o autorech stránek
articles in English
rozhovor nad Biblí:

Genesis
Exodus
Žalmy
Izajáš

Matouš
Marek
1. list Korintským
Efezským
Zjevení

Bible v mobilu
české překlady Bible
komentáře k Bibli
software pro Bibli
základní otázky:

Existuje Bůh?
Proč křesťanství?
poselství Bible poznámky k Bibli
různá témata:

společnost
film, televize
souvislosti matematiky

povídky
recenze knih

drobnosti
teologická diskuse
Augustin o Janovi

učit se, učit se:

biblická hebrejština
biblická řečtina
matematika
Starší články:

2023
2022
2021

nejnovější příspěvky
do diskuse:


Břeťa 2022-09-30 20:46:46 John Lennon and Imagine: Is the discussion w

Jaroslav Schrötter 2022-02-21 14:02:54 Břeťa - intro: Vážený pane Fajmone

Břeta 2021-11-07 21:43:00 Matouš 3-4: Děkujeme za reakci.

Milan 2021-11-04 12:46:31 Matouš 3-4: Dobrý den, reaguji

Ondřej Kratochvíl 2021-11-01 21:44:53 Exodus - obsah: :)

Břeťa 2021-02-20 17:52:27 Žalmy - úvodem: Jde o to, že to slo

Pavla Turková 2021-02-20 17:07:50 Žalmy - úvodem: PŘIVÍTALA BYCH NĚJA

Břeťa 2020-12-04 09:11:09 Software pro čtení Bible: Ke čtení Bible se o
Vznikající multisérie filmů o Ježíši Kristu (The Chosen)


Břeťa Fajmon, 2.2.2024

Rád bych upozornil na vznikající multisérii filmů představující život Ježíše Krista, jejíž první tři série jsou už k dispozici zdarma online, zatím ovšem jen u prvních dvou sérií s titulky českými, třetí série jen s anglickými; každá série má osm epizod délky 45 minut, od druhé série jsou epizody dlouhé 60 minut:
 • série 01 (2017): Ježíš povolává první učedníky (rybáře), svatba v Káni Galilejské, uzdravení ochrnutého, rozhovor s Nikodémem, Ježíš povolává Matouše, setkání se samařskou ženou.

 • série 02 (2021): Natanael pod fíkem, Ježíšova služba uzdravování, opozice od farizeů, uzdravení u rybníka Bethesda, vnitřní zápas Marie Magdaleny, výslech Ježíše místodržitelem Quintem (do Nového zákona pouze pro účely filmu dodaná postava místodržitele v Kafarnaum).

 • série 03 (2022): Ježíšovo kázání na hoře, Ježíš poprvé vysílá své učedníky, nepřijetí Ježíše v rodné Galileji, vzkříšení Jairovy dcery a uzdravení nemocné ženy, nasycení tisíců v Dekapolis, Ježíš chodí po vodě.

 • série 04 (2024): V únoru a březnu 2024 jde do kin ve vybraných zemích (nikoli v ČR: první film tvoří epizody 1-3, druhý film epizody 4-6, třetí film epizody 7-8), není znám zatím obsah, celá série bude zřejmě časem k dispozici online zdarma. Distribuce sérií je založená na dobrovolném dárcovství. Touto sérií ještě biblické svědectví nekončí, v plánu je točit šest nebo sedm sérií celkem.
Po povolanějších recenzích na serveru Křesťan dnes (2021) a na serveru Proboha (2022) (a v angličtině na Wikipedii) přijměte též doporučení ode mne, po shlédnutí prvních tří sérií. Některé charakteristiky:

A) Série (epizody) vykreslují životy lidí kolem Ježíše. Řada epizod obsahuje v záběru Ježíše jen zčásti časové dotace, velká pozornost je věnována vykreslení životů lidí kolem Ježíše Krista samotného. Ježíš v žádném případě není neustále na obrazovce; pouze se v jeho osobě a při setkání s ním spojují životní příběhy různých lidí. Autoři si do biblického svědectví řadu věcí domýšlejí, ale dobře ukazují, jak se životní cesty lidí s životem Ježíše Krista "mohly setkat".

Filmy mluví překvapivě, osobněji, a i člověku, který už Bibli zná, vyvstane její poselství tak nějak plastičtěji před očima, jak to právě médium filmu umožňuje.

B) Střídají se různé časové roviny. Na úvod či závěr epizod jsou zařazeny některé pohledy do minulosti Izraele, nebo do blízké budoucnosti Ježíšových učedníků -- tyto časové změny se pak spojují s dějem dané epizody. Například:
 • o více než 1200 let dříve Mojžíš vyrábí bronzového hada; epizoda pak obsahuje rozhovor Ježíše s Nikodémem, kde o tom též mluví;

 • o téměř 1800 let dříve Jákobovi synové hloubí studnu, u které se pak v epizodě odehrává setkání Ježíše se samařskou ženou;

 • o 1000 let dříve Azaf čte Davidovy žalm, který připravil pro bohoslužbu; tento žalm pak cituje rabín v synagoze v těžké situaci epizody;

 • o několik neurčených let později Jan přemýšlí o tom, jak uvést text svého evangelia, a vzpomene si na oddíl, který kdysi Ježíšovi sám poradil pro čtení v synagoze.
C) Do filmu jsou zakódovány důležité otázky, které si klademe i dnes. Například:
 • Učedníci Ježíše nejsou dokonalí ... co když se vrátí ke svému předešlému životu a tvrdí, že nemají sílu Ježíše následovat, že toho nejsou hodni?

 • Učedníci procházejí pochybnostmi: druhým Ježíš pomáhá, a já mám též pomáhat druhým, ale proč nepomůže Ježíš mně, mému životnímu zápasu?
D) Do filmu jsou zakomponovány další prvky, které se ve svědectví Nového zákona nevyskytují; toto domýšlení událostí není vyloženě na škodu, protože se současně snaží být věrné biblickému textu, i když tým herců je užší než plejáda postav Nového zákona. Například:
 • Postava místodržitele Quinta v Kafarnaum je zcela smyšlená; Quintus je blízko počátků Ježíšovy služby a celkem brzo si Ježíše dává předvolat a vyslýchá jej.

 • Postavy jsou navzájem provázány více, než víme z biblického svědectví: jedním ze dvanácti učedníků se stává člověk zodpovědný za dodávku vína na svatbě v Káni, i když o tomto Nový zákon mlčí; někteří z dvanácti učedníků jsou blízkými příbuznými těch, které Ježíš uzdravil;

 • Život Matouše a dalších učedníků je v mnohém pestřeji vykreslen, jsou doplněny epizody z jejich života, jak se možná mohly odehrát.

 • Ježíš filmový často říká věci zapsané v Novém zákoně, ale možná v jiných souvislostech, než bychom čekali; nicméně dobře tím vystihuje danou situaci.
Závěrem: když už tedy ten film, televize a internet existují, tato multisérie je dobrým počinem.

Diskuse:


Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: