Julie Krbušková: Evangelium podle Matouše
Matouš:

úvodem

Matouš 1--2
Matouš 3--4
Matouš 5--7
Matouš 8--9
Matouš 10
Matouš 11--12
Matouš 13
Matouš 14--17
Matouš 18
Matouš 19--23
Matouš 24--25
Matouš 26--28

vznik a autorství
stručně obsah
poselství
promluvy
přehled literaturyPromluvy z Evangelia podle Matouše


Břeťa Fajmon, 7.10.2018

Matoušův spisek začíná tím, že se věnuje potvrzení spojení Ježíše Krista s královským rodokmenem (Mt 1,1-17), protože Mesiáš měl přijít z této linie králů. Pokračuje zápisem o nadpřirozeném početí Ježíše Krista z Boha (Mt 1,18-25), svědectví, které dodali Marie s Josefem o tom, že Ježíš je Syn Boží. Matouš potom zmiňuje další proroctví spojená s Mesiášem, která se vyplnila v životě Ježíše Krista: že se narodí v Betlémě (Mt 2,1-12), že bude utíkat do Egypta a z Egypta jej Bůh povolá (Mt 2,13-15), že se objeví v době, kdy Ráchel bude pomyslně znovu plakat nad syny Izraele (Mt 2,16-18), a že to bude pohrdaný muž žijící v oblasti, odkud Mesiáše nikdo nečeká (Mt 2,19-23).

Začíná svou službu Jan Křtitel, který vyzývá lidi k celoživotnímu návratu k životu s Bohem, jehož vnějším znamením je křest (Mt 3,1-12). Přichází i Ježíš, aby se dal pokřtít -- ne snad že by musel činit pokání, on jediný byl bez hříchu, ale spíše aby vyjádřil své vydání Bohu, ve kterém bude žít jako Hospodinův služebník a bude Bohu věrný (Mt 3,13-17). Ježíš je Duchem svatým veden na poušť a pokoušen Satanem, a uprostřed pokušení vyjadřuje, jaký bude charakter jeho služby (Mt 4,1-11): bude králem v Božím království ne proto, aby upřednostňoval sám sebe, ne aby sebe vyvyšoval nebo se chlubil, ne aby něco sám získal nebo si užil, nýbrž aby sloužil Bohu, vzdával úctu Bohu a šířil království Hospodinovy kvality.

Poté, co odolal Satanovým svodům, Ježíš začíná svou službu: pokračuje v pozývání do Božího království, jako to dělal Jan Křtitel (Mt 4,12-17), povolává své první učedníky, které vyzývá, aby mu v hlásání království pomohli (Mt 4,18-22), a uzdravuje mnohé lidi, a tím ukazuje, že není jen mluvka, ale nese Boží moc (Mt 4,23-25).

Ježíš vyhlašuje učedníkům svůj program a směr pro Boží království:
  • a) Blaze chudým v Duchu, neboť jejich je království nebeské (poznámky - 7.10.2018).

  • b) Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni (poznámky - 9.11.2018).

  • c) Blaze tichým, neboť oni obdrží zemi za dědictví (poznámky - 28.11.2018).

  • d) Blaze těm, kdo hladoví a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni (poznámky - 8.2.2019).

  • e) Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství (poznámky - 21.5.2019).

  • f) Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uvidí Boha (poznámky - 25.5.2019).

  • g) Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.

  • h) Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.
následující: Matouš - literatura


Diskuse:


Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: