Zjevení Janovo:

úvodem

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22

vznik knihy
obsah
poselství
promluvy
literatura

Ross Taylor 2010, komentář ke knize Zjevení v pdf souboru: Poznámky


Zjevení Janovo 22


biblický text zveřejněn v překladu ČSP

1I ukázal mi řeku vody života, čirou jako křišťál, která vycházela z trůnu Božího a Beránkova. 2Uprostřed náměstí toho města, z obou stran řeky je strom života, nesoucí dvanáctero ovoce; každý měsíc vydává své ovoce a listí toho stromu slouží k léčení národů. 3Nic prokletého již nebude. V tom městě bude Boží a Beránkův trůn a jeho otroci mu budou sloužit 4a budou vidět jeho tvář a na jejich čelech bude jeho jméno. 5Noci již nebude ani nebude třeba světla lampy nebo světla slunce: Pán Bůh je bude osvěcovat a budou kralovat na věky věků.

6I řekl mi: „Tato slova jsou věrná a pravá; Pán Bůh duchů proroků poslal svého anděla, aby svým otrokům ukázal, co se má brzo stát. 7A hle, přijdu brzy. Blahoslavený, kdo zachovává slova proroctví tohoto svitku.“

8Já, Jan, jsem ten, kdo tyto věci slyšel a viděl. A když jsem to uslyšel a uviděl, padl jsem k nohám anděla, který mi tyto věci ukazoval, abych se mu poklonil. 9Řekl mi: „Varuj se toho! Jsem spoluotrok tvůj a tvých bratrů proroků a těch, kdo zachovávají slova tohoto svitku. Bohu se pokloň.“ 10Ještě mi řekl: „Nezapečeť slova proroctví tohoto svitku, neboť ten čas je blízko. 11Kdo ubližuje, ať ještě ubližuje do konce, kdo je špinavý, ať se ještě ušpiní, a kdo je spravedlivý, ať ještě až do konce koná spravedlnost, a kdo je svatý, ať se ještě posvětí.“

12„Hle, přijdu brzy a moje mzda se mnou, abych odplatil každému podle toho, jaké je jeho dílo.

13Já jsem Alfa i Omega,a první i poslední, počátek i konec.“

14„Blahoslavení ti, kdo si perou roucha, aby měli právo ke stromu života a aby branami vstoupili do města. 15Venku zůstanou psi, kouzelníci, smilníci, vrahové a modloslužebníci i každý, kdo miluje a činí lež.“

16„Já, Ježíš, jsem poslal svého anděla, aby vám ve sborech tyto věci dosvědčil.

Já jsem kořen a rod Davidův, jasná hvězda jitřní.“

17A Duch i Nevěsta praví: „Přijď.“ A kdo slyší, ať řekne: „Přijď.“ A kdo žízní, ať přijde, a kdo chce, ať si zdarma vezme vodu života.

18Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví tohoto svitku: kdo by k nim něco přidal, tomu Bůh přidá ran zapsaných v tomto svitku; 19a kdo by ze slov svitku tohoto proroctví něco odejmul, tomu Bůh odejme jeho díl ze stromu života a ze svatého města, které byly popsány v tomto svitku.

20Ten, který o tom svědčí, praví: „Ano, přijdu brzy.“ Amen, přijď, Pane Ježíši!

21Milost Pána Ježíše Krista se všemi svatými. Amen.Všechny biblické citace jsou převzaty
z Českého studijního překladu, © 2009, Nadační fond překladu Bible. Překlad je zveřejněn bez poznámkového aparátu -- ten lze najít například v Studijní online Bibli.

Komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 10.5.2018; připraveno v silné závislosti na materiálu [2].

Zj 22,1-5: dokončení oddílu 21,1 až 22,5, který popisuje nový Jeruzalém sestupující od Boha pro jeho věrné. Krásná Hospodinova zahrada, která byla vykreslena v Genesis 1, první kapitole Bible, je nyní převýšena něčím lepším: popisem města, na jehož klíčové ulici je krásný park, ve kterém roste stromoví života, k němuž byl lidem zakázán přístup v Genesis 3, nyní ovšem jsou všichni čtenáři tohoto textu pozváni, aby přišli a jedli (také ještě viz verše 14 a 17).
 • verš 1 ... život nesoucí voda, která v Genesis 2 vycházela ze zahrady Hospodinovy, nyní vytéká od trůnu Božího a Beránkova, tj. Bůh a Beránek jsou dále zdrojem života. Obraz má souvislost také s textem Ezechiel 47,1 (a násl. verše) s tím, že na rozdíl od knihy Genesis je voda místo vláhy praděpodobně symbolem věčného života (také Jan 4,14).

 • verš 2 ... ovoce ze stromu života dozrává každý měsíc, park jako centrální ulice města je naplněním proroctví Izajáš 35,8-10, že cesta svatosti povede k věčnému životu.

 • verš 3 ... místo práce naplněné prokletím (lopotná dřina a bolestivá práce) dojdou Hospodinovi služebníci požehnání v práci: budou radostně sloužit Bohu a uctívat ho (viz [2], str.334).

 • verš 4 ... vidět Boží tvář znamená, že budeme proměněni do jeho podoby (viz 2.list Korintským 3,18; 1.list Janův 3,2-3). Jedná se o plnou odměnu těch, kdo jsou čistého srdce (Matouš 5,8 ... naše srdce bude plně proměněno). Pravděpodobně čtenáři staré smlouvy věděli o významu Boží tváře (Numeri 6,24-26: Ať ti Hospodin žehná a chráni tě! Ať nad tebou rozjasní svou tvář a je ti milostiv! Ať k tobě Hospodin pozvedne svou tvář a zahrne tě pokojem) ... tvář byla symbolem života v Boží blízkosti, milosti a darů od Boha. Dále Boží jméno na čele je symbolem, že tento lid patří Bohu, který je mu blízko (Zj 7,3; 14,1; protipól 13,16-17).

 • verš 5 ... nebude tam už noc, to jsou zopakována slova ze Zj 21,23-25. Noc je zrušena, protože je spojována se zlem, světlo je spojeno s tím, co je dobré, a s Hospodinovou přítomností.
Zj 22,6-7: Celý dopis je tímto uzavřen, protože je zopakována věta ze Zj 1,1: Pán Bůh poslal svého anděla, aby svým otrokům ukázal, co se má brzo stát (celý dopis mezi 1,1 a 22,6 je vložen jako v obálce). Bůh dosvědčuje pravost těchto slov. Jedná se o skutečné proroctví ve shodě s Duchem svatým, nikoli o výmysl těch, kdo celý dopis nesli (2.list Petrův 1,21). Šesté ze sedmi blahoslavenství knihy Zjevení je řečeno těm, kdo zachovávají toto prorocké slovo (blahoslavený, kdo zachovává slova proroctví tohoto svitku; blahoslavený = je na dobré cestě, má přízeň Boha).

Zj 22,8-11: Pod vahou celého zjevení se Jan chce znovu klanět poslu, který je přinesl, ale znovu (po 19,9-10) je napomenut, aby uctíval jen Boha. Na rozdíl od Daniele 12,4-9, kdy měl Daniel zapečetit slova knihy, nyní Jan má šířit tato slova, protože právě teď je doba, kdy mají svou platnost a pro kterou jsou určena. Čas na pokání už vypršel -- lidé za svého života učinili volbu dobra nebo zla, a tato volba bude platit po celou věčnost (také viz Daniel 12,10; Ezech 3,27).

Zj 22,12-19: Pravděpodobně sedm výroků z úst Ježíše Krista (dělení oddílu viz [10], komentář k daným veršům):
 • verš 12 ... Ježíš Kristus má autoritu nad životem každého člověka -- jemu se budeme zodpovídat.

 • verš 13 ... Ježíš Kristus třikrát potvrzuje, že jako byl na začátku a bude na konci, je pánem i veškeré historie mezi těmito extrémy.

 • verš 14-15 ... shrnuje ještě jednou jedinou cestu k stromu života a do nového Jeruzaléma (také 7,14, nebo 12,11, ale už viz 1,5-6): máme opustit lež a držet se pravdy o tom, že Ježíš Kristus zemřel za naše hříchy, tj. obraz praní ukazuje na odpuštění hříchů, které byly "zaplaceny" smrtí Ježíše Krista. Můžeme prosit Pána Ježíše, aby ze svého nekonečného účtu zaplatil náš nekonečný dluh. Jen Bůh má nekonečně mnoho nekonečen, aby zaplatil nekonečný dluh za každého z nás.

  Každý, kdo miluje lež a činí lež ... Ross Taylor ([2],str.340) si všímá, že tento obraz vystihuje cejch šelmy (ad 13,16), protože jej lidé dostávají na čelo (miluje lež ... cejch na myšlení) a na ruku (činí lež ... cejch na jednání). Psi jsou podle Bealeho ([5], komentář k danému verši) obrazem těch, kdo se starají jen sami o sebe a své pozemské zajištění, podobně jako šelma (13,15-18).

 • verš 16a ... Ježíš ještě jednou potvrzuje, že celá kniha Zjevení přichází od něj.

 • verš 16b ... Ježíš říká: "jsem kořen a rod Davidův" (ještě jednou potvrzuje, že on je Mesiáš, na kterého má lidstvo čekat ... Izajáš 11,1-10), "jasná hvězda jitřní" (ve 2.listě Petrově 1,18-19 je Ježíš zobrazen jako jitřenka, která svítí do tmy tomuto světu; ve Zj 2,28 je tato jitřní hvězda slíbena jako odměna těm, kdo vítězí: on bude stále s nimi, bude jim světlem).

 • verš 17 ... Ježíš promlouvá skrze Ducha Božího i nevěstu Beránkovu a zve všechny, kdo chtějí pít vodu života, ať přijdou k němu.

 • verš 18-19 ... závěrečné varování, které se týká předávání textu knihy Zjevení dál ... mnozí si neví rady s tímto varováním a bojí se knihu Zjevení číst či vykládat; možná bychom zde měli začít zmínkou, že podobná slova byla řečena lidu Izraele, když jim byl dán zákon pro jejich život s Bohem: nemají k Božímu slovu nic přidávat, nic z něj ubírat, mají jej prostě přijmout a žít podle něho (Dt 4,2; 12,32; 29,20; také viz Př 20,6; Jer 26,2). Tedy slova jsou spíše výstrahou nebrat knihu Zjevení na lehkou váhu, než se nesnažit o její výklad. Bůh promluvil skrze Krista a naší zodpovědností je jeho slovům porozumět.
Zj 22,20: Poslední věta Ježíše Krista zaznamenaná v Bibli a reakce církve na ni.

Zj 22,21: Dopisové zakončení: milost buď se všemi svatými, s celým Božím lidem. Jsme závislí na Kristu, potřebujeme a čekáme na jeho milost.

následující: Vznik a chronologie knihy Zjevení


Diskuse:


Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: