Julie Krbušková: Evangelium podle Matouše
Matouš:

úvodem

Matouš 1--2
Matouš 3--4
Matouš 5--7
Matouš 8--9
Matouš 10
Matouš 11--12
Matouš 13
Matouš 14--17
Matouš 18
Matouš 19--23
Matouš 24--25
Matouš 26--28

vznik a autorství
stručně obsah
poselství
promluvy
přehled literaturyEvangelium podle Matouše – literatura


Břeťa Fajmon, 10.11.2009

Následující knihy se buď týkají Evangelia podle Matouše, nebo jsem je v průběhu let 2007-2008 četl, a tedy ovlivnily mé přemýšlení. Nejvíce doporučuji jako pomůcku knihy [6],[7].

[update: doporučení po roce 2010 viz rozhovor.cz/preklady/0087komentare.php]
 1. Craig Keener, Matthew (1997, IVPNTC Series), asi 400 stran. Tento komentářík byl tou první knihou výlučně o Matoušově evangeliu, která se mi dostala do rukou. Craig Keener o dva roky později vydal o 300 stran obsáhlejší komentář (see here), který doplňuje nějaké myšlenky do 400 stran jeho dřívějšího komentáře, ale řekl bych, že tyto doplňky se spíše týkají informací z jiných děl prvního století n.l. než přímo výkladu textu evangelia. Navíc v tom obsáhlejším komentáři není desetistránkový přehled osnovy evangelia (= rozdělení na oddíly), který v tom menším komentáříku je -- pro práci s komentářem je osnova, podle které se autor řídí, důležitá, nevím proč ji do toho obsáhlejšího komentáříku nedali. Závěrem mým je to, že i když jsem měl možnost používat ten obsáhlejší komentářík, používám ten menší, protože závěry i praktické myšlenky jsou stejné, takže se rychleji dostanu k hlavním myšlenkám komentáře (méně je někdy více :-)).

 2. D.Bonhoeffer: Následování (výklad Kázání na hoře (Matouš 5--7). Kalich 1962. Každý člověk žijící ve střední Evropě by si měl přečít tuto knížku, protože ji napsal německý kazatel popravený za druhé světové války v koncentračním táboře -- teologie pro něj nebyla jen teorií, ale prakticky ji žil. A ze stránek té knížky lze opravdovou víru cítit.

 3. Evangelium sv.Matouše (Meinrad Limbeck) v rámci Malého Stuttgartského komentáře -- 280 stran, Kostelní Vydří 1996. Jeden ze dvou existujících komentáříků k Matoušovi v češtině. Ke komentáříku mám jisté výhrady -- například M.Limbeck na str. 58 uvádí, že kázání v kapitolách 5 až 7 Ježíš nemohl vyslovit najednou. Popírá tím vlastně historickou pravdivost evangelia, protože v souladu s Mt 5,2 ("Tu (Ježíš) otevřel ústa a učil je") a Mt 7,28 ("Když Ježíš dokončil tato slova, ...") je celkem rozumné uzavřít, že se jedná o kázání vyslovené při jedné příležitosti. Ještě více se zamotává na str. 73, která vyznívá v tom smyslu, že aspoň polovinu z části Mt 5,21-48 historický Ježíš vůbec neřekl, nýbrž ji mnohem později Matouš vymyslel a vložil do jeho úst. To je podle mne spíše názor kritiků křesťanství, je dost nešťastné slyšet tato slova od teologa, který by snad měl být tím prvním, kdo věří, že Bible je pravdivá. Bible má u mne trochu vyšší autoritu -- pokud některé větve teologické kritiky vyslovují nepodložené hypotézy v rozporu s Biblí, rád si tyto hypotézy vyslechnu, ale pak dál věřím raději Bibli. S uvedenými výhradami i tak může komentář být obohacením -- uvádí různé kritické poznámky, ale pak přistupuje k výkladu textu jako celku.

 4. Evangelium podle Matouše (Daniel J.Harrington) v rámci komentářové edice Sacra Pagina od amerických teologů -- 470 stran, Kostelní Vydří 2003). Druhý z českých kometářů k Matoušovi. Je obsáhlejší než [3] a více vědecký (součástí je také autorův vlastní překlad evangelia), nejedná se o až zas tak souvislý výklad textu, spíše řadu nezávislých poznámek k textu evangelia jak od autora z roku 1991, tak od překladatele Pavla Jartyma, který vkládá indexovým písmem celkem početné poznámky odkazující se na literaturu z let 1991-2001, a to hojně i na české práce a zdroje. Daniel Harrington ve svém komentáři odvádí velmi dobrou snahu o smíření židovského a křesťanského výkladu Bible. Slovy Stanislava Heczka, zdůrazňuje, že židé jsou "staršími bratry" křesťanů, a že Ježíš neodmítal židovství jako celek, ale jen prostě útočil na některé nesprávné výklady tehdejších židovských představitelů. Nečetl jsem Harringtonův komentář podrobně, ale mám trochu obavy, zda v tom úsilí o smíření křesťanství a židovství se neztrácí křesťanské poselství o tom, že novozákonní Ježíš je naplněním starozákonních proroctví o Mesiáši. Harrington tvrdí, že Ježíš je prostředníkem mezi Bohem a pohany, ale není zde zdůrazněno, že jej jako Mesiáše potřebují i židé. Formulace "přinášejí judaismus pohanům a jsou věrni Ježíšovu učení" (str.107) navozuje dojem, že by křesťané vlastně měli šířit judaismus -- trochu se ztrácí jedinečnost toho zjevení od Boha, které přinášejí křesťané coby "mladší bratři" židů (i starší bratr má co se učit od mladšího bratra, to tvrdím jako nejstarší ze čtyř bratrů :-)). Přesto může být kniha obohacením, zejména mnohými odkazy na související místa v Bibli.

 5. Průvodce životem: Matouš. Edice přístupného překladu Bible s výkladovými poznámkami (viz poznámky k EDICI). Např. vysvětlení Mt 5 je zde mnohem vhodnější než v knihách [3],[4]. Výkladové poznámky nejsou obsáhlé, ale méně je někdy více :-)

 6. D.A.Carson: Matthew 1--12, edice EBC (Expositor's Bible Commentary), první vydání 1984. Nejvíce doporučuji pro četbu Matouše. Strany 1-300

 7. D.A.Carson: Matthew 13--28, edice EBC 1984. Nejvíce doporučuji pro četbu Matouše. Strany 300-600 (číslování navazuje na [6])

 8. Matthew -- komentář M.J.Wilkinse (2003, edice NIVAC. Důraz na využití v našem životě víry.

 9. W.D.Davies, D.C.Allison: Matthew 1--7. Nakl. T&T Clark, Great Britain 1988. Edice ICC (International Critical Commentary).

 10. W.D.Davies, D.C.Allison: Matthew 8--18. Nakl. T&T Clark, Great Britain 1991. Edice ICC.

 11. W.D.Davies, D.C.Allison: Matthew 19--28. Nakl. T&T Clark, Great Britain 1997. Edice ICC. Tyto tři díly komentáře zřejmě obsahují různé názory, ale díky své obsáhlosti mohou být inspirací ve většině otázek nad Matoušovým evangeliem. Zaměřeny i na řecký jazyk. Zatím čtu první díl -- velmi podrobný, ale musím tedy říct, že autoři se vyhýbají jako čert kříži tomu, aby připustili, že události Mt 2 nebo Mt 4 se skutečně staly.

 12. Philip Yancey: Nekončící milost.Návrat domů 2001 -- už není na skladě, ale v knihovnách se ještě najde. Zvláštní knížka, která zdůrazňuje milost jako hlavní složku křesťanství. Doporučuji přečíst každému, kdo se chce seznámit s podstatou křesťanství. Označil bych ji jako nejdůležitější křesťanskou knihu v češtině v prvním desetiletí 21.století.

 13. Philip Yancey: Ježíš, jak jsem ho neznal.Návrat domů 2002 -- už není na skladě. Dobře představuje osobu Ježíše Krista.

 14. Will Metzger: Tell the Truth. IVP 1990 (novější vydání zde). Kniha, která představuje poselství Bible. Taky se zabývá úkolem křesťanů toto poselství předávat dál.

 15. John R.W.Stott: Kázání na hoře. Návrat 1992. 170 stran. Ještě mi letos (březen 2007) bylo posláno z Návratu Domů, i když už knihu nemají v nabídce (i s poštovným stojí 90 kč). Čte se dobře, je to srozumitelný výklad Matouše -- kapitol 5 až 7 (povídání o Mt 5,1-16 se mi zdá perfektní, zbytek páté kapitoly raději podle [2],[6]).

 16. J.H.Dobson: Novozákonní řečtina pro každého. Biblion 2002. Možná si pořídím i anglickou verzi učebnice, protože k ní existuje i audio CD.

 17. V.Prach: Řecko-český slovník (+ Tvary řeckých sloves od J.G.Schultze). Vyšehrad 1998. Na jednu stranu zde možná některá slova z NZ chybí, ale záběr je širší - včetně řečtiny z Homéra, možná by pomohl i při čtení Septuaginty.

 18. A.Marshall: Interlinear NIV Greek-English. Zondervan 1999. Tento text NZ bych si rád někdy koupil.

 19. Rick Warren: Proč jsme vůbec tady? Návrat domů 2004. Tato kniha mluví o smyslu a náplni života z pohledu Bible.

 20. Miloslav Hájek: Evangelium podle Matouše - část 1. Výklad kapitol 1 až 9 (259 stran). Z českých komentáříků k Matoušovu evangeliu se zdá být nejlepší, škoda že existuje jen první díl. Není tak kvalitní jako [6],[7], ale vyváženější než [3] nebo [4]. Z roku 1995, stojí jen 30 kč !!!

 21. Studijní texty k Novému Zákonu ONLINE!!. Jaroslav Brož, katolická teologická fakuta UK. Za zmínku stojí texty Úvod do evangelií, Synoptická otázka, Pramen Q a velmi stručný přehled Evangelium podle Matouše.

 22. ONLINE: Několik myšlenek zejména k oddílu Mt 5,1-16.

 23. Martin Prudký: Zvláštní lid Páně: křesťané a židé. Centrum pro studium demokracie a kultury, edice Moderní česká teologie, Brno 2000. Kniha přemýšlí o vztahu křesťanů a židů. Co mají společného a co odlišného? Všímá si zejména období prvního a druhého století našeho letopočtu, období, po jehož skončení zde bylo křesťanství a židovství jako dva odlišné proudy. 126 stran.

 24. B.K.Waltke: Hledání Boží vůle. Návrat domů, Praha 2005. 110 stran. Tuto knihu bych označil po knize [12] jako druhou nejdůležitější křesťanskou knihu v češtině v prvním desetiletí 21.století. Bruce Waltke zde shrnuje některé zkušenosti své i jiných s tím, jakým způsobem nás vede Bůh, zúročuje svoje mnohaleté přemýšlení o tomto tématu. Říká, že Bůh svou vůli před nikým z nás nechce nijak skrývat, a uvádí šest kroků, z nich každý je důležitý v našem následování Boha. Tato kniha se netýká přímo Matoušova evangelia, ale určitě hodně souvisí s tím, co pro nás dnes znamená následovat Ježíše, k čemuž Matoušovo evangelium vyzývá. Není tak praktická a konkrétní jako kniha [19], ale ujasnila hodně můj pohled na to, jak odkrývat Boží plán pro svůj život. Věřím, že může potěšit zejména ty, co už jsou nějaký ten pátek věřící.

 25. James Houston: Touha. Tato kniha představuje křesťanskou víru z toho pohledu, že jen Bůh dokáže naplnit ty největší touhy našeho srdce: touhu dojít dál, než kam sahá náš současný život (v tom konečném důsledku dojít až za smrt); touhu být osvobozeni z toho, co nás zotročuje; touhu po otci, kterému na nás záleží a který se o nás věrně stará (tato touha přesahuje náš vztah s rodiči); touhu poznat, co je pravdou a skutečností; touhu po někom, kdo by nás doprovázel v důvěrném vztahu celým naším životem (tato touha přesahuje náš vztah s životním partnerem).

 26. Lee Strobel:Kauza víra. Návrat domů 2004. Tato kniha se snaží odpovědět na některé otázky, které brání lidem věřit: Proč Bůh dopouští zlo (podle mne nejlepší zpracování této otázky, které jsem viděl), jak dobrý Bůh může poslat lidi do pekla, a některé další (uvedené dvě mne nejvíce zaujaly).

 27. Richard Rohr:Hledání svatého grálu. Cesta 2005. Tato kniha mluví zejména o středověkých legendách o rytířích a hrdinech, ale snaží se z těchto legend i dalších obrazů a příběhů vytěžit něco pro duchovnost současného muže. Richard Rohr píše knihy zejména o duchovnosti muže a o duchovní cestě mužů. Pokládá si otázky, jak dnes muži mohou být hrdiny víry a dosáhnout duchovních vítězství. Označil bych ji jako třetí nejdůležitější křesťanskou knihu v češtině v prvním desetiletí 21.století.

 28. Brennan Manning: Evangelium zlomených. Návrat domů 2008. Tato kniha má podtitul "naděje pro ty, se kterými už nikdo nepočítá", a možná bych dodal, že i pro ty, kteří nepočítají už sami se sebou. Je to kniha, která zdůrazňuje Boží milost, podobně jako [12], ale z jiného úhlu: protože Bůh nám dává milost, nemusíme zakrývat svá selhání a slabosti, protože jeho cílem je nás uzdravit. Jen ten, kdo si přizná své zranění, může být uzdraven a osvobozen. Boží milost je pro nás pozváním k upřímnosti vůči sobě, Bohu i druhým.

 29. Slovo na cestu. LUXPRESS, Praha 1990. Parafrázovaný text Nového Zákona od kolektivu překladatelů. 2.vydání. Dodatečně jsem zjistil, že se jedná o tentýž překlad jako [5] s tím, že [5] je navíc doplněn poznámkami výkladovými i jinými (kdo by to byl řekl: Slovo na cestu je totéž co Průvodce životem, co se týká Nového zákona, a Starý Zákon byl také dokončen v rámci Průvodce životem, a je například na www.bibleserver.com označován jako překlad Slovo na cestu). Text je čtivější než doslovný Nový Zákon -- a současně obsahuje i úsilí o výklad. Například větu "Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské", která je v originálu obsažena v Mt 3,2 i Mt 4,17 stejně, překládá parafrázovaný text různě: Mt 3,2 (z úst Jana Křtitele): Obraťte se od svých hříchů k Bohu, protože přichází jeho vyvolený král. Mt 4,17 (z úst Ježíše): Změňte se! Bůh je tu a zakládá na zemi svoje království!

 30. Leanne Payneová: Uzdravující Přítomnost (Uzdravení duše skrze sjednocení s Kristem). Návrat domů 2008. Označil bych ji jako čtvrtou nejdůležitější křesťanskou knihu v češtině v prvním desetiletí 21.století. Vhodná kniha závěrem jako reference k Matoušovu evangeliu -- v Mt 28,20 říká Ježíš: a hle, já jsem s vámi po všecky dny. Autorka říká: když si budeme vědomi přítomnosti Ježíše -- nemusíme jej cítit, jen věřit, že je přítomen -- tak On napřímí celý náš život. Ježíšova přítomnost nás může uzdravit a vést celým dnem. Jeho přítomnost je něco jedinečného -- pokud židé, muslimové či hinduisté vstoupí do Přítomnosti a moci Ducha svatého, jsou rychle proměněni, stávají se z nich křesťané. Tato kniha je pozváním k prožívání přítomnosti vzkříšeného Ježíše.


Diskuse:


Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: