Zjevení Janovo:

úvodem

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22

vznik knihy
obsah
poselství
promluvy
literatura

Ross Taylor 2010, komentář ke knize Zjevení v pdf souboru: Poznámky


Stručný obsah knihy Zjevení Janovo


Břeťa Fajmon, 30. 7. 2018

Apoštol Jan je ve vyhnanství na ostrově Patmos a dostává se mu zjevení vzkříšeného Ježíše Krista, do jehož rukou byla dána vláda nad životem i smrtí a nad budoucností tohoto vesmíru. Kristus posílá skrze Jana dopisy sedmi sborům křesťanů na území dnešního Turecka, aby je povzbudil v jejich poslání svítit světu na Mesiáše navzdory těžkostem a pronásledování, kterými procházejí (kapitola 1). Klíčové věty těchto dopisů (podle [2], str. (96-120):
 • Dopis do Efezu: Opustil jsi svou první lásku.
 • Dopis do Smyrny: Buď věrný až na smrt, a dám ti věnec života.
 • Dopis do Pergama: Vím, kde bydlíš: tam, kde je trůn Satanův; avšak pevně držíš mé jméno.
 • Dopis do Thyatir: Pouze držte pevně, co máte, dokud nepřijdu.
 • Dopis do Sard: Buď pevný a upevni to, co ještě zbývá a je na umření.
 • Dopis do Filadelfie: Máš malou moc, a přece jsi zachoval mé slovo a nezapřel jsi mé jméno.
 • Dopis do Laodiceje: Já usvědčuji a kárám ty, které miluji; buď tedy horlivý a učiň pokání. Hle, stojím u dveří a tluču; kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou.
Těmito slovy burcuje Ježíš nejen sedm sborů v 1. století n.l., ale všechny sbory Božího lidu v každé době (kapitoly 2 a 3). V kapitolách 4-22 Ježíš Kristus odkrývá Božímu lidu pravou povahu jejich nepřátel, pravý pohled na skutečnost a duchovní boj a jistotu splnění svých slibů pro Boží lid v budoucnosti:
 • kapitola 4: Jan je ve vidění vzat do nebe a vidí na trůnu Boha a kolem něj čtyři andělské bytosti a čtyřiadvacet starších, jak jej chválí za to, že stvořil celý vesmír.

 • kapitola 5: Na trůnu vedle Boha vidí Jan svitek se sedmi pečetěmi. Jan je velmi zarmoucen, že nikdo na nebi, na zemi ani pod zemí nemá moc vzít ten svitek a rozlomit jeho pečeti. Pak si všímá, že Ježíš Kristus, Beránek z kmene Judova, přichází ke trůnu a bere si svitek. On má moc rozlomit jeho pečeti, protože svou smrtí Bohu vykoupil do vlastnictví lidi, Boží lid ze všech národů.

 • kapitola 6: Ježíš Kristus rozlamuje prvních šest pečetí; při rozlomení každé z pečetí přicházejí na zemi těžkosti a pohromy; při rozlomení páté pečeti se v nebi duše zabitých pro Boží slovo a své věrné svědectví o Mesiáši ptají Boha, zda někdy nastolí spravedlnost a odpoví na jejich nespravedlivou smrt; při šesté pečeti nastává zánik vesmíru a všichni lidi předstupují před Boha a Beránka, protože nastal den jejich soudu a hněvu.

 • kapitola 7: Andělé označují pečetidlem Boží lid, který má být ušetřen Božího hněvu. Jan pak vidí nesčíslný zástup lidí v nebi před trůnem Boha a Beránka, jak chválí Boha a Beránka za záchranu. Nyní budou chválit Boha a Beránek bude jejich pastýřem a bude jim dávat vodu života.

 • kapitola 8: Beránek otvírá sedmou pečeť svitku a v nebi nastává ticho. Přichází sedm andělů, a na pokyn Boha, který přijal modlitby Božího lidu, tito andělé troubí na sedm polnic. Při troubení na první čtyři polnice dopadají pohromy na třetinu země a nebe.

 • kapitola 9: Při zatroubení páté polnice je země naplněna kobylkami, které koušou a mučí lidi po pět měsíců. Při troubení šesté polnice přichází na zemi vojsko a pobije třetinu lidí. Přesto se ti lidé, kteří přežili, neobrátí od svých model ke skutečnému Bohu a dále setrvávají ve svém násilí a hříchu.

 • kapitola 10: Jan dál vidí jiného anděla, jak sestupuje na zem a dává mu malý svitek, aby jej snědl a nesl jeho poselství dál všem národům a králům. Pravděpodobně se jedná o knihu Zjevení, jak ji známe, kde je ta část svitku Ježíše Krista, kterou má Jan i celý Boží lid nést dál a uvádět ve veřejnou známost.

 • kapitola 11: Jan má změřit Boží svatyni, tj. spočítat celý Boží lid, který je poslán na svědectví všem národům na zemi. Tito svědkové se prokazují Boží mocí a odvážně šíří Boží slovo. Pokud budou zabiti, tak Bůh je vzkřísí z mrtvých a pozve k sobě do nebe. Při troubení sedmé polnice bude vláda nad vesmírem předána Ježíši Kristu a Bůh přijde se svým soudem.

 • kapitola 12: Dále Jan vidí obraz ženy oděné sluncem a hvězdami (symbol Božího lidu), jak porodí syna (Mesiáše). Pak vidí draka (symbol Satana), který chce dítě zabít. Syn je vytržen k Bohu (přemohl smrt, byl vzkříšen z mrtvých) -- svou smrtí Syn-Beránek paradoxně vítězí nad drakem-Satanem, protože vykoupil lidi Bohu. Drak už nemá místo v nebi jako žalobce lidí, je svržen na zem a pronásleduje ženu (obraz pronásledování Božího lidu).

 • kapitola 13: Z moře vystupuje šelma, která rozpoutává válku proti svatým (= potomkům té ženy, tj. proti Božímu lidu) a zabíjí je. Ze země vystupuje jiná šelma, která nutí obyvatele země klanět se první šelmě a zabíjí ty, kdo se odmítají poklonit.

 • kapitola 14: Dále Jan vidí v nebi Beránka a jeho lid, kterých je 144 tisíc -- stejný počet, který byl označen jako Boží lid v kapitole 7 a který byl poslán v kapitole 11 na svědectví všem národům o Bohu, tj. nikdo z Hospodinových služebníků se neztratil, všichni se dostali do nebe a následují Beránka, kam on jde. Naopak na zemi probíhá žeň všech lidí, co nepatří Bohu -- jsou požati jako obilí a vhozeni do lisu Hospodinova hněvu.

 • kapitola 15: Jan vidí v nebi radost vykoupených Božích služebníků (15,2-4), a pak vidí, jak přichází sedm andělů s miskami posledního Hospodinova hněvu (15,5-8).

 • kapitola 16: Při vylití prvních čtyř misek Božího hněvu dopadají na zemi velké rány, ale lidé se neobrátí k Bohu, jen Boha proklínají. Při vylití páté misky padne temnota na království šelmy, lidé mají bolesti a vředy. Při vylití šesté misky přicházejí k pozemským králům duchové démonů, aby je shromáždili do vojska k boji proti Bohu. Při vylití sedmé misky se obydlený svět zřítí a rozpadne. Pozemský svět obyvatel, kteří vzdorují Bohu, symbolizovaný městem Babylon, je zničen.

 • kapitola 17: Anděl ukazuje Janovi ženu smilnici (symbol bezbožných lidí) a její pravou povahu: je oblečená purpurem a šarlatem, ale v poháru má ohavnosti, je zpita krví Božího lidu. Tato žena jede na šelmě z moře (= je spolčena se šelmou), která má sedm hlav a byla zabita (též 13,3), ale objeví se znovu a bude válčit s Beránkem.

 • kapitola 18: Jan slyší anděla, jak volá na Boží lid, aby se zachránil z bezbožného Babylonu (symbol světa, který neuctívá Boha). Bezbožný světový systém se hroutí -- vidíme obchodníky a ty, co bohatli spolčením se světem, jak pláčou nad ztrátou své klientely. Bezbožný svět je potrestán, protože pronásledoval Boží svědky.

 • kapitola 19: Jan vidí veliký zástup v nebi, jak chválí Boha a Beránka za to, že uplatnil svou spravedlnost nad světem a ujal se vlády. Nebe se chystá na svatbu Beránka s jeho nevěstou (Beránkova nevěsta je symbol pro Boží lid). V nebi se objevuje Ježíš Kristus na bílém koni jako bojovník, Boží lid jej doprovází jako jeho vojsko. Na zemi jsou shromážděná vojska šelmy a pozemských králů (pravděpodobně totéž vojsko, o jehož sešikování mluví kapitola 16), ale všichni jsou zabiti mečem Ježíše Krista, pouze šelma z moře a šelma ze země (= falešný prorok) jsou zaživa uvrženi do jezera ohně a síry.

 • kapitola 20: Anděl sestupuje od Boha a svazuje Ďábla, aby už nemohl svádět národy. Dochází ke vzkříšení Božího lidu, který usedne na trůny a kraluje s Kristem po tisíc let. Po dovršení tisíce let jsou vzkříšeni všichni, kteří Bohu za svého života neuvěřili (Zj 20,5) a Satan je propuštěn ze svého vězení (20,7), opět svede všechny lidi a přiměje je zaútočit na Boží lid a na svaté město. Satan je uvržen do jezera ohně a síry. Lidé jsou souzeni podle svých skutků -- pokud jejich jméno není zapsáno v Beránkově knize života, jsou uvrženi do jezera ohně a síry.

 • kapitola 21: Jan nyní vidí nové nebe a zemi, kde Bůh přebývá se svým lidem, dává jim radost a je zdrojem jejich života. Míry města obsahují číslo 144 tisíc, totéž číslo, které vyjadřuje plný počet Hospodinových služebníků, z nichž se žádný neztratil a všichni žijí s Bohem. Město od Boha září zlatem a Boží slávou. Ve městě není svatyně ani chrám, ale přebývá v něm Bůh.

 • kapitola 22: Z trůnu Božího a Beránkova vychází řeka života, uprostřed města je stromoví života, které vyléčí každou nemoc. Hospodinovi služebníci mu slouží a vidí jeho tvář -- jejich víra se proměnila ve skutečné vidění Boha. Anděl Janovi dosvědčuje, že celé jeho zjevení je věrné a pravé, vyzývá všechny čtenáře, aby si celého zjevení vážili, věrně je předávali dál a žili podle něho, protože Pán Ježíš přijde brzy.
Při výkladu knihy Zjevení se objevují zhruba tři odlišné přístupy:
 • Budoucnostní přístup (BP): snaží se o co největší doslovnost, obsah kapitol 6-22 se podle tohoto pohledu odehraje teprve v budoucnu.

 • Idealistický přístup (IP): chápe většinu obrazů jako symboly, preferuje ten pohled, že většina knihy Zjevení se týká našeho současného života a světa.

 • Umírněný budoucnostní přístup (UBP): snaží se o smíření doslovného a symbolického výkladu, preferuje ovšem ten pohled, že většina kapitol knihy Zjevení se týká budoucnosti.
Seznam některých výkladových otázek a odpovědí jednotlivých přístupů:

Výkladové otázky:BPIPUBP
a) Kdy dojde k vytržení církve k Bohu do nebe (1 Tes 4,13-17 je popisem vytržení,ale kdy k němu dojde?)? BP ad a) IP ad a) UBP ad a)
b) Co je to velké soužení, zmíněné v 7,14? BP ad b) IP ad b) UBP ad b)
c) Kdo je označených 144 tisíc v 7,1-8? BP ad c) IP ad c) UBP ad c)
d) Jak časově zařadit události otevírání pečetí v kapitole 6? BP ad d) IP ad d) UBP ad d)
e) Kdo jsou ti ve velkém zástupu v nebi ve Zj 7,14? BP ad e) IP ad e) UBP ad e)
f) Jaký je výklad prvních čtyř polnic? BP ad f) IP ad f) UBP ad f)
g) Jaký je výklad páté a šesté polnice? BP ad g) IP ad g) UBP ad g)
h) Co znamená změření chrámu (či chrámové svatyně) ve Zj 11,1-2 a o jaký chrám se jedná? BP ad h) IP ad h) UBP ad h)
i) Kdo jsou dva svědkové ve Zj 11,3-13? BP ad i) IP ad i) UBP ad i)
j) Jak rozumět časovému intervalu dvaačtyřicet měsíců ve Zj 11,2, který je stejně dlouhý jako 1260 dní ve Zj 11,3? BP ad j) IP ad j) UBP ad j)
k) Kdo je žena oděná sluncem ve Zj 12,1-2? BP ad k) IP ad k) UBP ad k)
l) Kdy došlo nebo dojde ke svržení Satana vykreslenému ve Zj 12,7-9? BP ad l) IP ad l) UBP ad l)
m) Kdy přijdou obě šelmy (šelma z moře ... Zj 13,1-10; šelma ze země ... Zj 13,11-17)? BP ad m) IP ad m) UBP ad m)
n) Co to znamená, že jedna hlava šelmy z moře byla smrtelně zraněna, a pak vyléčena (Zj 13,3)? BP ad n) IP ad n) UBP ad n)
o) Kdy dojde k pohromám spojeným s miskami Božího hněvu ve Zj 16? A jak vykládat obsah těchto pohrom? BP ad o) IP ad o) UBP ad o)
p) Co to znamená, že Satan je spoután na tisíc let ve Zj 20,2? BP ad p) IP ad p) UBP ad p)
q) Co to znamená první vzkříšení ve Zj 20,4-6? Kdo a kde bude kralovat s Kristem po tisíc let? BP ad q) IP ad q) UBP ad q)
r) Jaký je vztah mezi bitvami ve Zj 16,14; Zj 19,19 a Zj 20,8? Jak mnoho času uplyne mezi trestem šelmy a falešného proroka (Zj 19,20) a Satana (Zj 20,10)? BP ad r) IP ad r) UBP ad r)

V dnešní době nelze často k jednomu označení výkladu přidávat automaticky odpovědi z jednoho sloupce, nýbrž musíme prozkoumat zvlášť, jak k dané konkrétní otázce daný vykladač přistupuje. Určitě existují i další otázky, ve kterých se různé výklady knihy Zjevení liší, ale uvedených osmnáct otázek dává dobrý přehled problematiky, kterou se musíme při výkladu zabývat a určitý přehled přístupových rámců, ve kterých jsou jednotlivé odpovědi navzájem provázány.
následující: Pokus o vystižení poselství knihy Zjevení


Diskuse:


Váš příspěvek do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: