o autorech stránek
articles in English
rozhovor nad Biblí:

Genesis
Exodus
Žalmy
Izajáš

Matouš
Marek
1. list Korintským
Efezským
Zjevení

Bible v mobilu
české překlady Bible
komentáře k Bibli
software pro Bibli
základní otázky:

Existuje Bůh?
Proč křesťanství?
poselství Bible poznámky k Bibli
různá témata:

společnost
film, televize
souvislosti matematiky

povídky
recenze knih

drobnosti
teologická diskuse
Augustin o Janovi

učit se, učit se:

biblická hebrejština
biblická řečtina
matematika
Starší články:

2023
2022
2021

nejnovější příspěvky
do diskuse:


Břeťa 2022-09-30 20:46:46 John Lennon and Imagine: Is the discussion w

Jaroslav Schrötter 2022-02-21 14:02:54 Břeťa - intro: Vážený pane Fajmone

Břeta 2021-11-07 21:43:00 Matouš 3-4: Děkujeme za reakci.

Milan 2021-11-04 12:46:31 Matouš 3-4: Dobrý den, reaguji

Ondřej Kratochvíl 2021-11-01 21:44:53 Exodus - obsah: :)

Břeťa 2021-02-20 17:52:27 Žalmy - úvodem: Jde o to, že to slo

Pavla Turková 2021-02-20 17:07:50 Žalmy - úvodem: PŘIVÍTALA BYCH NĚJA

Břeťa 2020-12-04 09:11:09 Software pro čtení Bible: Ke čtení Bible se o
Bible Kralická


Břeťa Fajmon, 18.8.2009

Tento článek představuje Bibli Kralickou v sérii České překlady Bible.

V roce 1977 jsem se naučil číst a dostal jsem od rodičů jediný překlad celé Bible v češtině, který tehdy byl široce přístupný: tzv. Bibli Kralickou z roku 1613 (online zde). Všichni lidé mladší než já už dnes možná nedokážou ocenit, že překlady Bible, které čtou, nejsou několik set let staré, ale existují v současné češtině.

Jazyk Bible Kralické je hodně vzdálen od současné češtiny, jak rozdílností některých slov, tak posunem významu jiných. Například:
  • Genesis 1,26: Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad hovady, a nade vší zemí, i nad všelikým zeměplazem hýbajícím se na zemi.
Zas až se ta čeština za těch 400 let tolik nezměnila, ale spíše než že člověk byl stvořen "podle podobenství" dnes řekneme "podle podoby". Vsadil bych se, že méně než padesát procent lidí by dnes vědělo, že "hovado" je výraz pro "dobytek". Já to třeba nevím. Pod slovem "hovado" se mi nejvíce vybavuje jistý druh hmyzu.
  • Genesis 21,1-2: Navštívil pak Hospodin Sáru, tak jakž byl řekl; a učinil Hospodin Sáře, jakož byl mluvil. Nebo počala a porodila Sára Abrahamovi syna v starosti jeho, v ten čas, kterýž předpověděl Bůh.
Znalci angličtiny zde vidí staročeskou analogii času předminulého "byl mluvil", "byl řekl". Češtině, na rozdíl, od angličtiny, se podařilo tyto konstrukce naprosto z užívání zlikvidovat (až do té míry, že těmto obratům téměř významově nerozumíme).
  • Žalm 3,6: Já jsem lehl, a spal jsem, i zas procítil; nebo mne zdržoval Hospodin.
Těmto slovům bychom dnes rozuměli, kdyby místo "zdržoval" bylo "držel" nebo "podpíral" (jedná se o posun významu slova). Bůh chránil Davida a jeho armádu, když proti němu jeho syn vzburcoval povstání. David děkuje, že Bůh ho chránil i v noci.
  • Efezským 2,13-16: Ale nyní v Kristu Ježíši vy, kteříž jste někdy byli dalecí, blízcí učiněni jste skrze krev Kristovu. Nebo onť jest pokoj náš, kterýž učinil oboje jedno, zbořiv hradbu dělící na různo, a nepřátelství, totiž zákon přikázaní v ustanoveních, vyprázdniv skrze tělo své, aby ty oboje vzdělal v samém sobě v jednoho nového člověka, tak čině pokoj, a v mír uvodě oboje v jenom těle Bohu skrze kříž, vyhladiv nepřátelství skrze něj.
To je přechodníková klasika: přítomný přechodník "čině", minulé přechodníky "zbořiv", "vyprázdniv", "uvodě", "vyhladiv". Taky už si myslím, že patří spíše minulosti češtiny.

Na druhé straně je biblická kraličtina nejblíže původním originálním jazykům Bible, zejména řečtině. Dnešní čeština je v porovnání s jazykem o několik set let starším jednodušší, nepoužívá tolik dlouhých vět a přechodníkových vazeb. Jako bychom během staletí (a nejen češi, ale i ostatní jazyky) zjednodušovali gramatiku svého vyjadřování. Proto asi kraličtina nebude svým věrným kopírováním starořečtiny předstižena žádným moderním překladem Bible do češtiny, takže Kralická Bible možná zůstane platným překladem, ze kterého lze vycítit atmosféru originální, dva tisíce let staré gramatiky. Například oddíl Efezským 3,8-12 je v řeckém originálu jedinou dlouhou větou. Kralický text překládá téměř doslova ve stylu, který dnes v době krátkých vět asi nelze v naší současné češtině napodobit. Pokud chce čtenář neznalý řečtiny zakusit náročnost řeckého textu, Bible Kralická jej věrně zprostředkuje:
  • Efezským 3,8-12: Mně nejmenšímu ze všech svatých dána jest milost ta, abych mezi pohany zvěstoval ta nestihlá bohatství Kristova, a vysvětlil všechněm, jaké by bylo obcování tajemství skrytého od věků v Bohu, kterýž všecko stvořil skrze Ježíše Krista, aby nyní oznámena byla knížatstvu a mocem na nebesích skrze církev rozličná moudrost Boží, podlé předuložení věčného, kteréž uložil v Kristu Ježíši Pánu našem, v němž máme smělost a přístup s doufáním skrze víru jeho.
Kdo si právě uvedené souvětí zrovna nevychutnal jako napínavé dobrodružství, možná ocení některé novější překlady Bible :-) [update 2015: překlad SPMP nyní převzal roli modernějšího překladu, který zprostředkuje čtenáři náročnost či melodičnost originálních jazyků, při zachování přesnosti, respektive ještě možná s větší přesností než BK]

[Update 2014: ] S trochou píle (nikoli na internetu, ale v knihovnách) lze sehnat i některé další starší české překlady Bible, jako například:
  • Staročeská Bible drážďanská a olomoucká: vydání české Bible ze 14. století s kritickými poznámkami. Pátý díl (ve dvou svazcích) z roku 2009/2010 je dnes (2014) stále ke koupi, 4. díl vyšel jen v zahraničí (což nás nemusí mrzet, protože ten obsahuje jen deuterokanonické knihy - ono těch přístupných 66 kanonických knih je stejně na zvládnutí dost), první tři díly vyšly po řadě v letech 1981, 1985, 1988 (viz daný internetový odkaz).
  • Podlahova Bible (1917-1925): spojení Hejčlova Starého zákona a Sýkorova Nového zákona (zdroj: J. Bartoň: Pět českých novozákonních překladů, ČBS 2013, strana 67).
  • Starý zákon Josefa Hegera (1955-1958) s Novým zákonem Colovým (1961) (zdroj: J. Bartoň: Pět českých novozákonních překladů, ČBS 2013, strana 67).
Bible kralická ovšem jaksi "přežila" všechny tyto starší překlady, protože kromě online přístupu na internetu je stále možné ji koupit jako knihu (distribuuje Česká biblická společnost). [Update 2015: ČBS vydala ke čtyřstému výročí Bible kralické nové vydání, které obsahuje původní komentářové poznámky ke Kralické Bibli -- vše v jednom svazku ]

zpět na sérii: České překlady Bible


Diskuse:


Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: