedná se o ochranu pro věčný život s Bohem (v 11,11-12 jsou svědkové vzkříšeni). Tento výklad je i v souladu se Zj 21,15-17, kdy anděl měří Hospodinův Jeruzalém, místo, kde přebývá Boží lid, a rozměry jsou symbolem počtu Božího lidu.

(Don Carson, audio [28]: vnější nádvoří je pořád ještě část chrámu, a protože celý chrám je obrazem celého Božího lidu, vnější nádvoří je obrazem těch, kdo budou prodásledováni (= pošlapáni) pro svou víru)

IP ad i) Dva svědkové (viz [2], str.192-194) jsou obrazem celé církve svědčící v moci Ducha svatého -- to je v souladu s tím výkladem ze Zj 1,20, že svícny jsou obrazem celé církve. Číslo "dva" je symbolické a znamená, že svědectví je právoplatně potvrzeno dvěma svědky (Deut 17,6; Jan 8,17; 2 Kor 13,1; učedníci byly Ježíšem vysláni po dvou (Marek 6,7)). (Don Carson, audio v angličtině [28], navrhuje mírný posun: dva svědkové = obraz té části svědčící církve v průběhu historie, která zemřela či zemře pro svou víru)

IP ad j) Dvaačtyřicet měsíců (1260 dnů) je použito na pěti místech, která všechna mluví o tomtéž časovém intervalu: Zj 11,2; 11,3; 12,6; 12,14; 13,5. Z rozboru těchto míst je vidět (podrobněji viz [2], str.189-192) řada věcí, zde zmíním jen dvě myšlenky, které ukazují na symbolický výklad této číslovky: 1) pokud by tři a půl roku byl doslovný údaj, lidé by mohli vypočítat, kdy se vrátí Ježíš Kristus, ale tato informace není pro lidi určena (viz Skutky 1,6-8); 2) Ať už je "svatým městem" v 11,2 míněn Boží lid (což je nejlepší výklad, v souladu se Zjevením 21 a 22), nebo fyzické město Jeruzalém, toto pošlapání pohany trvalo minimálně od roku 70 n.l. do roku 1967, kdy Jeruzalém znovu získali Židé, nebo možná trvá ještě dnes, kdy stále na Jeruzalém či Boží lid útočí druzí, tj. "tři a půl roku" je symbolické vyjádření pro celé období mezi prvním a druhým příchodem Krista.

Význam dalších symbolů v oddílu 11,3-13:
 • oblečeni pytlovinou (11,3) ... symbol pokory a zármutku, či symbol poselství, které vzbuzeje pokoru a vede k pokání a změně;

 • dvě olivy a dva svícny (11,4) ... dvě olivy je obraz ze Zacharjáše 4, který ukazuje na stavitele Zerubábela a velekněze Jóšuu, obnovovatele Jeruzaléma v roce 515 př.n.l. Dva svícny jsou asi pokračováním obrazu ze Zj 1,20 a představují svědčící církev. Ukazuje na důraz na budování Božího lidu v jakékoli době.

 • vyjde z jejich úst oheň a pohltí jejich nepřátele (11,5) ... možná odkaz na proroka Eliáše, který přivolal oheň z nebe na Hospodinovy nepřátele; ovšem oheň vychází z jejich úst, tj. jedná se spíše o obraz Božího slova, Jeremjáš 5,14 (viz [2], str.196), které přináší Hospodinův soud a působí změny v lidských životech, takže ti, kdo je slyší, mu nebudou moci odolat či odporovat. Církev v každé době nese slova o Božím soudu, jenž přichází na všechny, kteří nehledali u Boha milost;

 • mají moc zavřít nebe (11,6) ... 1.kniha Královská 17,1: odkaz na Proroka Eliáše, který se modlil a tři a půl roku nepršelo -- v atmosféře, kdy přinášel slova soudu ve společnosti, která uctívala modly; snad důraz na to, že modlitba církve má velikou moc, pokud ta chce upozornit, že veškeré požehnání přichází od Boha a není samozřejmostí;

 • mají moc proměnit vodu v krev a ranit zemi ranami (11,6) ... odkaz na události Exodu (od 3.kapitoly až do 14. kapitoly), kdy Mojžíš s Áronem měli moc ukázat faraonovi znamení, ke kterým je vedl Bůh, aby farao uznal Hospodinovu velikost a propustil Boží lid; církev v každé době nese slova soudu a znamení od Boha těm, kdo brání dalším sloužit Bohu (v přístupu IP události pečetí a polnic probíhají paralelně se svědectvím dvou svědků, tj. v průběhu celé historie Bůh ukazuje svá znamení světu).

 • až dokončí své svědectví, šelma je zabije, vstanou z mrtvých, vystoupí do nebe ... jdou ve stopách Ježíše Krista, který byl po tři a půl roku chráněn, ale pak byl ukřižován, zemřel, vstal z mrtvých a vystoupil do nebe; ukazuje na to, že křesťané zabiti v průběhu historie pro svou víru budou vzkříšeni.

 • veliké město (11,8 Sodoma, Egypt, místo, kde byl ukřižován Pán) ... obraz bezbožného světa, na který dopadl (jako na Sodomu a Gomoru) Boží soud a který zabíjí proroky od Boha (jako Jeruzalém);

 • jejich mrtvá těla budou ležet po tři a půl dne ... důraz na to, že "tři a půl dne" pronásledování církve je krátká doba ve srovnání s 1260 dny, kdy svědkové mohli prorokovat a nikdo jim v tom nemohl zabránit, tj. (tj. obrazem závěrečného pronásledování církve je spíše číslovka "tři a půl dne" než číslovka "1260 dnů" -- tři a půl dne symbolicky ukazuje na to, že po krátkém období budou svědčící mučedníci vzkříšeni).

Jedná se ve verši 11,12 o vytržení církve? Pravděpodobně ano, ať už jsou dva svědkové symbolem celé církve, nebo jen mučednické církve. Verš 13 pak jen ukazuje na to, že všichni přeživší lidé vzdají slávu Bohu (a to neznamená jejich uvěření, ale něco jako uznání Boha na konci historie, když to bude evidentní ... podobná souvislost (viz Don Carson, audio [28]) v listu Filipským: Každé koleno poklekne a každý jazyk vyzná, že Ježíš Kristus je Pán)

Umírněný budoucnostní přístup (UBP) 04:

UBP ad h) (viz [10], str.408-415, Grant Osborne souhlasí s IP) Začátek první (7,1-8) i druhé vsuvky (11,1-2) ukazuje na Hospodinovu ochranu Božího lidu, tj. chrámem je Boží lid, který bude v přicházejícím velkém soužení ochráněn duchovně, i když fyzicky projde pronásledováním a zabíjením.

UBP ad i) (viz. [10], str.418, Grant Osborne opět varuje před přístupem "buď, anebo") Řada prvků ukazuje na svědectví celé církve (např. dva svícny), ale též některé prvky zdůrazňují jednotlivce (např. dvě olivy narážejí na Zacharjáše 4, kde byly obrazem dvou mužů, Jóšuy a Zerubábela): Podobně jako obraz antikrista ukazuje na pronásledování v celém průběhu historie, ale též i na posledního Antikrista (s velkým A) na jejím úplném konci, i obraz svědků mluví o svědectví celé církve, ale současně nevylučuje příchod dvou konkrétních svědků v posledních dnech.

UBP ad j) (souhlasí s BP) Dvaačtyřicet měsíců znamená doslovný interval tří a půl let před příchodem Ježíše Krista podruhé na tuto zem, období velkého soužení na konci historie lidstva. Pak 11,11-12 je odchodem dvou svědků do nebe, nikoli celé církve, tj. 11,13 lze vykládat i jako zmínku o tom, že mnozí "vzdají slávu Bohu" ve smyslu uvěření a pokání, vyvolaného svědectvím dvou svědků;

Zj 11,14-19: Přichází třetí "běda" ve formě sedmé polnice, podobně jako první běda znamenalo pátou a druhé běda šestou polnici. Vláda tohoto světa je předána Pánu a jeho Mesiáši (verš 15), čtyřiadvacet starců v nebi chválí Boha, který završil historii podle svého plánu. Verše 17-18 představují chválu Boha a jeho konečné odpovědi na otázku pronásledovaných křesťanů v 6,9.

Otevře se chrám v nebi a lze vidět Boží schránu, která je symbolem Hospodinovy přítomnosti s jeho lidem a soudu nad nepřáteli jeho lidu (lze vidět např. při dobývání Jericha, které bylo prototypem sedmi polnic).

následující: Zjevení Janovo 12


Diskuse:


Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: