o autorech stránek
articles in English
rozhovor nad Biblí:

Genesis
Exodus
Žalmy
Izajáš

Matouš
Marek
1. list Korintským
Efezským
Zjevení

Bible v mobilu
české překlady Bible
komentáře k Bibli
software pro Bibli
základní otázky:

Existuje Bůh?
Proč křesťanství?
poselství Bible
různá témata:

společnost
film, televize
souvislosti matematiky

povídky
recenze knih

drobnosti
teologická diskuse
Augustin o Janovi

učit se, učit se:

biblická hebrejština
biblická řečtina
matematika
Starší články:

2023
2022
2021

nejnovější příspěvky
do diskuse:


Břeťa 2022-09-30 20:46:46 John Lennon and Imagine: Is the discussion w

Jaroslav Schrötter 2022-02-21 14:02:54 Břeťa - intro: Vážený pane Fajmone

Břeta 2021-11-07 21:43:00 Matouš 3-4: Děkujeme za reakci.

Milan 2021-11-04 12:46:31 Matouš 3-4: Dobrý den, reaguji

Ondřej Kratochvíl 2021-11-01 21:44:53 Exodus - obsah: :)

Břeťa 2021-02-20 17:52:27 Žalmy - úvodem: Jde o to, že to slo

Pavla Turková 2021-02-20 17:07:50 Žalmy - úvodem: PŘIVÍTALA BYCH NĚJA

Břeťa 2020-12-04 09:11:09 Software pro čtení Bible: Ke čtení Bible se o
Dobrý komentář-výklad celé Bible přístupný online


Břeťa Fajmon, 19.10.2023

Tento článek bude zřejmě vrcholným článkem těchto stránek, protože odkáže na stránky, které jsou lepší. Ty stránky, na které chci odkázat, jsou sice v angličtině, ale bylo mi vysvětleno, že když kliknete dovnitř stránky pravým tlačítkem myši a zvolíte PŘELOŽIT DO JAZYKA ČEŠTINA (v prohlížečích Microsoft Edge, Google Chrome, apod.), objeví se docela obstojný překlad, který za roky existence internetových překladačů dosáhl už úroveň B2, což je běžná úroveň maturity z cizího jazyka.
  • Dobrý komentář středního rozsahu ke všem 66 knihám křesťanského kánonu najdete na stránce The Gospel Coalition -- Commentary (volně přeloženo: Spojenectví dobré zprávy -- výklady).

  • Napsat dobrý komentář k Bibli je náročné, protože kánon (židovsko-křesťanský) má 66 knih. A protože v mnoha zemích nemají k dispozici jakýkoli komentář či výklady Bible, rozhodla se Gospel Coalition zpřístupnit jednu sérii komentářů online. (blíže viz článek: Biblický komentář, o kterém jsme nevěděli, že nám chybí ... ale klikněte si do prázdna stránky pravým tlačítkem a volte PŘELOŽIT DO JAZYKA ČEŠTINA). Komentářové články byly na internet umístěny během léta 2023.

  • Komentář je po stručném úvodu do dané biblické knihy psaný stylem "oddíl po oddílu", takže je možné snadno vyhledat oddíl, o který se čtenář zajímá (podle rozdělení biblického textu na verše (tj. jednotlivé věty či souvětí)). Výklad je stručný a odkazuje se na různá místa Bible, které je dobré vyhledat a přečíst, protože osvětlují dané místo.

  • Kvalita komentářů-výkladů je dobrá, jsou postačujícím prvním úvodem do čtení daných biblických knih. Namátkou vybírám:

    • Exodus (článek rozsahu 74 stran A4): Dobré krátké uvedení do knihy o vysvobození lidu Izrael a o nabídce Hospodinovy smlouvy. Ke kapitole 19 jsou dobré poznámky, které označují návrh smlouvy Hospodina s Izraelem jako nabídku celoživotního vztahu manželství. Kapitola 20 představuje krátce, ale výstižně přikázání Desatera. Jsou dobře vyjasněny případy, kdy v Ex 21,1-11 dojde k tomu, že někdo se tak zadluží, že se musí stát otrokem druhého. Jen se mi nelíbí vysvětlení známého místa oko za oko, zub za zub v Ex 21,22-25: autor komentáře má za to, že nehodou je míněna smrt ženy, já mám za to, že nehodou je míněna smrt dítěte těhotné ženy. Ale autor komentáře aspoň přiznává, že je zde určitá míra nejistoty při výkladu.

    • Žalmy ... celkem cca 500 stran A4 v pěti dílech Žalmy 1-41, Žalmy 42-72, Žalmy 73-89, Žalmy 90-106, Žalmy 107-150: Bruce Waltke se zabývá výkladem knihy Žalmů už šedesát let a v posledních deseti letech publikoval čtyři knihy ohledně výkladu knihy Žalmy. Nicméně v těchto knihách je vyloženo asi jen čtyřicet až padesát žalmů. Nyní v tomto online komentáři jedinečně pokrývá všech 150, u těch dříve pokrytých vynáší poklady svých obsáhlejších výkladů, a dodal osnovy i výklady všech dosud jím nepokrytých. Prvních 47 stran je vynikajícím obecným úvodem k Žalmům z různých hledisek, který těžko někdo překoná. Následuje výklad žalmů, který je pozoruhodně kristocentrický, s odkazy do Nového zákona, uvádí souvislosti pro novozákonní zbožnost.

    • Přísloví (článek rozsahu 142 stran A4): Už jen rozdělení knihy Přísloví na oddíly je velkou pomocí. Například dlouhý Prolog prvních devíti kapitol se skládá z preambule následované deseti vyučujícími řečmi od rodičů svým dětem, které jsou přerušeny dvěma intermezzy o ženě moudrosti a ženě hlouposti (obě svým způsobem vábí mladého člověka, aby se přidal) -- už jen rozdělení těchto devíti kapitol na deset řečí a dvě intermezza je velkou pomocí. Podobně do tematických celků jsou rozdělena i jednotlivá přísloví. Stručný výklad dává velmi dobrou orientaci.

    • Matouš (článek rozsahu 99 stran A4): Dobrý úvod do Matoušova evangelia s přehled osnovy řady Ježíšových řečí a osnovy celku. Viz níže, krátké zhodnocení překladu vytvořeného internetovým prohlížečem.

    • Zjevení (článek rozsahu 64 stran A4): Krátké poselství Ježíše Krista do Efezu (Zjevení 2,1-7) je vyloženo výstižně, dá se očekávat, že i poselství dalším šesti křesťanským sborům budou v kostce vyložena. 144 tisíc v kapitole 7 je vyloženo jako symbol všech zachráněných lidí v průběhu celé historie. Chrám měřený v 11,1-2 není fyzický chrám, ale symbol Božího lidu. Dva svědkové v 11,3-4 představují pravděpodobně celou církev. Vysvětlení je velmi stručné, ale v podstatě totožné s tím, ke kterému jsem dospěl při svém čtení knihy Zjevení. Výklad kapitoly 20 je nejnáročnější -- autor komentáře věrně prezentuje několik názorů na výklad (pohled premilenialistů, pohled postmilenialistů, pohled amilenialistů), ale většinou dává důraz (podle mého soudu správně) na amileniální výklad. Zajímavě vykládá první vzkříšení ve Zj 20,5: nejedná se o uvěření, tradiční amileniální výklad, ale o vládu zesnulých věřících s Kristem v nebi předtím, než nastane konečné, druhé vzkříšení (s tímto výkladem lze souhlasit, protože je to dobrý pokus harmonizovat všechny časové otázky v kapitole 20, aby odpovídaly ostatním kapitolám knihy Zjevení ... je to příklad odchylky od tradičních výkladů, kterou bych považoval za znak dobrého vykladače Bible: potvrzuje, že komentátor zápasil s textem a tiše přiznává, že sladit všechny obrazy do jednoho poselství je náročné: povaha úkolu ho nakonec vždy vyzve, aby navrhl určitý prvek netradičně).
Co se týká České Republiky, ani ta na tom není s výklady biblických knih až zas tak dobře: Začalo sice vycházet několik sérií (českých i slovenských) k výkladu celé Bible (odkazy najdete v úvodu článku Komentáře k Bibli) a Nový zákon (27 knih) je téměř pokrytý výklady, ale Starý zákon je na tom hůře a bude trvat ještě deset dvacet let, možná i více, než se dočkáme pokrytí každé z 39 starozákonních knih aspoň nějakým komentářem, který by vznikl v poslední době, tj. po roce 2000, tj. ve většině knihoven nenajdete ani jeden výklad většiny biblických knih -- nebo najdete výklady některých knih, ale odkazovaná stránka (pro neznalce i po překladu do češtiny) může arzenál výkladů Bible určitě obohatit.

Výklady jsou napsány z pohledu reformačních křesťanských církví. V úvodu všech článků jsou odkazy na další výkladové materiály, z nichž některé (aspoň ty úvodní v každém odkazu) jsou psány formou internetových článků, tj. lze je opět snadno přeložit do češtiny kliknutím do obsahu stránky pravým tlačítkem myši.

CO SE TÝKÁ KVALITY PŘEKLADU VYTVOŘENÉHO INTERNETOVÝM PROHLÍŽEČEM (v prohlížeči Google Chrome), je obstojná. Zkoumal jsem výklad oddílu Mt 19,13-30 (Nebraňte dětem přicházet ke mně a O bohatém mladíkovi). Překlad překladačem je obstojný, jen si nevěděl rady s větou, kdy na Ježíšovo prohlášení, že snáze projde velbloud uchem jehly než bohatý do království nebeského, učedníci reagují: "My jsme vše opustili a šli jsme za tebou". Komentátor nato říká: "it is both a childish and childlike reply", tj. "je to jak dětinská (mírně negativní význam), tak dětská (chválený, pozitivní význam) odpověď". Chce totiž mluvit o kontrastu mezi falešným pocitem, že přijetí u Ježíše si nějak zasloužíme, a dobrým postojem dítěte, které přichází k Ježíši ve své dětské (čili správné, chválené) důvěře. Slovíčko childish zařazuje Cambridge dictionary na úroveň B2, tj. můžeme uzavřít, že chyby v překladu se objevují až na úrovni B2.

Překladač přeloží: "je to jak dětská, tak dětská odpověď, a následuje vysvětlením: odpověď je dětinská v tom, že ... a dětinská v tom, že ...." Čtenáři musí být jasné, že překladač zde dosáhl svých mezí a jedno slovo nezvládl. Dvakrát přeložil dětská, když jedno z toho má být dětinská, a dvakrát přeložil dětinská, když jedno slovo má být dětská; OVŠEM PŘEPNUTÍM DO ANGLICKÉHO MÓDU LZE OBĚ SLOVÍČKA VYHLEDAT v jakémkoli anglicko-českém online slovníku, tj. s mírnou znalostí angličtiny lze vyjasnit, které z těch užití je "dětské pozitivní" a které "dětské negativní".

Ale to bylo jediné sporné místo, na které jsem při výkladu Matouše 19,13-30 narazil, tj. výklad lze celkově pochopit bez problémů, a s velkým obohacením.

Diskuse:


Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: