Marek:

úvodem

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16

vznik knihy
obsah
poselství
promluvy
literaturaVznik a autor Evangelia podle Marka


Břeťa Fajmon, 4.7.2023,

a) Markovo evangelium – autor

Komentáře se většinou shodují v tom, že tradice církevních otců 2. a 3. století n.l. potvrzuje Marka jako autora evangelia (například 16-Pokorný, str. 21): Papias získal od Jana, který zemřel kolem roku 100 AD, informaci, že Marek byl tlumočníkem apoštola Petra. 1. list Petrův 5,13 nazývá Marka obrazně Petrovým synem.

Tento Jan Marek byl snad i tím, kdo spolupracoval s apoštolem Pavlem a doprovázel ho na první misijní cestě. Ze druhé misijní cesty Marek odchází, Pavel pochybuje o jeho kvalitách, ale později se s Pavlem smíří a je jeho spolupracovníkem (Koloským 4,10; Filemonovi 1,24; 2. list Timoteovi 4,11).

b) Markovo evangelium – místo sepsání

Text evangelia pravděpodobně vznikl v Římě. O tom svědčí (podle 16-Pokorný, str. 22) latinismy (4,21; 5,9.15; 6,27.37; 7,4; 12,14.42; 15,15.39.44), a také to, že v 1.listě Petrově posílají Petr s Markem pozdravy "z Babylona", což bylo křesťanské označení Říma. Dalším důvodem pro Řím podle 13-France, str. 40-41, by mohla být snaha vyložit význam aramejských frází (tj. Marek co nejvíce vykládá pro posluchače-čtenáře neznalé jazyků blízkého východu).

c) Markovo evangelium – doba vzniku

Většina badatelů umisťuje vznik textu Markova evangelia do let 65 až 75 našeho letopočtu. Jestliže byl Marek pomocníkem apoštola Petra, slýchal jeho kázání. Odtud je vidět (viz 13-France, str. 8), proč je charakter textu epizodní – sestavený z krátkých epizod ze života Ježíše, a pak ze svědectví o týdnu Ježíšova života před jeho ukřižováním ... události jsou řečeny očima skupinky nejbližších Ježíšových učedníků.

Marek byl požádán, aby sepsal vyučování apoštola Petra. Nevíme, zda to znamená, že Petr už byl v té době po smrti. Protože byl Petr popraven roku 64 AD, je rozumné se domnívat, že evangelium bylo sepsáno roku 64 nebo i dříve. Není jasné, zda Petr "autorizoval" Markův text, ale je to možné. 11-Edwards, str. 8, zmiňuje, že na základě zmínky, že Ježíš byl na poušti s divokými zvířaty v Markovi 1,13, lze usoudit, že Marek chtěl povzbudit pronásledované křesťany v roce 64, kteří byli zabíjeni v arénách i divokými zvířaty (na druhé straně, možná jen věrně píše o tom, že Ježíšův pobyt v pustině mohl být i díky divokým zvířatům nebezpečný). Dále podle tónu Marka 13,14 ohledně zkázy chrámu a Jeruzaléma v roce 70 lze vidět, že se jedná o proroctví (Ježíš prorocky mluví o věcech, které se ještě nestaly), protože svědectví očitého svědka o obléhaném Jeruzalémě by bylo napsáno jinak (namísto toho Ježíš v Markovi 13,14 používá prorocký obraz z Daniele 9,27, který se může kromě zničení Jeruzaléma v roce 70 týkat ještě i dalších budoucích událostí). Tedy tyto drobnosti vnitřního svědectví textu sice nevykreslí přesné datum, ale zasazují vznik textu nikoli definitivně, ale zhruba mezi roky 64 a 70 našeho letopočtu.

Já osobně si myslím, že Markovo evangelium mohlo docela dobře vzniknout v 50. letech 1. století, pokud je správná domněnka většiny badatelů, že od něj čerpali Matouš i Lukáš pro své verze evangelia. A protože Matouš napsal své evangelium v 60. letech, Marek je musel napsat dříve, tedy někdy v 50. letech (zhruba 53-55 n.l.). Petr, Matouš i další z nejbližších učedníků Ježíše Krista měli určitě zájem na tom, aby věrné svědectví o životě a poselství Ježíše Krista z kruhu jeho nejbližších učedníků bylo sepsáno dříve než dva dny před jejich smrtí, jak se toto sepsání snaží umístit až do nejzazšího možného okamžiku někteří kritici.
následující: Marek - obsah


Diskuse:


Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: