Marek:

úvodem

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16

vznik knihy
obsah
poselství
promluvy
literaturaStručný obsah Markova evangelia


Jaroslav Schrötter, 19. 6. 2023

1,1-15: Prolog

1,1: Nadpis

Hlavní téma Markova díla: evangelium Ježíše Krista (1,1).

1,2-8: Příprava na Ježíšovo veřejné působení

Spojení evangelia Ježíše Krista se Starým zákonem (1,2-3), Janův křest (1,4-8).

1,9-15: Příprava na Ježíšovo vykupitelské poslání

Ježíšův křest (1,9-11), pokušení na poušti (1,12-13), program Ježíšova působení a hlásání (1,14-15). 

1,16-8,26:  První oddíl – Ježíš hlásá v Galileji blízkost Božího království mocnými slovy i skutky

1,16-45: Ježíšova autorita a moc se začíná projevovat v jeho mocných činech

Povolání prvních učedníků (1,16-20), Ježíšovo uzdravení posedlého v Kafarnaum (1,21-28), Ježíšovo veřejné působení v Kafarnaum (1,29-34), odchod Ježíše na opuštěné místo a kázání (1,35-39), uzdravení malomocného (1,40-45).

2,1-3,6: Potvrzení Ježíšovy autority ve sporech s odpůrci

Uzdravení ochrnutého (2,1-12), povolání Léviho a stolování s celníky a hříšníky (1,13-17), Ježíšova řeč o postu, o seprané látce a o nových měších (2,18-22), trhání klasů Ježíšovými učedníky v sobotu (2,23-28), Ježíš uzdravuje v sobotu a jeho nepřátelé se domlouvají o jeho zabití (3,1-6).

3,7-6,13: Ježíšova činnost v okolí Galilejského moře

Uzdravování na břehu moře (3,7-12), Ježíšovo vyvolení a vyjmenování Dvanácti (3,13-19), obvinění Ježíše z „pomatenosti“ ze strany jeho okolí a z posedlosti od učitelů Zákona (3,20-30), Ježíšova skutečná rodina (3,31-35), podobenství o rozsévači a jeho výklad  (4,1-20), čtyři výroky o zjevení a víře (4,21-25), podobenství o Božím království (4,26-34), Ježíšova moc nad vichřicí a vlnami (4,35-41), uzdravení posedlého v Gerasenské krajině (5,1-20), vzkříšení Jairovy dcery (5,21-24.35-43), uzdravení ženy, která se dotkla Ježíšova šatu (5,25-34), nepřijetí Ježíše v Nazaretě (6,1-6a), pověření a vyslání Dvanácti (6,6b-13).

6,14-29: Intermezzo: Ježíšova totožnost a poprava Jana Křtitele

6,30-56: První cyklus nasycení

Nasycení pěti tisíc lidí u Galilejského moře (6,30-44), Ježíš kráčí po vodě a uvádí své učedníky na lodi v úžas (6,45-52), shrnutí Ježíšova uzdravování nemocných u Genezaretu a na dalších místech (6,53-56).

7,1-23: Spor o rozlišování mezi čistým a nečistým

Tradice otců podle farizeů (7,1-13), co člověka znesvěcuje (7,14-23).

7,24-37: Ježíš se obrací k pohanům

Víra syrofenické ženy (7,24-30), uzdravení hluchoněmého na území pohanů (7,31-37).

8,1-21: Druhý cyklus nasycení

Zázračné nasycení čtyř tisíc lidí (8,1-9), plavba přes moře do končin dalmanutských (8,10), farizeové žádají od Ježíše znamení (8,11-12), rozhovor Ježíše s učedníky na lodi a závěr řeči o chlebu (8,13-21).

8,22-26: Přechodový příběh o navrácení zraku

Postupné uzdravení slepého v Betsaidě (8,22-26).

8,27-10,52: Druhý oddíl – Ježíš jako Syn člověka, který musí trpět, zemřít a vstát z mrtvých

8,27-9,1: Téma první předpovědi Ježíšova utrpení a smrti

Ježíšova otázka učedníkům a Petrovo vyznání (8,27-30), Ježíšova předpověď utrpení, smrti a zmrtvýchvstání (8,31), Petrova neochota přijmout Ježíšovu předpověď (8,32-33), Ježíšovy pokyny ohledně učednictví (8,34-9,1).

9,2-29: Intermezzo: Ježíšovo proměnění na hoře a uzdravení posedlého

Proměnění Ježíše před třemi učedníky a zjevení se Mojžíše a Eliáše (9,2-13), uzdravení těžce posedlého chlapce Ježíšem (9,14-29).

9,30-50: Téma druhé předpovědi Ježíšova utrpení a smrti

Ježíšova předpověď že bude zabit a po třech dnech vstane (9,30-31), učedníci Ježíšovu slovu nerozuměli (9,32), Ježíšovy pokyny učedníkům: jak být první, výroky o přijetí dítěte a o přijetí Ježíšových učedníků, varování před svody, výrok o soli (9,33-50).

10,1-31: Intermezzo: Učení zástupů v Zajordání

Manželství a rozvod (10,1-12), Ježíš se setkává s dětmi a žehná jim (10,13-16), výroky o bohatství a chudobě (10,17-27), odměna pro učedníky (10,28-31).

10,32-45: Téma třetí předpovědi Ježíšova utrpení a smrti

Ježíš jde do Jeruzaléma a předpovídá, že tam bude odsouzen na smrt (10,32-34), žádost synů Zebedeových a hněv ostatních z Dvanácti (10,35-41), Ježíšovo poučování Dvanácti: kdo chce být první,... (10,42-44), Syn člověka přišel, ... aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny (10,45).

10,46-52: Přechodový příběh o navrácení zraku

Uzdravení Bartimea, slepého od narození (10,46-52).

11,1-16,20: Třetí oddíl – Ježíš v Jeruzalémě: působení, eschatologická řeč, utrpení, smrt a vzkříšení

11,1-26: Ježíšovo působení v Jeruzalémě

Ježíšův vjezd do Jeruzaléma a oslavné přivítání jeho učedníky (11,1-11), prokletí fíkovníku (11,12-14), očištění chrámu (11,15-19), uschlý fíkovník a síla víry v Boha (11,20-24), výrok o odpuštění (11,25-26).

11,27-12,44: Ježíšovy spory s odpůrci

Spor o Ježíšovu pravomoc (11,27-33), podobenství o zlých vinařích (12,1-12), daň císaři (12,13-17), spor o vzkříšení (12,18-27), první přikázání (12,28-34), Mesiáš a syn Davidům (12,35-37), učitelé Zákona a chudá vdova (12,38-44).

13,1-37: Ježíšova eschatologická řeč

Úvod k Ježíšově eschatologické řeči (13,1-4), Ježíš poučuje, že konec světa ještě nenastal (13,5-13), velké soužení konce světa (13,14-23), druhý příchod Syna člověka (13,24-27), blízkost druhého příchodu (13,28-31), potřeba bdělosti Ježíšových učedníků (13,32-37).

14,1-16,8: Ježíšovo utrpení, jeho smrt a vzkříšení

          Rozhodnutí velekněží zabít Ježíše (14,1-2), pomazání Ježíše v Betánii (14,3-9), úmluva Jidáše s veleknězi (14,10-11), Ježíšova poslední večeře s učedníky (14,12-25), Ježíšova předpověď Petrova zapření (14,26-31), Ježíš v Getsemanech (14,32-42), Ježíšovo zatčení (14,43-52), Ježíš před veleradou a Petrovo zapření (14,53-72), Ježíš před Pilátem (15,1-20), Ježíšovo ukřižování (15,21-32), Ježíšova smrt (15,33-41), Ježíšův pohřeb (15,42-47), ženy u prázdného hrobu a andělova zvěst o Ježíšově vzkříšení (16,1-8).

16,9-20: Pozdější dodatek Markova evangelia

Ježíšovo zjevení Marii Magdalské (16,9-11), zjevení Ježíše učedníkům na cestě na venkov (16,12-13), poslání Jedenácti hlásat evangelium všemu tvorstvu (16,14-18), Ježíšovo nanebevstoupení (16,19-20).

následující: Pokus o vystižení poselství Markova evangelia


Diskuse:


Váš příspěvek do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: