Zjevení Janovo:

úvodem

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22

vznik knihy
obsah
poselství
promluvy
literatura

Ross Taylor 2010, komentář ke knize Zjevení v pdf souboru: Poznámky


Zjevení Janovo 13


biblický text zveřejněn v překladu ČSP

1Tu jsem uviděl, jak z moře vystupuje šelma, která měla deset rohů a sedm hlav; na svých rozích měla deset diadémů a na svých hlavách jména urážející Boha. 2Ta šelma, kterou jsem uviděl, byla podobná levhartovi, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu, svůj trůn a velikou pravomoc. 3A jednu z jejích hlav jsem viděl jakoby raněnou k smrti, ale její smrtelná rána byla vyléčena. Celá země nad tou šelmou užasla; 4poklonili se drakovi, že dal té šelmě svou pravomoc, a poklonili se také šelmě se slovy: „Kdo je podobný té šelmě a kdo s ní může bojovat?“

5Byla jí dána ústa mluvící veliké věci a rouhání a byla jí dána moc, aby činila, co chce po čtyřicet dva měsíce. 6I otevřela svá ústa k rouhání se Bohu a rouhala se jeho jménu a jeho stánku, to jest těm, kteří přebývají v nebi. 7A bylo jí dáno, aby rozpoutala válku proti svatým a aby je přemohla, a byla jí dána moc nad každým kmenem, lidem, jazykem i národem; a 8budou se jí klanět všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od založení světa zapsána v knize života toho zabitého Beránka.

9Má-li kdo uši, slyš. 10Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí; kdo má být zabit mečem, musí být mečem zabit. Zde jest vytrvalost a víra svatých.

11A uviděl jsem jinou šelmu vystupovat ze země; měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. 12Vykonává všechnu pravomoc té první šelmy v její přítomnosti. Nutí zemi a její obyvatele, aby se klaněli té první šelmě, jejíž smrtelná rána byla vyléčena. 13Činí veliká znamení, takže nechá i oheň z nebe před zraky lidí sestupovat na zem, 14a svádí obyvatele země znameními, která jí bylo dáno učinit před očima šelmy. Říká obyvatelům země, aby učinili obraz šelmě, která měla ránu od meče a ožila. 15A bylo jí dáno, aby vložila ducha do obrazu té šelmy, takže obraz šelmy promluvil a způsobil, aby byli zabiti všichni, kteří se nepokloní obrazu šelmy. 16A působí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, byl dán cejch na pravou ruku nebo na čelo, 17aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, leda ten, kdo má cejch: jméno šelmy nebo číslo jejího jména.

18Zde je moudrost. Kdo má rozum, ať spočte číslo té šelmy. Je to číslo člověka, a jeho číslo je šest set šedesát šest.Všechny biblické citace jsou převzaty
z Českého studijního překladu, © 2009, Nadační fond překladu Bible. Překlad je zveřejněn bez poznámkového aparátu -- ten lze najít například v Studijní online Bibli.

Komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 10.1.2017; připraveno zejména na základě materiálu [2], str.218-238.

Někdo jako Syn člověka je v Danieli, kapitole 7,13-14 představen následujícím způsobem (na motivy [5],str.728-729):
 • a) někdo podoben Synu člověka přichází na oblacích a předstupuje před trůn Věkovitého;

 • b) dostává od Věkovitého sílu, pravomoc a vládu;

 • c) je vysvětleno, co s pravomocí dělá: ujímá se vlády a uctívají jej všichni lidé, národy a jazyky; jeho království je nepomíjitelné a nebude zničeno.
Tento popis je ve Zjevení 1 odhalen jako popis Ježíše Krista, ve Zj 1--3 je znovu detailnější popis a charakter jeho současné i budoucí celosvětové věčné vlády.

Kapitola 13 knihy Zjevení představuje dvě jiné osobnosti, které jsou ďáblovými poskoky a antikristy (= jednají proti Ježíši Kristu):

Zj 13,1-10: šelma z moře = šelma z hlubin = Antikrist
 • a) popis této první šelmy: má podobný výzor jako drak ve 12,3, a také v sobě spojuje popis čtyř šelem z Daniele 7,1-12 ... zatímco šelmy z Daniele byly obrazy čtyř po sobě následujících království, nyní šelma z moře v sobě spojuje všechnu hrůzu těchto čtyř obrazů;

 • b) drak šelmě předává svůj trůn a pravomoc; je důležité vědět, že moc je šelmě předána jen omezeně, na 42 měsíců (význam tohoto období viz diskuse u 11,2);

 • c) šelma mluví rouhavě a chvástavě proti Bohu; vede válku proti svatým (= těm, co následují Boha a Beránka) a přemáhá (= zabíjí) je. Všichni ostatní, kteří nejsou křesťané, se šelmě klanějí a uctívají ji.
Zj 13,11-18: šelma ze země = falešný prorok
 • a) popis této druhé šelmy: má podobný výzor jako Beránek (má dva rohy, což je symbol moci (Beránek má sedm rohů), ale číslo 2 je též číslem dvou svědků ze Zj 11);

 • b) vykonává všechnu pravomoc první šelmy;

 • c) nutí obyvatele země, aby se klaněli té první šelmě; činí veliká znamení (oheň z nebe) před očima lidí a oklamává je; nařizuje, aby lidi učinili obraz té první šelmy, a vkládá ducha do obrazu první šelmy, takže ta mluví; způsobuje zabíjení všech, kteří se nepoklonili obrazu první šelmy; dává všem lidem kromě křesťanů cejch na pravou ruku nebo na čelo, aby nikdo bez cejchu nemohl kupovat ani prodávat.
U hlavních rysů kap. 13 panuje interpretační shoda u našich rozdílných interpretačních přístupů (podstata výkladu plyne z kontrastů mezi Kristem a Antikristem na konci tohoto článku), snad s následujícími poznámkami ke dvěma otázkám:
 • m) Kdy přijdou obě šelmy (šelma z moře a šelma ze země)?

 • n) Co to znamená, že jedna hlava první šelmy byla smrtelně zraněna, a pak vyléčena (Zj 13,3)?
Budoucnostní přístup (BP) 06, umírněný budoucnostní přístup (UBP) 06:

BP ad m), UBP ad m): obě šelmy jsou primárně až obrazem Antikrista a jeho pomocníka v poslední době tři a půl roku, do jehož celosvětové vlády bude soustředěna bezbožnost všech předchozích takových osobností; sekundárně se jedná o osoby, které jdou proti Kristu v jakékoli době;

BP ad n), UBP ad n): Díky primárnímu důrazu na budoucí naplnění hledá BP a UBP výklad zranění u stále stejné osobnosti v budoucnu: smrtelné zranění a vyléčení jedné hlavy první šelmy (13,3.12) by mohlo znamenat (Osborne), že první šelma zemře a před zraky lidí bude vzkříšena z mrtvých ... a to bude důvod, proč celá země nad první šelmou užasne (verš 3).

Idealistický přístup (IP) 06:

IP ad m) obě šelmy přicházejí v historii opakovaně a jedná se o obrazy celosvětové (či pokusu o celosvětové) bezbožné vlády; kdekoli dochází k pronásledování křesťanů, tito vám snadno řeknou jméno jejich šelmy (či šelem).

IP ad n) Tyto bezbožné systémy přicházejí znovu i poté, co byly jednou zničeny: například Hitler mohl splňovat obraz šelmy, a ten už odešel = byl smrtelně raněn, ale v dnešní době se znovu objevují celé skupiny států, které pronásledují a zabíjejí křesťany -- např. militantní islámské režimy. tj. šelma znovu "vstává z mrtvých". Beale dodává dobrou myšlenku: Je možné, že smrtelná rána vedená šelmě se znovu odkazuje ne na nějaký boj proti šelmě, ale na kříž Ježíše Krista: tam byly všechny šelmy historie, které budou jednat proti záměrům Krista, poraženy a odsouzeny. Šelma se později "vrací", aby bojovala proti následovníkům Krista, ale ví, že má jen omezenou moc po krátký čas, a pak ji čeká konečná porážka.

Zejména v IP přístupu, který primárně vykládá pro dnešní dobu, nyní nastává čas na otázku: Jakým šelmám čelíme dnes, v dnešní době?

Číslo šelmy 666: Celé téma velmi dobře shrnuje [2], str.235-238, a bylo by škoda, kdyby si je čtenář nepřečetl. Zde jen několik postřehů, které můžeme o čísle Antikrista určitě říct: a) lze začít u odkazu na Daniele 3, kde král Nebúkadnesar postavil sochu z s rozměry 60x6 a nutil kařdého, aby se jí klaněl, tj. číslo 666 je odkazem na antikrista, jehož prototypem je Nebúkadnesar, který nutil všechny se klanět soše a trestal ty, kdo se neklaněli; b) Greg Beale ([10]) upozorňuje, že výklad čísla má duchovní rozměr, tj. dobře mu rozumí ne ten, kdo umí matematiku, ale kdo patří Bohu Bible a nenechá se od Antikrista svést a oklamat; c) když vezmeme ještě výklad o šelmě ze Zj 17,8-18, první posluchači Janova textu porozuměli šelmám jako králům Římské říše, protože sedm pahorků, o kterých se píše ve Zj 17,9, představuje město Řím; tedy Antikristem je ten, jehož prototypem je bezbožný římský císař, jenž pronásleduje křesťany a nutí je uctívat ho (nebo předchozí císaře nebo říši) jako boha; d) vzhledem k předchozím poznámkám lze 666 nejlépe chápat jako číslo člověka, které třikrát nedosahuje dokonalé sedmičky od Boha, tj. 666 představuje bezbožnou vládu, která se vypíná proti Bohu a Kristu.

Kontrasty mezi Kristem a šelmami (= antikristy):
 1. a drak jí dal svou sílu, trůn a velikou pravomoc (13,2) x Bůh Otec dal Synu Kristu svůj trůn i velkou pravomoc; ve Zjevení se mluví o trůnu Božím a Beránkovu; zdá se, že první šelma se opičí po Ježíši Kristu, stejně jako drak se opičí po Bohu Otci.

 2. smrtelná rána šelmy byla vyléčena (13,3) x smrtelná rána Krista byla uzdravena při vzkříšení;

 3. Kdo je podobný té šelmě a kdo s ní může bojovat? (verš 4) x Kdo mezi Bohy je jako ty, Hospodine? (Ex 15,11 ... vítězná Mojžíšova píseň, ta je zpívána i ve Zj 15, společně se chválou Beránka Zj 15,4: Kdo by se nebál tebe, Pane, a neoslavoval tvé jméno?) ... šelma si přivlasťnuje uctívání;

 4. byla jí dána moc, aby činila, co chce (13,5) x Byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi (Mt 28,18) ... zatímco Ježíši byla dána veškerá moc a je Pán pánů a Král králů, šelma dostává moc jen na omezenou dobu;

 5. druhá šelma vykonává všechnu pravomoc první šelmy v její přítomnosti (13,12) x Duch svatý vyučuje Boží lid všemu o Kristu (Jan 14,26, kde Ježíš říká ... Zastánce, Duch svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl) ... druhá šelma je nejlépe uchopitelná v kontrastu k Duchu svatému, protože je později nazvána v knize Zjevení jako falešný prorok, falešný duch, kdežto Duch svatý je pravý Duch, který uvádí do pravdy; pak by trojice Otec, Syn a Duch byla v kontrastu se Satanem, první šelmou 13,1-10 = Antikristem a druhou šelmou = falešným prorokem 13,11-18 jakousi falešnou trojicí, která svádí lidi na zemi; ovšem tento kontrast je jen částečně platný, protože druhá šelma je opět konkrétní osoba, a tak by též mohla být nazvaná jako Antikrist (ve skutečnosti falešné učitele 1.list Janův 2,18-19 jako Antikristy nazývá) -- je ovšem pravda, že druhá šelma funguje jako propaganda a mluvčí první šelmy, a tak lze jeho činost označit jako falešnou propagandu, kdežto práci Ducha svatého by 1.list Janův označil za pravdivé svědectví.

 6. šelma ze země, falešný prorok, činí veliká znamení (nechá sestoupit oheň z nebe 13,13-14) x prorok Eliáš, pravý prorok, dvakrát nechal sestoupit oheň z nebe (1 Kr 1,10; 2 Kr 18,38), dva svědkové (Zj 11,5-6) mají pravomoc zastavit déšť, jakou měl Eliáš, a z jejich úst vychází oheň ... šelma ze země je tedy vykreslena jako padělek Božího lidu: kdekoli Boží lid svědčí v moci, tam i šelma ze země produkuje své lživé padělky (podle [2], str.230, poznámky k verši 13,13);

 7. dává všem cejch na pravou ruku nebo na čelo (13,16-17) x Hospodinovi vysvobození mají na svém čele napsáno jméno Beránka a jméno jeho Otce (Zj 14,1), po vysvobození Izraele z Egypta byl svátek pesach "znamením na tvé ruce a symbolem na tvém čele" (Ex 13,1-16) ... svátek pesach v exodu byl znamením vysvobození, jméno Beránka napsané na čele je znamením vysvobození skrze smrt Krista a zapečetění Duchem svatým (Zj 14,1); cejch šelmy je parodií vysvobození a slibuje ekonomickou prosperitu, ale ve skutečnosti se jedná o zotročení; podobně jako jméno Beránka na čele, i cejch šelmy na čele není fyzická hmotná značka, nýbrž je to obraz vyjadřující podřízení šelmě svými skutky (= cejch na pravé ruce) a svým myšlením (= cejch na čele) (podle [2], str.233-234).
následující: Zjevení Janovo 14


Diskuse:


Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: