Julie Krbušková: Genesis
Genesis:

úvodem

Genesis 1--2
Genesis 3--5
Genesis 6--8
Genesis 9--12
Genesis 13--16
Genesis 17--19
Genesis 20--22
Genesis 23--25
Genesis 26--28
Genesis 29--31
Genesis 32--36
Genesis 37--47
Genesis 48--50

chronologie
stručně obsah
poselství
promluvy
přehled literaturyGenesis 17–19


17
1Když bylo Abramovi devětadevadesát let, ukázal se mu Hospodin a řekl:
"Já jsem Bůh všemohoucí,
choď stále přede mnou,
buď bezúhonný!
2Mezi sebe a tebe
kladu svou smlouvu;
převelice tě rozmnožím."
3Tu padl Abram na tvář a Bůh k němu mluvil:
4"Já jsem! A toto je má smlouva s tebou:
Staneš se praotcem hlučícího davu pronárodů.
5Nebudeš se už nazývat Abram;
tvé jméno bude Abraham.
Určil jsem tě za otce hlučícího davu pronárodů.
6Převelice tě rozplodím a učiním z tebe pronárody, i králové z tebe vzejdou. 7Smlouvu mezi sebou a tebou i tvým potomstvem ve všech pokoleních činím totiž smlouvou věčnou, že budu Bohem tobě i tvému potomstvu. 8A tobě i tvému potomstvu dávám do věčného vlastnictví zemi, v níž jsi hostem, tu celou zemi kenaanskou. A budu jim Bohem."

9Bůh dále Abrahamovi řekl: "Ty i tvoje potomstvo budete mou smlouvu zachovávat ve všech pokoleních. 10
Znamením mé smlouvy mezi mnou a vámi i tvým potomstvem, kterou budete zachovávat, bude toto: Každý mezi vámi, kdo je mužského pohlaví, bude obřezán. 11Dáte obřezat své neobřezané tělo a to bude znamením smlouvy mezi mnou a vámi. 12Po všechna pokolení každý, kdo je mezi vámi mužského pohlaví, bude osmého dne po narození obřezán, doma zrozený i koupený za stříbro od kteréhokoli cizince, který není z tvého potomstva. 13Musí být obřezán každý zrozený v tvém domě i koupený za stříbro. Tak bude má smlouva pro znamení na vašem těle smlouvou věčnou. 14Neobřezanec, který by nedal své neobřezané tělo obřezat, bude ze svého lidu vyobcován; porušil mou smlouvu."

15Bůh také Abrahamovi řekl: "Svou ženu nebudeš už nazývat Sáraj, její jméno bude Sára (to je Kněžna). 16Požehnám ji a dám ti také z ní syna; požehnám ji a stane se matkou pronárodů a vzejdou z ní králové národů." 17Tu padl Abraham na tvář, usmál se a v duchu si řekl: "Což se může narodit syn stoletému? Cožpak bude Sára rodit v devadesáti?" 18Proto Abraham Bohu řekl: "Kéž by Izmael žil v tvé blízkosti!" 19Bůh však pravil: "A přece ti tvá žena Sára porodí syna a nazveš ho Izák (to je Smíšek). Svou smlouvu s ním ustavím pro jeho potomstvo jako smlouvu věčnou. 20A pokud jde o Izmaela, vyslyšel jsem tě: Hle, požehnám mu a rozplodím a rozmnožím ho převelice; zplodí dvanáct knížat a učiním z něho veliký národ. 21Ale svoji smlouvu ustavím s Izákem, kterého ti porodí Sára příštího roku v tomto čase." 22Bůh skončil rozmluvu s Abrahamem a vystoupil od něho.

23Abraham tedy vzal svého syna Izmaela a všechny zrozené ve svém domě i všechny koupené za stříbro, všechnu svou čeleď mužského pohlaví, a obřezal jejich neobřezané tělo hned toho dne, kdy k němu Bůh promluvil. 24Abrahamovi bylo devětadevadesát let, když jeho neobřezané tělo bylo obřezáno. 25Jeho synu Izmaelovi bylo třináct let, když bylo jeho neobřezané tělo obřezáno. 26Abraham i jeho syn Izmael byli obřezáni v týž den. 27Také všechna jeho čeleď, ať doma zrození či za stříbro od cizince koupení, byli obřezáni spolu s ním.

18
1I ukázal se Hospodin Abrahamovi při božišti Mamre, když seděl za denního horka ve dveřích stanu. 2Rozhlédl se a spatřil: Hle, naproti němu stojí tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze dveří stanu vstříc, sklonil se k zemi 3a řekl: "Panovníku, jestliže jsem u tebe nalezl milost, nepomíjej svého služebníka. 4Dám přinést trochu vody, umyjte si nohy a zasedněte pod strom. 5Rád bych vám podal sousto chleba, abyste se posilnili; potom půjdete dál. Přece nepominete svého služebníka." Odvětili: "Učiň, jak říkáš."

6Abraham rychle odběhl do stanu k Sáře a řekl: "Rychle vezmi tři míry bílé mouky, zadělej a připrav podpopelné chleby." 7Sám se rozběhl k dobytku, vzal mladé a pěkné dobytče a dal mládenci, aby je rychle připravil. 8Potom vzal máslo a mléko i dobytče, jež připravil, a předložil jim to. Zatímco jedli, stál u nich pod stromem. 9Pak se ho otázali: "Kde je tvá žena Sára?" Odpověděl: "Tady ve stanu." 10I řekl jeden z nich: "Po obvyklé době se k tobě určitě vrátím, a hle, tvá žena bude mít syna." Sára naslouchala za ním ve dveřích stanu. 11Abraham i Sára byli staří, sešlí věkem, a Sáře již ustal běh ženský. 12Zasmála se v duchu a řekla si: "Když už jsem tak sešlá, má se mi dostat takové rozkoše? I můj pán je stařec." 13Tu Hospodin Abrahamovi řekl: "Pročpak se Sára směje a říká: »Což mohu opravdu rodit, když už jsem tak stará?« 14Je to snad pro Hospodina nějaký div? V jistém čase, po obvyklé době, se k tobě vrátím a Sára bude mít syna." 15Sára však zapírala: "Nesmála jsem se", protože se bála. On však řekl: "Ale ano, smála ses."

16Muži se odtud zvedli a zamířili k Sodomě. Abraham šel s nimi, aby je doprovodil. 17Tu Hospodin řekl: "Mám Abrahamovi zamlčet, co hodlám učinit? 18Abraham se jistě stane velikým a zdatným národem a budou v něm požehnány všechny pronárody země. 19Důvěrně jsem se s ním sblížil, aby přikazoval svým synům a všem, kteří přijdou po něm: »Dbejte na Hospodinovu cestu a jednejte podle spravedlnosti a práva, ať Hospodin Abrahamovi splní, co mu přislíbil«." 20Hospodin dále pravil: "Křik ze Sodomy a Gomory je tak silný a jejich hřích je tak těžký, 21že už musím sestoupit a podívat se. Jestliže si počínají tak, jak je patrno z křiku, který ke mně přichází, je po nich veta; zjistím si, jak tomu je." 22Zatímco se muži odtud ubírali k Sodomě, Abraham zůstal stát před Hospodinem. 23I přistoupil Abraham a řekl: "Vyhladíš snad se svévolníkem i spravedlivého? 24Možná, že je v tom městě padesát spravedlivých; vyhladíš snad i je a nepromineš tomu místu, přestože je v něm padesát spravedlivých? 25Přece bys neudělal něco takového a neusmrtil spolu se svévolníkem spravedlivého; pak by na tom byl spravedlivý stejně jako svévolník. To bys přece neudělal. Což Soudce vší země nejedná podle práva?" 26Hospodin odvětil: "Najdu-li v Sodomě, v tom městě, padesát spravedlivých, prominu kvůli nim celému místu." 27Abraham pokračoval: "Dovoluji si k Panovníkovi mluvit, ač jsem prach a popel: 28Možná, že bude do těch padesáti spravedlivých pět chybět. Zahladíš pro těch pět celé město?" Odvětil: "Nezahladím, najdu-li jich tam čtyřicet pět." 29On však k němu mluvil ještě dále: "Možná, že se jich tam najde čtyřicet." Pravil: "Neudělám to kvůli těm čtyřiceti." 30I řekl: "Ať se Panovník nerozhněvá, když budu mluvit dále: Možná, že se jich tam najde třicet." Pravil: "Neučiním to, najdu-li jich tam třicet." 31Řekl pak: "Hle, dovoluji si promluvit k Panovníkovi znovu: Možná, že se jich tam najde dvacet." Pravil: "Nezahladím je kvůli těm dvaceti." 32Nato řekl: "Ať se Panovník nerozhněvá, promluvím-li ještě jednou: Možná, že se jich tam najde deset." Pravil: "Nezahladím je ani kvůli těm deseti." 33Hospodin po skončení rozmluvy s Abrahamem odešel a Abraham se vrátil ke svému místu.

19
1I přišli ti dva poslové večer do Sodomy. Lot seděl v sodomské bráně. Když je spatřil, povstal jim vstříc, sklonil se tváří k zemi 2a řekl: "Snažně prosím, moji páni, uchylte se do domu svého služebníka. Přenocujte, umyjte si nohy a za časného jitra půjdete svou cestou." Odvětili: "Nikoli, přenocujeme na tomto prostranství." 3On však na ně velice naléhal; uchýlili se tedy k němu a vešli do jeho domu. Připravil jim hostinu, dal napéci nekvašené chleby a pojedli. 4Dříve než ulehli, mužové toho města, muži sodomští, lid ze všech koutů, mladí i staří, obklíčili dům. 5Volali na Lota a řekli mu: "Kde máš ty muže, kteří k tobě této noci přišli? Vyveď nám je, abychom je poznali!"

6Lot k nim vyšel ke vchodu, dveře však za sebou zavřel. 7Řekl: "Bratří moji, nedělejte prosím nic zlého. 8Hleďte, mám dvě dcery, které muže nepoznaly. Jsem ochoten vám je vyvést a dělejte si s nimi, co se vám zlíbí. Jenom nic nedělejte těmto mužům! Vešli přece do stínu mého přístřeší." 9Oni však vzkřikli: "Kliď se!" A hrozili: "Sám je tu jen jako host a bude dělat soudce! Že s tebou naložíme hůř než s nimi!" Obořili se na toho muže, na Lota, a chystali se vyrazit dveře. 10Vtom ti muži vlastníma rukama vtáhli Lota k sobě do domu a zavřeli dveře. 11Ale muže, kteří byli u vchodu do domu, malé i velké, ranili slepotou, takže nebyli schopni nalézt vchod. 12Tu řekli ti muži Lotovi: "Máš-li zde ještě někoho, zetě, syny, dcery, všechny, kteří v tomto městě patří k tobě, vyveď je z tohoto místa. 13My přinášíme tomuto místu zkázu, protože křik z něho je před Hospodinem tak velký, že nás Hospodin poslal, abychom je zničili." 14Lot tedy vyšel a promluvil ke svým zeťům, kteří si měli vzít jeho dcery. Řekl jim: "Vyjděte hned z tohoto místa, poněvadž Hospodin chystá tomuto městu zkázu." Ale zeťům to připadalo, jako by žertoval.

15Když vzešla jitřenka, nutili poslové Lota: "Ihned vezmi svou ženu a obě dcery, které tu máš, abys pro nepravost města nezahynul." 16Ale on váhal. Ti muži ho tedy uchopili za ruku, i jeho ženu a obě dcery - to shovívavost Hospodinova byla s ním -, vyvedli ho a dovolili mu odpočinout až za městem.

17Když je Hospodin vyváděl ven, řekl: "Uteč, jde ti o život. Neohlížej se zpět a v celém tomto okrsku se nezastavuj. Uteč na horu, abys nezahynul." 18Lot jim však odvětil: "Ne tak prosím, Panovníku. 19Hle, tvůj služebník našel u tebe milost. Prokazuješ mi velké milosrdenství, že mě chceš zachovat při životě. Já však nemohu na tu horu utéci, aby mě nepostihlo něco zlého a abych nezemřel. 20Hle, tamto město je blízko, tam bych se mohl utéci, je jen maličké. Smím tam utéci? Což není opravdu maličké? Tak zůstanu naživu." 21I řekl mu: "Vyhovím ti i v této věci; město, o kterém mluvíš, nepodvrátím. 22Uteč tam rychle, neboť nemohu nic učinit, dokud tam nevejdeš." Proto bylo to město nazváno Sóar (to je Maličké).

23Slunce vycházelo nad zemí, když Lot vešel do Sóaru. 24Hospodin začal chrlit na Sodomu a Gomoru síru a oheň; od Hospodina z nebe to bylo. 25Tak podvrátil ta města i celý okrsek a zničil všechny obyvatele měst, i co rostlo na rolích. 26Lotova žena šla vzadu, ohlédla se a proměnila se v solný sloup.

27Za časného jitra se Abraham vrátil k místu, kde stál před Hospodinem. 28Vyhlížel směrem k Sodomě a Gomoře a spatřil, jak po celé krajině toho okrsku vystupuje ze země dým jako dým z hutě. 29Ale Bůh, když vyhlazoval města toho okrsku, pamatoval na Abrahama: poslal Lota pryč ze středu zkázy, když vyvracel města, v nichž se Lot usadil.

30Lot pak vystoupil ze Sóaru a usadil se se svými dvěma dcerami na hoře, protože se bál usadit se v Sóaru. Usadil se s oběma dcerami v jeskyni. 31Tu řekla prvorozená té mladší: "Náš otec je stařec a není muže v zemi, aby k nám podle obyčeje celé země vešel. 32Pojď, dáme otci napít vína a budeme s ním ležet. Tak dáme život potomstvu ze svého otce." 33Daly mu tedy té noci pít víno. Pak vešla prvorozená a ležela s otcem. On však nic nevěděl, ani když ulehla, ani když vstala. 34Příštího dne řekla prvorozená té mladší: "Hle, na dnešek jsem ležela s otcem já. Dáme mu pít víno i této noci a vejdeš ty a budeš s ním ležet. Tak dáme život potomstvu ze svého otce." 35Daly mu tedy pít víno i této noci a mladší přišla a ležela s ním. On však nic nevěděl, ani když ulehla, ani když vstala. 36Tak obě Lotovy dcery otěhotněly se svým otcem. 37I porodila prvorozená syna a nazvala ho Moáb (to je Z otce zplozený); ten je praotcem Moábců až podnes. 38A mladší porodila také syna a nazvala ho Ben-amí (to je Syn mého příbuzného); ten je praotcem Amónovců až podnes.

Český Ekumenický překlad, zveřejněno se souhlasem České Biblické Společnosti.

Komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 30.8.2009

Genesis 17: Mezi Gn 16 a Gn 17 uběhlo třináct let - a v Gn 17,1 podruhé o Abramovi čteme, že "se mu ukázal Hospodin" (poprvé to bylo v Gn 12,7). V Gn 17,1 se představuje jako "Bůh všemohoucí" (el šadai). Gn 17,5: Bůh mění jméno Abramovi (= vznešený otec, míněno buď o Abramovi nebo o jeho původu nebo o Bohu, který jej učinil vznešeným) na Abraham (= otec velkého množství) ... viz [9], str. 259. V Gn 17,6-8 Bůh upřesňuje další podrobnosti ze smlouvy, kterou uzavírá s Abramem: ještě dosud nebylo řečeno, že
  • z Abrahamových potomků vzejdou králové;
  • že smlouva předání země Abrahamovým potomkům je trvalá - jedná se o trvalé vlastnictví, které má stálou platnost;
  • poprvé je také zmíněno zvláštní vyjádření, že Hospodin bude Abrahamovu potomstvu Bohem.
Obřízka u mužů (= odřezání tzv. předkožky na mužském přirození) byla v tehdejším světě známá, ale Bůh jí u Abrahamových potomků dává jiný význam (Walton, str. 451): Místo aby doprovázela vstup chlapce do dospělosti nebo vstup ženicha do nové rodiny, je použita jako znamení či symbol vstupu do "rodiny smlouvy", kterou uzavřel s Abrahamovými potomky Bůh. A Wenham (1994, str. 20) dodává, že podobně jako prsten připomíná muži v manželství, aby prokazoval věrnost své ženě, tak obřízka měla připomínat mužům, aby žili "bezúhonně před Bohem" (řečeno slovy z Gn 17,1).

Gn 17,15: Bůh mění jméno "Sáraj" na "Sára" (Waltke 2001, str. 262): obojí znamená "vznešená" nebo "kněžna", ale "Sáraj" se pravděpodobně dívá na její vznešený původ (vznešené předky), kdežto "Sára" dává důraz na vznešenost jejích potomků (tj. změna v podobném smyslu jako Abram na Abraham). Tak Bůh konkrétně oznamuje svůj zázrak, že se Sáře narodí syn, i když to "z biologického hlediska" už není možné. Jméno Izák znamená "(otec) se směje", míněno tím, že dítě je radostí pro rodiče nebo i pro Boha.

Gordon Wenham opakovaně upozorňuje na slovní hříčky nebo melodii hebrejštiny, která se obvykle při překladu ztratí. Nicméně v některých důležitých okamžicích hříčka zůstává i při překladu - "Izmael" znamaná "slyší Bůh", a i když až po třinácti letech od narození Izmaele Hospodin říká Abrahamovi, že smlouva o "zaslíbené zemi" bude platit pro děti Izáka, také přidává ohledně Izmaele (slyšel jsem tě ... Gn 17,20), že i jemu předá hodně darů a požehnání. Další hříčka je ohledně jména Izák - Abraham (Gn 17,17) i Sára (Gn 18,12) se smějí a vyjadřují tak svou nedůvěru; kdežto Bůh se uskutečněním zázraku narození Izáka (a jeho pojmenováním ... "(otec) se směje") směje této jejich nedůvěře. Bůh se směje a dává poznat sám sebe a uskutečňuje své zázraky i navzdory naší nevíře.

Genesis 18: V prvních patnácti verších je zaznamenáno další setkání Hospodina s Abramem, tentokrát zejména proto, aby se setkal se Sárou a potvrdil jí to, co v Gn 17 řekl Abrahamovi: že do roka se jí narodí syn. Z některých formulací plyne, že jeden ze tří návštěvníků byl Hospodin sám - např. Gn 18,13: během rozhovoru se třemi návštěvníky "Hospodin Abrahamovi řekl", apod. Ale je možné, že se jedná jen o posly (anděly), kteří mluví ve jménu Hospodina, a i tehdy, když mluví v první osobě (Walton, str. 462 ... i třeba člověk Mojžíš mluvil "jako Bůh" v první osobě (Dt 29,2-6), aby předal slova od Hospodina).

V Gn 18,16-33 se Abraham dovídá cíl cesty poslů a je mu dána možnost "přímluvné modlitby" za města, která mají být zničena. To, že Bůh "sestupuje", aby se podíval na Sodomu a Gomoru (podobně i sestoupil v Gn 11,7), neznamená, že by nevěděl o tamější situaci, spíše je tím naznačeno, že přicházejí svědkové Hospodinova soudu, aby celý soudní proces vykonali (Wenham 1994, str. 50). V celé přímluvné modlitbě nejde jen o záchranu Lota, nebo o záchranu města, ale o otázku spravedlnosti - chová se Bůh stejně ke spravedlivému jako k nespravedlivému? Dále se celá věc týká i Abrahama (Walton, str. 483), protože podobně jako Lot v Sodomě, i jeho rodina je "hrstkou" v Kanánu - bude mít i Abramova rodina ten správný vliv na lidi kolem sebe v tom, že budou moci poznat Hospodina a stát se spravedlivými? Kdy nechá Bůh žít spravedlivé společně se svévolníky s tím cílem, aby tito spravedliví měli na ně vliv a přivedli je ke změně? Gn 19 ukazuje, že Lot už na obyvatele Sodomy žádný vliv neměl - odmítali jakoukoli "reformaci", slovy hráčů hry Dračí doupě, byli "zákonně zlí".

V malém městě tehdejší doby mohlo žít tak asi 100 lidí (Waltke, str. 270). Přímluva Abrahama za ušetření města začíná prosbou zhruba v situaci, kdy by ve městě byla polovina spravedlivých, a zastavuje se na závěru, že kdyby ve městě bylo jen deset (tedy asi deset procent ?) spravedlivých, Hospodin kvůli nim ušetří od soudu celé město. Ale Gn 19 ukazuje, že i když Bůh nenašel v Sodomě deset spravedlivých, nezachoval se nesprávně k tomu jedinému spravedlivému, k Lotovi.

Genesis 19: Lotovu spravedlnost můžeme vidět v jeho pohostinnosti vůči neznámým lidem (Gn 19,1-3), která je srovnatelná s pohostonností Abrahama v Gn 18,1-8. Dále je vidět spravedlnost z jeho postoje, kdy brání své hosty i za cenu ohrožení sebe a své rodiny. Pro někoho by se mohla zdát slova Gn 19,7-8 hrozná, ale je možné je chápat i ve smyslu "raději bych vám vydal své dvě dcery než své hosty" (až zarážející vyjádření, které má násilnický gang zastavit a sdělit nekompromisní postoj ochrany vůči hostům, nikoli naivní nezájem o svou vlastní rodinu ... Walton, str. 477). Klíčem k porozumění násilí v Gn 19,5 je pravděpodobně slovo "poznali", které např. v Gn 4,1 znamená kromě širšího slova smyslu i sexuální styk. Tento užší význam smyslu naznačuje i Lotova bizarní nabídka jeho vlastních dcer (Wenham). Jednalo se tedy asi o gang homosexuálů. Není přímo řečeno, že tento text odsuzuje homosexuální inklinaci, ale je zde určitě odsouzeno násilné vyžadování homosexuálního vztahu (slovy Gn 19,4 gang starých i mladých, ze všech koutů Sodomy). Každopádně obyvatelé Sodomy nebyli příliš pohostinní vůči hostům (:-)). Tak celé setkání Lota i sodomanů s anděly bylo vlastně takovou zkouškou jejich charakteru - jakousi poslední šancí, kterou sodomané nevyužili.

Gn 19,14 je superzarážející - nejen že obyvatelé Sodomy se odmítají změnit, ale snoubenci Lotových dcer, kterým byla nabídnuta milost záchrany, tuto milost s posměchem odmítají.

Konec kapitoly dokumentuje okolnosti narození potomků Lotových dcer. Z Moába povstali Moábci, z Ben-amího povstal národ Amónovců. Tyto dva národy žily na východ od "zaslíbené země" a stali se tedy sousedy Abrahamových potomků. Bůh je (jako soudce národů) v budoucnosti odmítne (Waltke 2001, str. 280), ale ne díky jejich pochybné linii (prostřednictvím incestu otce se svými dcerami), ale kvůli jejich postoji vůči Izraeli (Dt 23,3-6). Přesto právě z této rodové linie pochází Rút (viz biblická kniha Rút ... Rút byla Moábkou, která přešla k víře Abrahamových potomků), a později tedy i Ježíš Kristus.

následující: Genesis 20-22


Diskuse:


Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: