Exodus:

úvodem

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37 38 39 40

vznik knihy
stručně obsah
poselství
promluvy
přehled literatury

Souhrnně v pdf souboru:

Poznámky


Exodus – ilustrace


Julie Krbušková, 24.3.2010

Julie Krbušková: Exodus

Mojžíš pásl ovce svého tchána Jitra, Midjánského kněze, a zahnal stádo za poušt, až přišel k Chorébu, Boží hoře. A ukázal se mu posel Hospodinův v plameni ohně uprostřed keře. Mojžíš viděl, že keř hoří, ale není stráven ohněm. Řekl si tedy: 'Odbočím a podívám se na ten velký úkaz, proč keř neshoří.'

Když Hospodin viděl, že Mojžíš odbočil, aby si prohlédl keř, zavolal na něj zprostřed keře: 'Mojžíši, Mojžíši!'

'Zde jsem.'

'Nepřibližuj se sem. Sundej si boty ze svých nohou, neboť místo, na kterém stojíš, je svatou půdou. Já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův.'

Mojžíš si zakryl tvář, protože se bál k Bohu pohlédnout. Hospodin řekl: 'Skutečně jsem spatřil utrpení svého lidu v Egyptě a uslyšel jejich křik, když je ponižují jejich drábové. Znám jejich bolesti a sestoupil jsem, abych je vysvobodil z moci Egypta a vyvedl je z té země do země dobré a prostorné -- do země oplývající mlékem a medem, na místo, kde nyní přebývají Kenaanci, Chetejci, Emorejci, Perizejci, Chivejci a Jebúsejci. Křik lidu Izraele vystoupil ke mně a viděl jsem útlak, kterým je Egypťané týrají. Proto tedy bež, posílám tě k faraonovi. Vyveď z Egypta můj lid, lid Izraele.'

Exodus 3,1-10 (volný překlad)