Julie Krbušková: Exodus
Exodus:

úvodem

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37 38 39 40

vznik knihy
stručně obsah
poselství
promluvy
přehled literatury

Souhrnně v pdf souboru:

Poznámky


Exodus 23


1Nesdělíš nepravdivou zprávu. Nespřáhneš se se zlovolníkem, abys byl násilný svědek. 2Nebudeš následovat mnohé ve zlých činech a nepromluvíš ve sporu lživě, abys vztáhl ruku s mnohými k překroucení práva. 3A nestraň ani chudému v jeho při.

4Jestliže natrefíš na býka či osla svého nepřítele, jak bloudí, určitě mu jej přivedeš nazpět. 5Jestliže spatříš, že osel toho, kdo tě nenávidí, klesá pod svým nákladem, zastavíš se, abys jej vyprostil.

6Nepřekroutíš právo svého nuzného v jeho při. 7Zdrž se klamného slova -- nevinného a spravedlivého nezabiješ, vždyť já neospravedlním zlovolníka. 8Úplatek nevezmeš, neboť ten oslepuje i vidoucí a překrucuje slova spravedlivých. 9Cizince nebudeš utiskovat -- vždyť jste sami poznali život cizinců, když jste byli cizinci v Egyptské zemi.

10Šest let budeš osívat svou zemi a shromažďovat, co z ní vzejde. 11Ale sedmý rok jí dáš volnost a necháš ji ležet ladem, a budou z ní jíst nuzní tvého lidu, a zbytek sní polní zvěř -- podobně učiníš i se svou vinicí a olivovými stromy. 12Šest dnů budeš dělat svou práci, ale sedmý den přestaneš, takže si odpočine tvůj býk i osel a oddechne si syn tvé služebné i cizinec.

13Ve všem, co jsem řekl, se mějte na pozoru. Jména jiných bohů nebudete připomínat, neuslyší je nikdo ze tvých úst. 14Tři svátky v roce budeš se mnou slavit. 15Budeš zachovávat a) slavnost nekvašených chlebů -- sedm dní budeš jíst nekvašené chleby, jak jsem ti přikázal pro období měsíce ávívu (= měsíce klasů); protože jste v tomto měsíci vyšli z Egypta, neukážete se přede mnou s prázdnou; 16b) slavnost žně prvotin své práce, které vyseješ na poli; a c) slavnost sklizně na konci roku, až sklidíš úrodu z pole. 17Třikrát ročně se ukáže každý muž před panovníkem Hospodinem.

18ad a)Nebudeš obětovat krev mé oběti s kvasem. Tuk z mé slavnosti nezůstane do druhého dne. 19ad b) Nejlepší z prvotin ze své půdy přineseš do domu Hospodina, svého Boha. ad c) Nebudeš vařit kůzle v mléku jeho matky.

20Hle, já posílám anděla před tebou, aby tě střežil na cestě a přivedl tě na místo, které jsem připravil. 21Měj se před ním na pozoru, poslouchej ho a nevzpouzej se mu, neboť neomluví vaše přečiny, protože je v něm mé jméno. 22Neboť pokud budeš opravdu poslouchat jeho hlas a dělat vše, co řeknu, budu nepřítelem tvým nepřátelům a budu utiskovat tvé utiskovatele. 23Můj posel půjde totiž před tebou a přivede tě k Emorejcům, Chetejcům, Perizejcům, Kenaancům, Chivejcům a Jebúsejcům -- a já je vyhladím. 24Nebudeš se klanět jejich bohům ani jim sloužit; nebudeš jednat, jak jednají oni, ale opravdu strhneš a rozbiješ jejich obrazy.

25Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, který požehná vašemu chlebu i vodě. A odejmu nemoc ze tvého středu. 26Ve vaší zemi nebude ženy, která by potratila nebo byla neplodná. Naplním počet tvých dnů. 27Vyšlu hrůzu z tebe a vyděsím všechny lidi, proti kterým vyjdeš; způsobím, že všichni tvoji nepřátelé před tebou utečou.

28Pošlu před tebou sršně, kteří vyženou Chivejce, Kenaance a Chetejce. 29Nevyženu je od tebe v jednom roce, aby země nebyla opuštěná a nerozmnožila se v ní polní zvěř. 30Budu je od tebe vyhánět postupně, dokud se nerozplodíš, a tak obdržíš zemi jako dědictví.

31Rozložím tvé území od moře Rákosového až po moře Pelištejské, od pouště až po řeku -- dám vám do rukou obyvatele země a vyženeš je. 32Neuzavřeš smlouvu s nimi ani s jejich bohy. 33Nebudou bydlet ve tvé zemi, aby tě nesvedli ke hříchu proti mně, že bys sloužil jejich bohům a upadl tak do pasti.Můj vlastní pracovní překlad. © Břetislav Fajmon 2020 (můžete volně šířit s uvedením odkazu na tuto www stránku).

Komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 29.12.2020

Ex 23,1-9: Koncentrická struktura oddílu (1-3 ... svědči spravedlivě, nestraň chudému; 4-5 ... příklad spravedlivého jednání; 6-9 ... rozhodni spravedlivě, nestraň bohatšímu, nepřijímej úplatky) ukazuje na jeden důraz, ikdyž v celé skladbě vidíme vývoj: a) od spravedlivého svědectví v 1-3 ke spravedlivému rozsouzení v 6-9; b) od stranění chudému ke stranění bohatému (oba extrémy jsou nesprávné, či bezprávné). V centru celé skladby jsou příklady spravedlivých činů, které nelze vymáhat, protože je nelze dost dobře zkontrolovat (viz Enns 2000, str. 455: jednotu a lásku vyjádři i vůči tomu, koho nemáš rád či kdo nemá rád tebe), ale jsou v souladu s Hospodinovými ukazateli, které směřují k srdci člověka.

Ex 23,10-19: Tyto pokyny jsou zase řečeny s předstihem, protože se dívají dopředu, kdy Izrael obdrží zemi. Verše 10-12 rozšiřují důvod pro čtvrté přikázání sabatu a k důvodu teologickému z Ex 20,8-11 přidávají důvod odpočinku pro zvířata i lidi. Dalším rozšířením je odpočinek pro půdu každý sedmý rok z podobného důvodu (toto téma bude rozpracováno v Levitiku, kapitole 25).

Verše 13-19 rozvíjejí možná první přikázání, protože mluví o třech slavnostech Hospodinu, kdy lidé z Izraele projeví čest Bohu. Verš 13 možná naráží i na přikázání třetí (Ex 20,7), které říkalo, ať se Izrael nezaštiťuje Bohem falešně, ve lživých věcech -- navíc nemají zmiňovat jiné bohy, kteří by ke lživým věcem nutně vedli. Možná bychom mohli říci, že tento oddíl mluví k tématu prvních tří přikázání z Ex 20. Lidé z Izraele mají zachovávat ve slíbené zemi tři svátky: svátek pesachu, představený v Ex 12, svátek žně prvotin a svátek sklizně veškeré úrody.

Verše 18-19 se znovu vracejí ke svátkům připomenutým v 14-17 a zdůrazňují některé věci, které jsou v souladu s Hospodinovými pokyny: ad pesach) důraz je na užití nekvašených chlebů a spotřebování všeho tuku přesně podle instrukcí; ad žeň prvotin) důraz na výzvu, aby byly přineseny ty nejlepší prvotiny; ad svátek sklizně) "nebudeš vařit kůzle v mléku jeho matky" je tajemným poukazem, jehož detaily plně neznáme (pokud bychom jej vztahovali na třetí ze svátků, vděčnost za veškerou úrodu sezóny, což je asi rozumné vzhledem k toku textu, nabízí se srovnání s okolními národy, které možná obětovali svým bohům mláďata aktuální sezóny, aby si zajistili plodnost a úrodu pro další sezónu; v tajemném obřadu si chtěli zajistit u svých bohů přízeň -- naproti tomu Hospodin svůj lid nevyzývá k takovému kroku, jeho přízeň a požehnání přichází u jeho lidu z jiných důvodů).

Tímto způsobem se Hospodin v Ex 23,10-19 vrátil k tématu svých prvních čtyř přikázání z Exodu 20.

Ex 23,20-33: Hospodin sám dosvědčuje Izraeli, že posel, který je dovedl k hoře Sínaj, půjde s nimi dál a dovede je do slíbené země. Dává lidu Izrael vizi pro budoucí život v ní (verš 25: budete mi sloužit a já vám budu žehnat, tj. chránit a dávat dobré dary), a ujišťuje je, že půjde před nimi v tom smyslu, že on sám vyžene její původní obyvatele. Ti jsou vyháněni za svou nepravost (Gn 15,16), tj. nemají být zrovna vzorem pro budoucí Izrael.

Z pohledu křesťana: dnes si Boží lid shromažďuje Hospodinův anděl či posel Ježíš Kristus skrze Božího Ducha -- on nás chrání a vede na naší cestě. Uvěřením v Krista a v dostatečnost jeho oběti za náš hřích jsme získali záchranu, a následováním Krista, který je naplněním Starého zákona a jehož slova i život i vyvýšení na nebesích (Efezským 1,1-4) jsou pro nás ukazatelem, se učíme žít tomu životu, ke kterému nás povolal. On nás už zachránil, ale dále nás chrání a vede. Jeho učení, prezentované například v pěti velkých promluvách Matoušova evangelia (Mt 5 až 7: Ježíšova výzva k následování; Mt 10: Ježíšova výzva k šíření jeho království; Mt 13: Ježíšova podobenství lidem vně i uvnitř království; Mt 18: Ježíšovy pokyny pro odpuštění a život ve skupině věřících; Mt 24 až 25: Ježíšova výzva, jakým způsobem čekat na jeho příchod), lze shrnout do dvou přikázání: Miluj Boha a svého blížního (Mt 22,37-40). Oba tyto důrazy vidíme i v knize zákona v Exodu 19 až 24 (Miluj Boha ... důraz na vyjádření chvály a vděčnosti Bohu, miluj bližního ... důraz na společenský či sociální rozměr).

následující: Exodus 24


Diskuse:


Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: