Julie Krbušková: Exodus
Exodus:

úvodem

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37 38 39 40

vznik knihy
stručně obsah
poselství
promluvy
přehled literatury

Souhrnně v pdf souboru:

Poznámky


Exodus 3


1Mojžíš pásl ovce svého tchána Jitra, Midjánského kněze, a zahnal stádo za poušť, až přišel k Chorébu, Boží hoře. 2A ukázal se mu posel Hospodinův v plameni ohně uprostřed keře. Mojžíš viděl, že keř hoří, ale není stráven ohněm. 3Řekl si tedy: 'Odbočím a podívám se na ten velký úkaz, proč keř neshoří.'

4Když Hospodin viděl, že Mojžíš odbočil, aby si prohlédl keř, zavolal na něj zprostřed keře: 'Mojžíši, Mojžíši!'

'Zde jsem.'

5'Nepřibližuj se sem. Sundej si boty ze svých nohou, neboť místo, na kterém stojíš, je svatou půdou. 6Já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův.'

Mojžíš si zakryl tvář, protože se bál k Bohu pohlédnout. 7Hospodin řekl: 'Skutečně jsem spatřil utrpení svého lidu v Egyptě a uslyšel jejich křik, když je ponižují jejich drábové. Znám jejich bolesti 8a sestoupil jsem, abych je vysvobodil z moci Egypta a vyvedl je z té země do země dobré a prostorné -- do země oplývající mlékem a medem, na místo, kde nyní přebývají Kenaanci, Chetejci, Emorejci, Perizejci, Chivejci a Jebůsejci. 9Křik lidu Izraele vystoupil ke mně a viděl jsem útlak, kterým je Egypťané týrají. 10Proto tedy běž, posílám tě k faraonovi. Vyveď z Egypta můj lid, lid Izraele.'

11Ale Mojžíš Bohu odpověděl: 'Kdo jsem já, abych mohl jít k faraonovi a vyvést z Egypta lid Izraele?'

12'Vždyť já budu s tebou. A toto ti bude znamením, že jsem tě poslal: poté, co vyvedeš lid z Egypta, mi budete sloužit na této hoře.'

13Mojžíš se Boha zeptal: 'Až přijdu k lidu Izraele a řeknu jim ''Bůh vašich otců mne k vám poslal'', určitě se mne zeptají: ''Jak se ten Bůh jmenuje?'' Co bych jim měl odpovědět?'

14'JÁ JSEM TEN, KTERÝ JE. Řekneš potomkům Izraele: ''JÁ JSEM mne k vám poslal''. 15A ještě jim řekni: ''Poslal mne k vám Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův''. To je navždy mé jméno, kterým si mne bude připomínat generace za generací. 16Běž, shromáždi starší z lidu Izraele a oznam jim: ''Ukázal se mi Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, a řekl mi: Přišel jsem mezi vás a viděl jsem, jak s vámi v Egyptě jednají. 17Rozhodl jsem se, že vás vyvedu z utrpení Egypta do země Kenaanců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Chivejců a Jebúsejců, do země oplývající mlékem a medem''. 18Starší z lidu Izraele tě vyslechnou, půjdeš s nimi ke králi Egypta a oznámíte mu: ''Setkal se s námi Hospodin, Bůh Hebrejů. Proto tedy chceme jít na třídenní cestu do pouště a chceme tam přinést oběti Hospodinu, našemu Bohu''. 19Vím, že král Egypta vám nedovolí jít, dokud nebude silou přinucen. 20Vztáhnu tedy svou ruku a budu bít Egypt neobyčejnými činy -- až potom vás pustí. 21A sjednám tomuto lidu přízeň u Egypťanů a až budete odcházet, nepůjdete s prázdnou. 22Každá žena požádá svou sousedku či tu, která bude hostem v jejím domě, o zlaté a stříbrné předměty a o šaty. Dáte je svým synům a dcerám -- tak vypleníte Egypt.'Můj vlastní pracovní překlad. © Břetislav Fajmon 2012 (můžete volně šířit s uvedením odkazu na tuto www stránku).

Komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 12.2.2012

Ex 3,1-12: Bůh se s Mojžíšem setkává po čtyřiceti letech jeho pobytu na poušti a začíná jej vyzbrojovat a ujišťovat pro jeho úkol vyvedení národa Izrael z Egypta do Kenaanu. Zmiňuje, že se jedná o vyvedení z utrpení a bolesti (verše 7-8). To, že keř hořel a neshořel, je možná symbolickým vyjádřením Hospodinových kvalit -- on je Bůh, který je zdrojem, z něho všechno pochází, ale přitom je zdrojem věčným, sám sebe nevyčerpá. Stvořil tento vesmír, ale sám není součástí stvoření -- je věčný, vždy existující Bůh. On je Bůh, který dává sílu, a přitom zdroj této síly je nevyčerpatelný. Bůh na rozdíl od nás lidí nepotřebuje po šestnácti hodinách aktivity osm hodin spánku na odpočinek. Viz Izajáš 40,27-29 (podle ČEP): 'Proč říkáš, Jákobe, proč, Izraeli, mluvíš takto: ''Má cesta je Hospodinu skryta, můj Bůh přehlíží mé právo?'' Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze. On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému.'

Bůh nyní musí dát dostatek odvahy Mojžíšovi, aby Mojžíš, jehož zkušeností je (Ex 2,11-15), že sám nemá moc jednat s Egyptem a s faraonem, poslechl a šel do Egypta. Na Mojžíšovu správnou námitku 'kdo jsem já' reaguje 'já budu s tebou'. Je zajímavé, že Mojžíš Hospodinu musí uvěřit, protože jediné znamení, které Bůh slibuje Mojžíšovi dát, je znamení ZPĚTNÉ -- 'poté, co vyvedeš lid z Egypta, mi budete sloužit na této hoře' (za tuto zmínku vděčím Carlu Armerdingovi, jehož nahrávky přednášek z knihy Exodus jsou už více než patnáct let staré a nevím, zda ještě někde existují). Mojžíš viděl zázrak hořícího keře -- ale bude tento 'Bůh hořícího keře' dostatečně silný, aby obhájil právo Izraele? Bůh dává Mojžíšovi své slovo -- zaručuje se sám sebou, že on, 'soudce ve škeré země' (Gn 18,25), splní, pro co se rozhodl, a nikdo mu nezabrání. Ale určitě toto znamení mu (a Jozuovi a všem ostatním) mohlo být posilou do druhé etapy Mojžíšovy mise -- do uvedení Izraele do slíbené země.

Možná i my, kteří chceme někomu pomoci či uplatnit spravedlnost, bychom měli společně s Mojžíšem říci, že na to sami nemáme -- a svěřovat své jednání Hospodinu, ptát se, kde chce, aby bylo naše místo, a co je už jeho parketou, ve které bude jednat on. A i pro naši další pouť může být posilou, jak Bůh v našem životě jednal už dříve.

Ex 3,13-22: Bůh se Mojžíšovi představuje jako Bůh jeho otce a 'Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův' (Ex 2,23-25; Ex 3,6) -- to je klíčové, protože tímto jménem nastává spojení s lidem Izraele a jednáním Boha v předchozí historii popsané v knize Genesis, zejména s Hospodinovým slibem Jákobovi, že vyvede jeho potomky z Egypta a dá jim Kenaan.

Další 'slovo', které má sehrát klíčovou roli, je jméno JÁ JSEM. Lid Izraele možná už po několika desítkách let strávených v utrpení a útisku ztrácí víru, že 'Bůh jejich otců' splní své slovo. Možná uprostřed této vyhlazovací války (Ex 1) začali pochybovat, zda Bůh vůbec existuje, zda není jen legendou, kterou si otcové a starší z lidu Izraele vymysleli, aby dávali lidem naději, která je má posílit v jejich nucených pracech, ale ve skutečnosti nadějí není, protože nemluví pravdivě. Do těchto pochybností snad poslal Bůh Mojžíše, aby ta první slova, která řekne lidu Izrael, byla: poslal mne k vám JÁ JSEM -- mám pro vás slovo od TOHO, KTERÝ JE -- od Boha vašich otců (Profesor Heller, Hlubinné vrty, Kalich 2008, 285-286, upozorňuje na variantu BUDU, KTERÝ BUDU (imperfektum = nedokončený děj: budu, stávám se, vždy jsem), tj. nikoli statické, ale dynamické označení Boha. V tomto významu by toto jméno bylo nejen ujištěním, že Bůh je, ale že Bůh vždy bude jejich Bohem, ať se děje cokoliv: nejen ujištění o existenci, ale velké zaslíbení -- já vás vyvedu z Egypta a budu vaším Bohem.).

Život funguje tak, že možná každý čtenář tohoto textu prochází těžkými věcmi -- věcmi, o kterých pochybujeme, že z nich někdy budeme vysvobozeni či uchráněni. Možná ve své situaci máme pochybnosti nejen o tom, že nastane spravedlnost či vysvobození, ale zda vůbec existuje někdo, kdo tu spravedlnost či vysvobození uplatňuje. I pro nás, do naší situace, zaznívá svědectví Bible, že o naší situaci ví TEN, KTERÝ JE.

Bůh pokračuje (verše 16-22) a vykresluje Mojžíšovi, že celý proces vyvedení nebude jednoduchý -- že farao nepustí lid Izraele dobrovolně. Ale zakončuje, že celá akce se podaří, bude dovedena do žádaného cíle -- až lid Izraele bude stát u hory Choréb, kde právě s Mojžíšem Bůh mluví, a bude vyjadřovat svou vděčnost za vysvobození. Lid také neodejde s prázdnou, nazí a zubožení -- požádají své sousedy v Egyptě o výbavu na cestu, a dostanou ji, protože Bůh svým jednáním v Egyptě (Ex 12,35-36) zjedná přízeň lidu Izrael.

Několik slov závěrem: Jaká jsou naše současná setkání s Bohem v našem životě? A jaké bylo to první? Když by někdo se chtěl setkat s Bohem tak, jak jej představuje Bible, a otevřel Genesis 1, může číst: 'Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi' .. I řekl Bůh: 'Buď světlo'. A bylo světlo (Gn 1,1-5) .. atd. ... V těch slovech čteme o tom, že Bůh Bible stvořil tento vesmír -- to je čin, který zatím nikdo jiný nedokázal. A čteme také, že Bůh měl záměr, a jen vyslovil svou myšlenku, ona se odehrála -- taková je jeho moc. Bůh se nám v první kapitole Bible představuje jako ten, kdo má nezměrnou moc, a kdo je zde v tomto vesmíru už od počátku. Podobně jedno z prvních setkání Ježíše Krista, krále tohoto vesmíru, kterého Bůh ustanovil, s člověkem lze zakusit čtením Evangelia podle Jana, kapitoly 4, kde je zdokumentováno setkání Ježíše se ženou samařankou. V diskusi nad vodou ze studny říká Ježíš (podle B21, Jan 4,13-14): 'Každý, kdo pije tuto vodu, bude znovu žíznit,' odpověděl Ježíš. 'Kdo se však napije vody, kterou mu dám já, nebude žíznit už nikdy. Voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody tryskající k věčnému životu.' ... V další diskusi vychází najevo, že Ježíš ví o tom, že žena měla pět mužů, a že nyní žije s někým, kdo není její muž. Žena ze Samaří (a my můžeme spolu s ní) objevuje velkou pravdu: Ježíš Kristus, který o ní ví všecko a zní ji lépe než kdokoli jiný, jí navzdory všemu nabízí jiný, věčný život -- nabízí utišení její životní žízně natrvalo.

následující: Exodus 04


Diskuse:


Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: