Zjevení Janovo:

úvodem

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22

vznik knihy
obsah
poselství
promluvy
literatura

Ross Taylor 2010, komentář ke knize Zjevení v pdf souboru: Poznámky


Zjevení Janovo 18


biblický text zveřejněn v překladu ČSP

1Potom jsem uviděl jiného anděla sestupovat z nebe: měl velikou pravomoc a země byla ozářena jeho slávou. 2Zvolal mocným hlasem: "Padl, padl veliký Babylon a stal se příbytkem démonů, vězením všech nečistých duchů a vězením každého nečistého a nenáviděného ptáka; 3neboť z vášnivého vína jejího smilstva pily všechny národy, i králové země s ní smilnili a obchodníci země zbohatli z moci jejího zhýralého přepychu."

4Tu jsem uslyšel jiný hlas z nebe, který říkal: "Vyjděte z ní, můj lide, abyste neměli účast na jejích hříších a nedostali z jejích ran. 5Neboť její hříchy dosáhly až k nebi a Bůh se rozpomenul na bezpráví, které činila.

6Odplaťte jí, jako i ona odplatila vám; a odplaťte jí dvojnásobně podle jejích skutků! Do číše, kterou namíchala, namíchejte jí dvojnásob; 7nakolik oslavila sebe a užila hýření, tolik jí dejte trýzně a žalu. Neboť si ve svém srdci říká: 'Jsem královna, nejsem vdova a jistě mne nepotká žal.' 8Proto v jednom dni přijdou její rány: smrt, žal a hlad, a bude spálena ohněm. Protože silný je Pán Bůh, který ji soudí."

9I budou nad ní plakat a bít se v prsa králové země, kteří s ní smilnili a hýřili, až uvidí dým z jejího požáru. 10Z hrůzy nad její trýzní budou stát zdaleka a budou říkat: "Běda, běda, ty veliké město Babylone, ty mocné město, neboť v jedné hodině přišel tvůj soud."

11A obchodníci země nad ní pláčou a truchlí, protože už nikdo nekoupí jejich zboží: 12náklady zlata a stříbra, drahokamů a perel, kmentu, purpuru, hedvábí a šarlatu, všechny druhy vonného dřeva a veškeré předměty ze slonoviny a všeliké předměty ze vzácného dřeva, mědi, železa a mramoru, 13skořici, indické koření, voňavky, mast a kadidlo, víno a olej, mouku a obilí, dobytčata a ovce, koně a vozy, otroky i lidské duše.

14"Ovoce, po kterém toužila tvá duše, od tebe odešlo, všechen lesk a nádhera se ti ztratily a lidé je již nikdy více nenaleznou."

15Obchodníci s těmito věcmi, kteří jejím prostřednictvím zbohatli, se ze strachu před její trýzní postaví zdaleka, budou plakat a truchlit 16a říkat: "Běda, běda, město veliké, kterés bylo oblečeno do kmentu, purpuru a šarlatu, ozdobeno zlatem, drahokamy a perlami, 17neboť v jedinou hodinu bylo zpustošeno tak veliké bohatství."

Každý kormidelník, každý, kdo se plaví při pobřeží, námořníci a všichni, kdo pracují na moři, se postavili zdaleka 18a křičeli, když viděli dým jejího požáru: "Které město je podobno tomu velikému městu?"

19A nasypali si prach na hlavu a v pláči a truchlení volali: "Běda, běda, to město veliké, v němž všichni, kdo měli lodě na moři, zbohatli z jeho bohatství, a v jedinou hodinu bylo zpustošeno!"

20Raduj se nad ní nebe a svatí, apoštolové i proroci, protože Bůh nad ní vynesl soud za to, jak jednala s vámi.

21Tu jeden silný anděl zvedl kámen, podobný velkému mlýnskému kameni, hodil jej do moře a řekl: "Takto s prudkostí bude zavržen Babylon, to veliké město, a nikdy více nebude nalezen. 22Nikdy se již v tobě neozve hlas harfeníků, zpěváků, pištců a trubačů, nikdy už v tobě nebude žádný mistr jakéhokoliv řemesla, nikdo již v tobě neuslyší zvuk mlýnského kamene, 23nikdy už v tobě nezasvitne světlo lampy, nikdo už v tobě nezaslechne hlas ženicha a nevěsty. Neboť tvoji obchodníci byli velmožové země a tvými kouzly byly svedeny všechny národy. 24V něm byla nalezena krev proroků a svatých a všech zabitých na zemi."Všechny biblické citace jsou převzaty
z Českého studijního překladu, © 2009, Nadační fond překladu Bible. Překlad je zveřejněn bez poznámkového aparátu -- ten lze najít například v Studijní online Bibli.

Komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 7.10.2017; připraveno zejména na základě materiálu [2], str.277-285.

Celá kniha Zjevení je knihou kontrastů a jedním z největších kontrastů je rozdíl mezi nevěstou Beránkovou (představena v kapitole 12, dále se objevuje v kapitole 19) a nevěstkou neboli smilnicí (představenou v kapitole 17). Podrobněji se dozvídáme, že nevěsta Beránkova představuje ty, kdo jsou věrní Ježíši Kristu (Zj 14,4: následují Beránka, kamkoli jde), a žena smilnice představuje ty, kdo Boha následovat ve svém životě odmítají. Zatímco Zj 17,18 spojil obraz smilnice s obrazem města Babylonu, tak Zj 19 a Zj 21--22 spojí obraz nevěsty Beránkovy s obrazem nového Jeruzaléma, nebeského města. Celou knihu Zjevení bychom tedy mohli nazvat "svědectvím o dvou městech -- pozemském Babylonu a nebeském Jeruzalému". Kapitola 18 nyní do této skládačky obrazného poselství od Boha lidem přispívá svědectvím o zničení Babylonu.

Zj 18,1-3: ohlášení zničení Babylonu. Skutečný historický Babylon byl v době, kdy Jan píše a posílá Zjevení, zničeným městem. Proto je prototypem světa, který vzdoruje Bohu. Je zajímavé, že anděl volá "padl, padl" (stejně jako ve 14,8), tj. zničení těch, co vzdorují Bohu je tak jisté, jakoby se už stalo. Verš 2 je typickým biblickým popisem zničeného města: už v něm nebydlí lidi, ale jen démoni v troskách domů -- tento popis bude ještě rozvinut v závěrečném shrnutí 21-24. Babylon je veliký, ale Bůh je ještě větší a silnější (viz verš 8).

Zj 18,4-8: výzva k odchodu z Babylonu. Celá kapitola je výzvou k Božímu lidu a všem, kdo by se chtěli k Bohu připojit, aby vyšli ze hříchů "Babylonu" neboli světa vzdorujícího Bohu, a tím pádem se zachrání i před soudem. Verš 7 opět spojuje obraz města Babylonu a ženy, a proto mluví v ženském rodu: smilnice = bezbožný systém těch, kteří odmítají, aby Bůh byl jejich Bohem, oslavuje sama sebe ... užívá hýření, vyvyšuje sama sebe a království a končiny, ve kterých žije. Místo aby vzdali slávu Bohu a ctili ho, uctívají sebe sama.

Zj 18,9-10: pláč králů země. První skupinou, která pláče nad zkázou "Babylonu", již právě viděla, jsou králové a mocnáři -- ti, co získali svou moc spojením s vykořisťovatelským světovým systémem. Je zajímavé, že celý obraz je sestaven tak, že králové, obchodníci a námořníci tuto zkázu zpovzdálí pozorují -- není divu, že mají hrůzu, protože jsou druzí na řadě (viz Zj 19,19-21 ... podle [2], str.281). Některé obrazy a formulace těchto tří nářků jsou vzaty z podobných nářků ve Staré smlouvě, např. z nářku nad Týrem a Sidónem v Ezechieli 26 a 27, nářku nad Týrem v Izajáši 23,1-18.

Zj 18,11-17a: pláč obchodníků. Obchodníci jsou též pragmatici -- netruchlí nad svým hříchem vůči Bohu, ale nad tím, že přišli o peníze, není zde ani náznak jejich lítosti a pokání (Don Carson, audio [28] ke kap. 18: obchod byl pro ně vším, bezúhonnost byla pro ně ničím). Ve verších 11-13 je uvedeno cca sedm kategorií zboží, z nichž většina jsou přepychové nebo velmi drahé položky (a tou sedmou kategorií jsou otroci, tj. mluví se o vykořisťování lidí). Jak často dnes přemýšlíme o druhých jen z toho pohledu, zda koupí naše zboží nebo co od nich můžeme získat -- tak je naše přemýšlení podobné myšlenkám těchto obchodníků.

Zj 18,17b-19: pláč námořníků a kormidelníků. Zatímco obchodníci obchodovali po zemi, námořníci a kormidelníci jsou obchodníky na moři, tj. podobně bohatli na zisku ze spojenectví se světovým systémem.

Zj 18,20-24: ohlášení důvodů soudu nad Babylonem. Po třech truchlivých proslovech následuje výzva k Hospodinovu lidu, aby se radovali -- nejedná se o výzvu k radosti nad neštěstím druhého, ale spíše o výzvu k radosti, že Bůh obhájil svůj lid uprostřed nespravedlnosti a těžkostí, které prožívali, když mu zůstali věrní.

Obraz města jako velkého kamene vrženého do moře je vzat z Ezechiele 51,60-64 jako obraz nezvratného a trvalého soudu. Veliký anděl vykresluje obraz zničeného a opuštěného města z verše 2 a uvádí důvody Hospodinova soudu: a) tvoji obchodníci byli velmožové země ... obchodování na úkor vykořisťování mnohých; b) tvými kouzly byly svedeny všechny národy ... (viz [10], str. 658) obrazné vyjádření nikoli jen praxe čarodějnictví, ale také odvedení mnoha lidí od Boha; c) v něm byla nalezena krev proroků a svatých a všech zabitých na zemi ... lidé odmítající Boha byli nejen zdrojem pronásledování křesťanů, ale také dalšího násilí na zemi (viz též Zj 11,18).

Krátká reflexe na základě [10], str.658: Kapitola 18 je výstrahou a výzvou všem v jejich životě a rozhodování: je smyslem života sloužit Bohu a radovat se z jeho darů, nebo sloužit sobě samému a dělat vše pro své vlastní potěšení? 1.list Janův 2,17 dobře shrnuje celou kapitolu: "Svět pomíjí i jeho žádost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věčnost."

následující: Zjevení Janovo 19


Diskuse:


Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: