Zjevení Janovo:

úvodem

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22

vznik knihy
obsah
poselství
promluvy
literatura

Ross Taylor 2010, komentář ke knize Zjevení v pdf souboru: Poznámky


Zjevení Janovo – literatura


Břeťa Fajmon, 1.10.2015

[update 2018:] aktualizace po roce 2017 viz doporučované komentáře ke Zjevení.

Nejnáročnějšími otázkami při výkladu biblické knihy Zjevení Janovo jsou:

 • a) kdy dojde k návratu Ježíše Krista na tuto zem (zda před tisíciletou vládou popsanou ve Zj 20,1-10 ... premilenialismus; nebo po tisícileté vládě ... postmilenialismus; nebo zda celá tisíciletá vláda je symbolickým označením života těch, co uvěřili Ježíši Kristu, tj. symbolickým označením duchovního vzkříšení ... amilenialismus (amilenialismus a postmilenialismus jsou si vlastně hodně podobné, protože v pohledu postmilenialismu je na zemi tisíciletá vláda následovníků Krista, ale k příchodu Krista v plnosti dojde až po této tisícileté vládě));

 • b) do jaké míry jsou některé obrazy (např. čísla) v knize Zjevení symbolické nebo přesné; například: jak je vykládáno 144 tisíc označených (Zjevení 7,1-8); 2 svědkové (Zj 11); číslo šelmy (Zj 13); rozměry Nového Jeruzaléma (Zj 21,9-17).

 • Ad otázka a) Z následujícího seznamu literatury doporučuji přečíst aspoň jednu knihu z řad amileniálních výkladů [1] - [5], nejlépe [2], a aspoň jednu knihu z premileniálních výkladů [6] - [10], nejlépe [10] (a obsáhlejší [10] může být přehledem dalších pohledů ... současně je potřeba říct, že [2] je dobré intro ke čtení [10] i jakéhokoli jiného komentáře, protože už jen v samotném úvodu (str. 1-77) dobře představuje základní výkladové otázky a možná úskalí při čtení knihy Zjevení ... např. vlastním knihu [7] a úvodní vysvětlení možných výkladových přístupů jsem z ní nepochopil, kdežto ze [2] ano).

  Ad otázka b) Chcete-li si přečíst dva dosti odlišné přístupy, zkuste [2] a [8] (obojí pdf soubory), kde zejména odpověď na otázku (b) je naprosto opačná -- [2] je výklad symbolický (144 tisíc v kap.7 je obrazem vykoupeného Božího lidu všech dob (před křížem i po kříži); 2 svědkové v kap. 11 jsou obrazem celé církve svědčící o Kristu v době mezi jeho prvním a druhým příchodem; čísla popisující rozměry Nového Jeruzaléma v kap. 21. jsou symbolická), kdežto [8] zejména všechna čísla chápe doslova (144 tisíc v kap. 7 jsou vybraní Židé; 2 svědkové v kap.11 jsou dva lidé; rozměry Nového Jeruzaléma v kap. 21 jsou skutečné). Ovšem takové rozdíly při výkladu nejsou typické -- např. kniha [7] z premileniálního tábora v otázce (a) sice nesouhlasí, ale v otázce (b) dospívá prakticky ke stejným výkladům obrazů a čísel jako [2].

  Z českých zdrojů bych doporučil [4] pro dobrý amileniální výklad a [22]+[23] pro dobrou ukázku premileniálního výkladu (nutno sehnat obě, protože knihy se doplňují). Postmileniální výklad zmiňuje kniha [17]: duchovní křesťané přispějí k pádu totalit zde na zemi (tisícileté království), ale pak s vypuštěním Satana přijde nová totalita, a až potom přijde Kristus fyzicky.

  [24] je nejnovější vědecký příspěvek, který bych ovšem osobně četl až po [5] a [10], protože ty představují nejkvalitnější evangelikální komentáře posledních dvaceti let. Online zdroj [25] je vhodný pro otázky k diskusi ve skupině, protože na konci každého výkladového oddílu obsahuje dvanáct otázek -- a povzbuzuje též k tomu, abychom četli knihu Zjevení bez nějakého předem připraveného rámce a udělali si představu o jejím poselství každý sám. Koneckonců, bez ohledu na otázku (a) Pán Ježíš určitě přijde a nastolí svou vládu, a (viz otázka (b)) i při různých výkladech obrazů knihy Zjevení se její závěry pro náš život víry moc neliší.
  1. Ross Taylor online: Revelation - a Reference Commentary (1997). Pdf soubor k volnému šíření, Ross později přidával některé myšlenky a zde je jeho verze 2010, která má 227 dvojstran (překlad [1] do češtiny viz [2] níže). Dobrý úvod do čtení knihy Zjevení - a) amileniální, b) výklad je převážně symbolický, tj. např. všechna čísla v knize Zjevení chápe symbolicky.

  2. Ross Taylor online: Zjevení - poznámky k biblickému textu (2010 - mírně upravená verze z roku 1997). Tento text je ČESKÝM PŘEKLADEM online knihy [1], je též volně ke stažení (2018, počet stran 341). Výklad je a) amileniální, b) všechna čísla chápe symbolicky. Pokud chcete výklad knihy [2] v kostce, velmi blízká je kniha [15] + strany 230-237 knihy [19] ... jen sto stran!! Ovšem větší rozsah knihy [2] je cenný, protože tato udává podrobnější důvody svých interpretačních voleb. [2] je dobré intro ke čtení [10] i jakéhokoli jiného komentáře, protože už jen v samotném úvodu (str. 1-77) dobře představuje základní výkladové otázky a přístupy.

  3. Ross Taylor online: Great Tribulation, 1999, cca 57 stran. Na rozdíl od [1], což je komentář k celé knize Zjevení verš po verši, nyní Ross Taylor prezentuje už jen odpovědi na jednotlivé otázky: Co je to velké soužení, kdy dojde k vytržení církve, apod. a cituje různá místa z Bible.

  4. William Hendriksen: Více než vítězové, 2022, reprint z roku 1939!! Stručnější úvod (224 stran), který ovšem obstál v čase, protože podává klasický amileniální výklad. Není to komentář verš po verši, komentuje jen jednotlivé oddíly a hlavní myšlenky.

  5. G.K.Beale: The Book of revelation, 1999. Komentářová řada NIGTC, komentuje přímo řecký text, 1309 stran, spíše pro učence, představuje amileniální symbolický výklad. Kupodivu se jedná o komentář, který se snad nejkvalitněji ze všech zabývá přímo textem knihy Zjevení -- společně se [2] a [10] je třetí knihou v pořadí, kterou je dobré mít. Všímá si nejlépe textových souvislostí v samotné knize Zjevení a je dobrým protipólem k umírněně budoucnostnímu výkladu [10].

  6. Gerhard Krodel: Revelation, 1989 série ACNT (reprint 2009), 396 stran . Výklad jde dobře do duchovní hloubky, nejen co se týká pronásledování, ale též kompromisů následovníků Ježíše Krista s dnešním světem. Výklad premileniální, ale velmi speciální (tisíc let není mezidobí, ale počátek nového života; Nový Jeruzalém přichází z nebe na začátku milénia, nikoli na jeho konci).

  7. Craig Keener: Revelation, 2000. Série NIVAC, počet stran 522 + indexy. a) Premileniální výklad, b) obrazy včetně všech čísel většinou vykládá symbolicky. c)

  8. Thomas Constable online: Revelation, cca 2000 (s některými poznámkami doplněnými později), 243 stran. Výklad a) premileniální; b) chápe téměř všechna čísla doslova. Tento text představuje naprosto opačný přístup než text [2], ovšem to není typické -- například [7] je též premileniální, ale všechny ostatní obrazy vykládá symbolicky podobně jako [2].

  9. William Mounce: Revelation, 1977, mírné revize a nová edice 1997. Komentářová řada NICOT, 475 stran. Premileniální výklad.

  10. Grant Osborne: Revelation, 2002, 896 stran. Vhodné obsáhlejší doplnění ke [2] a [5], protože ke Zjevení 20,1-10 uvádí konkurenční premileniální pozici a důvody pro ni.

  11. Jiří Hurta: Audio: Zjevení. (76 desetiminutových audio promluv, probírá pomalu text knihy Zjevení) Výklad a) premileniální (vláda Ježíše Krista bude na zemi, i když délka "tisíc let" může být symbolem), b) obrazy jsou často brány doslovně -- 144 tisíc ve Zj 7 je etnický Izrael (není to obraz), 2 svědci budou dva lidé (Zj 11), 666 vysvětleno střídmě (součet čísel jména může a nemusí hrát roli), rozměry Jeruzaléma (Zj 21) znamenají, že se vše bude odehrávat v nějakém prostoru a čase (nevyjadřuje se nějak k číslům v rozměrech). Překlad komentáře: ČEP (Český ekumenický překlad Bible).

  12. Zdeněk Holubec starší: Audio: Zjevení. -- delší celky, jen 20 hodinových až dvouhodinových promluv (úvahy byly proneseny kolem roku 1980, přenesení z kazet má nižší zvukovou kvalitu). a) premileniální výklad (i když i dnes máme vítězit nad Satanem, na tisíc let to bude naprosté svázání Satana, jediné zlo bude v srdci lidí; b) obrazy: 144 tisíc jsou ostatky Izraele, tj. doslovný výklad (Zj 7,1-8); dva svědkové jsou bráni symbolicky -- dvojí lid (Lid Izraele a lid Kristův) modelující dvě skupiny lidí ze Zj 7; Překlad komentáře: je čtena Kralická Bible (BK);

  13. Larkin Clarence: Kniha Zjevení. A-Alef 2009, 208 stran (ale jedná se o reprint výkladu od autora, který žil v letech 1850-1924, tj. knihu, která byla do 21. století vytištěna "z hlubin historie" (ovšem při výkladu užívá překlad ČSP, který vyšel právě čerstvě v roce 2009). Jako jediný komentář obsahuje řadu grafických schémat, obrázků a map, které podrobně rozkreslují všechny v textu uváděné chronologie, ilustrace šelem z Daniele i ze Zjevení, apod. Výklad kap. 2-3 je dispenzační, což je trochu nešťastný výklad, který dopisy sedmi sborům přiřazuje k jednotlivým érám existence církve, např. dopis do Laodiceji prý představuje dopis církvi v posledním období své existence, které začalo zhruba rokem 1900 (říká, že se jedná o význam, který Bůh odhalil církvi později, první čtenáři ho neznali). Navzdory tomu je to jinak zajímavé čtení ve stylu ad a) premileniálním (sídlo Ježíše Krista bude v Jeruzalémě, doplněno obrazy z Ezechiele; 1.vzkříšení = spravedliví, 2.vzkříšení = bezbožní); církev nezažije čtvrtou pečeť, protože bude předtím vytržena (podle Mt 24,6-8 ... slovo "zanecháni"); ad b) výklad obrazů: 144 tisíc = etnický Izrael (Dan a Efraim jsou neoznačení ... budou muset projít velkým soužením bez Hospodinovy ochranné pečeti); 666 = číslo člověka nebo číslo Goliáše nebo číslo Nebúkadnesara;

  14. Giesen 1999: Kniha Zjevení, komentářová řada Malý Stuttgartský komentář, 175 stran. Ad a) spíše premileniální styl -- jen stručně komentuje biblický text a nevysvětluje detaily (uvádí poznámku: ve Zj 20 nejde o chronologii, ale o to, že se Ježíš Kristus prosadí svou vládou; ad b) 144 tisíc = symbol Božího lidu všech dob (Zj 7,1-8); dva svědkové = dva zástupci křesťanů (1260 dní = celý poslední čas mezi prvním a druhým příchodem Krista); Zj 12 ... žena = Boží lid všech dob (za Staré smlouvy (SS) i Nové smlouvy (NS)); 666 = císař Nero (hebrejské sčítání v textu řeckém nevadí); Zj 21 ... duchovní význam rozměrů 144 = všichni vykoupení všech dob. Str. 32: sedm duchů před Božím trůnem v žádném případě není Duch svatý.

  15. P. Spilsbury: Trůn, Beránek a drak - 92 stran, Návrat domů 2005, užitý překlad biblického textu je ČEP, hezky přeloženo do češtiny. Tato útlá knížečka je vynikajícím materiálem a téměř se shoduje s výkladem [2], ale je vhodným doplněním [2], protože je napsána velmi poutavě; útlost znamená, že se k závěrům dostává rychleji, ale nerozebírá tolik důvody pro ně. ad a) premilenialismus i postmilenialismus současně -- vláda Krista na zemi ve Zj 20,1-10 a současně i nové nebe; ad b) některé obrazy: 144 tisíc = Kristovi následovníci; obraz moře v kap. 4 ... klidné, bez chaosu = království podle Božího řádu; dva svědkové = svědčící církev (kap 11 ... konflikt mezi svědky a šelmou, který je rozvinut v kap. 13-14.

  16. Luděk Rejchrt: Apokalypsa aneb Zpěv o naději, 264 stran, druhé vydání, Kalich 2006 (první vydání bylo Nový život 1994). Součástí komentáře je celý text knihy Zjevení ve verzi Bible Kralická. ad a) spíše premileniální výklad, ale moc se nesnaží o rekonstrukci chronologie, spíše to ponechává jako tajemství; 1.vzkříšení ve Zj 20 (vláda na trůnech) = výběrové vzkříšení (jen mučedníci); cituje rabínské diskuse o délce věku Mesiáše, ale pak uvádí, že křesťané už kralují s Kristem v jeho království nyní, není to však celá pravda; ad b) výklady obrazů: 144 tisíc = Kristovi vykoupení (církev je přece Nový Izrael! ... třebaže není zcela jisté, zda 7,1-8 a 7,9-17 jsou zaměnitelné skupiny); dva svědkové jsou ztělesněním více svatých kazatelů (viz výklad Jakoubka ze Stříbra); 666 = Neron césar nebo thérion (= šelma); Zj 21 ... nemluví o duchovním významu rozměrů Jeruzaléma.

  17. Mrázek 2009: Zjevení Janovo, 260 stran. (též i audio od stejného spoluautora: Petr Vaďura, Jiří Mrázek: Zjevení, www.rozhlas.cz, 2010).Poutavější možná bude poslech než kniha. Ad a) postmileniální pohled, kdy k politické eschatologii (k pádu totality dochází už v našich dějinách zde na zemi ... tisícileté království) se přidává definitivní eschatologie (i po pádu totality přijde nová totalita ... příchod Satana), a tak se spojují dvě poselství: připrav se na dlouhou trať + buď připraven hned; ad b) výklady obrazů: 144 tisíc = etnický Izrael ve Zj 7, ale lid Beránka ve Zj 14 (všímá si odkazu na lid Beránka ve Zj 14 a nazývá jej křesťanskou protiváhou ke Zj 7,1-8, ale nevím proč neztotožní obě skupiny); tři a půl roku je poločas -- po poločase se pohané zmocnili chrámu (Zj 11,1-2), ale Bůh dá místo toho dva svědky; světové město ve Zj 11 je Jeruzalém (oproti většině vykladačů, kteří vidí Zj 11,8 jako první zmínku o velikém městě Babylón z kapitol 17 a 18); žena ze Zj 12 = Izrael (už dříve byl zmíněn Janův pozitivní vztah k synagóze); 666 kromě císaře Nera vidí ještě jako možnost jména císaře Domiciána, když se sečtou všechna -- na mincích byla uváděna zvlášť, ale nikdy ne společně v jednom označení, což je slabinou tohoto přiřazení; dva svědkové = církev (exkurs o možných významech).

  18. R. Bubik: Slavná budocnost Božího lidu. Křesťanský život 2009. Autorova dřívější kniha doplněna o další kapitoly o eschatologii (= nauce o posledních dnech historie), z původních 141 stran (eschatologie knih Daniel a Zjevení) v roce 2001 je jich nyní 214 (nové vydání doplněno o pohled Zacharjáše a evangelií). Stručné a barvité líčení (knihy Zjevení se týká cca 90 stran) doplněné o osobní svědectví víry a další ilustrace. Jedná se o nástin, skicu, nikoli podrobný výklad celých kapitol (ale barvitá skica je podobného ducha jako kniha Zjevení). ad a) premileniální výklad ... 1.vzkříšení ve Zj 20,1-5 = všichni věřící; po 1000 letech bez smrti a nemocí (nebudou pohřby a nemocnice) musí Satan člověka vyzkoušet, a někteří opět odmítnou evangelium; ad b) výklady obrazů: 144 tisíc = etnický Izrael, i když se nemusí jednat o číslo matematicky přesné; na konci kapitoly 7 nastává vytržení církve; dva svědkové = dva lidi; tři a půl roku ... výklad prokombinován s doslovným výkladem Daniele; Zj 21 nevysvětluje rozměry chrámu, jen velmi stručně říká: je to pokus zachytit duchovní věci.

   Rád bych ještě dodal k pokusu sestavit celkovou eschatologii (= nauku o budoucích věcech) na základě biblických knih Daniel, Zacharjáš, Zjevení a evangelií, což je jistě lákavý projekt -- kromě doslovného výkladu eschatologie Daniele existuje též i výklad symbolický, který je k dispozici v češtině (Joyce Baldwin: Daniel, Návrat domů 2003, 230 stran) nebo v angličtině (Tremper Longman III: Daniel, komentářová řada NIVAC, 1999, 310 stran) -- tyto výklady mluví spíše ve prospěch paralelních obrazů, což je i věc vyskytující se v knize Zjevení, tj. otázka chronologického pořadí událostí versus paralelní obrazy při výkladu působí obdobné problémy. Minimálně Joyce Baldwinovou pro české čtenáře vřele doporučuji jako dobrý doplněk či alternativní pohled ke knize Rudolfa Bubika.

  19. Věčnost začíná již dnes. Návrat domů 2009, počet stran 272 (překlad originálu z roku 2003). Velmi čtivá kniha, mluví o našich zápasech a našem vzahu s Kristem -- dobrý protipól teoretických či možná příliš teologických knih, mluví o tom, že ve Zjevení jde hlavně o povzbuzení do našeho vztahu k Ježíši Kristu.ad a) amileniální výklad ("Zřejmě se tak ocitám v amileniálním táboře. Slovo amileniální navozuje představu, že žádné milénium není -- já ale v milénium věřím. Věřím, že tisíciletá vláda se děje vždy, kdykoli chodíme ve víře"); ad b) 144 tisíc = Kristovi vykoupení všech dob; dva svědkové = nevím, ale my jsme povoláni, abychom svědčili teď; 666 = číslo člověka;

  20. Cuvillier 2010: Apokalypsa byla zítra, 80 stran. Drobnou knížečku formátu A6 přeložil z francouzštiny Jan Keřkovský. Jedná se o celkový pohled na apokalyptickou literaturu Nové smlouvy, s jednou celkovou výpovědí, že apokalyptice nejde o katastrofy, ale o předání naděje a zburcování víry. S některým datováním biblických pramenů nesouhlasím, i když celkový historický pohled je pomocný. Kromě Zjevení se zabývá i apokalyptikou v Pavlových listech Tesalonickým a 1.Korintským 15, v evangeliích Matouš 24-25, Marek 13 a Lukáš 21 -- ovšem knize Zjevení je věnováno jen 25 stran, tj. vše velmi stručně na můj vkus (například shrnout Marka 13 jen tím, že se nemáme vyvést z míry lžimesiáši, je málo). Nicméně prezentuje zajímavé dělení knihy Zjevení na čtyři části (1-3 ... slovo Krista dnes; 4-11 ... role církve v historii; 12-20 ... nepřátelé církve a jejich soud; 21-22 ... završení historie). U Zj 20 uvádí zajímavou paralelu se Zj 12 (např. ve Zj 12,10-12 svatí vládnou s Kristem podobně jako ve Zj 20), a tím posiluje výklad amileniální. Výklad Zj 20: věřící nyní vládnou s Kristem, a současně též Satan byl už zase na závěrečnou dobu vypuštěn a zase škodí.

  21. Harrington 2012: Kniha Zjevení, Sacra Pagina komentář, 280 stran, překlad originálu z roku 1993; autor četl [6] a i články Bealeho, i když kniha [5] ještě nevyšla. Docela milý výklad podobný [2], ale [2] uvádí více důvodů pro své volby. Zdá se mi lepší kvality než svazek Evangelium podle Matouše v edici Sacra Pagina, protože komentuje stručně biblický text a neodbíhá k nějakým spekulacím. Ad a) amileniální výklad; zmiňuje židovské představy o pozemské vládě Mesiáše, ale pak uvádí, že vláda mučedníků s Kristem = po své smrti odchází do nebe a vládnou v nebi; 1000 let nemá chronologický význam; ad b) 144 tisíc = veškerý Boží lid, dva svědkové = celá církev, 1260 dní = čas trvání církve na zemi, 666 = nerón kaisar (císař Nero) nebo obecný význam (číslo předposlední před dokonalým, nevšímá si, že 6 je číslo člověka); Zj 21 ... míry Jeruzaléma mají symbolický význam ... počet vykoupených všech dob;

  22. Michal Klesnil: Přicházející král, KMS 2012, 80 stran. Jedná se o maximálně zjednodušené poselství o druhém příchodů Krista a vybraných událostí knihy Zjevení -- pro mládež, ale i pro každého, kdo chce srozumitelně na základě jednoho diagramu dostat přehled o možném premileniálním výkladu příchodu Pána Ježíše. Ad Zj 20, kralování s Kristem: někteří jsou s Kristem na zemi -- šelma je nezabila, i když se jí nepoklonili -- a někteří jsou v nebi a ještě nemají těla. Větší souvislosti příchodu Pána Ježíše jsou v knize [23], která obsahuje celý výklad knihy Zjevení.

  23. Michal Klesnil: Ve dnech hlasu sedmého anděla, KMS 2013, 76 stran. Doplnění knihy [22] o výklad zbývajících kapitol knihy Zjevení (knihy [22], [23] doplňují jedna druhou). Včetně celého textu knihy Zjevení v překladu ČSP. ad b) výklady obrazů: 144 tisíc = etnický Izrael (proč? protože církev byla předtím vytržena); dva svědkové = dva lidi; ad a) premileniální výklad -- Ježíš přijde na zem, bude vládnout; po určené době bude Satan propuštěn, a znovu svede lidi nevěřící a ti půjdou do boje proti Kristu ... konečný důkaz toho, že vnější podmínky nemohou člověka změnit.

  24. Koester: Revelation, komentářová řada AYB, 928 stran. Hardcover 2014, levnější paperback 2015. Dobrý vědecký text, ale nerad bych jej četl bez [5] a [10], což jsou nejlepší vědecké texty předchozích dvaceti let.

  25. Krejcir online pdf: Revelation, 2007. Výborný zdroj pro život víry a diskusi, protože na konci každého rozebíraného oddílu obsahuje dvanáct otázek k zamyšlení a diskusi.

  26. Carson: Revelation. Komentářová řada PNTC, kniha ještě nevyšla. Lze očekávat, pokud autor knihu napíše, že se bude jednat o dobrý komentář v angličtině středního rozsahu (500 až 700 stran) ke knize Zjevení, který bude o 10 až 20 let novější, než všechny předchozí uvedené zdroje -- (ad otázka b) lze očekávat zejména symbolický výklad obrazů, jak to plyne z autorovy anglické audiosérie na kapitoly 4,5,12,13,14,21 knihy Zjevení (2004).

  27. Vernon McGee: Výklad knihy Zjevení. Materiál Trans World Radio (připravili Jana a Petr Zemanovi a Pavel Vopalecký, rok cca 1990??). Výklad spíše doslovný, vytržení církve nastává po třetí kapitole knihy Zjevení.

  28. Carson: Revelation. 26 hodin audioprogramu (viz listování v seznamu nahrávek) na téma knihy Zjevení z roku 1995. Zhruba jedna přednáška pokrývá jednu kapitolu knihy Zjevení, celkem podrobný výklad. Na stránce thegospelcoalition.com.  Diskuse:


  Vstup do diskuse:

  Jméno:   

  Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

  Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

  (Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

  Váš vzkaz: