Zjevení Janovo:

úvodem

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22

vznik knihy
obsah
poselství
promluvy
literatura

Ross Taylor 2010, komentář ke knize Zjevení v pdf souboru: Poznámky


Zjevení Janovo 15


biblický text zveřejněn v překladu ČSP

1Tu jsem uviděl v nebi jiné veliké a podivuhodné znamení: sedm andělů, kteří měli sedm posledních ran, protože jimi je dovršen Boží hněv.

2Uviděl jsem něco jako skelné moře smíšené s ohněm a ty, kteří vycházeli vítězní z moci té šelmy, z moci jejího obrazu i z moci čísla jejího jména; stáli na skelném moři, měli Boží harfy a 3a zpívali píseň Božího otroka Mojžíše a píseň Beránkovu: „Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, Pane Bože Všemohoucí, spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů. 4Kdo by se nebál tebe, Pane, a neoslavoval tvé jméno? Neboť ty jediný jsi svatý; všechny národy přijdou a pokloní se před tebou, protože tvé spravedlivé soudy vyšly najevo.“

5Potom jsem uviděl: V nebi byla otevřena svatyně stánku svědectví 6a ze svatyně vyšlo sedm andělů, kteří měli těch sedm ran; byli oděni lněným rouchem, čistým a zářivým, a kolem prsou měli zlaté pásy. 7A jedna z těch čtyř živých bytostí dala sedmi andělům sedm zlatých misek plných hněvu Boha, toho živého na věky věků. 8A svatyně byla naplněna dýmem z Boží slávy a z jeho moci; nikdo nemohl vstoupit do svatyně, dokud se nedokoná sedm ran těch sedmi andělů.Všechny biblické citace jsou převzaty
z Českého studijního překladu, © 2009, Nadační fond překladu Bible. Překlad je zveřejněn bez poznámkového aparátu -- ten lze najít například v Studijní online Bibli.

Komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 8.5.2017; připraveno zejména na základě materiálu [2], str.249-253.

Podle jednoho z pohledů na strukturu textu (podle [5], poznámek ke Zj 12,1) lze třetí velkou vsuvku či mezihru Zj 12,1 -- Zj 15,4 rozdělit, jak už to v knize Zjevení často je, když se chce zdůraznit úplnost či celkový pohled, na sedm pododdílů boje Ježíše Krista s jeho nepřáteli:
  • a) Zj 12: boj Mesiáše a Satana

  • b) Zj 13,1-10: šelma z moře neboli antikrist

  • c) Zj 13,11-18: šelma ze země neboli falešný prorok

  • d) Zj 14,1-5: Beránek a lid jím vykoupený ze země

  • e) Zj 14,6-13: tři andělé, kteří nesou poslední výzvu před Hospodinovým soudem

  • f) Zj 14,14-20: sklizeň země a soud nad nepřáteli Boha

  • g) Zj 15,1-4: vítězná píseň těch, kteří byli zachráněni před nepřáteli Boha
Zj 15,1-4: Poslední sedmice ran od Hospodina na jeho nepřátele, které završí Hospodinův hněv nad hříchem a nad lidmi, kteří se nikdy Bohu nepodřídili a neposlechli ho, možná rozvíjí obraz lisu Božího hněvu ze Zj 14,18-20 (viz [2], poznámky před kapitolou 15). Dříve než ovšem tato sedmice ran bude spuštěna (Zjevení 16), střih obrazu je na Boží lid, který stojí u skelného moře v nebi (poprvé o skelném moři viz Zj 4) a vidí, že zásluhou Boha byli zachráněni před nepřáteli, kteří je chtěli jako Hospodinovy spojence vyhladit. Zpívají Bohu píseň oslavy a vděčnosti za vysvobození, podobně jako v Exodu 15 lid Izraele veden Mojžíšem zpíval Bohu píseň vděčnosti za záchranu před armádou z Egypta, která je chtěla zlikvidovat.

Popisované vítězství nad šelmou, nad mocí jejího obrazu a jména, je tak trochu paradoxní, protože šelma mnohé z nich už přemohla (Zj 13,7-10) a zabila, ale nyní Bůh skrze vzkříšení provedl svůj lid až k sobě do nebe. Ronnie Stevens (stránka reformace.cz, výklad života krále Davida) připomíná tři postoje pro nás lidi vůči našim nepřátelům tělu, světu a Satanu:
  1. vůči lákání světa, abychom se zabývali tímto světem a ignorovali život s Bohem: dobrou strategií je milovat Boha skrze praktické a konkrétní věci svým životem (1.list Janův 2,15-17)

  2. vůči lákání našeho těla k hříchu vůči Bohu: dobrou strategií je utéci, vyhnout se podobným situacím (například Josef utekl, když jej Potífarova manželka chtěla svést ... Genesis 39

  3. vůči Satanu: naším úkolem je bojovat na základě Božího slova nad Satanovou lží = nad falešnými proroky a hlasy (1.list Petrův 5,8-9) -- ovšem v případě, kdy Satan použije svého poskoka antikrista, který jedná hrubou mocí, je úkolem křesťanů prokázat svědectví o Kristu a věrnost až do své smrti ... vítězstvím je zde zůstat věrným v této cestě skrze smrt, ve které Ježíš Kristus dá vítěství skrze vzkříšení.
Zj 15,5-8: Jedná se o přípravu k uvržení sedmi posledních ran soudu na zemi -- andělé přicházejí od Hospodinovy přítomnosti a mají podobný výzor jako Ježíš Kristus ve Zj 1,12-16, snad proto, že to jsou andělé poslaní Ježíšem Kristem. Dostali v miskách rány sesílané na svět, který žije ve vzdoru vůči Bohu. Podobně jako v 8,5, jedná se o konečnou odpověď na modlitby svatých, aby Bůh obhájil svůj lid.

Podobně jako v 11,19, i nyní je otevřena Hospodinova svatyně, snad proto, aby připomněla, že lidé porušili Hospodinova přikázání a nehledali u Boha odpuštění a nezajímali se o pokání (9,20-21), a tak misky soudu jsou nyní důsledkem (viz [2], str. 253).

Je zajímavé, že svatí, které čeká vstup do svatyně, do ní nyní nemohou vstoupit (verš 8), dokud se v plnosti nedokoná Boží hněv nad jeho nepřáteli -- zdá se (viz [2], str. 253), že blízké společenství Boha a jeho lidu se nemůže v plnosti uskutečnit, dokud se Bůh nevypořádá se záležitostí soudu nad hříchem. Bůh není jen symbol, ale živá bytost, která projevuje svou svatost a spravedlnost činy.

následující: Zjevení Janovo 16


Diskuse:


Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: