Julie Krbušková: Genesis
Genesis:

úvodem

Genesis 1--2
Genesis 3--5
Genesis 6--8
Genesis 9--12
Genesis 13--16
Genesis 17--19
Genesis 20--22
Genesis 23--25
Genesis 26--28
Genesis 29--31
Genesis 32--36
Genesis 37--47
Genesis 48--50

chronologie
stručně obsah
poselství
promluvy
přehled literaturyCo Bůh řekl Abrahamovi


Břeťa Fajmon, 22.5.2014

Toto je páté zamyšlení nad stránkami biblické knihy Genesis z pohledu křesťana a je v jistém smyslu základní, protože jsem je napsal dříve než předchozí čtyři. Rád bych se zaměřil na život Abrahama v širším pohledu knih Genesis a Exodus.

Při setkání s Hospodinem v knize Exodus vidíme, že Bůh pamatoval na svou smlouvu s Abrahamem, Izákem a Jákobem (Exodus 2,24). Hospodin se Mojžíšovi představuje jako Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův (Exodus 3,6). Kniha Exodus je tedy rozuzlením vztahu Abrahama, Izáka a Jákoba k Bohu. Možná před ponořením se do jejího děje je důležité se podívat, co ve vztahu k Bohu prožili tito praotcové Izraele. Podívejme se do knihy Genesis nejprve na Abrahama a na jeho setkání s Bohem v průběhu jeho života (minimálně na ta setkání, která máme zaznamenána v Bibli).

Bůh nejen mluvil -- Bůh především jednal v životě Abrahama. Nyní ale mým zájmem v tomto článku je prozkoumat, co Bůh řekl Abrahamovi "do budoucnosti" -- co mu slíbil ve vztahu k Abrahamovým potomkům. To je totiž téma dále rozvíjené v knize Exodus.
  • Jozue 24,2-3 (v překladu ČEP): Jozue řekl všemu lidu: "Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Vaši otcové, Terach, otec Abrahamův a otec Náchorův, sídlili odedávna za řekou Eufratem a sloužili jiným bohům. vzal jsem vašeho otce Abrahama odtamtud za řekou a provedl jsem jej celou kenaanskou zemí. Rozmnožil jsem jeho potomstvo a dal jsem mu Izáka."
Především a zejména, Abraham prožil svůj vlastní Exodus -- vyvedení od služby jiným bohům ke službě Hospodinu (Gen 15,7; Gen 24,7). Vysvobození z otroctví a život ve svobodě byl důvodem, proč Abraham poslechl Hospodinovo volání, a tak jeho cesta byla prototypem pozdějšího exodu Izraele -- a na podobnou cestu Bůh volá každého člověka i dnes. Jádrem Hospodinova sdělení Abrahamovi byla věta "budu Bohem tobě i tvému potomstvu" (Gn 17,7-8) -- a ve stejném duchu každého člověka Bůh oslovuje i dnes: nabízí, že bude našim Bohem. Nikdo z nás nepochází z rodiny, která by žila "ve vzduchoprázdnu" -- o rodině každého z nás lze říci, že "naši otcové sloužili jiným bohům", ať už se jedná o boha soběstačnosti, boha rozumu či samostatnosti, nebo boha nespokojenosti a stěžování si a beznaděje. Každý člověk a každá rodina má své vlastní autority a "bohy" -- síly či vlivy, kterým věnuje sebe sama a svůj život. Bůh svým originálním způsobem promlouvá k životu každého z nás a nabízí nám, že bude naším Bohem -- zve nás k životu ve svém království, k přijetí svého požehnání. V mnohém se toto požehnání neliší od toho, co Bůh slíbil Abrahamovi.

A) Dar blízkých vztahů (Otec dává rodinu)

Klíčové verše první promluvy Hospodina k Abramovi je vhodné asi citovat (Gn 12,1-3; podle ČEP):
  • I řekl Hospodin Abramovi: 'Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním! Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země.'
Někteří (např. Bruce Waltke: Genesis. Zondervan 2001, str. 203) vidí v této promluvě, kdy Bůh Abrama vyzývá a povolává ho k nové budoucnosti, sedm věcí (sedm vět, které říká Bůh ve verších 2-3). Já bych si v této chvíli rád všiml jen jediné věci z Hospodinova slibu, a sice Hospodin říká, že Abrama rozmnoží ve velký národ. Je zde skryta velká pravda, že Bůh má moc uchránit rodinu lidí, aby se rozvíjela a rostla. On má moc znásobit a zachovat život.

V poselství Ježíše Krista, které je dnes určeno každému člověku na této zemi, lze vidět podobný proud požehnání -- slib blízkých vztahů rodiny pro každého, kdo Bohu věří. Tento slib se ovšem netýká výlučně pokrevních svazků. V Mt 12,47-50 Ježíš Kristus naznačuje, že existují ještě bližší vztahy než pokrevní, vztahy blízké sounáležitosti ještě bližší než té, co je určena rodinou. Souvisí to s obsahem jeho zvěsti, že ty, co přijme Bůh Otec, se navzájem stanou sourozenci "v nové rodině" -- Mt 19,27-30 (ukazuje na vztahy, ve kterých bude obsaženo "stokrát víc" než v těch pokrevních). Podobně jako v manželství se dva lidé stávají jedním tělem, zvěstí křesťanství je to, že Bůh vytváří "v Kristu" (s Kristem, skrze Krista) jedno tělo, jehož je Ježíš Kristus hlavou a které se buduje a podporuje v lásce -- Efezským 4,11-16. Je zde slib blízkých vztahů, které přetrvají až do věčnosti.

B) Dar země a prostoru pro život (Král dává zemi)

  • Gn 12,7 (ČEP): I ukázal se Hospodin Abramovi a řekl: 'Tuto zemi dám tvému potomstvu'.
V tomto dalším oslovení Abrama Hospodin přidává poznání budoucích věcí -- vymezuje zemi, kde bude národ slíbený Abramovi žít. Je to země Kenaanská (též Gn 10,19). Abram pak v této zemi žil, aniž se dočkal naplnění Hospodinova slibu (za jeho života přešlo do Abrahamova vlastnictví pouze pole, kde byl později jeho hrob -- nic víc). V Genesis 15 (klíčové to kapitole ve vztahu Abrahama a knihy Exodus -- doporučuji celou kapitolu si přečíst) Bůh uzavírá s Abramem smlouvu, ve které mu jednostranně slibuje, že on sám je zárukou toho, že jeho potomstvo obdrží zemi Kenaan jako své dědictví (viz audiopořad Otakar Vožeh: Proroctví. Rádio TWR, části 3-4: Tím, že zvířata byla rozpůlena, se dokumentovalo, že je to smlouva na život a na smrt. Tím, že uprostřed těchto rozpůlených zvířat přešel sám Bůh se svou pochodní, tak učinil jednostranný slib -- jen na Bohu záleží, že země Kenaan připadne Izraeli do dědictví. Bůh sám je zárukou, že tento slib bude naplněn.).

Věřím tomu, že každého člověka Bůh volá k podobnému daru, k jakému zavolal Abrama -- k daru země, daru bezpečného prostoru, kde budeme moci žít. Nikoli ústy Abrahama, ale ústy Ježíše Krista (Mt 5,5 podle ČEP):
  • "Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví."
Pán Ježíš zde mluví o svém království, které bude natolik chráněným místem, že v něm bude přebývat spravedlnost a pokoj (vlastně celý oddíl Mt 5,3-10 je pozváním do tohoto Hospodinova království). Podobně jako Abraham, i my čekáme v naději na "město, jehož stavitelem a tvůrcem je sám Bůh" (Židům 11,10, v překladu ČEP). Podobně jako v Genesis 15 Hospodin ukázal ohnivou pochodeň jako záruku, že naplní svůj slib, nyní během novější historie ukázal na kříži svého syna jako oběť za hříchy lidstva -- Ježíš Kristus a jeho oběť je zárukou, že Bůh nám prominul naše hříchy a že budeme moci vstoupit do jeho země (tato paralela: viz Ronnie Stevens v jedné ze svých přednášek cca před dvaceti lety).

C) Budu bojovat za vás (boj)

Třetím proudem Hospodinova požehnání Abrahamovi byl jeho slib "budu bojovat za vás". Tento slib byl Abrahamovi řečen v jiné formě -- když Abraham vybojoval ten největší boj sám se sebou a dal Bohu přednost před tím nejcennějším, co měl (svým synem, podstatou své budoucnosti), Hospodin slibuje, že bude dávat vítězství Abrahamovým potomkům (Gn 22,16-18) slovy "tvé potomstvo obdrží bránu svých nepřátel" (tj. tvé potomstvo ovládne, podmaní si své nepřátele). Bůh nejen chce dát Abrahamovi rodinu a zemi, ale chce mu též dopřát pokojný život v této zemi, život vítězný, kdy si zemi uchrání, obstojí před svými nepřáteli. A tento proud požehnání nebyl Abrahamovi pouze řečen -- Abraham jej mohl prožít v některých událostech svého života, kdy Bůh za něj bojoval dost silně. Např. Genesis 20 mluví o tom, že i poté, co Abrahamovi se Sárou bylo sděleno, že se Sáře narodí syn, tak Abraham nebojoval za svou manželku a nechal si ji odvést do Abímelekova harému -- Bůh sám jednal s Abímelekem ve věci Abrahama a jeho ženy, i když Abraham nebyl ochoten ji bránit sám.

Podobně i nám dnes Bůh slibuje, že bude bojovat za nás a že nám dá vítězný život i navzdory našim nepřátelům. Počátek těchto slibů můžeme číst v proroctví při narození Ježíše Krista (Matouš 1,21 podle ČEP):
  • 'Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.'
Čili to vítězství se týká ne nějakého boje s lidmi, ale boje poněkud jiného charakteru -- našeho boje s hříchem, našeho boje s volbami, které působí Bohu bolest a jdou proti právu a spravedlnosti. Ježíš též pak sám například řekl v podobném smyslu (Jan 8,32 podle ČEP): 'Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými'. Na podobné téma mluví též apoštol Pavel v Efezským 6,10: Svou sílu hledejte u Pána (Ježíše Krista), v jeho veliké moci.

D) Bůh je Soudce (spravedlnost)

Čtvrtý hlavní proud Hospodinova požehnání lze v životě Abrahama vypozorovat tak nějak mezi řádky. Nejedná se nyní o slib či příkaz, ale o slova řečená jaksi "mimochodem", která jsou přesto klíčově důležitá. V Genesis 18,1-15 Bůh potvrzuje v jistém zázračném setkání i Sáře, že se jí narodí syn. A potom Bůh vysílá své posly, aby poskytl možnost poslední zkoušky zkaženým městům Sodoma a Gomora, a jakoby mimochodem říká Abrahamovi o svém záměru zničit zlovolné lidi v těchto městech. Dochází k prvnímu velkému teologickému rozhovoru, který je v Bibli zaznamenán (Gn 18,16-33) -- nebo se vlastně jedná současně o modlitbu, kde Abrahám říká: Bože, ty jsi spravedlivý, tak nemůžeš zničit spravedlivého, prosím uchraň kvůli spravedlivým celé to místo. V Genesis 19,29 čteme, že Bůh uchránil spravedlivého Lota a jeho rodinu nejen na základě své podstaty, ale též proto, že Abraham souhlasil s tím, že Bůh je spravedlivý a jedná spravedlivě. Abraham potvrdil a prosil o Hospodinovu spravedlnost. Tím čtvrtým proudem Hospodinova požehnání je to, že "Bůh je soudce vší země a jedná podle práva" (Gn 18,25). A tak Bůh jako soudce vší země jedná spravedlivě a vychovává ke spravedlnosti, vede ke spravedlnosti. Proto Bůh v Genesis 18,18-19 říká nahlas, jaké jsou jeho myšlenky (podle ČEP):
  • 'Abraham se jistě stane velikým a zdatným národem a budou v něm požehnány všechny pronárody země. Důvěrně jsem se s ním sblížil, aby přikazoval svým synům a všem, kteří přijdou po něm: Dbejte na Hospodinovu cestu a jednejte podle spravedlnosti a práva, ať Hospodin Abrahamovi splní, co mu přislíbil.'
Součástí Hospodinova požehnání bude i výchova v právu, výchova k životu ve svobodě -- dbejte na Hospodinovu cestu a jednejte podle spravedlnosti a práva.

Bůh je autorem práva a usiluje o to, aby toto právo bylo zachováváno. To souvisí se všemi ostatními proudy jeho požehnání: Bůh slíbil rozmnožit národ Izrael, ale ne na úkor prostoru druhých. Bůh bojoval za Izrael a prokázal moc nad Egyptem ne v rámci siláckého chvástání, ale jako soudce veškeré země -- jako soudce, který chtěl zabránit etnické likvidaci národa Izrael (viz Exodus 1,22). Bůh slíbil dát Izraeli zemi Kenaán, ale ne jako silácký válečník, ale jako spravedlivý soudce -- použil si Izrael jako nástroj soudu nad Kenaanci, kteří "završili svou míru nepravosti", tj. žili životem bezpráví, násilí a zlovůle (Genesis 15,16). Bůh slíbil Izraeli, že bude bojovat za ně -- ale pouze boje, které jsou spravedlivé, jen boje podle práva. Jeho cílem bylo naučit Izrael životu v právu, ve spravedlnosti -- nikoli životem násilníků, kteří si měli myslet, že jim všechno projde. Toto úsilí o právo vidíme už i u záznamu o potopě: Bůh jako spravedlivý soudce nad násilím a bezprávím přivedl potopu, a zachránil jen Noeho, který jediný byl spravedlivý, jednal podle práva (Gn 6,5-9). I v jednom z prvních záznamů o hříchu Bůh říká, že mu jde o to, aby člověk žil podle práva, vzdoroval hříchu, volbě zlého a bolesti (Genesis 4,7) -- říká, že úkolem člověka je žít podle práva, vládnout nad hříchem.

Stejný rozměr Boha, který jedná podle práva a vychovává k právu, setrvává dodnes: veškeré Písmo je dobré k výchově ve spravedlnosti (2.list Timoteovi 3,16). Křesťané, kteří přijali od Boha odpuštění, mají propůjčovat svá těla spravedlnosti (Římanům 6,7-13). I když spravedlnost před Bohem, spravedlnost, na základě které nás Bůh přijímá, nám je darována, my se máme učit prakticky uplatňovat spravedlnost jako charakterovou vlastnost, která odráží charakter Boha. Efezským 5,9 mluví o ovoci života, jehož základem je propojení s Ježíšem Kristem a s Bohem, a říká, že charakteristikou takového života je dobrota, spravedlnost a pravda -- praktický dopad toho, že jsme navázali k Bohu osobní vztah.

Všechny tyto čtyři rozměry Hospodinova požehnání (rodina, země, vítězství, spravedlnost) jsou tedy stejně platné a živé jako kdysi. Hospodinův charakter se nemění.

zpět na sérii: Promluvy z knihy Genesis


Diskuse:


Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: