Julie Krbušková: Exodus
Exodus:

úvodem

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37 38 39 40

vznik knihy
stručně obsah
poselství
promluvy
přehled literatury

Souhrnně v pdf souboru:

Poznámky


Exodus 13


1Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 2"Zasvěťte mi všechny prvorozené syny, prvního z každého lůna v lidu Izraele -- a též i prvorozené samce u zvířat."

3Mojžíš řekl lidu: "Připomínejte si tento den, ve kterém jste vyšli z otrocké služby Egypta. Hospodin vás odtud vyvedl mocnou rukou -- nejezte během něj chléb s kvasem. 4Nyní odcházíte v měsíci ávívu (= měsíc klasů) 5a až vás Hospodin přivede do země Kenaanců, Chetejců, Emorejců, Chivejců a Jebúsejců, o které přísahal vašim předkům, že vám ji dá -- zemi, která oplývá mlékem i medem -- tak budete v tomto měsíci zachovávat tuto službu. 6Sedm dní budete jíst nekvašený chléb a sedmý den budete slavit slavnost Hospodinu. 7Po sedm dní nikdo ani nespatří na celém vašem území chléb s kvasem ani kvásek. 8Tehdy řekneš svému synu: 'Dělám to proto, co mi prokázal Hospodin, když jsem vyšel z Egypta.' 9Tato služba ti bude znamením na ruce a připomínkou na čele, že Hospodinovo slovo má být ve tvých ústech -- neboť Hospodin tě vyvedl silnou rukou z Egypta. 10Budeš zachovávat toto nařízení ve stanovený čas, rok za rokem.

11A až tě Hospodin přivede do země Kenaanců, o které přísahal tobě i tvým předkům, a předá ti ji, 12tak zasvětíš své prvorozené syny Hospodinu, prvního z každého lůna -- i všechny samce u zvířat. 13A každého prvorozeného osla vykoupíš beránkem či kozlíkem -- pokud jej nevykoupíš, zlomíš mu vaz. Musíš vykoupit každého prvorozeného ze svých synů. 14Až se tě tvůj syn pak zeptá: 'Co se to děje?', odpovíš mu: 'Mocnou rukou nás Hospodin vyvedl z otrocké služby Egypta. 15Když nás farao odmítl propustit, Hospodin pobil všechny prvorozené muže v zemi egyptské -- a též prvorozené samce u zvířat. Proto teď Hospodinu obětuji všechny prvorozené samce u zvířat a svého prvorozeného syna vykupuji. 16To bude znamením na tvé ruce a ukazatelem na tvém čele, že nás mocnou rukou Hospodin vyvedl z Egypta.

17Když farao propustil lid Izraele, Bůh je nevedl cestou přes zemi Pelištejců, i když byla nejkratší, neboť si řekl: 'Aby si to nerozmysleli, když by se setkali s válkou, a nevrátili se do Egypta.' 18Vedl lid oklikou po cestě pouští k Rákosovému moři -- ozbrojeni vyšli z egyptské země. 19Mojžíš s sebou vzal kosti Josefa, který důrazně kdysi zavázal lid Izraele přísahou: 'Bůh určitě přijde mezi vás -- pak s sebou vezmete i mé kosti.' 20Vyrazili ze Sukkót a utábořili se u Étám na okraji pouště. 21Hospodin šel před nimi v oblakovém sloupu za dne, aby je vedl, a ve sloupu ohně jim v noci dával světlo, aby mohli jít ve dne v noci. 22Oblakový sloup se od lidu Izraele nevzdálil ve dne, a sloup ohně se od nich nevzdálil v noci.Můj vlastní pracovní překlad. © Břetislav Fajmon 2014 (můžete volně šířit s uvedením odkazu na tuto www stránku).

Komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 22.10.2014

Jak upozorňuje Viktor Bér ([13], str. 89.), v Exodu 11 až 13 je třikrát zdůrazněno, aby to, co nyní Izrael prožívá, bylo připomínáno a zachováváno i v budoucích generacích (a speciálně aby Izraelité dali odpověď svým synům, až se jich zeptají, co to znamená): pokrm Pesachu včetně potření nadpraží a veřejí dveří (Ex 12,26), odstranění kvasu po dobu sedmi dnů (Ex 13,8), a konečně zasvěcení prvorozených synů Izraele Hospodinu (Ex 13,14). Všechny tyto tři dílčí výzvy budou ohlédnutím za konkrétní historickou událostí vyvedení Izraele z otroctví Egypta, ale též slavností Hospodinu, která má svůj vlastní duchovní význam.

Jak cítíme z kapitoly 13 i z těch předchozích dvou, s pobytem Izraele v zaslíbené zemi Bůh pracuje jako s jistotou, které on sám je zárukou -- při současných událostech exodu a před těžkou cestou, na které Izrael je charakterizován jako vojenská jednotka (Ex 12,37 a Ex 13,18), kterážto charakteristika též vypovídá o tom, že cesta nebude jedoduchá, dává Hospodin Izraeli perspektivu do budoucnosti: a) hod beránka byl nyní činem vysvobození Izraele před smrtí -- a v budoucnu bude projevem trvalé závislosti na Hospodinu, který dále bude vysvobozovat syny Izraele; b) nekvašené chleby jsou nyní symbolem chvatného odchodu z Egypta, ve kterém si Izraelité ani nemohli nadělat zásoby na cestu, musí se spolehnout na Hospodina, že je zajistí na cestě -- a v budoucnu bude tento rys projevem spoléhání se na Hospodina, že jejich život zajistí ze svých zdrojů; c) zasvěcení = vydání prvorozených Hospodinu bude do budoucna spojeno s obnovením závazku být Hospodinovým lidem a přijmout jej za svého Otce (Ex 4,22) -- závazku pevně sepjatého s událostmi pesachu, kdy Hospodin ušetřil život všech prvorozených a zachránil je z Egypta, aby byli jeho lidem.

Na určitých místech kapitol 11 až 13 se setkáváme s první rovinou rozšíření významu Hospodinovy smlouvy s Abrahamem: další národy či lidé se nyní mohou k Izraeli připojit (Ex 12,38), ovšem jen pokud uznají Hospodina jako autoritu a jsou v kontaktu s Izraelem, ke kterému Bůh mluví prostřednictvím Mojžíše a Árona, protože jen Izrael znal způsob, jak zabránit, aby ničitel zabil prvorozené. V budoucnu jsou předvídáni další lidé, kteří budou žít na území Izraele a budou se chtít stát součástí smlouvy Hospodina s Izraelem -- tito lidé jsou též zváni k připojení se k Izraeli, pokud splní několik věci: 1) obřízku u mužů (Ex 12,48, též viz [13], str. 88: Obřízka už přestává být ustanovením výlučně abrahamovským, ale stává se ustanovením pesachovým a mojžíšovským.; 2) slavení pesachu (Ex 12,19.48-49).

V dnešní době třetího, nebo možná spíše čtvrtého exodu, a sice exodu všech lidí z hříchu (první exodus -- Izrael vyveden z Egypta cca 1446 př.n.l.; druhý exodus -- Izrael přiveden z rozptýlení po rozprášení celého státu ve válkách na své dřívější území, cca v letech 545-515 př.n.l.; třetí exodus -- vznik státu Izrael v roce 1948, přivedení řady židů zpět na dřívější historické území Izraele po jejich rozprášení ve válkách a rozptýlení během prvního a druhého století n.l.; čtvrtý exodus -- vyvedení lidí z hříchu a připojení k Bohu, který vytváří své království -- toto vyvedení se netýká žádného konkrétního území zde na zemi, ale Bůh slibuje novou zemi, kde přebývá spravedlnost, všem, kdo následují Ježíše Krista (např. Matoušovo evangelium 5,5), se též můžeme ptát, zda v životě věřících mají nějaké místo rituály, tj. věci, které se v církvi odehrávají opakovaně, nebo respektive minimálně jednou za život; součástí Hospodinovy smlouvy s Abrahamem byla obřízka přirození všech mužů -- tato praxe v té době byla celkem rozšířená, ale u Abrahama a jeho potomků dostala jiný význam: Místo významu hygienického či významu rituálu zasvěcujícího do dospělosti či významného postavení (respektive přijetí za představitele rodové linie ... všechny pohledy viz anglická Wikipedie, heslo circumcision -- nikdo přesně neví význam obřízky u nejstarších civilizací ve 3. tisíciletí př.n.l.) dostala obřízka v Genesis 17 význam přijetí Hospodinovy smlouvy Abrahamem a jeho potomky -- a tento význam zůstal v knize Exodus stále stejný (viz Exodus 4,24-26 a poznámky k těmto veršům). Větší prostor dvěma rituálům křesťanské víry a jejich významu viz exkurs: křest a Večeře Páně.

následující: Exodus 14


Diskuse:


Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: