Zjevení Janovo:

úvodem

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22

vznik knihy
obsah
poselství
promluvy
literatura

Ross Taylor 2010, komentář ke knize Zjevení v pdf souboru: Poznámky


Zjevení Janovo 3


biblický text zveřejněn v překladu ČSP

1Andělu sboru v Sardách napiš: ‚Toto praví ten, který má sedm duchů Božích a sedm hvězd: Znám tvé skutky; máš jméno, že žiješ, ale jsi mrtvý. 2Buď bdělý a upevni to, co ještě zbývá a je na umření, neboť jsem nenalezl tvé skutky úplné před mým Bohem. 3Připomínej si, jak jsi mé slovo přijal a slyšel, zachovávej je a učiň pokání. Neprobudíš-li se, přijdu jako zloděj, a nebudeš vědět, v kterou hodinu na tebe přijdu. 4Máš však v Sardách několik osob, které neposkvrnilya svá roucha; ti budou se mnou chodit v bílých šatech, protože jsou toho hodni.

5Kdo vítězí, takto se bude oblékat do bílých šatů a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž vyznám je před svým Otcem a před jeho anděly. 6Kdo má uši, slyš, co Duch praví sborům.‘

7Andělu sboru ve Filadelfii napiš: ‚Toto praví ten Svatý, ten Pravý, který má klíč Davidův; když on otevírá, nikdo nezavře, a když on zavírá, nikdo neotevře: 8Znám tvé skutky. Hle, postavil jsem před tebou otevřené dveře, které nemůže nikdo zavřít. Neboť máš malou moc, a přece jsi zachoval mé slovo a nezapřel jsi mé jméno. 9Hle, dávám ti ze synagogy Satanovy ty, kdo o sobě říkají, že jsou Židé, a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a pokloní se před tvýma nohama; a poznají, že já jsem si tě zamiloval. 10Protože jsi zachoval slovo mé vytrvalosti, i já zachovám tebe v hodině zkoušky, která má přijít na celý obydlený svět, aby vyzkoušela obyvatele země. 11Přijdu brzy. Drž pevně, co máš, aby ti nikdo nevzal věnec vítěze.

12Kdo vítězí, toho učiním sloupem ve svatyni svého Boha a již nikdy nevyjde ven. Napíšu na něj jméno svého Boha a jméno města svého Boha, nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha, i své nové jméno. 13Kdo má uši, slyš, co Duch praví sborům.‘

14Andělu sboru v Laodiceji napiš: ‚Toto praví Amen, svědek věrný a pravý, původ Božího stvoření: 15Znám tvé skutky; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený nebo horký! 16Takto však, že jsi vlažný, a nejsi studený ani horký, vyvrhnu tě ze svých úst. 17Neboť říkáš: Jsem bohatý, zbohatl jsem, nic nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, politováníhodný a chudý, slepý a nahý. 18Radím ti, abys ode mne koupil zlato v ohni pročištěné, a tak zbohatl, bílé šaty, aby ses oblékl a neukázala se hanba tvé nahoty, a mast k pomazání svých očí, abys viděl. 19Já usvědčuji a kárám ty, které miluji; buď tedy horlivý a učiň pokání. 20Hle, stojím u dveří a tluču; kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou.

21Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na můj trůn, jako i já jsem zvítězil a usedl se svým Otcem na jeho trůn. 22Kdo má uši, slyš, co Duch praví sborům.‘“Všechny biblické citace jsou převzaty
z Českého studijního překladu, © 2009, Nadační fond překladu Bible. Překlad je zveřejněn bez poznámkového aparátu -- ten lze najít například v Studijní online Bibli.

Komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 4.2.2016; připraveno zejména na základě materiálu [2], str.112-120.

Tři důležitá slova třetí kapitoly:
  • ho nikón = ten vítězící, ten, kdo vítězí: Klíčové slovo obsažené v každé ze sedmi zpráv, má povzbudit křesťany ve věrnosti dnes tak, že jim ukazuje odměnu v budoucnu. Klíčové slovo knihy Zjevení: Bůh, Syn i Duch svatý povzbuzují knihou Zjevení církev, aby dneska vítězila. Slovo je užito bez předmětu (zpravidla překlad "vítězí") i s předmětem (obvykle překlad "přemáhá", např. Jan 16,33: Ježíš říká: Já jsem přemohl svět; Zjevení 13,7: šelma přemohla svaté). Ross Taylor ([2], str.17) říká, že knihu Zjevení lze považovat za rozšířený komentář k větě z listu Římanům 8,37: V tom všem dokonale vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. Odtud i název knihy [3]: Více než vítězové.

  • metanoéson = učiň pokání: toto je výzva pro ty lidi, kteří žijí v hříchu (učiň pokání = obrať se, změň svou mysl, pros Boha o odpuštění a namísto špatného jednání jednej dobře, přinášej úctu Bohu a Ježíši Kristu svým životem).

  • térei = zachovávej: podobně jako mnohá anglická slovíčka, i toto řecké slovíčko má odlišný význam ve spojení s předmětem životným či neživotným. S neživotným předmětem znamená "dodržuj" (např. Zj 3,8: "zachoval jsi mé slovo" ... nejen knihu v knihovně, ale především "dodržel jsi mé slovo", jednal jsi podle něho). Se životným předmětem znamená "chraň, ochraň" (např. Zj 3,10: "zachovám tě v hodině zkoušky" = ochráním tě v hodině zkoušky, podržím tě v hodině zkoušky). Ve slovese tereó lze vidět spojitost s českým slovem "terén" = země pod námi, která nás drží, která je pevná.
Zj 3,1-6 (zpráva do Sard): (úvod ke třem nepřátelům církve viz Zjevení 2) a) test těla a světa (smilnice Babylon): na rozdíl od Efesu už křesťané v Sardách ztratili nejen lásku, ale i skutky (řešením je rozpomenout se, jak přijali slovo evangelia, co je podstatou evangelia a života, a pomalu na tom znovu budovat svůj život; činit pokání = vrátit se ke skutkům, které vzdávají čest Bohu), až na několik osob, které nerozmělnily svou víru a dávají si pozor na svou víru, lásku i skutky; b) test šelmy z moře = antikrista: není zmíněno, šelma ani není třeba, když i bez pronásledování opustili svou křesťanskou cestu (o co víc se musí učit víře a lásce, aby měli vytrvalost, až přijde opravdové pronásledování -- a nebo zde pronásledování bylo, ale poddali se těžkostem příliš brzo); c) test falešných učitelů = šelmy ze země: nejsou zmíněni, ale jsou možná skrytí, možná tam byli takoví, co svými skutky svedli ostatní od věrnosti Kristu.

Závěrečná výzva ze Zj 3,5: V Sardách dochází k duchovnímu skomírání, což je opak bdělosti -- život bez poddání se Duchu svatému. Zapomněli na evangelium, přestali růst a nést ovoce. Kdo zvítězí nad skomíráním, očistí se od hříchu a připraví se na příchod Ježíše Krista, bude oblečen do bílých šatů (symbol očištění a života ve svatosti) a Ježíš jeho jméno nevymaže z knihy života (kdo zvítězí nad živořením, dostane skutečný, věčný život v blízkosti Krista a Otce).

Zj 3,7-13 (zpráva do Filadelfie): a) test těla a světa (smilnice Babylon): obstáli ve všem, zachovali Boží a Kristovo slovo (= plnili je); b) test šelmy z moře = antikrista: Kristus DÁVÁ nepřátele křesťanů ve Filadelfii pod jejich vliv -- on sám působí, že slábne opozice a otvírá se cesta pro zbožný život či dveře do Božího království. Bůh sám ukončuje období zuření šelmy. c) test šelmy ze země = falešného proroka: může souviset se synagogou hebrejů, kteří odvádí křesťany od Boží milosti -- v této zkoušce křesťané ve Filadelfii obstáli.

Závěrečná výzva ze Zj 3,12: Hříčka na sloveso téreó: kdo zachoval (držel = plnil) Kristovo slovo, toho on zachová (udrží = ochrání) v hodině zkoušky, tj. v hodině soudu a spravedlnosti, která přichází s příchodem Krista. Kdo odolá synagoze Satanově, bude přebývat v Božím chrámu (= bude součástí tohoto chrámu věčně, tj. bude trvalou součástí Nového Jeruzaléma).

Zj 3,14-22 (zpráva do Laodiceje): a) test těla a světa (smilnice Babylon): Podobná situace jako v Sardách: křesťané v Laodiceji jsou nemastní neslaní, mají nějaké skutky, ale celkově ztrácejí víru, lásku i čisté roucho (setrvávají v hříchu; na rozdíl od Sard, kde měli šaty špinavé, zde v Laodiceji jsou křesťané nazí a nemají šaty žádné! (viz [2]. str.119). b) test šelmy z moře = antikrista: není zmíněna vnější opozice, ale i bez ní život křesťanů v Laodiceji skomírá. c) test šelmy ze země = falešného proroka: problémem je to, že nejen jsou v Laodiceji křesťané slepí a nazí, ale neví o tom!! Nemají ani dobré učitele, kteří by jim ukázali jejich nahotu. Falešné hlasy a nepodložená spokojenost a samolibost převládly.

Závěrečná výzva ze Zj 3,21: Narovnej dobré skutky (buď v nich ne vlažný, ale horlivý!), čiň pokání ze špatných skutků (opusť je!) a otevři dveře pro společenství s Pánem Ježíšem (prohlubuj víru a lásku). Ten, kdo vidí nyní, jak je bez Krista zoufale chudý a nemá nic, obdrží království -- nepředstavitelné bohatství a slávu v životě s Bohem.

Shrnutí ke zprávám sedmi sborům: i) každý se má učit o možných nebezpečích ze zpráv Krista těm ostatním a čas od času provést inventuru svého života, jak na tom je ve vztahu ke Kristu; ii) dopis sedmi sborům zde nekončí, celá kniha Zjevení je tímto dopisem; iii) není pravda, že Zj 1 až 3 popisuje přítomnost sborů a kapitoly 4 až 22 popisují budoucnost, takové rozdělení by bylo pouhým klišé -- vše z kapitol 422 je v prvních třech kapitolách knihy Zjevení už obsaženo: vize nebe a Krista, který má veškerou moc a uplatní spravedlnost (téma kapitol 47), vize Krista, který varuje lidi, aby se připravili na jeho příchod (kapitoly 811); zaměření na Kristovy nepřátele (kap. 1214); soud nad Kristovými nepřáteli (kap. 1520); radost těch, kdo ctí Krista, při Kristově druhém příchodu (kap. 21 a 22).

Tedy možná lze říci, že kapitoly 4 až 22 jsou odhalením duchovního boje, který probíhá v jednotlivých sborech -- jsou komentářem k výzvám a proroctvím v kapitolách 2 a 3. Zatímco například v listu Efeským je ke konci řečeno, že bojujeme duchovní boj (Ef 6,11-12), ale v tom hutném a stručném dopisu není vysvětlena podstata tohoto duchovního boje, kniha Zjevení nabízí šestkrát větší objem materiálu než jsou její první tři kapitoly a v kapitolách 4 až 22 odkrývá podstatu duchovního boje -- odhaluje a zjevuje jak nepřátele církve a jejich strategii, tak varuje a povzbuzuje Kristovy služebníky v jejich boji a ujišťuje je o konečném vítězství Krista.

následující: Zjevení Janovo 04


Diskuse:


Barus, přidáno 14.03.2016, 11:38:50

Ahojky. Pred nemalo dny jsembyla sama doma se syne. Syn uz spal a ja koukala na film. Najednou se z detskeho pokoje ozvala silena rana. Pak vtom ma me syn zavolal. Kdyz jsem otevrela dvere syn byl v postely ale zadne znamky ze by neco spadlo nebyly. Pak se me syn zeptal jestli jsem ho take vydela. Nemohla jsem uverit co by mohl vydet kdyz tamnic neni. Ale do dneska tvrdi ze mu uprostred pokojiku stal bili andel a prisel oknem. Okno bylo zavrene na petlici zatahle zaluzie i zavesy. Synovi je sest let. Prosim mate stim nekdo skusenost nebo potuchy co muze bili andel predstavovat. Dost me to zajima dekuji

Břeťa, přidáno 17.03.2016, 15:45:36

Dobrý den, co může představovat bílý anděl, nevím, a ono život každého je dosti individuální; Bůh může mluvit ke každému jinak. Pokud mohu reagovat myšlenkou z knihy Zjevení, právě ve 3.kapitole má každý křesťanský sbor svého anděla, tak možná i každý člověk, který chce následovat Boha, má svého anděla, který ho chrání (Matoušovo evangelium 18,10 o tom možná mluví).

Mne osobně by znervózňovalo, že ten anděl nemluví -- pokud nemá žádné poselství a já si mám nějak domyslet, co mi chce říci, tak je to nějaký nepovedený anděl. Ale určitě nic nezkazíte, když synovi přečtete z Matoušova evangelia první dvě kapitoly, tam je o tom, jak anděl oznámil narození Ježíše Krista: http://www.rozhovor.cz/matous/mt01-02.php

Podle mne každý dobrý anděl by měl ukazovat na Ježíše Krista, nebo tak to aspoň vyplývá z Bible -- Matouš 1,21: i anděl říká, že Ježíš Kristus je ten, kdo zachrání lidi. Může říkat i ještě něco dalšího, ale tohle je dobrý starting point: dobrý anděl mne chrání a vede k tomu, abych navázal a udržoval vztah s Ježíšem Kristem.

Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: