Julie Krbušková: Exodus
Exodus:

úvodem

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37 38 39 40

vznik knihy
stručně obsah
poselství
promluvy
přehled literatury

Souhrnně v pdf souboru:

Poznámky


Nad Biblí: Exodus


Břeťa Fajmon, 6.2.2011

ÚVODEM:
Nabízím výkladové poznámky při čtení biblické knihy Exodus z pohledu křesťana, příslušný překlad Bible je můj vlastní pracovní překlad. Autorkou ilustračního obrázku je Julie Krbušková.

Kniha Exodus, někdy zvaná též v češtině 2. kniha Mojžíšova, je druhou knihou v Bibli, v její první části zvané Starý Zákon (což je část Bible, kterou sdílí křesťanská i hebrejská víra). Jak říká biblista Jiří Beneš (Dvanáctka, Praha 2006, str. 13), možná by bylo důstojnější tuto část Bible neoznačovat jako Starý Zákon (neboť není ani starý (ve smyslu "zastaralý"), ani zákon (ve smyslu "zakazující něco konat")), ale spíše slovem Tenak (někdy též Tanach). Tenak je zkratkovité slovo: T = Tóra (Pět knih Mojžíšových), N = Neviím (Proroci), K = Ketúbím (Spisy). V každém případě kniha Exodus je po knize Genesis v pořadí druhou knihou části zvané Tóra (význam slova Tóra by se měl čtenáři ozřejmit právě při čtení knihy Exodus).

Kniha Exodus není prostě jen další knihou v Bibli, ale je s knihou bezprostředně předcházející (Genesis) a bezprostředně následující (Leviticus) ve velmi úzkém vztahu: Mezi událostmi knih Genesis a Exodus uběhlo sice asi 400 let, ale kniha Exodus se ve vyprávění vrací přesně do okamžiku a místa, kde kniha Genesis skončila ("toto jsou jména synů Izraelových, kteří přišli do Egypta s Jákobem"). Podobně Kniha Exodus končí postavením stanu setkávání, a následující kniha Leviticus začíná slovy: "Zavolal Hospodin Mojžíše a promluvil k němu ze stanu setkávání". Každý čtenář si má být vědom, že kniha Exodus je součástí většího příběhu. Prominete-li mi příklad z dnešní kultury, přirovnal bych historický příběh Tóry (co se týká vzájemné provázaností jeho částí) k vymyšlenému příběhu Pán prstenů: Prvních jedenáct kapitol knihy Genesis popisuje historii tohoto světa od počátku asi do roku 2000 př.n.l. (podobně jako první tři minuty prvního ze série tří filmů Pán prstenů popisují v kostce klíčové události veškeré minulé historie). Kapitoly 12 až 50 knihy Genesis popisují události průběhu asi 400 let spojené s potomky jednoho rodu, jehož praotcem je Abraham (podobně jako další půlhodina prvního filmu Pán prstenů popisuje život hobitů v Kraji). Dále se děj knih Mojžíšových zrychluje – další čtyři knihy (Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium) popisují události pouhých (ve srovnání se vším předchozím) 120 let života Mojžíše (podobně jako dalších dva a půl filmů Pán prstenů popisuje události na jedné výpravě, jejímž cílem je zničit prsten).

Abych mluvil trochu přesněji, rád bych zde nastínil osnovu prvních šesti knih Bible, z níž bude patrna jak klíčová role knihy Exodus v Tenaku, tak její spojení s dalšími knihami Tóry a s knihou Jozue (mírně upraveno podle J. Milgrom: Numbers (The JPS Torah Commentary, 1990)):
 • A) Země zaslíbena (Gn 1 -- 50): kosti Josefa
  • B) Egypt souzen (Ex 1 -- 12,36): obřízka, pesach, "zuj si opánky"
   • C) Exodus z Egypta ( Ex 12,37 -- 15,21): rozdělení moře
    • D) Putování v poušti (Ex 15,22 -- 18,27): tři dny, mana, křepelky, voda ze skály
     • E) Smlouva potvrzena a sepsána (Ex 19 -- 24): oheň, nedotknutelnost Sinaje
      • F) Svatyně naplánována (Ex 25 -- 31): svatá stavba
       • G) Smlouva porušena (Ex 32): zákon Sabatu
        • X) Zjevení Boha (Ex 33): "Moje přítomnost"
       • G') Smlouva obnovena (Ex 34): zákon Sabatu
      • F') Svatyně postavena (Ex 35 -- 40): svatá stavba
     • E') Smluvní pravidla (Lv 1 -- Nu 10,10): oheň, nedotknutelnost stanu setkávání
    • D') Putování v poušti (Nu 10,11 -- 36,13): tři dny, mana, křepelky, voda ze skály
   • C') Vstup do Kanánu (Dt 1 -- Jz 4): rozdělení vod Jordánu
  • B') Kanán souzen (Jz 5 -- 12): obřízka, pesach, "zuj si opánky"
 • A') Naplnění slibu země (Jz 13 -- 24): kosti Josefa
Z uvedené osnovy je vidět, že kniha Exodus je součástí většího příběhu, příběhu o cestě národa Izrael z otroctví do svobody. Je to také "nejakčnější" kniha z prvních šesti v Bibli v tom smyslu, že se v ní odehraje většina událostí této osnovy (a v tomto smyslu je také Exodus centrální a nejdůležitější knihou Tenaku). Mluví a) o vyvedení Izraele z Egyptského otroctví; b) o vydání pravidel pro život ve svobodě; c) o postavení stanu setkávání, kde Bůh (Stvořitel tohoto vesmíru) bude přebývat na zemi uprostřed lidí. Proto poselství knihy Exodus pro dnešní dobu můžeme z těchto klíčových bodů vytušit: Biblická kniha Exodus nás vede a) k přemýšlení o vyvedení našeho vlastního života z otroctví do svobody; b) k hledání vodítek pro život ve svobodě; c) k setkání se Stvořitelem tohoto vesmíru, který chce s námi navázat vztah jako náš vysvoboditel – chce žít uprostřed nás.

Řecké slovo "Exodus" znamená "východ, vyjití, odchod" a mluví o zázračném vyvedení národa Izrael z Egypta. V samotné Bibli jsou zaznamenány tři události, které lze označit slovem exodus (viz Nový biblický slovník, heslo "Mesiáš"):
 1. Událost vyvedení Izraele z Egypta cca v 15. století př.n.l. – zde tím "mesiášem" = Hospodinovým vyvoleným nástrojem byl Mojžíš.

 2. Událostí navrácení národa Izrael zpět do Jeruzaléma a na jejich území v 6.stol. př.n.l. Zde tím "mesiášem" = Hospodinovým vyvoleným nástrojem byl perský král Kýros, když dovolil hebrejům se po sedmdesátiletém vyhnanství navrátit zpět do své země a znovu vybudovat Jeruzalém.

 3. Tím třetím exodem je "vyjití", ke kterému jsme zváni každý z nás. Tím "mesiášem" = Hospodinovým vyvoleným nástrojem je Ježíš Kristus. To třetí vyjití či vysvobození není nějak spojeno s územím, ale je spojeno s životem ve svobodě, s vysvobozením z hříchů. Při čtení událostí biblické knihy Exodus můžeme mnohé věci vztáhnout na svůj vlastní příběh "vyjítí" – její události nejsou jen věcmi historie, ale mohou promluvit i k naší vlastní cestě.

BIBLICKÝ TEXT S VÝKLADOVÝMI POZNÁMKAMI:
Exodus 01, Exodus 02, Exodus 03, Exodus 04, Exodus 05, Exodus 06, Exodus 07, Exodus 08, Exodus 09, Exodus 10, Exodus 11, Exodus 12, Exodus 13, Exodus 14, Exodus 15, Exodus 16, Exodus 17, Exodus 18, Exodus 19, ... Exodus 40.

ZÁVĚREM:
 • Vznik a historicita knihy Exodus
 • Stručný obsah knihy Exodus
 • Pokus o vystižení poselství knihy Exodus
 • Přehled literatury • Diskuse:


  Vstup do diskuse:

  Jméno:   

  Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

  Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

  (Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

  Váš vzkaz: