Zjevení Janovo:

úvodem

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22

vznik knihy
obsah
poselství
promluvy
literatura

Ross Taylor 2010, komentář ke knize Zjevení v pdf souboru: Poznámky


Pokus o vystižení poselství knihy Zjevení Janovo


Břeťa Fajmon, 20.8.2018

Kniha Zjevení Janovo k nám mluví symboly, tj. její poselství odhalíme, když porozumíme těmto symbolům. Při výkladu často vidíme tyto symboly v kontrastu. Výklad významu symbolů je uveden v poznámkách k jednotlivým kapitolám 1 až 22, nyní mi dovolte jen připomenout některé kontrasty:
 • (kontrast 01: Kristus versus Antikrist.) Celá kniha Zjevení mluví zejména o Ježíši Kristu a o úkolu lidí Ježíše Krista následovat, nechat se jím vést. Ježíši Kristu (= Beránkovi, lvu z Judy) je ve Zjevení 5 dána od Boha pravomoc završit historii tohoto vesmíru. On bojuje Boží boj a vítězí (Zjevení 19,10-21). On vstal z mrtvých a smrt nad ním už nemá moc. Kristus má svůj lid označený pečetí (Zjevení 7, Zjevení 14,1) -- každý označený touto pečetí prožívá těžkosti a pronásledování, ale má věčný život s Bohem, bude žít v plnosti s Bohem v novém nebi a zemi.

  Oproti tomu Zjevení 13,1-10 mluví o šelmě z moře, která dostane naopak velkou moc od Satana, Božího nepřítele, jenž kazí Boží záměry. Ta bojuje proti Božímu lidu (= svatým, Zj 13,7) a pronásleduje je. Má také svůj lid, kteří ji uctívají a klanějí se jí. (Zj 13,8). Také dostává smrtelnou ránu jako Kristus (Zj 13,3) a její smrtelná rána je vyléčena (výklad viz poznámky ke kapitole 13)! I když bojuje velký boj, prohraje v boji proti Kristu (Zj 19,19-21). Šelma z moře má svůj lid označený cejchem (Zj 13,16-17) -- každý, kdo je označený tímto cejchem, má ekonomické výhody, ale věčnost stráví v jezeře ohně a síry (Zj 14,11).

  Výzvou knihy Zjevení je, abychom následovali Krista, kamkoli jde, a ctili Krista, nikoli Antikrista.

 • (kontrast 02: věrný svědek versus falešný prorok:) Věrným svědkem je v prvé řadě Ježíš Kristus (Zj 1,5), který dosvědčil svým životem, jaký je Bůh, a nyní v knize Zjevení dosvědčuje, co nastane v budoucnu této země. Podobně i Jan je vyzván k tomu, aby byl věrným svědkem (Zjevení 10) a věrně předal poselství, které mu Bůh svěřil. A dále i Boží lid je vyzván (Zjevení 11), aby byl svědkem o Kristu, ukazoval na Krista a dosvědčoval svým životem poselství knihy Zjevení, že spravedlnost skutečně nastane.

  V kontrastu k věrným svědkům stojí falešní proroci -- nejvýznačnější z nich je šelma ze země (Zj 13,11-17), která činí propagandu šelmě z moře a dává cejch všem, kdo se klanějí šelmě z moře. Tak svým jednáním propagují poselství a moc šelmy. Zejména biblická kniha 1.list Janův mluví o učení, které zastávají falešní proroci, a že toto učení je v kontrastu se životem a učením Ježíše Krista.

  Poselstvím knihy Zjevení je, že každý z nás jsme svým životem proroky buď o Kristu (tj. ukazujeme na naději navzdory pronásledování), nebo o Antikristu (tj. nabízíme falešné jistoty, které v budoucnu neobstojí).

 • (kontrast 03: nevěsta Kristova versus smilnice:) V knize Zjevení je představen Boží lid obrazem ženy oděné zářivým oděvem (sluncem ... Zjevení 12), o které je později vyjeveno, že se jedná o nevěstu Beránkovu (Zj 19,6-8) -- ti, kdo budou žít s Bohem v novém nebi a zemi (Zjevení 22,1-5). Drak = Satan bojuje proti této nevěstě (Zj 12,17), ale Bůh svůj lid ochrání, takže se mu nikdo neztratí. Boží lid následuje Krista = Ženicha, kamkoli jde (Zj 14,4), a ten je vykoupil (Zj 1,5) a dovede je do svého města, nového Jeruzaléma.

  V kontrastu k nevěstě Beránkově je vykreslena žena smilnice (Zjevení 17,1-6), která je obrazem všech lidí, kteří nepatří k Božímu lidu (Zj 17,15). Tato žena je oděna šarlatem a zlatem podobně jako nevěsta, ale není věrná Bohu -- právě naopak, pronásleduje Boží lid (Zj 17,6). Ženu smilnici paradoxně zničí její milenci (Zj 17,16), nikdo jí nezůstane věrný. Smilnice má pohár radovánek (Zj 17,4), které ovšem Bůh označuje za ohavnosti. Za to, že smilnice nebyla věrná Bohu, svému Stvořiteli, a pronásledovala Boží lid, ji dá Bůh pít z poháru svého hněvu (Zj 18,6-8).

  Každý z nás patříme buď k lidu smilnice, nebo k lidu nevěsty. Neexistuje třetí možnost.

 • (kontrast 04: nový Jeruzalém versus město Babylon:) Celá kniha Zjevení směřuje ke zprávě o městu nový Jeruzalém (Zj 21,10-27), které bude věčně vystavěno Bohem v novém nebi a zemi -- bude to město, ve kterém bude přebývat Bůh se svým lidem (tj. Ženich se svou Nevěstou), nebude tam zármutek, tma ani smrt. Zlato symbolizuje velkou slávu tohoto města, ve kterém bude přebývat spravedlnost. Světlem města bude Beránek (= Ženich).

  Naproti tomu město Babylon je symbolem zničeného města, ve kterém je samota, nezasvítí tam už lampa, ani nezazní hlas ženicha a nevěsty (Zj 18,21-24), nebude tam radost. Město Babylon bylo též kdysi slavné, svou slávu si získalo obchodem i bezprávím (Zj 18,11-14), ovšem jeho sláva je dávno zašlá, protože je pusté. Město Babylon je symbolem života bez Boha nebo ve vzpouře vůči němu.

  Kniha Zjevení vybízí lidi, aby (obrazně) vyšli z města Babylon a očekávali nový Jeruzalém, město přicházející od Boha.
Celá kniha Zjevení je zejména o boji dobra se zlem, Boha se Satanem. Její základní výpovědí je, že tento boj vyhraje Bůh a že toto vítězství je jisté. Zve nás, abychom se přidali na stranu Boha a Ježíše Krista a čerpali ze síly, kterou nyní dává a z vítězství, kterého dosáhl a dosáhne. Dovoluje nám též mírně nahlédnout na konec všech věcí, až toto vítězství bude plně uskutečněno.
následující: Zjevení - promluvy


Diskuse:
Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: