Julie Krbušková: Exodus
Exodus:

úvodem

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37 38 39 40

vznik knihy
stručně obsah
poselství
promluvy
přehled literatury

Souhrnně v pdf souboru:

Poznámky


Exodus 9


1Hospodin řekl Mojžíšovi: "Jdi k faraonovi a pověz mu: 'Takto promluvil Hospodin, Bůh Hebrejů: Propusť můj lid, aby mi sloužili. 2Pokud je odmítáš propustit a stále je zadržuješ, 3hle, moje ruka sestoupí na tvoje stáda na polích -- koně, osly, velbloudy, dobytek i ovce zasáhne velmi těžký mor. 4Se stády Izraele budu však jednat jinak -- na rozdíl od stád Egypťanů nezemře nic z toho, co patří lidu Izraele.' 5A určil jsem též okamžik, kdy k tomu dojde: 'Zítra to vše vykonám v celé zemi.'"

6Následujícího dne Hospodin jednal přesně tak, jak řekl: Pomřela celá stáda Egypťanů, ale ze stád lidu Izraele nezemřel ani jeden kus. 7Farao poslal posly, kteří zjistili, že ze stád Izraele nic nezemřelo. Jeho srdce však zůstalo neoblomné a nepropustil lid Izraele.

8Hospodin řekl Mojžíšovi a Áronovi: "Vezměte si plné hrsti popela z pece a ať je Mojžíš rozpráší směrem k nebi před faraonovýma očima. 9Stane se z něj prach, jenž bude roznesen po celé egyptské zemi a způsobí vředy lidem i zvířatům, které budou pokryté hnisem." 10Vzali tedy popel z pece, přišli před faraona a Mojžíš popel rozprášil směrem k nebi -- a na lidech i u zvířat se objevily vředy pokryté hnisem. 11Kouzelníci nebyli schopni stát před Mojžíšem kvůli vředům -- ty byly na nich i na všech Egypťanech. 12Ale Hospodin zatvrdil faraonovo srdce, který Mojžíše s Áronem nevyslyšel, jak Hospodin předpověděl.

13Hospodin řekl Mojžíšovi: "Brzy ráno vstaň, postav se před faraona a řekni mu: 'Takto promluvil Hospodin, Bůh Hebrejů: Propusť můj lid, aby mi sloužili. 14Proto nyní posílám všechny tyto pohromy na tvé srdce a proti tvým služebníkům a tvému lidu, abys poznal, že není nikdo jako já na celé zemi. 15Teď vztáhnu svou ruku, abych bil ranami tebe i tvůj lid, a budeš vyhlazen ze země. 16Dal jsem ti povstat, abych ti ukázal svou moc a rozhlásil své jméno po celé zemi. 17A ty se stále povyšuješ nad můj lid a nepropouštíš je. 18Hle, zítra sešlu velmi silné krupobití, jaké nikdy nebylo v Egyptě ode dne jeho založení až dodnes. 19Proto pošli pro svá stáda a odveď do bezpečí vše, co máš na poli. Na všechny lidi i zvířata, která zůstanou na poli a nebudou shromážděna do přístřešku, spadne krupobití a pomřou.'"

20Ti faraonovi služebníci, kteří se báli Hospodinových slov, zahnali své otroky a stáda do přístřešků. 21Ale ti, co si nevzali Hospodinova slova k srdci, nechali své otroky a stáda na poli.

22Hospodin řekl Mojžíšovi: "Vztáhni svou ruku k nebi, a nastane krupobití v celé egyptské zemi -- přijde na lidi, na zvířata i na všechny polní byliny v egyptské zemi." 23Mojžíš vztáhl svou hůl k nebi a Hospodin seslal na Egypt hřímání a krupobití a na zem padaly blesky. 24Krupobití a blesky, které řádily během něho, byly tak silné, že nikdy dříve nepřišlo něco podobného na egyptskou zemi od doby, co se z ní stal národ. 25Krupobití udeřilo v celé zemi egyptské na vše, co bylo na polích, od lidí až po zvířata -- pobilo všechny polní byliny a polámalo všechny stromy na poli. 26Nepřišlo jen na zemi Gošen, kde žil lid Izraele.

27Farao si dal zavolat Mojžíše a Árona a řekl jim: "Nyní jsem zhřešil -- Hospodin je spravedlivý, ale já a můj lid jsme zlovolníci. 28Proste Hospodina, aby ustalo to silné hřímání a krupobití -- pak vás opravdu propustím a nebudete už déle čekat."

29"Jakmile vyjdu z města, pozvednu ruce k Hospodinu -- hřímání ustane a krupobití odejde, abys poznal, že země náleží Hospodinu. 30Ale já vím, že ty ani tví služebníci ještě nebudete mít bázeň před Hospodinem Bohem." 31Len i ječmen byly potlučeny, neboť ječmenu dozrávaly klasy a len byl v květu. 32Ale pšenice a špalda poničeny nebyly, protože dozrávaly až později. 33Mojžíš odešel od faraona, vyšel z města, pozvedl ruce k Hospodinu -- a hřímání, déšť i krupobití ustalo. 34Když farao viděl, že vše ustalo, zatvrdil své srdce a on i jeho služebníci pokračovali v hříchu -- 35jeho srdce zůstalo neoblomné a nepropustil lid Izraele, jak Hospodin předpověděl skrze Mojžíše.Můj vlastní pracovní překlad. © Břetislav Fajmon 2013 (můžete volně šířit s uvedením odkazu na tuto www stránku).

Komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 31.8.2013

Ex 9,1-7 (pátá rána – mor): Přichází mor na veškerá užitková zvířata v Egyptě. Pravděpodobně nezemřou všechna, ale zemře jejich podstatná část -- v porovnání se stády Izraele, ze kterých nezemře ani jeden kus. Velmi politicky vyslovený verš Exodus 5,3 nyní dochází první poloviny svého naplnění: když farao odmítá propustit lid Izraele, Hospodin, Bůh Hebrejů, ztrestá morem nikoli lid Izraele, ale faraona a lid Egypta.

Ex 9,8-12 (šestá rána – vředy): Šestá rána přicházející na Egypt se poprvé týká přímo lidí samotných -- jsou napadeni vředy (zvířata nevyjímaje ... viz verš 9). Rostoucí intenzita těchto ran je patrna z poznámky o kouzelnících (verš 11): ti nejenže nebyli schopni tyto vředy uzdravit či způsobit podobnou škodu lidu Izraele, ale prostě řečeno, od Mojžíše s Áronem utekli (kulantně řečeno, ke slyšení se nedostavili, ze slyšení se omluvili ... nebyli schopni tam stát či přijít). Šestá rána, podobně jako třetí i devátá rána, přichází bez předchozího varování (není zde zaznamenaná žádná rozmluva Mojžíše s faraonem).

Ex 9,13-35 (sedmá rána – krupobití): Sedmá rána -- krupobití -- začíná poslední, třetí trijádu ran před příchodem té desáté, nejničivější rány (podobně jako první i čtvrtá začíná tato sedmá slovy Hospodina k Mojžíšovi: Ráno vstaň a běž k faraonovi, postav se před faraonem). Nyní Egyptská země prožije útok na "vše živé" -- na lidi, zvířata, byliny (verš 22) i stromy (verš 25). Faraonovi je poprvé nabídnuta dílčí možnost ochrany před touto pohromou (verš 19) -- možná se jedná o test jeho úcty vůči Hospodinu a váze jeho slov? Pokud ano, není zde procentuálně zmíněn podíl těch, co ukryli svá stáda a otroky pod střechu (verše 20-21). Ovšem ječmen a len do druhého dne sklidit nemohli, tj. zkáza na úrodě přišla každopádně ... verše 31-32.

Zmínky o celé zemi ve verších 14-16 dávají větší smysl, pokud je vztáhneme nikoli jen na zemi egyptskou, ale na celý svět: není nikdo jako Hospodin na celé zemi (14); farao bude vyhlazen z povrchu země, nikoli jen třeba vyhnán z Egypta (15); Hospodinovy skutky budou rozhlášeny po celém světě (16).

Po prvních faraonových drobných ústupcích Hospodinovu volání (Ex 8,21: služte Hospodinu, ale zde v zemi; Ex 8,24: vyjděte ze země, ale ne příliš daleko) se z veršů Ex 9,27-28 zdá, že farao poprvé přiznává svou chybu před Hospodinem a právo Hospodina na lid Izraele (též viz [1], str.223) -- ovšem toto "pokání" je vyjádřeno jen slovy, nikoli skutkem; jakmile krupobití ustane, k propuštění Izraele zase nedojde. Je to příklad polovičatého jednání (vím, co mám dělat, ale nedělám to), před kterým varuje i novozákonní list Jakubův 1,22 (v překladu ČEP): Podle slova (o kterém víte, že je řekl Bůh) však také jednejte, nebuďte jen posluchači – to byste klamali sami sebe!

Poznámka k hebrejskému označení slova Egypt (viz J.Beneš: Desítka, Návrat domů 2008, str.60, -- též odkaz na rozbor v J.Heller, Zákon a proroci, str.25-26): Egypťané nazývali svou zemi "Chrám duše Ptahovy", ovšem Hebrejové ji v Bibli označují slovem Micrajim ... jde o gramatický duál podstatného jména "sevření" odvozeného od slovesa c-r-r (= sužovat, tísnit, svírat). Duál naznačuje množné číslo v počtu dvou kusů, tj. volně lze Micrajim přeložit jako "místo dvojího sevření" -- odtud se nabízí jednoduchá dedukce, že se jedná o sevření jak ekonomické (otroctví ... Exodus 1), tak náboženské (nebylo jim dovoleno sloužit Hospodinu a následovat ho). Nyní přichází Hospodin se svými ranami a "svírá" Egypt -- nutí faraona, aby pustil ze své ruky (moci) lid Izraele.

následující: Exodus 10


Diskuse:


Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: