Marek:

úvodem

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16

vznik knihy
obsah
poselství
promluvy
literaturaMarek 13


pracovní překlad (Břetislav Fajmon 2023)

1Když vycházel z chrámu, říká mu jeden z jeho učedníků: "Mistře, pohleď, jak velké kameny a jak velké budovy".

2Ježíš mu odpověděl: "Vidíš tyto velké budovy? Nezůstane (z nich) kámen na kameni, který by nebyl zničen."

3Když se posadil na Olivovou horu naproti chrámu, zeptali se ho o samotě Petr, Jakub, Jan a Ondřej: 4"Řekni nám, kdy se to stane, a jaké bude znamení, že všechny věci budou naplněny?"

5Ježíš k nim začal mluvit: "Mějte se na pozoru, aby vás někdo neoklamal. 6Mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat, že jsem to já, a svedou mnohé.

7Když u slyšíte války a zvěsti o válkách, neděste se. Musí se tak stát, ale to ještě nebude konec. 8Povstane národ proti národu a království proti království, nastanou zemětřesení a hladomory. 9Tyto věci jsou počátkem porodních bolestí.

Mějte se na pozoru: budou vás předvádět na soudy a do synagog, budou vás bít, budete stát před vladaři i králi kvůli mně, jim na svědectví. 10Nejprve je třeba, aby byla prohlášena dobrá zpráva mezi všechny národy. 11Kdykoli vás zatknou a povedou, nedělejte si předem starosti, co budete říkat, ale co vám bude dáno v té chvíli, říkejte. Nejste to vy, kdo mluví, ale Duch svatý.

12A vydá na smrt bratr bratra a otec své dítě, a vzbouří se děti proti svým rodičům a způsobí jejich smrt. 13Budete všemi nenáviděni kvůli mému jménu, ale kdo vytrvá až do konce, bude zachráněn.

14Až uvidíte ohavnost zpustošení postavenou tam, kde to není dovoleno, kdo čte, ať rozumí, pak ti, kdo jsou v Judsku, ať utíkají do hor. 15Kdo je na střeše (svého domu), ať nesestupuje a nevchází odnést něco ze svého domu. 16A kdo je na poli, ať se nevrací zpět, aby posbíral svůj plášť. 17Běda těhotným a kojícím v těch dnech. 18Modlete se, aby k tomu nedošlo v zimě. 19Nastanou totiž dny takového soužení, které nebylo od počátku stvoření, jež stvořil Bůh, a ani nebude. 20Kdyby Pán Bůh nezkrátil ty dny, nebyl by zachráněn žádný člověk. Ale kv;li vyvoleným, které si vybral, zkrátil ony dny.

21A když vám tehdy někdo řekne 'Hle, zde je Mesiáš' nebo 'Hle, tam (je Mesiáš),' nevěřte. 22Povstanou falešní mesiášové a budou dělat znamení a zázraky, aby sváděli (i) vyvolené, pokud je to možné. 23Vy se mějte na pozoru: řekl jsem vám všechny věci předem.

24V těch dnech se po onom soužení zatmí slunce, měsíc nebude vydávat světlo, 25hvězdy budou padat z nebe a nebeské síly budou setřeseny. 26Tehdy spatří Syna člověka, jak přichází v oblacích s veškerou silou a slávou. 27On pošle anděly a shromáždí své vyvolené ze čtyř světových stran, od konce země až po konec nebe.

28Poučte se od obrazu fíkovníku: Když větev změkne a nechá vyrůst listy, víte, že se blíží léto. 29Tak i vy, až spatříte tyto věci, jak se dějí, budete vědět, že jsou blízko za dveřmi. 30Opravdu vám říkám, že nepomine toto pokolení, než se tyto všechny věci stanou. 31Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.

32O tom dni a hodině však nikdo neví, ani andělé v nebi ani Syn, jedině Otec. 33Mějte se na pozoru a buďte bdělí -- nevíte, kdy nastane ten čas. 34Jako člověk odjíždějící na cesty opustil svůj dům a dal svým služebníkům pravomoc a každému jeho úkol, a vrátnému přikázal, aby bděl, 35tedy bděte. Nevíte, kdy přijde pán domu, zda večer, o půlnoci nebo za ranního kokrhání. 36Aby, až náhle přijde, vás nenašel, jak spíte. 37Co vám říkám, říkám všem: Bděte."
Komentářové poznámky


Jaroslav Schrötter, ?.?. 2023


následující: Marek 14


Diskuse:


Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: