Julie Krbušková: Exodus
Exodus:

úvodem

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37 38 39 40

vznik knihy
stručně obsah
poselství
promluvy
přehled literatury

Souhrnně v pdf souboru:

Poznámky


Exodus 16


1Všichni z lidu Izraele vyrazili z Élim a přišli na poušť Sín, která leží mezi Élim a horou Sínaj -- byl patnáctý den druhého měsíce po jejich vyjití z egyptské země. 2Na poušti všichni reptali proti Mojžíšovi a Áronovi: 3"Kéž bychom zemřeli v Egyptě Hospodinovou rukou -- tam jsme sedávali u hrnců masa a jedli chleba do sytosti. Ale vy jste nás vyvedli na tuto poušť, abyste způsobili celému tomuto shromáždění smrt hladem."

4Hospodin řekl Mojžíšovi: "Hle, sešlu vám pokrm z nebe, a lid půjde a nasbírá si dost na celý den -- to abych je zkoušel, zda jednají podle mého slova nebo ne. 5A šestý den si přinesou a připraví dvojnásobek toho, co v jiné dny.

6Mojžíš s Áronem řekli všemu lidu Izraele: "Večer poznáte, že vás Hospodin vyvedl z Egypta, 7a ráno uvidíte jeho slávu, protože Hospodin slyšel vaše reptání vůči němu -- vždyť kdo jsme my, že reptáte proti nám? 8Hospodin vám večer bude dávat maso k jídlu a ráno chléb k nasycení. On slyšel vaše reptání, kterým si stěžujete vůči němu -- vždyť nereptáte proti nám, ale proti Hospodinu."

9Mojžíš řekl Áronovi, aby vyzval celou pospolitost lidu Izraele: "Předstupte před Hospodina, který slyšel vaše stěžování."

10Když Áron mluvil ke všemu lidu Izraele, otočili se k poušti a hle, ukázala se sláva Hospodinova v oblaku 11a Hospodin řekl Mojžíšovi: "12Slyšel jsem reptání lidu Izraele. Pověz jim, že večer budou jíst maso a ráno se nasytí chlebem -- tak poznáte, že já jsem Hospodin, váš Bůh."

13K večeru se snesly k táboru křepelky a celý jej přikryly. Ráno se snesla okolo tábora rosa. 14Když opadla, povrch pouště byl pokryt tenkou vrstvou podobnou jinovatce. 15Lid Izraele to spatřil a říkali jeden druhému "man-hú" -- Co je to? -- protože to neznali. Mojžíš jim odpověděl: "To je chléb, který vám Hospodin dává k jídlu. 16Přikazuje, abyste si nasbírali tolik, kolik každý sníte -- ómer pro každého ve svém stanu.

17Lid Izraele poslechl a nasbírali jedni více, jiní méně. 18Pak odměřili potřebné množství ómerů, aby ten, kdo nasbíral více, neměl přebytek, a ten, kdo nasbíral méně, neměl nedostatek.

19Mojžíš jim řekl: "Nikdo ať si nenechává do druhého dne." 20Ale muži ho neposlechli a nechali si část do druhého dne -- ten chléb však byl druhý den plný červů a zapáchal. Mojžíš se na ně rozhněval.

21Sbírali tedy tento chléb každé ráno podle toho, kolik každý snědl, a když začalo hřát slunce, tak pokrm roztál.

22A šestý den nasbírali pokrmu dvojnásobek, dva ómery pro každého -- vůdcové pospolitosti přišli a oznámili to Mojžíšovi. 23On na to řekl: "Takto promluvil Hospodin: 'zítra bude den odpočinku, svatý Sabat určený Hospodinu -- upečte tedy a uvařte více, a co vám dnes zůstane, si odložte do zítřka.'"

24Tak si odložili pokrm i na další den, jak jim přikázal Mojžíš -- a stalo se, že chléb druhý den nezapáchal a nebyli v něm červi. 25Mojžíš jim řekl: "Snězte chléb dnes, protože dnes nastal Hospodinův Sabat, dnes pokrm na zemi kolem tábora nenajdete. 26Šest dní jej budete sbírat, ale v sedmý den bude Sabat a pokrm nespadne."

27A i když v sedmý den někteří z lidu šli sbírat chléb, žádný nenašli. 28Hospodin řekl Mojžíšovi: "Jak dlouho budete odmítat dodržovat mé příkazy a mé slovo? 29Mějte na zřeteli, že Hospodin vám dal Sabat, a proto vám v šestý den dá chléb na dva dny. Zůstaňte každý ve svém stanu -- ať nikdo z vás v sedmý den nevychází!"

30Tak lid Izraele v sedmý den odpočival. 31Pokrm nazvali mana, protože byl bílý jako semínka koriandru a chutnal jako koláč s medem. 32Mojžíš řekl: "Toto přikazuje Hospodin: 'Uchovávejte míru jednoho ómeru many pro pozdější generace, aby viděli chléb, který jsem vám dával jíst na poušti, když jsem vás vyváděl z Egypta.'"

33Mojžíš pak požádal Árona, a ten 34přesně podle Hospodinova příkazu vzal džbán s odměřeným ómerem many a postavil jej před Hospodina na svědectví pozdějším generacím.

35Lid Izraele jedl manu po čtyřicet let, až do svého příchodu do obydlené země. Jedli manu, dokud nepřišli k hranicím země Kenaan 36(jeden ómer je desetina éfy).Můj vlastní pracovní překlad. © Břetislav Fajmon 2015 (můžete volně šířit s uvedením odkazu na tuto www stránku).

Komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 15.4.2015

Po událostech kapitol 14 a 15 můžeme říci, že lid Izraele konečně odešel z Egypta, a vědí též, že je Hospodin vede do země, kterou jim připravil k přebývání. Nevědí ovšem, co vše je na cestě čeká a jak dlouho ta cesta bude trvat. Jsou na cestě právě měsíc (Ex 16,1) a po nedostatku vody začínají prožívat další těžkosti -- nedostává se jim jídla. Až příliš brzo zapomněli na to, že Bůh je tím, kdo se chce o ně starat, a tak sdělování toho, co potřebují, probíhá formou stěžování si a reptání (Ex 16,2-3, reptání je tradiční slovo používané např. v překladu ČEP). Problémem je to, že se nejedná o obyčejné pochybnosti, ale o vzpouru nevíry (viz [1],str.330-331).

V této kapitole lze dobře vidět, jak je Mojžíš v mnoha věcech prostředníkem mezi lidem Izraele a Hospodinem (též viz [1], komentář k Ex 14): svůj nedostatek chleba a masa vyjadřují reptáním proti Mojžíšovi. Na druhé straně, když jim Bůh dává manu a oni neposlechnou a nechají si část many do druhého dne, je to Mojžíš a ne Hospodin, kdo se rozhněvá (16,21). Tak Mojžíš (s Áronem) neustále představuje prostředníka mezi lidem a jejich Bohem. Když reptají proti Mojžíšovi, jako by reptali proti Bohu (Ex 16,7-8). Na druhé straně, když neposlechnou Boha, je to Mojžíš, který vyjádří své rozhořčení, nikoli Bůh. Šestý den (Ex 16,24) sbírají dvojnásobek many, jak jim přikázal Mojžíš, ale vlastně Mojžíš pouze tlumočí Hospodinův příkaz.

Lid Izraele vyjádřuje své potřeby reptavým způsobem, ale Bůh reaguje na obě věci, po kterých oni prahnou -- sesílá chléb i maso. Křepelky přikrývají tábor (verš 13) -- to je opět kontrast vůči Egyptským ranám: zatímco Egypt přikryly kobylky (Ex 10,5), které potravu zničily, tábor lidu Izraele přikrývají křepelky, které potravu přinášejí. Bůh nejen že nuluje prokletí sesílané na jeho odpůrce, ale přináší požehnání své přítomnosti sesílané na jeho rodinu, lid, který přijal za své syny a dcery. Stejné slovo užito i v Ex 14: vody přikryly Egypťany; Hospodin zakrývá ty, co mu vzdorují, svým soudem, kdežto, ty, kteří k němu přišli jako k Otci, přikrývá svým požehnáním.

Hospodin chce lid Izraele zkoušet (Ex 15,25; 16,4). Co znamenají tyto zkoušky? Určitě v nich něco vyšlo najevo, bylo prozkoušeno, ale je zde i další rozměr.
  • a) Bůh lid Izraele zkoušel, prověřoval jejich víru. Když přijdou do oázy, kde je hořká voda, budou dál věřit v jeho dobrotu? Budou čekat na jeho pokyn (= příkaz), kterým nyní bylo hození dřeva do hořké vody (Ex 15,25-26)? Budou místo reptání prosit, ponechá si jejich víra naději? Při instrukcích o maně, budou respektovat, že Bůh nechce, aby si dělali zásoby do druhého dne? Budou důvěřovat Hospodinu, že druhý den zase sešle manu a nasytí je (Ex 16,19-22)?

  • b) Bůh též lid Izraele chtěl v těchto zkouškách učit -- co to znamená sloužit jemu, následovat ho. Bůh sliboval lidu Izrael dobrotu a hojnost -- v těchto zkouškách neměli znovu a znovu prokazovat, že si Hospodinovu přízeň zaslouží (což vlastně nebyla pravda, protože Bůh se pro ně rozhodl ze své milosti), ale spíš si přivlastňovat ty dobré věci, ke kterým je Bůh vede (tato myšlenka viz N.T.Wright, Deuteronomy, série NIBC 1996, komentář ke kapitole 28). Měli se například učit, že Bůh jim chce dát vodu a vést je k uzdravení nejen vody, ale celého života (Ex 15,26 ... Hospodinova přítomnost v jejich středu odnímá prokletí země z Gn 3 a uzdravuje i fyzicky jejich svět); měli se učit, že Bůh o Sabatu nepracuje a pozývá lid Izraele, aby se k němu též přidali tím, že Sabat bude pro ně odděleným a zvláštním dnem (Ex 16,23-29). Měli se učit znovu důvěřovat Bohu každý den, že jim dá najíst a postará se o ně (Ex 16,19).
Tajně schovaný chléb na druhý den zapáchal, podobně jako voda či žáby při první a druhé ráně na Egypt (Ex 7,21; Ex 8,10). To je malým znamením Hospodinova nesouhlasu s pokynem, aby si nic z nevyužité many do dalšího dne nenechali.

V kontrastu s tím stojí velké svědectví sedmého dne, kdy chléb připravený z many vydržel v dobré kvalitě z předešlého dne. Jejich víra byla shledána nedostatečnou, když si nepovolené zásoby nechali do druhého dne, ale je též posilována a budována, když každý sedmý den Bůh zasahuje, aby mohli užívat dne ustání od své práce a mohli se soustředit na svůj vztah k Bohu. Ve své víře se mohou učit, že na své cestě do slíbené země nejsou hříčkou přírody, ale stará se o ně Bůh, který je nad přirodou.

Tato kapitola je klíčovou pro porozumění Sabatu: Sabat se odehrál nejprve v životě Izraele, až pak bude ustanoven formálně v Exodus 20 (sloveso š-b-t bylo dosud použito v Bibli jen na několika místech: Gn 2,2-3 ... Hospodin ustal, přestal se svou prací v sedmý den; Ž 8,3 ... Bůh zastavil nepřítele (hifíl = způsobil, že ustal); Ex 5,5 ... odvádíte lid od práce (působíte, že přestal pracovat); Ex 12,15 ... odstraníš kvas = způsobíš, že ustane; Gn 8,22 ... neustane setba i žeň, horko a chlad, léto a zima, den ani noc) Sabat se stal svátkem (= oddělenou, svatou věcí), protože Izrael v něm ustal ve svých běžných činnostech a trávil svůj den s Hospodinem ve svých stanech. Svatý Sabat = den zasvěcený Hospodinu, oddělený pro Hospodina. Šestý výskyt slova "svatý" -- toto slovo se v knize Exodus vyskytuje asi sedmdesátkrát (Bohuslav Pípal, Hebrejsko-český slovník, heslo "qódeš"). V Gn sice není slovo svatý užito, ale vyskytuje se tam sloveso posvětit -- v Gen 2,1-3 je spojen Sabat se svatostí: Bůh požehnal sedmému dni a oddělil ho (= posvětil ho), protože v něm přestal konat veškeré své dílo. Tím, že Bůh v Genesis ustal od práce stvoření, nebo v Exodus 16 ustal v poskytování many, pozývá lid Izraele (kromě toho, že mu to i přikazuje), aby se k němu přidal ve zvláštním obsahu toho dne (myšlenka C.S. Lewise: Bůh nás pozývá k jistým věcem tím, že nám je přikazuje). Bůh ustává od svých skutků, aby mohl trávit čas s lidem Izraele.

Souvislost s Novým Zákonem: Ježíš Kristus o sobě v Janově evangeliu prohlašuje, že on je ten chléb z nebe, který dává život světu (Jan 6,31-35), a že on je ta voda života, kterou kdo pije, tak zůstane naživu (Jan 7,37-39), a tak naráží na obě události reptání na cestě Izraele, a současně posunuje celou zkušenost pro nás na jinou rovinu: i dnes jsme na cestě do země, kterou Bůh slibuje v plnosti -- a na této cestě je tím zdrojem života Ježíš Kristus.

Praktická stránka těchto slov je téměř stejná jako v době Mojžíše, s tím rozdílem, že nyní čekáme na pokyny Ježíše Krista, učíme se od něho, hledáme sílu u něj vzkříšeného a vyvýšeného na nebe (Efezským 6,10: Svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci). Ježíš říká v Janově evangeliu, že on je tím nezbytným, kterým se máme sytit a kterého potřebujeme -- že máme se učit v každé situaci důvěřovat jemu a sloužit jemu, nově každý den věřit, že on nás nasytí a povede. On na náš život sesílá zkoušky nejen proto, aby se v nich prokázala nebo selhala naše víra, ale aby nás učil o sobě a naši víru posílil a povzbudil -- abychom si přivlastnili ty věci, které nám chce dát.

následující: Exodus 17


Diskuse:


Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: