Zjevení Janovo:

úvodem

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22

vznik knihy
obsah
poselství
promluvy
literatura

Ross Taylor 2010, komentář ke knize Zjevení v pdf souboru: Poznámky


Zjevení Janovo 5


biblický text zveřejněn v překladu ČSP

1A na pravici Sedícího na trůnu jsem spatřil svitek popsaný zevnitř i zvenčí, zapečetěný sedmi pečetěmi. 2A uviděl jsem silného anděla, který hlásal mocným hlasem: „Kdo je hoden otevřít ten svitek a rozlomit jeho pečetě?“

3A nikdo v nebi ani na zemi ani pod zemí nemohl otevřít ten svitek a dívat se do něho. 4Velmi jsem plakal, že se nenašel nikdo, kdo by byl hoden svitek otevřít a dívat se do něj. 5Ale jeden ze starších mi říká: „Neplač. Hle, zvítězil lev, ten z kmene Judova, kořen Davidův, aby otevřel ten svitek a jeho sedm pečetí.“

6A tu jsem spatřil, že uprostřed trůnu a těch čtyř živých bytostí a uprostřed těch starších stál Beránek jako zabitý; měl sedm rohů a sedm očí, což jest sedm duchů Božích, vyslaných do celé země. 7I přišel a vzal ten svitek z pravice sedícího na trůnu. 8A když ho vzal, čtyři živé bytosti i čtyřiadvacet starších padlo před Beránkem; každý měl harfu a zlaté misky plné kadidel, což jsou modlitby svatých.

9A zpívají novou píseň: „Jsi hoden vzít ten svitek a otevřít jeho pečeti, protože jsi byl zabit a svou krví jsi vykoupil Bohu lidi z každého kmene, jazyka, lidu a národu, 10a učinil jsi je králi a kněžími našemu Bohu; a budou kralovat na zemi.“

11I uviděl jsem a uslyšel jsem hlas mnoha andělů okolo trůnu a těch živých bytostí a těch starších, jejich počet byl desetitisíce desetitisíců a tisíce tisíců, 12a říkali mocným hlasem: „Hoden jest Beránek, ten zabitý, přijmout tu moc a bohatství, moudrost, sílu a úctu, slávu a dobrořečení.“

13A všechno stvoření, které je v nebi, na zemi, pod zemí i na moři, všechno, co je v nich, jsem slyšel volat: „Tomu, jenž sedí na trůnu, a Beránkovi dobrořečení, úcta, sláva i moc na věky věků!“ 14A ty čtyři živé bytosti říkaly: „Amen.“ A starší padli na tvář a poklonili se.Všechny biblické citace jsou převzaty
z Českého studijního překladu, © 2009, Nadační fond překladu Bible. Překlad je zveřejněn bez poznámkového aparátu -- ten lze najít například v Studijní online Bibli.

Komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 24.3.2016; připraveno zejména na základě materiálu [2], str.129-135.

Starosmluvní odkazy zaměřené na Ježíše Krista:
  • a) Lev z kmene Judova (Zj 5,5): Je to obraz Mesiáše z knihy Genesis 49,9, který bude bojovat za Boží lid.

  • b) kořen Davidův (Zj 5,5): Jedná se též o obraz Mesiáše (Iz 11,1-10), který bude bojovat za Izrael i ostatní národy -- nastolí spravedlnost a Boží vládu mezi lidmi a v celém stořeném světě.

  • c) zabitý Beránek (Zj 5,6): Tento obraz naráží na dva starosmluvní texty, Exodus 12,3-21 (beránek pesachu, který byl zabit, aby mohly být ušetřeny životy prvorozených dětí Izraele; novosmluvní citace ukazuje na oběť života Ježíše Krista, který jako nevinný člověk svou smrtí způsobil, že mohou být ušetřeny životy nás, co jsem přišli či přijdeme v modlitbě k Bohu a poprosíme ho o milost), a dále Izajáš 53,3-7 (kde Hospodinův služebník svou smrtí získá spravedlnost a uzdravení pro Boží lid; novosmluvní citace ukazují na Ježíše Krista jako na dokonalého služebníka, který vykonal a uvede do naplnění veškeré plány Boha se záchranou lidí pro Boží království a život ve spravedlnosti).
Poznámky ke kapitole Zjevení 5: Po kapitole 4, ve které byl chválen a uctíván Bůh za to, že stvořil vše a udržuje všechno při životě, nyní se dostává do centra pozornosti Beránek, což je odkaz na Ježíše Krista. Souvislosti mezi kapitolami 4 a 5 (Bůh byl na trůnu (4,2), nyní je Beránek na trůnu (5,6); čtyřiadvacet starších uctívá Boha (4,11) i Beránka (5,9); sedm duchů Božích hoří před trůnem (4,5), ale současně jsou to oči Beránka (5,6), tj. Duch svatý je Duch Boží i Duch Beránkův) ukazují na to, že Beránkovi se dostává stejné chvály a výsad jako Bohu, tj. že Beránek je Bůh.

Beránek je chválen za to, že vykoupil lidi Bohu (5,9-10) a že je hoden rozlomit pečeti svitku a přečíst svitek, tj. vykonat Hospodinovy plány s lidmi -- protože Beránek sám je člověk, Boží Syn, který se vtělil do lidského těla a přišel na zem jako člověk. Beránek jako jediný je hoden otevřít svitek, protože jako jediný z lidí byl a je bez hříchu a svým životem dokonale těšil a těší Boha.

Beránek má sedm rohů (5,6): roh je symbol moci (Dt 33,17; 1 Sam 2,10; Ž 18,3; Zach 1,18-21), sedm rohů je symbolem naprosté, veškeré moci, protože sedmička je číslo symbolizující plnost (viz Zj 1).

Zajímavé jsou okolnosti představující Beránka (Zj 5,5-6): Jeden ze starších ŘÍKÁ Janovi, že zvítězil Lev z kmene Judova, ale Jan SPATŘÍ zabitého Beránka -- zdá se, že Jan jiné věci slyší a jiné věci vidí, to bude důležité například při výkladu symboliky v kapitole 7. Toto prolínání symbolů hraje roli též při výkladu: za prvé, Lev i Beránek jsou obrazy představující jednu osobu, a sice Ježíše Krista; za druhé, to, že Lev zvítězil, je interpretováno slovy "zabitý Beránek" -- zde je představen paradox víry, že vítězství Ježíše Krista spočívá v jeho smrti na kříži, kterou vykoupil (verš 9) lidi Bohu. Lev z Judy je vzkříšený a stojí v nebi, ale je chválen za to, že šel na smrt a byl zabit a tou smrtí získal hříšníky pro život v Hospodinově budoucím světě.

Nebeský dvůr zpívá Beránkovi novou píseň -- tato totiž nemohla být zpívána dříve, před Kristovým vtělením; až po Kristově návratu ze země jej mohou chválit za dílo vykoupení. Vykoupení budou kralovat na zemi -- to do jisté míry už nastalo (viz Zj 1,6; Ef 2,1-6), ale v plnosti bude uskutečněno až v Novém Jeruzalémě (Zj 22,5), v novém nebi a zemi.

Není náhodou, že ve verši 12 zní Beránkovi sedminásobná chvála (uctívání Beránka je popsáno sedmi slovy) -- protože číslovka sedm označuje plnost, toto vyjádření uctívání chce zdůraznit, že Beránek je hoden veškeré chvály.

následující: Zjevení Janovo 06


Diskuse:


Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: