Julie Krbušková: Exodus
Exodus:

úvodem

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37 38 39 40

vznik knihy
stručně obsah
poselství
promluvy
přehled literatury

Souhrnně v pdf souboru:

Poznámky


Exodus 11


1Hospodin řekl Mojžíšovi: "Ještě jednu ránu uvedu na faraona a na Egypt -- po ní vás propustí. Nejen že vás propustí, ale naprosto vás odtud všechny vyžene. 2Promluv tedy k lidu Izraele, aby si každý od svého souseda Egypťana vyžádal věci ze stříbra a zlata (3Hospodin totiž sjednal přízeň lidu Izraele v očích Egypťanů, a též Mojžíš se stal velmi váženým mužem v očích faraonových služebníků i lidu).

4Mojžíš řekl faraonovi: "Takto promluvil Hospodin: 'O půlnoci budu procházet Egyptem 5a všichni prvorození v zemi egyptské zemřou -- od tvého prvorozeného syna, který sedí na tvém trůnu, až po prvorozeného syna služebné, který obsluhuje mlýnský kámen, a pomřou i prvorozené kusy všech zvířat. 6Nastane velký nářek v celé zemi egyptské, jaký nebyl nikdy předtím a nebude nikdy potom, 7kdežto vůči lidu Izraele neuslyšíte ani psa štěknout na zvíře či na člověka, abyste poznali, že Hospodin činí rozdíl mezi Egyptem a Izraelem.' 8A přijdou za mnou všichni tito tvoji služebníci a budou se mi klanět se slovy: 'Běž, ty i všechen lid, který tě následuje' -- a potom vyjdu z Egypta". Mojžíš odešel od faraona rozpálený hněvem.

9Hospodin Mojžíšovi řekl: "Farao vás nevyslyší -- to aby pokračovaly mé zázraky v zemi Egyptské". 10Mojžíš s Áronem vykonali před faraonem všechny tyto zázračné činy, ale Hospodin zatvrdil faraonovo srdce, a ten nepropustil lid Izraele ze své země.Můj vlastní pracovní překlad. © Břetislav Fajmon 2013 (můžete volně šířit s uvedením odkazu na tuto www stránku).

Komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 28.10.2013

Ex 11 -- 13 (desátá rána – smrt všech prvorozených v Egyptě): V desáté ráně vykonané nad celým Egyptem Hospodin pokračuje ve svém reversu stvoření -- dar života bude prvorozeným Egypťanům odňat. Kapitola 11 obsahuje pouze oznámení této rány -- její realizaci a důsledky zabírají kapitoly 12-13, tj. kapitoly 11,12,13 tvoří jeden celek.

V boji na život a na smrt mezi faraonem a Hospodinem o lid Izraele nyní Hospodin vyhrocuje boj za svůj lid -- sám prochází Egyptem (verš 4). Mojžíš, nesený a povzbuzený Hospodinem (verše 1-3), předkládá faraonovi s velkou jistotou, co se brzy stane (verše 4-8).

Blíží se chvíle (viz kapitola 12), kdy pomyslný jazýček vah se vychýlí na stranu lidu Izraele: zatímco až dosud naříkal ve svém útisku lid Izraele (Ex 3,7), nyní začne naříkat lid Egypta (Ex 11,6).

Verše 9-10 upozorňují, že farao není ochoten složit své zbraně ani teď, když mu byla oznámena desátá rána. Mojžíš naplní slova z Ex 9,26, že on sám už za faraonem nepřijde, aby prosil o propuštění -- místo toho přijdou za Mojžíšem sami Egypťané (verš 8) (kapitola 11 je součástí téhož slyšení mezi faraonem a Mojžíšem, které začalo v kapitole 10)

následující: Exodus 12


Diskuse:


Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: