Zjevení Janovo:

úvodem

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22

vznik knihy
obsah
poselství
promluvy
literatura

Ross Taylor 2010, komentář ke knize Zjevení v pdf souboru: Poznámky


Zjevení Janovo 2


biblický text zveřejněn v překladu ČSP

1„Andělu sboru v Efesu napiš: ‚Toto praví ten, který pevně drží těch sedm hvězd ve své pravici, který se prochází uprostřed těch sedmi zlatých svícnů:

2 Znám tvé skutky, tvou námahu i tvou vytrvalost; vím, že nemůžeš snést zlé lidi a vyzkoušel jsi ty, kteří se nazývají apoštoly, ale nejsou, a shledal jsi, že jsou lháři. 3Máš vytrvalost a snášel jsi těžkosti pro mé jméno, a nezemdlel jsi. 4Ale to mám proti tobě, že jsi opustil svou první lásku. 5Rozpomeň se, odkud jsi spadl, učiň pokání a začni jednat jako dřív! Ne-li, přijdu k tobě brzy a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže neučiníš pokání. 6To však máš k dobru, že nenávidíš skutky Nikolaitů,a které i já nenávidím. 7Kdo má uši, slyš, co Duch praví sborům: Tomu, kdo vítězí, dám jíst ze stromu života, který je v Božím ráji.‘

8Andělu sboru ve Smyrně napiš: ‚Toto praví ten první a poslední, který byl mrtev a ožil:

9Znám tvé soužení a chudobu, ale jsi bohatý. Znám i urážení od těch, kteří sami o sobě říkají, že jsou Židé, ale nejsou, nýbrž jsou synagogou Satanovou. 10Neboj se toho, co máš trpět. Hle, Ďábel se chystá některé z vás dávat do vězení, abyste byli vyzkoušeni, a budete mít soužení po deset dní. Buď věrný až na smrt, a dám ti věnec života. 11Kdo má uši, slyš, co Duch praví sborům: Kdo vítězí, tomu druhá smrt neublíží.‘

12Andělu sboru v Pergamu napiš: ‚Toto praví ten, který má ostrý dvousečný meč:

13Vím, kde bydlíš: tam, kde je trůn Satanův; avšak pevně držíš mé jméno a nezapřel jsi mou víru ani ve dnech, v nichž můj věrný svědek Antipas byl zabit u vás, kde bydlí Satan. 14Ale mám několik věcí proti tobě. Že tam máš lidi, kteří drží učení Balaámovo, který učil Baláka položit nástrahu před syny Izraele, aby jedli maso obětované modlám a smilnili; 15tak i ty máš některé, kteří stejně drží učení Nikolaitů. 16Učiň tedy pokání! Ne-li, brzy k tobě přijdu a budu s nimi válčit mečem svých úst. 17Kdo má uši, slyš, co Duch praví sborům: Tomu, kdo vítězí, dám skrytou manu a dám mu bílý kamének a na tom kaménku napsané nové jméno, které nezná nikdo, než ten, kdo je dostává.‘

18Andělu sboru v Thyatirech napiš: ‚Toto praví Syn Boží, který má oči jako plamen ohně a nohy podobné bronzu:

19Znám tvé skutky a tvou lásku, věrnost a službu, tvou vytrvalost a tvé poslední skutky, hojnější než ty první. 20Ale to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, vyučuje a svádí mé otroky, aby smilnili a jedli maso obětované modlám. 21Dal jsem jí čas k pokání, ale ona se nechce odvrátit od svého smilstva. 22Hle, uvrhnu ji na lůžko a ty, kteří s ní cizoloží, do velkého soužení, jestliže se od jejích činů neodvrátí; 23a její děti zahubím. A všechny sbory poznají, že já jsem ten, který zkoumá ledví i srdce, a každému z vás odplatím podle vašich skutků. 24Vám ostatním v Thyatirech, kteří nemáte toto učení, kteří jste, jak oni říkají, nepoznali hluboké věci Satanovy, pravím: Nekladu na vás jiné břemeno; 25pouze držte pevně, co máte, dokud nepřijdu. 26Kdo vítězí a zachovává moje skutky až do konce, tomu dám vládu nad národy; 27bude je pást železnou berlou a budou rozbíjeny jako hliněné nádobí, 28jak jsem to i já přijal od svého Otce. A dám mu hvězdu jitřní. 29Kdo má uši, slyš, co Duch praví sborům.‘Všechny biblické citace jsou převzaty
z Českého studijního překladu, © 2009, Nadační fond překladu Bible. Překlad je zveřejněn bez poznámkového aparátu -- ten lze najít například v Studijní online Bibli.

Komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 26.1.2016; připraveno zejména na základě materiálu [2], str.92-111.

Tři nepřátelé církve zdůraznění v knize Zjevení (nesmíme si myslet, že Zjevení má jiný obsah či poselství než zbytek Nové smlouvy: jsou zde stejní nepřátelé jako v Ef 2,1-3):
  • smilnice Babylon: ta reprezentuje dva klasické nepřátele z Ef 2,1-3, a sice tělo a svět (svět láká naše tělo k pohodlí a sestoupení z cesty, po které šel Pán Ježíš ... díky tomuto vztahu nemá smysl dělit tyto dva nepřátele do dvou odrážek); smilnice Babylon (Zj 14,8; pak kapitoly 17 a 18) představuje lidi, kteří odmítají Boha a jeho právo na náš život -- "smilnice" proto, že odmítá vzdávat čest Bohu Bible a chce "smilnit" s jinými Bohy a představami o životě, které Bůh Bible označuje za hříšné.

  • antikrist = šelma z vody = šelma z propasti: Třetím nepřítelem církve z Ef 2,1-3 je Satan. Ten se v knize Zjevení projevuje přímo jako had či drak (Zj 12,3-4) a nepřímo skrze dvě lidské postavy. Tou první postavou je šelma z moře = antikrist (slovo antikrist není zmíněno v knize Zjevení, ale např. v 1.listě Janovu 2,18; šelma z moře viz 11,7; 13,1-10). Tato šelma z moře představuje síly tohoto světa, které útočí na církev silou a mocí, zabíjí křesťany či násilně je nutí zříci se Ježíše Krista a skutků, ke kterým nás vede. (například Hitler byl šelmou, která mimo jiné též zabíjela židy i křesťany; nebo dnešní islámský chalífát je šelmou, která působí zejména v Arabském světě a silou chce přinutit všechny lidi, aby přijali islám, atd. (instituce chalífy je přesným protipólem Krista, protože v osobě chalífy islám čeká zachránce světa)).

  • falešný prorok = šelma ze země: druhá lidská postava, která jedná ve jménu Satana a v jeho zájmu (Zjevení 13,11-18). Tato postava svádí lidi svým učením, aby se vzdali Ježíše Krista a dělali skutky, které jdou proti Kristu a Bohu; nepůsobí přímou silou, ale nepřímo - propagandou, ekonomickými výhodami, svým vlastním negativním příkladem, tajnými naukami a zázraky. Podobně jako antikrist se falešný prorok vydává za kladnou postavu či vliv, ale též odvádí od Ježíše Krista.
Zprávy Ježíše Krista o sedmi konkrétních sborů jsou ukazatelem, který může promluvit k jakémukoli sboru křesťanů v každé době:

Zj 2,1-7 (zpráva do Efesu): Křesťané v Efesu podle Krista odolali všem třem hlavním nepřátelům: světu = smilnici Babylon (vydrželi námahu a mají vytrvalost, nezemdleli), antikristu (který se vyznačuje pronásledováním -- o tom se ve zprávě do Efesu nemluví, ale Efesané mají číst i zprávy ostatním sborům a poučit a připravit se z nich na dobu, kdy pronásledování může přijít) i falešným prorokům (shledal jsi, že jsou lháři).

Jedinou výtkou, kterou Kristus do Efesu posílá, je to, že ztratili svou lásku (pravděpodobně lásku k Bohu, která pak vedla i ke ztrátě lásky vůči druhým lidem). Proč to dělá? Protože cíl Kristových zpráv je jediný: vybavit své služebníky povzbuzením až do konce, aby byli těmi, kdo zvítězí a zachovají si víru. Láska je jako pohon všeho, celého života, služby, osobních vztahů. Pán Ježíš vidí, že křesťané v Efesu nemají tohoto paliva na celou cestu, proto na to poukazuje -- že mají čerpat. Kde čerpat, bylo řečeno už ve Zj 1,5-6: Ježíš Kristus a) nás miluje; b) rozvázal nás z moci hříchu svou krví; c) učinil nás královstvím, kněžími. Odtud by Efeští i my měli načerpat dost lásky pro své vztahy i další úkoly, a též sílu a směr.

Závěrečná výzva ze Zj 2,7: ten, kdo najde oživení své lásky k Ježíši Kristu, dostane nakonec trvalou sílu a oživení ze stromu života.

Zj 2,8-11 (zpráva do Smyrny): Test na tři nepřátele církve: svět = smilnice Babylon ... jsou chudí z hlediska světa, ale bohatí z hlediska Krista; šelma = antikrist ... v pronásledování obstáli, nezapřeli Ježíše Krista, víru v něj a skutky, kterými mu vzdávají čest (a Ježíš je varuje, že přijdou těžkosti, věznění a možná i popravy?); falešní učitelé ... nejsou zmíněni; Není zmíněna láska jako pohon jejich víry, ale je zde skrytě obsažena, snad ve slovech, že jsou bohatí.

(poznámka o deseti dnech: nepodceňujme symboliku čísel v knize Zjevení -- pravděpodobně je to symbolické číslo vyjadřující krátké údobí utrpení, snad věznění, které určil a ukončí Bůh, v porovnání s tisíci lety vlády s Kristem, ke které budou křesťané pozváni: i když utrpení může být intenzivní a zakončené i třeba smrtí, takoví lidé si mohou být jisti, že později budou vládnout s Kristem třistatisíckrát déle, tedy nesrovnatelně déle -- věčně)

Závěrečná výzva ze Zj 2,11: kdo bude věrný až na smrt, dostane vítězství nad druhou smrtí = věčnou smrtí, která následuje po Kristově soudu, viz kapitoly 19 a 20.

Zj 2,12-17 (zpráva do Pergama): Test na odolnost vůči nepřátelům církve: ad svět a tělo ... je uprostřed nich sexuální nemorálnost, jedí maso obětované pohanským bohům, což jsou modly (viz 1.list Korintským, kapitoly 6 a 8); ad šelma ... v pronásledování obstáli i v blízkosti trůnu Satanova, Antipas zvítězil pro Krista, i když byl zabit. Ad falešné učení: učení Balaámovo a učení Nikolaitů ... možná není náhoda, že "balaám" v hebrejštině = "on vládne nad lidem" a "nikolaos" v řečtině = "on přemáhá lid", tak ikdyž příběh o Balaámovi má ve Staré smlouvě konkrétní souvislosti, obě jména též možná i svou gramatikou mluví o falešných učitelích, kteří přemáhají lid a svádí jej k modlářství (obecně modla = cokoli, co odvádí od následování Krista). Pokud se soustředíme na starosmluvní záznam o Balaámovi, též v jeho životě vidíme, že odváděl lid Izraele od života s pravým Bohem k modlářství (Num 25,1-3; 31,16), což ukazuje na stejnou souvislost.

Závěrečná výzva z verše 17: ať se odvrátí od nemorálností a model a sytí se skrytou manou = Kristem od Boha (mana je chlebem z nebe ... viz Janovo evangelium, kapitola 6: já jsem ten chléb z nebe); světské či modlářské soudy jim možná dají černý kamének odsouzení, ale Kristus svým věrným slibuje bílý kamének osvobození na soudu.

Zj 2,18-29 (zpráva do Thyatir): Test na problémy těla a světa (smilnice Babylon) ... podobná situace jako v Pergamu, navíc je ještě zmíněna falešná prorokyně Jezábel, kde význam jejího jména je spíše ironický, neboť její jméno znamená "cudná" a sváděla k nemravnosti; test na šelmu ... nezmíněno, možná to není aktuální pro ně; test na falešné proroky: už zmíněná Jezábel je falešná prorokyně; pohon lásky je zřejmě funkční, jak naznačuje počet skutků, které mají ctít Boha -- jsou hojnější než dříve.

Závěrečná výzva (verš 26-29): mají jednat ve skutcích, které svítí a vzdávají čest Bohu -- kdo bude svítit svým jednáním, dostane jitřní hvězdu = Krista.

Shrnující myšlenky: a) ad šelma antikrist: Neměli bychom být oklamáni zdánlivě snadným popisem utrpení například ve Smyrně, kde je čekalo vězení na deset dní – za prvé, deset dní je symbolických a znamená zhruba „krátký čas v porovnání s tisícem let“, takže to mohou být tři či čtyři měsíce intenzivního pronásledování. Za druhé, těch „deset dní“ věznění může být zakončeno smrtí (jak naznačuje verš 11; komentátoři znalí dobových reálií (viz např. [10],str.133) upozorňují, že věznění nebylo v té době běžným prostředkem trestu, ale spíše to byla doba čekání na soudní proces nebo na popravu). Pronásledování, o kterém kniha Zjevení mluví, nebylo hrou – jedná se o těžkosti, které byly velmi intenzivní. Má se za to, že mnohé z pronásledování křesťanů v prvních dvou stoletích bylo na základě kultu Róma, uctívání Říma jako bohyně a císaře jako boha – kdyby to křesťané udělali (tento skutek např. zapálení oběti císaři jednou za rok), zřekli by se Ježíše Krista jako Pána nejvyššího, a proto tento skutek udělat nechtěli (např. Polykarp, verš 13), a tak byli paradoxně odsouzeni na smrt jako „ateisté“ - ti, co odmítli jiné bohy než Ježíše Krista. Dnes je velmi populární synkretismus = „přidám si tohoto boha do své sbírky, pokud mi to něco dá“; ovšem málo si dáváme otázku, zda jeden Bůh si nečiní nárok na všechny ostatní a je důležitý ve všech oblastech.

b) ad smilnice Babylon (tělo a svět): Mýlili bychom se ovšem, kdybychom považovali knihu Zjevení pouze za instrukce pro toho, kdo má být během týdne pro svou víru popraven. Kniha Zjevení je určena pro všechny, protože pokládá velmi vážnou otázku: Koho uctíváš? Uctíváš Ježíše Krista, nebo raději výdobytky tohoto světa a své pohodlí? Lidé nechtěli odmítnout maso obětované modlám v pohanských hostincích spojených s pohanskými chrámy, protože by to pro ně znamenalo se něčeho zříci. Také smilstvo, spojené pravděpodobně s chrámovými prostitutkami falešných bohů, znamenalo se něčeho zříci a být věrný své ženě. Ty oblasti, ve kterých se kvůli Bohu máme něčeho zříci, protože on si činí na nás absolutní právo, jsou obtížné i pro nás dnes.

c) ad falešní učitelé: Z příkladů uvedených ve Zjevení 2 a 3 je vidět, že u falešného učení se nejedná o žabomyší války spojené s rozdíly v tom, jak různí křesťané chápou Bibli – jedná se o naše skutky, které jsou v naprostém rozporu se vzdáváním cti Hospodinu a Ježíši Kristu. Proto jsou podle Zjevení 2 a 3 falešnými učiteli ti, co vedou lidi právě k vlastnímu pohodlí jako největšímu bohu, a sice k jezení jídla obětovaného modlám a ke smilstvu.

Příkladem podobného falešného učení ze dnešní doby může být např. internet – na internetu fungují obchody a některé dobré soustavy informací, jako je výkladový slovník (Wikipedia), předpověď počasí a informace o různých pořádaných akcích, ale řada věcí z internetu též svádí k falešnému jednání, aniž by je ohodnotila. Např. nejmenovaný český portál, na kterém řada lidí má zdarma své emailové adresy, ukazuje jedním šmahem například na i) erotické stránky (v rozporu s učením Ježíše Krista, že radost, kterou dává sex, nemáme hledat jinde než u své manželky); ii) předpovědi horoskopu (u nichž hrozí nebezpečí uzavírat nás do strachu falešnými předpověďmi o tom, co se nám dnes či v nejbližší době přihodí; dále rozdělení temperamentů na znamení zvěrokruhu ryby, střelce, berany, váhy, apod. možná neodpovídá realitě, svádí člověka k tomu, aby věřil že datum jeho narození je spojeno s jeho temperamentem či osudem); iii) je též otázkou, k čemu slouží mnohé články daného portálu – například články o tom, že někdo se s někým rozešel, někdo stáhl rozvod na poslední chvíli, někdo je pořád ještě kočka (je otázkou, proč tyto články vlastně číst: neukazují ti, kdo tyto články píší a čtou, na potřebu budování opravdových vztahů? Ale místo svých skutečných vztahů budujeme jakýsi umělý vztah s "rodinou celebrit", který funguje jako falešný bůh, jemuž vzdáváme čest.)

Uvedené odkazy z dané stránky jsou jen příkladem, který ilustruje, že i) falešné učení nemusí být nějaké náročné vyvozování křesťanských argumentů, ale cokoli, co vede k jednání, které Bohu nevzdává čest; ii) dnes je populární „žádné učení“ - klikni a uvidíš, žádné zhodnocení kvality věcí, ke kterým lidi pozýváme; ale „žádné učení“ je též „falešným učením“, protože nám podsouvá pocit, že všechno je dovoleno.

následující: Zjevení Janovo 03


Diskuse:


Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: