Julie Krbušková: Genesis
Genesis:

úvodem

Genesis 1--2
Genesis 3--5
Genesis 6--8
Genesis 9--12
Genesis 13--16
Genesis 17--19
Genesis 20--22
Genesis 23--25
Genesis 26--28
Genesis 29--31
Genesis 32--36
Genesis 37--47
Genesis 48--50

chronologie
stručně obsah
poselství
promluvy
přehled literaturyGenesis 23–25


23
1Sára byla živa sto dvacet sedm let; to jsou léta Sářina života. 2Zemřela v Kirjat-arbě, což je Chebrón v kenaanské zemi. Abraham přišel, aby nad Sárou naříkal a oplakával ji. 3Pak od zemřelé vstal a promluvil k Chetejcům: 4"Jsem tu u vás host a přistěhovalec. Dejte mi u vás do vlastnictví hrob, kam bych zemřelou pohřbil." 5Chetejci Abrahamovi odpověděli: 6"Slyš nás, pane. Jsi mezi námi jako kníže Boží; pochovej svou zemřelou v nejlepším z našich hrobů. Nikdo z nás ti neodepře svůj hrob, abys mohl zemřelou pohřbít." 7Abraham se nato Chetejcům, lidu té země, uklonil 8a promluvil k nim dále: "Souhlasíte-li, abych zde svou zemřelou pohřbil, slyšte vy mne: Přimluvte se za mne u Efróna, syna Sócharova, 9ať mi přenechá svou makpelskou jeskyni, která je na konci jeho pole; ať mi ji před vámi přenechá za plnou cenu stříbra, abych měl vlastní hrob." 10Efrón zasedal uprostřed Chetejců. Efrón chetejský tedy Abrahamovi v přítomnosti Chetejců odpověděl přede všemi, kteří měli přístup do rady v bráně toho města: 11"Nikoli, pane; slyš ty mne. To pole je tvé, i ta jeskyně na něm je tvá; dávám ti ji před očima synů svého lidu. Tam pochovej svou zemřelou." 12I uklonil se Abraham před lidem té země 13a v přítomnosti lidu té země pravil Efrónovi: "Raději slyš ty mne. Dám za to pole stříbro. Vezmi je ode mne a já tam svou zemřelou pochovám." 14Efrón Abrahamovi odpověděl: 15"Pane, slyš ty mne. Pozemek má cenu čtyř set šekelů stříbra. Co to pro nás znamená? Jen pochovej svou zemřelou." 16Abraham souhlasil a odvážil Efrónovi stříbro, jak on sám v přítomnosti Chetejců navrhl, čtyři sta šekelů stříbra, běžných mezi obchodníky.

17Tak připadlo Efrónovo pole v Makpele naproti Mamre, pole i s jeskyní na něm a všechno stromoví na poli i na všem jeho pomezí kolem, 18do Abrahamova majetku před očima Chetejců, všech, kdo měli přístup do rady v bráně jeho města. 19Abraham potom svou ženu Sáru pohřbil v té jeskyni na poli v Makpele naproti Mamre, jež je u Chebrónu v kenaanské zemi. 20Tak připadlo pole Chetejců i s jeskyní na něm Abrahamovi, aby měl vlastní hrob.

24
1Abraham byl stařec pokročilého věku. Hospodin mu ve všem požehnal. 2I řekl Abraham služebníku, správci svého domu, který vládl vším, co mu patřilo: "Polož ruku na můj klín. 3Zavazuji tě přísahou při Hospodinu, Bohu nebes a Bohu země, abys nebral pro mého syna ženu z dcer Kenaanců, mezi nimiž sídlím. 4Půjdeš do mé země a do mého rodiště a vezmeš odtamtud ženu pro mého syna Izáka." 5Služebník mu na to odvětil: "Co když mě ta žena nebude chtít následovat sem, do této země? Mám tvého syna zavést zpátky do země, z níž jsi vyšel?" 6Abraham řekl: "Chraň se tam mého syna zavést! 7Hospodin, Bůh nebes, který mě vzal z domu mého otce a z mé rodné země, promluvil ke mně a přísahal mi, že tuto zemi dá mému potomstvu; on sám vyšle před tebou svého posla, a ty budeš moci vzít odtamtud ženu pro mého syna. 8Kdyby tě snad ta žena nechtěla následovat, budeš své přísahy zproštěn. Jen tam mého syna nezaváděj!" 9I položil služebník ruku na klín svého pána Abrahama a odpřisáhl mu to.

10Služebník tedy vzal deset velbloudů svého pána a jel. Vybaven všelijakými drahocennostmi svého pána vydal se na cestu do aramského Dvojříčí, do města Náchorova. 11Před městem zastavil velbloudy u studně s vodou. Bylo to navečer, v době, kdy ženy vycházívají čerpat vodu. 12Tu řekl: "Hospodine, Bože mého pána Abrahama, dopřej mi to prosím a prokaž milosrdenství mému pánu Abrahamovi. 13Hle, stojím nad pramenem a dcery mužů města vycházejí čerpat vodu. 14Dívce, která přijde, řeknu: Nakloň svůj džbán, abych se napil. Odvětí-li: »Jen pij, a také tvé velbloudy napojím«, předurčil jsi ji pro svého služebníka Izáka. Podle toho poznám, že jsi mému pánu prokázal milosrdenství." 15Ještě než domluvil, přišla Rebeka, která se narodila Betúelovi, synu Milky, ženy Abrahamova bratra Náchora. Měla na rameni džbán. 16Byla to dívka velmi půvabného vzhledu, panna, muž ji dosud nepoznal. Sestoupila k pramenu, naplnila svůj džbán a vystoupila. 17Služebník jí přiběhl naproti a řekl: "Dej mi prosím doušek vody ze džbánu!" 18Odvětila: "Jen se napij, můj pane." A rychle spustila džbán na ruku a dala mu pít. 19Když mu dala napít, řekla: "Načerpám i tvým velbloudům, aby se napili." 20Rychle vylila vodu ze svého džbánu do napajedla a znovu odběhla ke studni čerpat, aby napojila i všechny jeho velbloudy. 21Muž ji přitom mlčky pozoroval, aby poznal, zda Hospodin dává jeho cestě zdar, či nikoli.

22Když se velbloudi napili, vzal muž zlatý nosní kroužek o váze půl šekelu a dva náramky pro ni o váze deseti šekelů zlata. 23Řekl: "Pověz mi prosím, čí jsi dcera? Bylo by pro nás v domě tvého otce místo k přenocování?" 24Odvětila mu: "Jsem dcera Betúela, syna Milky, kterého porodila Náchorovi." 25A dodala: "Slámy i obroku máme dost, i místo k přenocování." 26Tu padl muž na kolena, klaněl se Hospodinu 27a řekl: "Požehnán buď Hospodin, Bůh mého pána Abrahama, že od mého pána neodňal své milosrdenství a svou věrnost. Dovedl mě až do domu bratří mého pána."

28Dívka odběhla a oznámila rodině své matky, co a jak se stalo. 29Rebeka měla bratra jménem Lábana. Lában běžel ven k tomu muži u pramene. 30Viděl totiž nosní kroužek a na sestřiných rukou náramky a slyšel slova své sestry Rebeky, o čem s ní ten muž mluvil. Přišel k tomu muži, který dosud stál u velbloudů nad pramenem, 31a řekl: "Pojď, požehnaný Hospodinův! Proč stojíš venku? Už jsem připravil dům i místo pro velbloudy." 32I vešel ten muž do domu a odstrojil velbloudy. Lában dal velbloudům slámu a obrok; jemu a jeho mužům dal vodu k umytí nohou. 33Pak dal před něho prostřít, aby pojedl. On však řekl: "Nebudu jíst, dokud nevyřídím svou záležitost." Lában odvětil: "Mluv." 34Pravil tedy: "Jsem služebník Abrahamův. 35Hospodin mému pánu velmi požehnal, takže je zámožný. Dal mu brav a skot, stříbro a zlato, otroky a otrokyně, velbloudy a osly. 36A Sára, žena mého pána, ač velmi stará, porodila mému pánu syna. Jemu dá všechno, co má. 37Mne pak můj pán zavázal přísahou: »Nevezmeš pro mého syna ženu z dcer Kenaanců, v jejichž zemi sídlím. 38půjdeš do domu mého otce a k mé čeledi a vezmeš odtamtud ženu pro mého syna.« 39Nato jsem svému pánu řekl: »Možná, že se mnou ta žena nepůjde.« 40Odvětil mi: »Hospodin, před nímž chodím, pošle s tebou svého posla a dá tvé cestě zdar. Ty pak vezmeš pro mého syna ženu z mé čeledi a z domu mého otce. 41Svého závazku se zprostíš tehdy, když dojdeš k mé čeledi: Nedají-li ti ji, budeš svého závazku zproštěn.« 42Dnes jsem přišel k prameni a řekl jsem: »Hospodine, Bože mého pána Abrahama, kéž bys dal zdar cestě, po níž jdu!« 43Hle, stojím nad pramenem. Dívce, která přijde čerpat vodu, řeknu: »Dej mi prosím napít ze svého džbánu trochu vody.« 44Jestliže mi ona řekne: »Jen se napij, a také tvým velbloudům načerpám«, bude to žena, kterou synu mého pána předurčil Hospodin. 45Ještě jsem sám u sebe nedomluvil, když tu přišla Rebeka se džbánem na rameni. Sestoupila k pramenu a čerpala vodu. Řekl jsem jí: »Dej mi prosím napít!« 46Rychle spustila džbán s ramene a řekla: »Jen se napij, a také tvé velbloudy napojím.« Napil jsem se a ona napojila i velbloudy. 47Pak jsem se jí zeptal: »Čí jsi dcera?« Odvětila: »Jsem dcera Betúela, syna Náchora, kterého mu porodila Milka.« Navlékl jsem jí tento kroužek do nosu a náramky na ruce. 48Padl jsem na kolena a klaněl se Hospodinu. Dobrořečil jsem Hospodinu, Bohu mého pána Abrahama, že mě vedl pravou cestou, abych mohl dceru pánova bratra přivést pro jeho syna. 49A teď mi povězte, chcete-li mému pánu prokázat milosrdenství a věrnost. Ne-li, povězte mi, a já se obrátím napravo nebo nalevo."

50Lában i Betúel odpověděli: "Toto vyšlo od Hospodina a my nemůžeme tobě říci ani zlé ani dobré. 51Hle, tady je Rebeka. Vezmi si ji a jdi, ať se stane ženou syna tvého pána, jak mluvil Hospodin." 52Jakmile Abrahamův služebník uslyšel jejich slova, poklonil se Hospodinu až k zemi. 53Potom vyňal stříbrné a zlaté předměty a látky a dal je Rebece, též jejímu bratrovi a její matce dal vzácné dary. 54Pak jedli a pili, on i mužové, kteří byli s ním, a přenocovali. Když ráno vstali, řekl: "Propusťte mě k mému pánu." 55Ale její bratr a matka odvětili: "Ať s námi dívka ještě nějaký čas zůstane, aspoň deset dní; potom půjde." 56On však jim řekl: "Nezdržujte mě, když Hospodin dopřál mé cestě zdaru. Propusťte mě, ať mohu jít k svému pánu." 57Odvětili: "Zavoláme dívku a zeptáme se přímo jí." 58Zavolali Rebeku a otázali se jí: "Půjdeš s tímto mužem?" Řekla: "Půjdu." 59Propustili tedy svou sestru Rebeku a její chůvu i Abrahamova služebníka a jeho muže. 60Rebece požehnali slovy:
"Sestro naše, buď matkou nesčíslných tisíců,
tvé potomstvo ať obsadí bránu těch, kteří je nenávidí!"
61Rebeka a její dívky vsedly hned potom na velbloudy a následovaly toho muže. Tak dostal služebník Rebeku a odešel.

62Izák právě přicházel od Studnice Živého, který mě vidí, neboť sídlil v Negebu. 63Vyšel totiž k večeru na pole a byl zamyšlen. Tu se rozhlédl a spatřil přicházet velbloudy. 64I Rebeka se rozhlédla a spatřila Izáka. Sesedla z velblouda 65a otázala se služebníka: "Kdo je ten muž, který nám jde po poli vstříc?" Služebník odvětil: "To je můj pán." Vzala tedy roušku a zahalila se. 66Služebník podal Izákovi zprávu o všem, co vykonal. 67Izák pak uvedl Rebeku do stanu své matky Sáry. Vzal si ji a stala se jeho ženou. A zamiloval si ji. Tak našel útěchu po smrti své matky.

25
1Abraham si vzal opět ženu; jmenovala se Ketúra. 2Porodila mu Zimrána a Jokšána, Medána a Midjána, Jišbáka a Šúacha. 3Jokšán zplodil Šebu a Dedána. Synové Dedánovi byli Ašúrejci a Letúšejci a Leumejci. 4Midjánovi synové byli Éfa a Éfer a Chanók, Abída a Eldáa. Ti všichni jsou synové Ketúřini. 5Abraham však všechno, co měl, odkázal Izákovi. 6Synům svých ženin, které měl, dal dary a ještě za svého života je poslal od svého syna Izáka pryč na východ, do země východní. 7Toto jsou léta Abrahamova života, jichž se dožil: sto sedmdesát pět let. 8I zesnul Abraham a zemřel v utěšeném stáří, stár a sytý dnů, a byl připojen k svému lidu. 9Jeho synové Izák a Izmael ho pochovali do makpelské jeskyně na poli Efróna, syna Chetejce Sóchara, naproti Mamre. 10To pole koupil Abraham od Chetejců. Tam byl pochován Abraham i jeho žena Sára. 11Po Abrahamově smrti požehnal Bůh jeho synu Izákovi. A Izák sídlil u Studnice Živého, který mě vidí.

12Toto je rodopis Abrahamova syna Izmaela, kterého Abrahamovi porodila Sářina otrokyně Hagar egyptská. 13Toto jsou jména Izmaelových synů, podle nichž jsou pojmenovány jejich rody: Izmaelův prvorozený Nebajót, Kédar, Adbeel a Mibsám, 14Mišma, Dúma a Masa, 15Chadad, Téma, Jetúr, Náfiš a Kedma. 16To jsou Izmaelovi synové a to jsou jejich jména podle jejich dvorců a hradišť; dvanáct předáků jejich národů. 17A toto jsou léta Izmaelova života: sto třicet sedm let. I zesnul a zemřel a byl připojen k svému lidu. 18Jeho synové bydlili od Chavíly až k Šúru proti Egyptu a směrem k Asýrii. Izmael se položil proti všem svým bratřím.

19Toto je rodopis Abrahamova syna Izáka: Abraham zplodil Izáka. 20Izákovi bylo čtyřicet let, když si vzal za ženu Rebeku, dceru Aramejce Betúela z Rovin aramských, sestru Aramejce Lábana. 21Izák prosil Hospodina za svou ženu, protože byla neplodná. Hospodin jeho prosby přijal, a jeho žena Rebeka otěhotněla. 22Děti se však začaly v jejím těle strkat. Tu řekla: "Je-li tomu tak, co mě čeká?" A šla se dotázat Hospodina. 23Hospodin jí řekl:
"Ve tvém životě jsou dva pronárody.
Oba národy se rozejdou, jen co z tebe vyjdou.
Jeden národ bude zdatnější než druhý,
bezpočetný bude sloužit počtem skrovnějšímu."
24Potom se naplnily dny, kdy měla rodit. A hle, v jejím životě byla dvojčata. 25První vyšel celý červenohnědý a chlupatý jako kožíšek; toho pojmenovali Ezau. 26Potom vyšel jeho bratr a rukou držel Ezaua za patu; ten dostal jméno Jákob. Při jejich narození bylo Izákovi šedesát let. 27Když chlapci dospěli, stal se Ezau mužem znalým lovu, mužem pole, kdežto Jákob byl muž bezúhonný a sídlil ve stanech. 28Izák miloval Ezaua, protože z lovu měl co do úst, kdežto Rebeka milovala Jákoba. 29Jákob jednou připravil krmi. Tu přišel Ezau z pole znavený 30a řekl Jákobovi: "Dej mi zhltnout trochu toho červeného, toho krvavého, jsem znaven k smrti." Proto se jmenuje Edóm (to je Červený). 31Jákob však řekl: "Prodej mi dnes své prvorozenství!" 32Ezau na to odvětil: "Stejně mám blízko k smrti, k čemu je mi prvorozenství!" 33Jákob řekl: "Odpřisáhni mi to dnes." A on mu to odpřisáhl, a tak své prvorozenství prodal Jákobovi. 34Jákob dal pak Ezauovi chléb a čočkovou krmi. Ten pojedl, napil se, vstal a odešel. Tak Ezau pohrdl prvorozenstvím.

Český Ekumenický překlad, zveřejněno se souhlasem České Biblické Společnosti.

Komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 30.8.2009

Genesis 23: Abraham koupí hrobu vyjádřil svou úctu vůči Sáře a svou víru, že Bůh jeho potomkům dá zemi, ve které je hostem.

Genesis 24: Gn 24,1-9 ... jedná se o poslední Abrahamova slova v Bibli zaznamenaná -- tato slova souvisí s pokračováním a naplněním smlouvy, kterou Bůh uzavřel s Abrahamem; proto Abraham vyjadřuje víru, že Bůh pošle svého posla (verš 7) a pomůže služebníkovi najít ženu pro Izáka. Není zde přímo řečeno, že by Abrahamovi povel získat ženu pro Izáka "z jiné etnické skupiny", než jsou původní obyvatele Kenaanu, vydal Bůh -- ale Abraham si tuto věc "rozkódoval" z toho, co o Bohu věděl: možná z hořké zkušenosti s Izmaelem poznal, že Hospodinovým slibům a přísahám nemusí "pomáhat". Vzájemným ženěním a vdáváním s Kenaanci by totiž splynul rozdíl mezi Abrahamovými potomky a původními obyvateli -- a to by znamenalo, že Abrahamovi potomci "potichu dobyli zemi vzájemným ženěním a vdáváním" (Walton, str. 529); budou pak ale potrestáni i Izákovi potomci, když Hospodin bude trestat Kenaanský a Emorejský národ (Gn 15,16)? Abraham přijal Izáka "od Boha" - jasně věděl, že Izák se narodil "z Boží moci". Proto chtěl jednoznačně odlišit Izákovy potomky od národa, jehož trest mu v Gn 15 Bůh předem prozradil.

Gn 24,10-21: Abrahamův služebník prosil Boha, aby mu dal jasně poznat ženu, kterou má požádat, aby se stala Izákovou manželkou. To, že by dívka u studny dala cizinci napít, bylo dost dobře možné -- ale bylo málo pravděpodobné, že by se nabídla napojit všechny jeho velbloudy, protože velbloud mohl vypít 50 až 100 litrů, čili napojit deset velbloudů nějakého cizince vyžadovalo buď velké oddání a pohostinnost (Waltke), nebo Hospodinův zásah do srdce této ženy (Walton), nebo obojí (Wenham).

Gn 24, 22-61: Rebeka musela prokázat víru podobnou jako Abraham, když opustila svůj domov a svou rodinu a šla k jinému domovu a jiné rodině (verš 58 - byla ochotna hned odejít).

Genesis 25: Gn 25, 1-11: nemusí se nutně jednat o něco, co chronologicky následovalo, spíše jsou shrnuti ostatní Abrahamovi potomci.

Gn 25, 12-18: Jsou zde shrnuti Izmaelovi potomci jako doklad, že Bůh splnil své slovo z Gn 21,18.

Gn 25, 19-34: Zde začíná záznam o synech Izáka, a sice Ezauovi a Jákobovi. Jákobovy osudy sahají až do kapitoly 35, a pak do konce knihy Genesis se mluví o Jákobových dětech. Jákob tedy zabírá polovinu knihy Genesis (kapitoly 25-50), je tedy po Hospodinu hlavní postavou knihy Genesis.

Celý záznam o narození začíná podobně jako u Sáry poznámkou, že Rebeka byla neplodná. Zatímco u Abrahama je dítě očekáváno "celých deset kapitol" Gn 12--21, v Gn 25,19-20 je dvacetileté období (lze poznat z verše 26) shrnuto jedinou větou: Izák prosil Hospodina za svou ženu a Hospodin jeho prosby přijal.

V Gn 25, 23 Bůh říká Rebece, že mladší syn (i když jen o patnáct minut?) bude důležitější než ten starší syn (na rozdíl od českých překladů ekumenického a kralického má většina anglických překladů - NIV, NASB, Darbyho, Youngův - a většina komentářů místo "početnější" přeloženo "starší" a místo "počtem skromnější" přeloženo "mladší" - z českých překladů s anglickými souhlasí až Nová Bible Kralická) a že oba synové "se rozejdou". Jméno "Ezau" znamená "chlupatý", jméno "Jákob" znamená "ten, kdo chytá za patu". V jejich jménech jsou tedy popsány okolnosti jejich narození - ovšem jako by současně jejich jménem bylo popsáno něco více (Paul Stevens: Down-to-Earth Spirituality. IVP 2003, str. 24): Ezau vyrůstal tím, že dobýval přírodu, žil na polích, získával zkušenosti lovce - jako "chlupaté zvíře". Jákob se snažil dobývat lidi - byl to manipulátor. Jákob se snažil celý svůj život chytat svého bratra za patu, získat výhodu, být spíše prvním než druhým.

Gn 25, 29-34: Zde máme popsáno první klíčové "střetnutí" obou bratrů. Je otázkou, co přesně znamenala výsada prvorozenství. V době o několik set let později to znamenalo dvojnásobný díl dědictví (podle Dt 21,16-17: v den, kdy bude otec dávat, co mu patří, svým synům, ... dá prvorozenému dvojnásobný díl všeho, co má). Je ovšem možné, že to znamenalo i předání vedení rodiny, tedy "výsadní pozici" ze všech otcových potomků (a v případě Abrahamova potomka i předání "zaslíbené země") - bylo by to tedy jakési "tři v jednom" - dědictví, vedení rodiny i Hospodinova smlouva (další myšlenky o prvorozenství, požehnání a zaslíbení viz Gn 27). Nevíme, do jaké míry byl Jákob uvědomělý a proč prvorozenství přesně chtěl (zda z materiálních nebo duchovních důvodů). Jedno víme jistě - Ezau měl dost krátkodobý pohled, kdežto Jákobovi šlo i o dlouhodobé, neokamžité hodnoty.

Žádný z bratrů v této epizodě neprokázal nějaké charakterové kvality. Jákob sice toužil po dobré věci, ale chtěl ji získat zvláštními prostředky - jeho "pohostinnost" je v ostrém kontrastu s pohostinností jeho dědečka Abrahama (Gn 18, 1-8 ... zatímco Abraham prokazoval pohostinnost neznámým lidem, Jákob lstivě čekal na naprostou vyčerpanost svého bratra, aby s ním jednal "tržně", nikoli se soucitem). Ezau zase svým rychlým odmítnutím ukazuje svůj postoj k "nekrátkodobým" věcem (Paul Stevens - str. 31 - cituje Alexandra Whytea: Bible Characters: Adam to Achan, Edinburgh, Oliphants, str. 164): Nikdo neprodá své prvorozenství najednou. Ten, kdo je prodává, to dělá ve svém srdci mnohokrát, dříve než s ním přijde veřejně na trh. Ponižuje je, pohrdá jím, nevidí jeho cenu, aspoň pro sebe sama, dlouho předtím, než jej levně prodá druhému.

A na str. 32 Paul Stevens dodává: Jákob nedůvěřuje, že Bůh mu ve svém čase dá požehnání, které zaslíbil dokonce dříve, než se Jákob narodil. Jákob nic nenechává náhodě, ale ani Bohu - ovládat musí on sám.

následující: Genesis 26-28


Diskuse:


Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: