Julie Krbušková: Exodus
Exodus:

úvodem

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37 38 39 40

vznik knihy
stručně obsah
poselství
promluvy
přehled literatury

Souhrnně v pdf souboru:

Poznámky


Exodus 5


1Potom šli Mojžíš s Áronem k faraonovi a řekli mu: 'Takto promluvil Hospodin, Bůh Izraele: "Propusť můj lid, aby mi v poušti slavili slavnost."'

2'Kdo je to Hospodin, že jej mám poslechnout a propustit Izrael? Hospodina neznám a Izrael nepropustím.'

3'Setkal se s námi Hospodin, Bůh Hebrejů. Proto tedy chceme jít na třídenní cestu do pouště a chceme tam přinést oběti Hospodinu, našemu Bohu, aby nás nesrazil morem či mečem.'

4'Mojžíši a Árone, proč odvádíte lid od jeho díla? Běžte zpět ke své robotě. 5Lid v zemi je početný, jen je zdržujete od služby.'

6Farao toho dne přikázal drábům lidu a správcům: 7'Už nedávejte lidu slámu na výrobu cihel jako dříve -- ať jdou a nasbírají si slámu sami. 8Ale určete jim stejné množství cihel, které dělali dříve. Neslevujte jim, protože jsou líní a pokřikují: "chceme jít a přinést oběti našemu Bohu". 9Ať muži tvrdě pracují a nemyslí na zradu.'

10Drábové a správci šli a řekli lidu: 'Takto promluvil farao: "Už vám nebudu dávat slámu. 11Běžte a sami si nasbírejte slámu, kterou najdete. Ovšem není snížena kvóta vaší služby".'

12Lid se tedy rozptýlil po celém Egyptě a sbíral stébla slámy. 13Drábové je poháněli: "Splňte svou každodenní kvótu stejně jako tehdy, když jste slámu dostávali!"'

14Faraonovi drábové zbili správce lidu Izraele, které nad ním ustanovili: 'Proč jste nenasbírali svou dřívější kvótu pro výrobu cihel, a to ani včera, ani dnes?'

15Správcové lidu Izraele přišli a volali k faraonovi o pomoc: 'Proč tak jednáš se svými služebníky? 16Nedostáváme slámu, a přesto nám drábové říkají: "Vyrábějte cihly!" Pak nás bijí a obviňují.'

17'Jste prostě líní, když říkáte: "Chceme odejít a přinést oběti Hospodinu". 18Běžte a vraťte se ke službě! Slámu dostávat nebudete, ale kvótu cihel musíte splnit!'

19Správcové lidu Izraele viděli, že jsou na tom zle, protože jim bylo řečeno: "Nesnižujte svou každodenní kvótu cihel." 20Vrhli se na Mojžíše a Árona, kteří na ně čekali, až vyjdou od faraona: 21'Kéž k vám shlédne Hospodin a rozsoudí, protože jste nás zošklivili v očích faraona a jeho služebníků, a tak jste jim dali do rukou meč, aby nás zabili.'

22Mojžíš se obrátil k Hospodinu: 'Pane, proč jsi způsobil toto zlo lidu Izraele? Proč jsi mne vlastně poslal? 23Od té chvíle, co jsem přišel k faraonovi a mluvil ve tvém jménu, on působí zlo tomuto lidu, a tys jej nevysvobodil!'Můj vlastní pracovní překlad. © Břetislav Fajmon 2012 (můžete volně šířit s uvedením odkazu na tuto www stránku).

Komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 9.3.2012

Ex 5,1-9: Mojžíš a Áron oslovují faraona a sdělují mu svou prosbu. Farao, určitě premiant kursu asertivity, si sebejistě vede svou -- lid Izraele odmítá propustit, vidí jen svůj zájem, že totiž se jedná o početný lid, který udělá svůj kus práce (verše 2 a 4). To by bylo v pořádku, nebýt dvou věcí: že lid Izraele je vykořisťován neoprávněně a že Hospodin je miluje žárlivou láskou -- chce prozkoušet jejich vztah k sobě ohněm, chce být jejich Bohem (verš 3). Hospodin není Bohem, kterého by farao mohl vypustit ze svých úvah -- je Bohem, který stvořil nebe a zemi. Farao dělá totéž, co radí dnešní doba lidem, kteří začínají Boha vnímat -- přidá jim jen víc práce, ať nemají na Boha čas (verše 6-9).

Je možné, že příkrost verše 3 je určena především Izraeli, který nedávno potvrdil svůj vztah vůči Hospodinu a souhlasil s tím, aby Hospodin byl jejich Bohem -- a tak byl nyní žárlivou láskou volán k odpovědnosti. Ovšem je možné, že se jedná o první výtku a hrozbu určenou faraonovi (viz [1], komentář k danému verši: pokud nepůjdeme, raní nás (= vlastně hlavně Egypt) Hospodin morem či mečem). Jak je vidět, farao nepřímou narážku na přicházející rány související s jeho neústupností nepochopil (mor dobytka ... rána číslo 5; pobytí prvorozených mečem ... rána číslo 10).

Ale vidíme též počátek vykresleného konfliktu farao versus Hospodin: farao i Hospodin volají lid Izraele ke službě, farao i Hospodin chtějí celého člověka a hrozí trestem. Pro lid Izraele vyvstává stejná otázka jako pro porodní báby před více než čtyřiceti lety: mají ctít víc faraona nebo Hospodina? Farao jako by říkal: bojte se mne -- já jsem ta skutečná hrozba. Kdo má na lid Izraele větší nárok: farao, který je vykořisťuje, nebo Hospodin, kterému záleží na nich osobně? Ale má Bůh dost moci vyvést lid Izraele? Nejedná se skutečně jen o báchorku, kterou těžká práce Izraeli vyžene z hlavy? Lid Izraele se ocitl v konfliktu, který je nad jejich síly -- konfliktu mezi faraonem a Hospodinem. Ale svůj díl už splnili -- když se přihlásili k Hospodinu jako ke svému Bohu (verš 3, a též Ex 4,31), dávají mu tak souhlas, aby jednal.

Ex 5,10-23: Synové Izraele volali o pomoc (Ex 2,23), Hospodin přišel vyvést svůj lid. Nyní správcové lidu volají o pomoc k faraonovi (Ex 5,15) a říkají, že jsou jeho lid (závěr verše 16 doslova: obviňují nás = tvůj lid je viněn). Velký spor mezi Hospodinem a faraonem začíná: Čí lid je Izrael? Kdo vyslyší jejich volání o pomoc? Čí slova jsou směrodatná (takto promluvil Hospodin (verš 1), nebo: takto promluvil farao (verš 10))?

V každém případě se v této části tohoto příběhu v historii odehrává až příliš pravdivý vzorec -- pokud dovolíme Bohu, aby nás zachránil, aby nás jako Otec přijal k sobě, možná tou první reakcí hříchu v našem srdci je to, že si na nás činí ještě větší právo než dosud. A nyní kdo z koho -- Bůh nebo hřích? Dobrou zprávou Bible je to, že pokud požádáme Boha o záchranu, tak hřích ani zotročení, ze kterého nemáme sílu se sami vymanit, v našem životě nezvítezí -- možná vyhraje mnohé bitvy, ale ne válku. Je těžké vidět dál skrze okolnosti a věřit, že Bůh mne nechce tím, že dopouští intenzivní tíseň, zabít, ale že chce uprostřed mé tísně bojovat místo mne a provést mne do nového prostoru (Žalm 4,2: Kéž bys mi sjednal volnost v mé tísni!). Tuto skutečnost vidíme i na životě Pána Ježíše: Bůh Otec jej do vzkříšení provedl skrze smrt a těžké okolnosti. My si někdy myslíme, že v těžkých situacích budeme hrdinně čekat na Boha -- ale naše hrdinství se projevuje tak, že ve skutečně těžké situaci žádné hrdinství necítíme, a nechceme v těch těžkostech vydržet ani chviličku (tato myšlenka viz Richard Rohr: Radikální milost). Kéž nám Bůh dá milost ty nesnesitelně těžké situace snášet aspoň chvíli! Kéž nám v nich dá sílu! (Efezským 6,10: Hledejte tedy zmocnění u Pána, najděte svou sílu v jeho síle!)

Závěrem kapitoly: Farao je nyní prototypem člověka, který jde naprosto proti Bohu. Smutnou realitou této historické postavy je to, že farao není jen ojedinělou karikaturou. Právě naopak - každý z nás (i křesťané samotní) má někdy pocit, že Bůh je naším nepřítelem, že je proti nám (tato myšlenka viz [21], str. 43: každý je ve své přirozenosti v nepřátelství s Bohem, jen toto vnitřní nepřátelství má různé podoby podle konkrétní situace. Tento postoj zůstává i u těch nejlepších). Bůh nás v Bibli vyzývá, abychom se mu odevzdali, abychom složili své zbraně, své slabé a silné stránky, k jeho nohám. Výzvy ke smíření s Bohem jsou sice hezké, ale vlastně jsme nikdo z nás stoprocentně neprožili, co to znamená. Na příkladu faraona můžeme spíše vidět, co to smíření s Bohem není: Namyšleně vypočítává jen svůj vlastní prospěch, a odmítá vidět, že dar života i veškerou moc dostal od toho Boha, jehož slova se právě rozhodl ignorovat. Nechápe, že lid, který přebývá v jeho zemi, není jeho, ale Hospodinův. Přestal se ptát, co je dobré pro něj samotného - a kdo je dárcem toho dobrého. Přestal se ptát, komu je on sám zodpovědný - je sám sobě bohem a dělá ze sebe boha i pro ostatní.

následující: Exodus 06


Diskuse:


Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: