Julie Krbušková: Exodus
Exodus:

úvodem

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37 38 39 40

vznik knihy
stručně obsah
poselství
promluvy
přehled literatury

Souhrnně v pdf souboru:

Poznámky


Exodus 18


1Jetro, Midjánský kněz a Mojžíšův tchán, uslyšel o všem, co Bůh vykonal pro Mojžíše a pro svůj lid Izrael -- že je vyvedl z Egypta. 2Vzal Siporu, Mojžíšovu ženu, kterou Mojžíš už dříve poslal zpět, 3a její dva syny Geršóma (= Hostem tam; nazvaného podle toho, jak Mojžíš řekl: stal jsem se poutníkem v cizí zemi) 4a Elíezera (= Bůh je moje pomoc; nazvaného podle toho, jak Mojžíš řekl: Bůh mého otce mi přišel na pomoc a zachránil mne před faraónovým mečem) 5a přišli všichni na poušť za Mojžíšem, který tábořil u Boží hory.

6Jetro vzkázal Mojžíšovi: "Přišli jsme za tebou já, tvoje žena i tvoji dva synové."

7Mojžíš vyšel, aby svého tchána přivítal -- uklonili se, políbil jej a ptali se jeden druhého, jak se jim vede. Vešli do stanu 8a Mojžíš svému tchánovi vylíčil, jak jednal Hospodin s faraonem a Egyptem kvůli Izraeli, i všechny potíže, se kterými se setkali na cestě a z nichž je Hospodin vysvobodil.

9Jetro měl radost z toho dobrého, co Hospodin vykonal pro Izrael: 10"Požehnán buď Hospodin, který vás vysvobodil z moci Egypta a z moci faraonovy -- on vysvobodil lid Izraele z područí Egypta. 11Nyní vím, že Hospodin je větší nade všechny bohy, protože ve věcech, kterými se pyšnili, je převýšil."

12Jetro přinesl Bohu zápalnou oběť i zvířecí oběti a Áron i předáci Izraele přišli a jedli s Jetrem ten pokrm před Bohem.

13Druhého dne Mojžíš usedl, aby soudil lid -- od rána až do večera přicházel lid Izraele za Mojžíšem. 14Mojžíšův tchán viděl, co vše Mojžíš vykonává v lidu, a zeptal se: "Proč to vše děláš? Proč sedíš před lidem sám a všichni před tebou stojí od rána do večera?"

15"Lid ke mně přichází, aby se ptal Boha. 16Když mají nějakou záležitost, přijdou za mnou, já rozsoudím mezi oběma stranami a dám jim vědět Hospodinův výnos a jeho pokyny."

17"To, co děláš, není dobré. 18Naprosto se vyčerpáš ty i tento lid. Je to těžká práce -- nemůžeš ji dělat sám. 19Poslouchej, poradím ti, a Bůh bude s tebou: zastupuj lid před Bohem a budeš před něj přinášet záležitosti lidu. 20Budeš jim vysvětlovat výnosy a pokyny Hospodinovy. Budeš jim uvádět ve známost cestu, po které mají jít, a skutky, které mají dělat. 21Ale vyber z lidu schopné muže, kteří se bojí Boha, jsou pravdiví a nenávidí nespravedlivý zisk, a určíš je za vůdce nad tisíci, vůdce nad stem, vůdce nad padesáti a vůdce nad deseti. 22Ti budou stále rozsuzovat lid. Důležité záležitosti přinesou před tebe, a menší záležitosti budou rozsuzovat sami. Ulehčíš si práci a oni ponesou to břemeno s tebou. 23Pokud tak budeš jednat a přikáže to i Bůh, budeš moci vytrvat a též i lid se bude v pokoji vracet do svých stanů."

24Mojžíš poslechl radu svého tchána a vykonal vše přesně tak, jak mu on navrhl. 25Vybral z celého Izraele schopné muže a ustanovil je veliteli nad lidem, vůdci nad tisíci, sty, padesáti i deseti, 26aby stále soudili lid, před Mojžíše přinášeli jen těžké záležitosti, a menší věci rozsuzovali sami. 27Pak Mojžíš propustil svého tchána a ten se vrátil do své země.Můj vlastní pracovní překlad. © Břetislav Fajmon 2015 (můžete volně šířit s uvedením odkazu na tuto www stránku).

Komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 7.6.2015

Ex 18,1-12: Právě skončil boj s Amálekem, ale Jetro má radost z toho základního jako jediného celku, ze kterého Hospodin svůj lid vysvobozuje -- z područí Egypta. Boj s Amálekem je jen jednou součástí téhož celku: Bůh se rozhodl ukázat na lidu Izraele svou moc a svůj charakter: nejen že je vyvedl ze služby jiným Bohům, ale též jim dává prostor a vodítka k novému životu.

Dochází k naplnění (nebo aspoň k prvnímu zaznamenenému obětování v Izraeli po vyvedení z Egypta, po kterém se obětování stane pravidelnou součástí zbožnosti Izraele ... též viz [1], str.369) Hospodinovy výzvy, a též poslušné reakce lidu Izraele obětovat zvířecí oběti Hospodinu, jak to bylo zmíněno v Ex 3,18; 5,3; 8,22-24; 10,25-26. Z krátkého náznaku se zdá, že se jednalo o oběť za hřích, zmiňovanou v Leviticus 1 (zvaná též zápalná oběť či oběť pozdvihování -- jednalo se o to, že celá oběť se zapálila a byla určena jen Bohu), následovanou pokojnou obětí (nebo její obdobou zhruba srovnatelnou se zvířecími obětmi popsanými v Leviticus 3, která vyjadřovala vděčnost za smíření s Bohem a vztah pokoje mezi Bohem a lidmi a vděčnost za požehnání přicházející od Boha), kdy jen některé části obětovaného zvířete byly určeny přímo Hospodinu, jiné části snědli lidští účastníci obětního obřadu v Hospodinově přítomnosti při radostné hostině (lechem z verše Ex 18,12 se zpravidla překládá jako chléb, zde ovšem spojitost jídla s obětováním ukazuje na možnost překladu "pokrm", podobně jako v případě křepelek v Ex 16. Stručný popis obou typů obětí viz Allen Ross: Holiness to the Lord, Baker Acadeic 2002, úvod ke kapitolám Leviticus 1 a 3).

Ex 18,13-27: Mojžíš měl vždy na srdci právo a prosazování práva, zde si Bůh použil Mojžíšovu touhu z Exodus 2 rozsuzovat lidi podle práva. To ukazuje i na jeden aspekt Hospodina -- je to Bůh, který nás lidi učí právu a spravedlnosti. Mojžíš věděl, že nejde jen o to Izrael vysvobodit, ale jde o to učit je právu a spravedlnosti. Důležité je, že se nejedná o Mojžíšovu moudrost či spravedlnost, ale o Hospodinovy pokyny, na které se Mojžíš dotazuje a sděluje je oběma stranám sporu.

Mojžíš, a pak vůdcové lidu soudili, rozsuzovali Izrael -- verš 16 opět zmiňuje slov tóra (= pokyny), a opět je zde užito ve smyslu konkrétního vedení v daném sporu, které bychom možná dnes spíše označili jako vedení Duchem svatým či moudrost Ducha, slovo od Boha do dané konkrétní situace. První zkušeností lidu Izrael s Hospodinovým vedením a zákonem (= Hospodinovým slovem) nebyl psaný text, ale setkání s člověkem, který je vede a dotazuje se Hospodina, a pak předává slovo do jejich situace podle Hospodinova srdce.

Jetro upozorňuje na těžkosti obou stran -- Mojžíš je vyčerpaný celodenní službou, lid je vyčerpaný tím, jak stojí a čeká, až na ně přijde řada. Skrze Jetra nyní mluví Bůh -- to je potvrzeno verši 23 a 24; Mojžíš se dotázal Boha, zda má Jetrovu radu poslechnout, a Bůh souhlasil. Mohli bychom též říci, že si Bůh použil Jetra, aby promluvil k Mojžíšovi ve věci důležité, a současně pro Mojžíše osobní, co se týká jeho sil na celé cestě. Možná i to je klíčové pro pozdější úkoly Mojžíše, který bude pravděpodobně psát Pentateuch pro další generace lidu Izraele (Bůh dává Mojžíšovi prostor, aby vyhranil své zodpovědnosti a vytvořil si prostor pro ty klíčové věci, na které se má zaměřit (= vyučovat lid celkově Hospodinovu slovu a cestě). Předává část zodpovědnosti druhým v úkolech, na které sám nestačí, aby se mohl věnovat věcem, které za něj nikdo jiný nemůže udělat.

Souvislost s Novým Zákonem: Dnes v době třetího Exodu, kdy následujeme Ježíše Krista, který nás vyvádí z našeho hříchu, se nekonají už zvířecí oběti, ale naše zbožnost je doprovázena vděčností a díky za oběť Ježíše Krista jednou provždy za náš hřích -- v našich modlitbách se stále vracíme k tomu, že setkávat se svatým Bohem se můžeme jen díky prolité krvi Ježíše Krista (nemůžeme být plni optimismu, pokud prožijeme dobrý den, nebo příliš negativní a slabomyslní, pokud prožijeme den, kdy jsme např. usvědčeni z hříchu a procházíme věcmi, ze kterých nemáme radost -- naše zbožnost má mít pevnější základ, a sice v dobrý den vědomí milosti, kdy si nás Bůh třeba použil pro dobré věci a dal nám sílu a prostor je uskutečnit, v náročný den vědomí, že Bůh se nás nevzdává a že má rád ty, které kárá; v oba dny pak vědomí, že do vztahu k Bohu nejsme přijati na základě svého pokání v dobrý den, nebo nám není vzat na základě našeho selhání ve špatný den, ale vždy máme jistotu jen na základě odpuštění, ke kterému došlo díky oběti Ježíše Krista za náš hřích (myšlenka je inspirována knihou Don Carson: Scandalous, 2010, kapitola Zjevení 12, komentář k verši Zjevení 12,10-11).

Druhým aspektem této kapitoly je dotazování se na Boží vůli, respektive hledání odpovědi při sporu nebo konfliktu názorů v našem životě (ohledně toho, jaké jednání je spravedlivé a jaké ne) -- v této věci v dnešní době neexistuje přímý prostředník, jsme sami zodpovědni za to, jak vnímáme Boha Bible a jaké pokyny slyšíme od něj pro svůj život a situaci. Ale podobně jako Mojžíš a Izrael přicházel k Bohu, i my nyní přicházíme k Ježíši Kristu a díváme se na jeho charakter -- naše následování Boha není věcí neosobního textu, ale vztahu s Ním, kdo už není prostředníkem, protože i když byl Ježíš Kristus člověkem, je též současně i Bohem. Je ovšem možná i pomoc dalšího člověka -- pokud radu druhého člověka, věrného Bohu, nechápeme jako jeho pokus nás ovládat nebo manipulovat, ale jako možnost nestranné korekce našeho vnímání Boha, nestranné zpětné vazby, a pokud tento člověk je schopný se odpoutat od svých osobních zájmů a tuto nestrannou zpětnou vazbu dát, mohou být jeho modlitby a rada dobrou korekcí či potvrzením toho, co jsem sami přijali jako Boží hlas (více viz Bruce Waltke: Hledání Boží vůle, Návrat domů 2005, kapitola 6).

následující: Exodus 19


Diskuse:


Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: