Julie Krbušková: Exodus
Exodus:

úvodem

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37 38 39 40

vznik knihy
stručně obsah
poselství
promluvy
přehled literatury

Souhrnně v pdf souboru:

Poznámky


Exodus 22


1Pokud někdo ukradne býka nebo ovci a zabije je či prodá, tak se musí vyrovnat pěti kusy dobytka za býka nebo čtyřmi kusy ovcí za ovci. 2Pokud bude zloděj přistižen při vloupání a bude zbit, takže umře, nejedná se o krveprolití. 3Pokud k tomu dojde po východu slunce, jeho krev bude pomstěna. Když nemá zloděj na náhradu, bude prodán do služby, aby zaplatil za svou krádež. 4Když bude opravdu nalezeno ukradené zvíře naživu v jeho vlastnictví, ať už býk, osel nebo ovce, vynahradí je dvojnásobně.

5Pokud někdo spasá pole nebo vinici a pustí své zvíře na pastvu na jiném poli, vynahradí to z nejlepšího na svém poli nebo vinici. 6Pokud vzplane oheň, rozšíří se do křovin a shoří stoh nebo nepožaté obilí či pole, vynahradí to ten, kdo požár způsobil.

7Když svěří někdo druhému člověku stříbro nebo nádoby, aby je střežil, a budou ukradeny z domu toho člověka, tak pokud se najde zloděj, vynahradí vše dvojnásobně. 8Pokud zloděj nalezen nebude, pán domu bude přiveden před Boha a odpřísáhne, že nevztáhl ruku na majetek svého druha. 9Ohledně každé záležitosti přečinu, ať už je to býk, osel, ovce či kozy, ohledně oblečení a všeho ztraceného, co někdo označí za své -- záležitost obou lidí ve sporu přijde před Boha. Ten, kdo bude prohlášen za viníka, vynahradí vše svému druhovi dvojnásobně.

10Když někdo svěří druhému člověku osla, býka, ovci, kozu nebo jakékoli čtyřnohé zvíře, aby je střežil, a ono zemře, zraní se či bude odvlečeno pryč a nikdo to nespatří, 11oba složí před Hospodinem přísahu: jeden, že nevztáhl ruku na majetek svého druha, majitel zvířete, že tuto věc přijal -- a ten první nebude muset majetek hradit. 12Pokud ovšem bude svěřené zvíře ukradeno, musí to opatrovník majiteli vynahradit. 13Pokud bude roztrháno, přinese roztrhané zvíře na svědectví a nebude je hradit.

14Když je si někdo půjčí od druhého člověka a ono se zraní či zemře, aniž by s ním byl jeho majitel, musí je vynahradit. 15Pokud bude přitom jeho majitel, nemusí nic hradit -- zvíře bylo pronajaté a peníze za pronájem pokryjí ztrátu.

16Když někdo zláká dívku, která není zasnoubená, a bude s ní spát, musí za ni zaplatit peníze za svatbu jejím rodičům a přijme ji k sobě za manželku. 17Když její otec naprosto odmítá mu ji dát, musí on i tak zaplatit peníze za svatbu dívky jako kompenzaci.

18Čarodějnici nenecháš naživu.

19Kdokoli, kdo bude spát se zvířetem, musí být zabit.

20Kdo bude obětovat jiným bohům než Hospodinu jedinému, bude vydán zkáze.

21Cizince nebudeš trápit a utiskovat, neboť i vy jste byli hosty v zemi egyptské. 22Nebudeš utlačovat žádnou vdovu ani sirotka. 23Pokud jim budeš působit útisk a oni budou volat ke mně, určitě jejich volání vyslyším. 24Vzplane můj hněv a zabiju vás mečem, takže se z vašich žen stanou vdovy a z vašich synů sirotci.

25Když půjčíš peníze chudému v mém lidu, nebudeš od něj žádat úrok. 26Když si vezmeš do zástavy plášť druhého člověka, vrátíš mu jej do západu slunce. 27To je totiž jeho jediné přikrytí, ošacení jeho těla. Pod čím by spal? Když ke mně volá, tak jej vyslýchám, protože jsem plný milosti.

28Nebudeš zlehčovat Boha, ani nebudeš spílat vládci svého lidu.

29Z plnosti své sklizně a nápojů nebuď skoupý, svého prvorozeného syna mi odevzdej. 30Podobně budeš jednat i se svým dobytkem a ovcemi -- sedm dnů ať jsou u své matky, ale osmého dne mi je dáš. 31Buďte mi svatými lidmi a nejezte maso zvířat roztrhaných na poli -- hoďte je psům.Můj vlastní pracovní překlad. © Břetislav Fajmon 2019 (můžete volně šířit s uvedením odkazu na tuto www stránku).

Komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 3.8.2019

Peter Enns (upraveno podle [1],str.440-441) rozděluje sbírku zákonů, kterou Mojžíš uvádí za prologem deseti slov v oddílu 20,22 --- 23,19, následovně:
 • 20,22-26 Chvála: modly a oltáře;
 • 21,1 --- 22,17 Mezilidská zodpovědnost: statut služebníka, zabití a škoda na majetku;
 • 22,18-20 Chvála: čarodějnictví, zvířeckost, oběti falešným bohům;
 • 22,21-27 Mezilidská zodpovědnost: útisk hosta, sirotka a vdovy; půjčky v Izraeli;
 • 22,28-31 Chvála: oběti ze sklizně a zvířat, zasvěcení prvorozených, čistota v jídle;
 • 23,1-9 Mezilidská zodpovědnost: závěrečné výzvy do mezilidských vztahů;
 • 23,10-19 Chvála: svátky a slavnosti.
Z uvedené osnovy je vidět, že Hospodinovy výzvy vůči Izraeli se vyskytují ve dvou oblastech -- ve vztahu k Bohu (chvála = co skutečně uctí Boha) a mezilidská zodpovědnost (to, co vyvěrá z charakteru Boha, a přitom se týká vztahu k druhým lidem). Proto Ježíš v Mt 22,35-40 může říci, že vlastně existují jen dvě přikázání: miluj Boha (= chvála) a miluj svého bližního (= mezilidská zodpovědnost). Kapitola 21 už prošla Hospodinovy výnosy ke statutu ekonomického služebníka (21,1-11) a k otázce zabití druhého člověka (21,12-32). V kapitole 22,1-17 pokračuje sbírka výnosů na téma započaté ve 21,33-36, a sice Hospodinovy soudy (slovo použité ve 21,1) v otázce krádeže či poškození majetku druhého člověka.

Ex 22,1-4: výnosy ohledně krádeže býka či ovce. Pokud zloděj bude přistižen a nemá na náhradu, je prodán do služby (podle pravidel popsaných ve 21,1-11), aby mohl újmu vynahradit.

Ex 22,5-6: poškození pole druhého člověka nehlídaným zvířetem nebo rozšíření ohně z nedbalosti na majetek (pole) druhého.

Ex 22,7-13: poškození majetku, který někdo druhému člověku svěřil do opatrování. Při sporném hodnocení obou účastníků je autoritou Bůh, pravděpodobně prostřednictvím soudců ustanovených, aby se dotazovali Boha (viz Exodus 18,24-26). Je důležité vidět ve verši 11, že přísahat před Boží tváří, že ztracené zvíře jeho správce neukradl, je tou největší zárukou -- lidé v Izraeli žili s Hospodinem a lhát samotnému Hospodinu pro ně bylo to největší riziko.

Ex 22,14-15: poškození zvířete, které si někdo pronajal, se hodnotí podle toho, zda jeho majitel byl ve chvíli zranění či smrti zvířete svědkem -- pokud ne, musí správce majetek nahradit.

Ex 22,16-17: Svedení neprovdané dívky je zařazeno do stejné kategorie jako jiné finanční náhrady. To nijak nesnižuje dívky (viz Stuart [2], komentář k danému verši), ale naopak ukazuje na úctu k nim -- muž se musel zodpovídat za čin mimo zákon a finančně rodičům dívky vynahradit i tehdy, pokud oni nesouhlasili se svatbou.

Ex 22,18-20: Tyto výzvy jsou výnosy ukazující na výlučnost Hospodina jako stvořitele vesmíru a zachránce Izraele z otroctví a bezprávného útisku -- pravděpodobně se jedná o praktiky těch, co uctívali jiné bohy než Hospodina. Čarodějnictví bude zmíněno ještě v Dt 18,9-14 (tj. podle tohoto odkazu se jedná o užití jiné autority než Hospodina, například věštců a astrologů -- lid Izraele měl poslouchat, co jim řekl Bůh). A snad můžeme ještě dodat, že z následujících knih Bible vyplývá, že do čarodějnictví lze řadit i jakékoli pokusy o setkání se zesnulými lidmi. Spaní se zvířaty mělo pravděpodobně v kultech jiných bohů zajistit plodnost, kdežto Hospodin dal do lidí svůj obraz a vede nás k manželství mezi mužem a ženou. Stuart ([2], str.513) upozorňuje, že se jedná o trest smrti, jak naznačuje trojí vyjádření téhož: nenecháš naživu -- musí být zabit -- bude vydán zkáze.

Řada Hospodinových výnosů v knize smlouvy má u sebe varování. Podívejme se na ty, které mají u sebe varování smrti:
 • Ex 12,15.19: Vyloučen-vyhlazen-vyťat z Izraele má být ten, kdo při slavení pesachu v Izraeli v týdnu nekvašených chlebů jí chléb s kvasem.
Jedná se o vědomé přestoupení jedné ze dvou nutných instrukcí při slavení pesachu, tou první je, že muž musí být obřezán (viz Ex 12 a exkurz Křest a večeře Páně). Bruce Waltke (Theological workbook, slovo H3772: jikkárét - nik-rat) upozorňuje, že se může jednat jen o vyloučení z pospolitosti Izraele, nikoli o vyhlazovací jednání, i když v Gn 9,11 stejné slovo mluví o vyhlazení všech lidí potopou.
 • Ex 21,12: kdo bije člověka, který umře, musí být zabit;
 • Ex 21,14: kdo úkladně zabije bližního ... vezmete jej i od mého oltáře a zabijete;
 • Ex 21,15.17: kdo zbil nebo zlehčuje rodiče, musí být zabit;
 • Ex 21,16: kdo unese člověka, musí být zabit;
 • Ex 21,20: kdo ubije služebníka, že ten padne mrtvý, musí být pomstěn;
 • Ex 21,23: pokud dítě dojde k újmě, dáš život za život, oko za oko, zub za zub,...
 • Ex 21,29: pokud být utrká někoho k smrti, jeho majitel byl varován o trkavosti, ale nedal jej hlídat ... bude také usmrcen;
Nejjasněji je řečen trest za úkladnou vraždu (Ex 21,14): vezmete jej i od mého oltáře, tj. i kdyby to byl věřící člověk, pokud úkladně zabil, neměli na něj brát ohledy, ani kdyby svého činu litoval a šel prosit do chrámu Boha o odpuštění, obětovat zvíře za svůj hřích. Kdo měl tyto tresty vykonat, když například v případě služebníka (Ex 21,20) nebyl nikdo z rodiny služebníka, kdo by o té události věděl? Pro nás dnes je velká otázka, kdy a jak byly tresty za tyto věci ve starověkém Izraeli vykonávány. Každopádně všechna tato varování ukazují na to, jak moc si Bůh cení života, kterého do nás lidí vložil. Například Ex 21,23: když se muži bijí a přijde do jejich blízkosti těhotná žena, která je zraněna tak, že její dítě zemře ... muž, který ji uhodil, musí být zabit -- každý měl velkou zodpovědnost za lidi kolem sebe, za každou smrt člověka, na které měl nějaký podíl.

A konečně v právě čtené kapitole máme tři velmi jasné výzvy:
 • Ex 22,18: Čarodějnici nenecháš naživu;
 • Ex 22,19: kdo by spal se zvířetem, musí být zabit;
 • Ex 22,20: kdo bude obětovat jiným bohům, bude vydán zkáze.
Ještě možná trest za přečin ve verších 19 a 20 by bylo možné chápat jako čin, který potrestá sám Hospodin (možná podobně jako Ex 12,15.19), protože je v pasivním tvaru -- tj. kdo jej vydá zkáze, musí být zabit, ale kým? Byli trest povinni provést soudcové v lidu Izraele?

Ovšem trest za čarodějnictví je řečen nekompromisně, i když není moc vysvětleno, co čarodějnictví znamená (Ex 7,11 by je definoval jako využití jiné moci k nadpřirozenému činu než moci Hospodina). V 16. a 17. století byla zabita a upálena řada žen nařčených z čarodějnictví, pravděpodobně na základě různé literatury a propagandy (např. kniha Kladivo na čarodějnice). A nemůžeme říci, že tato "inkvizice" se odehrávala jen ve Španělsku -- i v Čechách a na Moravě byly zabity v té době desítky lidí z tohoto důvodu, ve švýcarské Ženevě bylo zabito 133 lidí (Luděk Rejchrt: Taková dlouhá cesta, kapitola o 16. a 17. století), tj. byly ovlivněny nejen katolická, ale i reformační církve -- všechny samy přispívaly k odsouzení těchto lidí.

Velmi smutné na tom všem je, že tyto tresty smrti se odehrály, přestože je vynuloval Ježíš Kristus v době 1.století, tj. z pozice sebe sama jako soudce a zachránce lidí nechtěl brát do rukou trest těchto lidí, naopak jim dával další šanci ještě v tomto světě. Čteme o tom v Janově evangeliu, kap. 8,1-11, kde žena přistižená při nevěře měla být ukamenována podle Lv 20,10; ovšem Ježíš říká: Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní první hodí kamenem. A nakonec ženě řekl: Ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. Tedy Ježíš, vykonavatel Nové smlouvy Boha s lidmi, měl právo změnit všechny tyto tresty smrti, stejně jako proměnil pohled na Desatero v Exodu 20.

Jinými slovy, i když dnes zůstává stejná úcta vůči Bohu a vůči lidskému životu, jako byla v Exodu 22, Ježíš vzal všechny tresty za "smrtelné" hříchy lidem z rukou, tj. z pohledu následovníků Ježíše se jedná o špatnosti, ale trest za ně mají nechat Bohu. Tedy z pohledu Boha ani církve v dnešní době trest smrti není nařízen -- i když stále jsme každý z nás vystaveni pomalé smrti, kterou platíme za své špatnosti už od dob Genesis 3. Přitom ovšem u právě vyčtených provinění z Ex 21 a Ex 22 jejich dnešní analogie jsou stále špatné, ošem žádná z nich není neodpustitelná, tj. pokud litujeme svého postoje a změníme se tak, že čin už nechceme opakovat, Bůh nám odpustí -- obět Ježíše Krista je dostatečná i na tyto "smrtelné" hříchy.

Jinou otázkou dnes je, zda je správné trest smrti v dnešní době praktikovat. Nestudoval jsem podrobně tuto problematiku v těch zemích, kde se trest smrti vykonává, ale mám pocit, že pro jeho vykonání musí dojít k úkladné vraždě nebo vraždě, kdy člověk projeví krutost, i když mu byly k dispozici i jiné možnosti -- a tento čin vykoná několikrát. Pro tento oficiální světský trest smrti, nespojený s žádným náboženským vyznáním, možná platí některé podobné principy jako pro trest smrti kolem roku 1400 př.n.l. v lidu Izraele:
 • Trest smrti vzhledem k Nové smlouvě neni ideální variantou (osobně bych zaváděl spíše spřísněné doživotní vězení). V Izraeli před rokem nula Bůh nařídil věřícím soudcům a v dnešní době v jistých zemích a případech Bůh nebrání světským úřadům ve vykonání trestu smrti -- jeho záměr je ochránit lidi před určitým druhem špatnosti + dát jasný signál lidem, že přemíra špatnosti má takový dopad ve věci porušení úcty k životu druhého člověka.

 • Trest smrti dnes nemá (a snad se lze domnívat, že ani v Izraeli před rokem nula neměl) tu funkci, že by zcela zavřel lidem dveře k věčnému životu s Bohem. Jistě, člověk odchází z tohoto světa jiným než "přirozeným" způsobem a má omezený čas -- ovšem v takové situaci jsme všichni, bez ohledu na to, kolik času je nám vyměřeno. Ve svém vymezeném čase máme prostor litovat své špatnosti a změnit postoje svého srdce. Snad můžeme věřit i tomu, že v Izraeli před rokem nula sice byl trestem smrti člověk "vyťat" z Božího lidu či fyzického světa, ale pokud svého pohrdání Bohem litoval v tom svém omezeném čase před vykonáním rozsudku, Bůh jej sice vzal z tohoto dočasného světa, ale nevzal na lehkou váhu změnu jeho srdce.
Ex 22,21-27: Jako už v kapitole 21 u služby a zabití, i nyní Hospodin navazuje na minulost Izraele a vyzývá je znovu, aby neutiskovali surově ty, kdo jsou mezi nimi jako hosté (cizinci) z jiných národů. Nemají jednat stejně surově jako Egypt (viz Ex 1,13-14; 5,10-18). Pokud neustanou v Izraeli se svou surovostí vůči cizincům, Hospodin s nimi bude jednat jako s faraonem -- oplatí jim stejnou surovostí, které se bezprávně dopouštěli. Tedy cílem Hospodina není zvýhodňovat Izrael, ale uplatňovat právo mezi všemi lidmi na zemi. Proto Hospodin "pokoří" Izrael, pokud ten by chtěl zneužít svou pozici zachráněných a vykořisťovat jiné.

Podobně verše 26-27 mluví o tom, že Bůh slyší volání chudých v Izraeli, stejně jako slyšel svorné volání celého Izraele z egyptského otroctví. Pokud při zástavě půjčky vezmou "svému bratru či sestře" (z mého lidu, tj. od cizinců Bůh přechází k útisku chudých v Izraeli) jejich přikrývku, tj. jejich poslední věc, kterou vlastní, Bůh je toho svědkem a nenechá to bez povšimnutí.

Ex 22,28-31: A závěr kapitoly patří zase výzvám (výnosům), které se týkají spíše vztahu vůči Bohu: lid Izraele nemá zlehčovat Boha a jeho výnosy, ani vůdce a soudce, kteří mezi nimi rozhodují ve sporných případech podle Hospodinových ukazatelů -- mají přijmout Hospodinovo vedení a cestu ve svém životě.

Ze své sklizně a dobytka mají přinést Bohu to nejlepší jako vyjádření vděčnosti -- zase se trošinku předbíhá, o pořádku a významu obětí bude mluvit až kniha Leviticus, která na biblickou knihu Exodus navazuje. Ovšem o přinášení obětí jako vyjádření vděčnosti Bohu už čteme např. v Genesis 4 -- byla to součást vztahu k Bohu, která existovala ještě dříve, než byla písemně ukotvena v knize smlouvy s Hospodinem. Kniha Exodus k této vděčnosti za dar života z knihy Genesis přidává ještě vděčnost za záchranu z Exodu 12 (oběti prvorozených zvířat viz Ex 13,12-13). V dnešní době je analogií vděčnosti za dar života a záchranu oběť našich chval a díků -- můžeme poznávat někoho, kdo je dokonalá Láska.

Je zopakována výzva zasvětit Hospodinu své prvorozené syny (podrobně v kapitole Exodus 13), jejímžto ekvivalentem dnes v Božím lidu by mohlo být vedení dětí k tomu, aby svůj život žili "s Bohem, před Boží tváří" Výzva nejíst zvíře roztrhané na poli by mohla mít důvody hygienické, ale je určitě také vyjádřením úcty k Bohu -- že lid Izraele nejedl maso obsahující krev a vyjadřující nečistotu. Je zde důvěra, že Bůh dá dostatek potravy z dobytka, tj. ze zdrojů, které jsou pod dozorem a před konzumací jsou vhodně zpracovány.

Vzhledem ke svému obsahu kniha smlouvy v kapitolách Ex 19 až Ex 24 není až zas tak hezké čtení, protože spíše mluví o tom, co lidé dělat neměli a do jakých problémů se dostali, když překročili určitou mez. Snad jen přikázání 5 z desatera nemá záporku "ne-", pak ještě Ex 20,24 je instrukcí o tvaru oltáře. Z kapitoly 21 je důležitou praktickou instrukcí služba při chudobě (verše 1-11). V kapitole 22 je pozitivně vyřčen snad jen verš 26 o vrácení zástavy chudému a připomínka obětí vděčnosti za úrodu a slavení pesachu (vděčnosti za záchranu) ve verších 29-30. Suma sumárum, lid Izraele měl nyní sloužit Bohu namísto faraonovi, vyjadřovat vděčnost za úrodu a záchranu, a nezotročovat chudého ("bratra" ani cizince). Všechny ostatní výzvy působí jako mantinely v tom, co lidé v Izraeli dělat neměli. Tyto mantinely samotné nejsou nejdůležitější, ale spíše vytyčují cestu, po které měl lid Izraele jít -- říkají, kdy sešli z cesty a jak se na ni vrátit. V kapitolách 25 až 40 Bůh vydá instrukce, jak postavit stan setkávání -- důležité je, že lid Izraele šel s Bohem. Mantinely samotné nejsou nejdůležitější -- tím je, kam jdou (do slíbené země) a s kým (s Bohem, který jde s nimi, přebývá uprostřed nich.

následující: Exodus 23


Diskuse:


Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: