Julie Krbušková: Genesis
Genesis:

úvodem

Genesis 1--2
Genesis 3--5
Genesis 6--8
Genesis 9--12
Genesis 13--16
Genesis 17--19
Genesis 20--22
Genesis 23--25
Genesis 26--28
Genesis 29--31
Genesis 32--36
Genesis 37--47
Genesis 48--50

chronologie
stručně obsah
poselství
promluvy
přehled literaturyGenesis 06–08


6
1Když se lidé počali na zemi množit a rodily se jim dcery, viděli synové božští, 2jak půvabné jsou dcery lidské, a brali si za ženy všechny, jak se jim zachtělo. 3Hospodin však řekl: "Můj duch se nebude člověkem věčně zaneprazdňovat. Vždyť je jen tělo. Ať je jeho dnů sto dvacet let." 4Za oněch dnů, kdy synové božští vcházeli k dcerám lidským a ty jim rodily, vznikaly na zemi zrůdy, ba ještě i potom. To jsou ti bohatýři dávnověku, mužové pověstní.

5I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý. 6Litoval, že na zemi učinil člověka, a trápil se ve svém srdci. 7Řekl: "Člověka, kterého jsem učinil, smetu z povrchu země, člověka i zvířata, plazy i nebeské ptactvo, neboť lituji, že jsem je učinil." 8Ale Noe našel u Hospodina milost.

9Toto je rodopis Noeho: Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení; Noe chodil s Bohem. 10A Noe zplodil tři syny: Šéma, Cháma a Jefeta. 11Země však byla před Bohem zkažená a plná násilí. 12 Bůh pohleděl na zemi: byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu.

13I řekl Bůh Noemu: "Rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí. Zahladím je i se zemí. 14Udělej si archu z goferového dřeva. V arše uděláš komůrky a vysmolíš ji uvnitř i zvenčí smolou. 15A uděláš ji takto: Délka archy bude tři sta loket, šířka padesát loket a výška třicet loket. 16Archa bude mít světlík; na loket odshora jej ukončíš a do boku archy vsadíš dveře. Uděláš v ní spodní, druhé i třetí patro. 17Hle, já uvedu potopu, vody na zemi, a zahladím tak zpod nebe všechno tvorstvo, v němž je duch života. Všechno, co je na zemi, zhyne. 18S tebou však učiním smlouvu. Vejdeš do archy a s tebou tvoji synové, tvá žena i ženy tvých synů. 19A ze všeho, co je živé, ze všeho tvorstva, uvedeš vždy po páru do archy, aby s tebou zůstali naživu; samec a samice to budou. 20Z rozmanitých druhů ptactva a z rozmanitých druhů zvířat a ze všech zeměplazů rozmanitých druhů, z každého po páru vejdou k tobě, aby se zachovali při životě. 21Ty pak si naber k obživě různou potravu, nashromáždi si ji, a bude tobě i jim za pokrm." 22Noe udělal všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal.

7
1I řekl Hospodin Noemu: "Vejdi ty a celý tvůj dům do archy, neboť vidím, že ty jsi v tomto pokolení jediný můj spravedlivý. 2Ze všech zvířat čistých vezmeš s sebou po sedmi párech, samce se samicí, ale ze zvířat, která nejsou čistá, jen po páru, samce se samicí. 3Také z nebeského ptactva po sedmi párech, samce a samici, aby zůstalo naživu potomstvo na celé zemi, 4neboť již za sedm dní sešlu na zemi déšť, který potrvá čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Smetu z povrchu země vše, co povstalo, co jsem učinil."

5Noe udělal všechno, jak mu Hospodin přikázal. 6Šest set let bylo Noemu, když nastala potopa, vody na zemi. 7Před vodami potopy vešel Noe a s ním jeho synové i jeho žena a ženy jeho synů do archy. 8Z čistých zvířat i ze zvířat, která nejsou čistá, z ptactva i ze všeho, co se plazí po zemi, 9vždy po páru vešli samec a samice k Noemu do archy, jak mu Bůh přikázal. 10Po sedmi dnech pak pronikly na zemi vody potopy. 11V šestistém roce života Noeho, sedmnáctý den druhého měsíce, se provalily všechny prameny obrovské propastné tůně a nebeské propusti se otevřely. 12 Nad zemí se strhl lijavec a trval čtyřicet dní a čtyřicet nocí. 13Právě toho dne vešli Noe i Šém, Chám a Jefet, synové Noeho, i žena Noeho a tři ženy jeho synů s nimi do archy, 14oni i všechna zvěř rozmanitých druhů, všechen dobytek rozmanitých druhů, všichni plazící se zeměplazi rozmanitých druhů i všechno ptactvo rozmanitých druhů, každý pták, každý okřídlenec. 15 Vešli k Noemu do archy vždy pár po páru ze všeho tvorstva, v němž je duch života. 16Vcházeli, samec a samice ze všeho tvorstva, jak mu Bůh přikázal. A Hospodin za ním zavřel.

17Potopa na zemi trvala čtyřicet dní, vod přibývalo, až nadnesly archu, takže se zdvihla od země. 18Vody zmohutněly a stále jich na zemi přibývalo. Archa plula po hladině vod. 19Vody na zemi převelice zmohutněly, až přikryly všechny vysoké hory, které jsou pod nebesy. 20Do výšky patnácti loket vystoupily vody, když byly přikryty hory. 21A zahynulo všechno tvorstvo, které se na zemi pohybuje, ptactvo, dobytek i zvěř a také všechna na zemi se hemžící havěť, i každý člověk. 22Všechno, co mělo v chřípích dech ducha života, cokoli bylo na suché zemi, pomřelo. 23Tak smetl Bůh vše, co povstalo, co bylo na povrchu země: od lidí až po zvířata, po plazy a nebeské ptactvo, všechno bylo smeteno ze země. Zachován byl pouze Noe a to, co s ním bylo v arše. 24Mohutně stály vody na zemi po sto padesát dnů.

8
1Bůh však pamatoval na Noeho i na všechnu zvěř a všechen dobytek, který s ním byl v arše. Způsobil, že na zemi zavanul vítr, a vody se uklidnily. 2Byly ucpány prameny propastné tůně i nebeské propusti a byl zadržen lijavec z nebe. 3Když přešlo sto padesát dnů, začaly vody ze země ustupovat a opadávat, 4takže sedmnáctého dne sedmého měsíce archa spočinula na pohoří Araratu. 5A vody ustupovaly a opadávaly, až do desátého měsíce; prvního dne desátého měsíce se objevily vrcholky hor. 6Když pak přešlo čtyřicet dnů, otevřel Noe v arše okno, které udělal, 7a vypustil krkavce; ten vylétával a vracel se, dokud se vody na zemi nevysušily. 8Pak vypustil holubici, kterou měl u sebe, aby viděl, zda vody z povrchu země ustoupily. 9Holubice však nenalezla místečka, kde by její noha mohla spočinout, a vrátila se k němu do archy, neboť vody dosud pokrývaly povrch celé země. Vztáhl tedy ruku, vzal ji a vnesl ji k sobě do archy. 10Čekal ještě dalších sedm dní a znovu vypustil holubici z archy. 11A holubice k němu v době večerní přilétla, a hle, měla v zobáčku čerstvý olivový lístek. Tak Noe poznal, že vody ze země ustoupily. 12Čekal ještě dalších sedm dní a znovu vypustil holubici; už se však k němu zpátky nevrátila. 13Léta šestistého prvého, první den prvního měsíce, začaly vody na zemi vysychat. Tu Noe odsunul příklop archy a spatřil, že povrch země osychá. 14Dvacátého sedmého dne druhého měsíce byla již země suchá.

15I promluvil Bůh k Noemu: 16"Vyjdi z archy, ty a s tebou tvá žena i tvoji synové a ženy tvých synů. 17Vyveď s sebou všechno tvorstvo, jež je s tebou, všechnu zvěř i ptactvo a dobytek a všechnu havěť plazící se po zemi. Ať se na zemi hemží, ať se na zemi plodí a množí." 18Noe tedy vyšel a s ním jeho synové a jeho žena a ženy jeho synů. 19Všechna zvěř, všechna havěť a všechno ptactvo, vše, co se plazí po zemi, vyšlo podle svých čeledí z archy. 20Noe pak vybudoval Hospodinu oltář a vzal ze všech čistých dobytčat i ze všeho čistého ptactva a zapálil na tom oltáři oběti zápalné. 21I ucítil Hospodin libou vůni a řekl si v srdci: "Už nikdy nebudu zlořečit zemi kvůli člověku, přestože každý výtvor lidského srdce je od mládí zlý, už nikdy nezhubím všechno živé, jak jsem učinil.
22Setba i žeň a chlad i žár,
léto i zima a den i noc
nikdy nepřestanou po všechny dny země.


Český Ekumenický překlad, zveřejněno se souhlasem České Biblické Společnosti.

Komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 30.8.2009

Genesis 6–8: Obtížnou otázkou je zde rozhodnout, kdo to byli "synové božští" v Gn 6, 1. Podobný výraz se ve Starém Zákoně objevuje pouze v knize Job, kde označuje anděly, kteří v nebi mimo tento vesmír předstupují před Boha. Protože Ježíš v Novém Zákoně říká, že andělé se nežení ani nevdávají (Matouš 22, 30), je tato linie výkladu v Gn 6 značně sporná. Zřejmě nejrozumnější je chápat toto místo jako jedno z několika v Bibli, kde se hebrejské elohim nepřekládá slovem "Bůh", ale "mocní" - proto "synové mocných". Podobně jako záznam o Evině hříchu Gn 3, 6 (viděla, že je to strom ... lákavý pro oči, ... vzala atd.) i Gn 6, 2 ukazuje (tato myšlenka viz [7]) na hřích "synů mocných" (viděli, jak půvabné ... brali si za ženy všechny, jak se jim zachtělo). V tomto chápání tedy Genesis mapuje rozvoj hříchu - od hříchu jednotlivce (Gn 3) přes hřích v rodině (Gn 4) až po institucionalizované zlo v Gn 6,2, kdy vůdcové lidu si brali tolik žen, kolik se jim zachtělo. Nakonec v Gn 6, 5 vidíme hřích naprosto u všech lidí. V Gn 6, 3 pravděpodobně vidíme částečné řešení této situace - Bůh ohraničil věk lidí, bez ohledu na "bohatství nebo hodnost", na 120 let, na kteréžto hranici se věk lidí po potopě pomalu, ale jistě ustálil.

Existuje také další varianta výkladu "synů mocných" v Gn 6, 1, a sice že se zde mluví o představitelích mimozemské civilizace. Tato linie výkladu se ovšem nezastavuje jen u tohoto těžkého oddílku Gn 6,1, ale jde mnohem dál - říká, že hebrejská slova jahve (= jsem ten, kdo je), el (mocný), elohim (mocní - množné číslo od slova el), adon (= pán) překládaná do české Bible jako "Bůh", "Hospodin" a "Pán", vůbec ve skutečnosti Boha neznamenají, ale mluví všechna o představitelích mimozemské civilizace, která zde na zemi život založila, nebo aspoň k němu poskytla genetickou informaci. A tak podle této linie výkladu vlastně Bible o "Bohu" nemluví - respektive podle toho názoru je Bůh jen jistý vyšší princip nebo myšlenka a "Boha Bible" "musíme" chápat jen jako mimozemské představitele tohoto principu.

Linie výkladu "mimozemské civilizace" je pro mne nepřijatelná, protože vlastně vyprazdňuje Bibli z jejího poselství. Tento myšlenkový proud "mimozemské civilizace" vychází z myšlenek Ericha von Dänikena, Zecharia Sitchina a z českých autorů Jiřího Wojnara. Tito lidé (a mnozí další) sice přistupují k Bibli s nadšením, ovšem řekl bych, že provádějí to, co já sám bych s Biblí dělat nechtěl - hledají jen to, co se jim "hodí do jejich linie výkladu", a co se nehodí, ignorují jako vymyšlenou část nebo jako podvrh. Základní kostrou poselství "mimozemské linie" (ve verzi rozpracované Z. Sitchinem) je to, že život na Zemi pochází z planety Nibiru, která oběhne kolem Slunce asi jednou za 3 600 pozemských let. Jedním nebo více genetickými zásahy nibiřanů zde na zemi vznikl život - rostliny, zvířata i lidé. Takže vlastně (slovy Jiřího Wojnara, autora knihy Ufo, Bible a konec světa, nakl. Dobra & Fontána 1999) planeta Nibiru "je tím dobrým nebo trestajícím Bohem, obávaným pro svou "krutost" a milovaným pro svůj dar života". "Krutost" "Boha" Nibiru je v uvozovkách, protože k ní vedou jiné důvody, než je tradičnímu chápání Bible blízké. Například - a konečně se k ní dostáváme - událost potopy.

Biblický důvod k potopě je zaznamenán v Gn 6, 5-8 ... Bůh viděl, že každý výtvor srdce i mysli člověka je v každé chvíli jen zlý. Slovo "zlý" (hebrejsky "ra") má širší význam než slovo "hřích" - stejný kořen je ve slovesech "zničit", "rozbít na kusy". Něco se rozbilo a je už bezcenné. Něco, co je nepříjemné a urážlivé. Slovo "zlý" v sobě spojuje hřích i jeho důsledky. Z tohoto důvodu Bůh musel sáhnout k potopě - na zemi bylo zničeno vše dobré, nic nemělo "váhu". Nemělo smysl a cenu, aby život v takové formě pokračoval.

A jaká je "mimozemská" varianta výkladu? Přeletem planety Nibiru prý v blízkosti Země došlo ke kataklyzmatické situaci, kdy se Země srazila s nibirskými meteority a měsíci. Mimo jiné to znamenalo, že hladina oceánů v mnoha oblastech se zvedla o stovky metrů. Nibiřané utajovali před lidmi blížící se nebezpečí a připravovali se na odlet ze Země (kterou plánovali využívat jako surovinovou základnu). Ovšem jednomu z nich - Enkimu - se pozemského rodu zželelo, a poradil jednomu z nich vystavět velkou loď, ve které se mohl zachránit. Jiří Wojnar tedy uzavírá, že důvody potopy nebyly morální, ale technické a kosmické - a slova Gn 6, 5-8 byla vědomě přidána, nebo nevědomě zabarvena (autor těchto slov prý neměl informace o planetě Nibiru, ale zpětně si vyložil katastrofu jako Hospodinův trest). Dále Enki prý poradil Noemu, aby obětoval "bohům" (= ostatním nibiřanům, kteří se po katastrofě vrací z oběžné dráhy zpět na zemi) z toho důvodu, aby Noeho nezničili (vždyť Enki prý zachránil člověka proti jejich vůli). A když nibiřané, trápení celý rok syntetickou stravou na oběžné dráze, viděli maso obětí, rádi Enkimu odpustili a pošmákli si na zvířatech.

S tím, co se při tomto výkladu s Biblí stalo, nemohu souhlasit. Je zde sice respekt z Bible jako historického pramene, ale autoři "mimozemského" výkladu ukazují, jak se s Biblí zacházet nemá. Rád bych na příkladu vysvětlil, co pro mne znamená autorita Bible - např. Jiří Wojnar uvádí, že brazilský kmen Uga Mongulala má ve své historii záznam o tom, že užívali podzemní prostory vystavěné "božstvem", které byly stavěny tak, že lidé uvnitř přežili třináctiměsíční potopu. Pokud věřím autoritě Bible, tak tuhle informaci nepovažuji za pravdivou, protože Gn 7, 21 uvádí, že v potopě kromě Noeho a sedmi dalších lidí zahynuli všichni lidi. Věřit pravdivosti Bible prostě znamená věřit i výkladům a výrokům, které není možné ověřit výpovědí dalších svědků (aspoň zatím ... :-)).

Nemám Jiřímu Wojnarovi a dalším za zlé, že "čekají" na mimozemskou civilizaci. Ať si čekají, to je jejich právo. Ale mrzí mne, že svým "výkladem" okrádají Bibli o její poselství - místo zprávy o věčném životě a lásce Boha jako osoby vidí v Bibli jen ocelový chlad kosmické lodi. No posuďte sami rozdílnosti "klasického" a "mimozemského" výkladu:

 • "Mimozemský" výklad říká, že neexistuje žádné nadpřirozeno. Dříve prý musili mluvit o oblaku a o Bohu, ale dnes, kdy jsme na takové úrovni, že "skutečnou pravdu" už můžeme pochopit - záznamy v Bibli lze vysvětlil jinak, a sice pokročilou technikou, Maxwellovými rovnicemi a dalšími vědomostmi. "Klasický" výklad naproti tomu mluví o Bohu, který má moc zničit vše nejen jednou za 3600 let, ale kdykoliv, a záleží pouze na jeho rozhodnutí - ale má také srdce udělit milost, stejně jako udělil milost Noemu a jeho rodině.

 • "Mimozemský" výklad odvádí pozornost od hříchu - pád v Gn 3 prý není špatný, to jen člověk genetickým šlechtěním dospěl do stavu, kdy byl schopný samostatného rozmnožování, a pak mohl být "vypuštěn" z genetické zahrady. Neztratil prý věčný život, protože věčný život v podstatě neexistuje - to jen proto, že nibiřané žili tisíce let místo desítek let, se začal jejich život označovat jako věčný (z pohledu pozemšťanů). Až s těmi mimozemšťany navážeme ten správný vztah (nebo oni s námi ... :-)), tak nám možná prozradí, jak prodloužit život o nějakých pár set let. Ale nás se to už v podstatě netýká, my, co žijeme teď, už žádnou naději prý nemáme ... :-) "Klasický" výklad naproti tomu mluví o Bohu, který žije věčně a ke stejnému životu zve i nás - proto není pozdě, když se člověk začne zajímat o Boha třeba až v šedesáti dvou letech nebo i později. Není pozdě, protože Bůh zve k životu věčnému, k životu lásky. On si nepotřebuje vytvářet na Zemi surovinovou základnu - přichází za námi, aby nás přenesl na svou "základnu", kde není hřích, ale přebývá tam spravedlnost.

  Podle Jiřího Wojnara a dalších Bůh prý není osoba, ale jen princip, myšlenka, nebo energie. Člověk zemře a rozplyne se do jiné formy energie. Nic víc prý není. A tak vlastně "mimozemský" výklad Bible v ní nachází jen ateismus, nic víc. Respektive možná panteismus (který říká, že Bůh = všechno, celý vesmír), který jen občas mluví o vesmíru jako o nějakém živém tvoru. "Klasická" místa v Bibli (která "mimozemšťané" ignorují nebo označují za zfalšovaná) však mluví o tom, že Bůh je někdo, kdo existuje nezávisle na tomto vesmíru - a bude existovat, i když vesmír zanikne. A tak mi odpusťte, že můj rozum i cit mne vede ke "klasickému" výkladu Bible, výkladu, který je trochu nepříjemný, protože často mluví o hříchu, ale také je to jediný výklad tohoto vesmíru a života, který mi dává naději.

  Pán Bůh dlouho čekal, než přikročil k tak drastickému kroku. Čekal až do chvíle, kdy viděl, že srdce i myšlení lidí je stále zlé (Gn 6, 5) a že země je plná násilí (Gn 6, 11). Asi měl (a má) určitý plán s touto zemí a věděl, že zlo v tom rozsahu, jak bylo tehdy, by bránilo čemukoli dobrému. Proto jeho řešení bylo razantní. Bůh k potopě přikročil na základě své spravedlnosti - vyjádřil svůj postoj k hříchu a ke zlu, ke kterému lidé stále znovu a znovu dávali svolení. Měl na to právo - on totiž život vymyslel. Proto měl právo volat k odpovědnosti ty, kterým život svěřil.

  Ale Noe našel u Hospodina milost (Gn 6, 8). Dokonce i po potopě dále Bůh říká, že lidské srdce je zlé (Gn 8, 21) - to říká v okamžiku, kdy už na světě žije jen Noeho rodina!! To jsou slova plná naděje i pro nás, kteří je čteme, protože pokud mohl mít Bůh zájem o Noeho nedokonalou rodinu, tak snad má zájem i o tu naši. Noe možná nebyl superdokonalý, jeho srdce asi nebylo zbaveno zlých myšlenek - ale čteme o něm, že ve srovnání se všemi ostatními lidmi byl "bezúhoný" (Gn 6, 9). Taky se můžeme učit od Noeho, jak úzce víra souvisí s poslušností - kdyby Noe v jisté fázi "neudělal vše přesně tak, jak mu Bůh přikázal" (Gn 6, 22), pravděpodobně by jeho rodina nebyla zachráněna.

  Protože Ježíš Kristus potvrdil pravdivost Bible, věda nemůže křesťanům diktovat, čemu mají věřit ohledně potopy. Nicméně některé výpočty poukazují na nemožnost potopy, která by přikryla nejvyšší vrcholky hor na celé zeměkouli. Proto existuje varianta výkladu Gn 6 -- 9, která mluví o lokální potopě, a přesto ctí Bibli jako pravdivou: uznává, že potopa se odehrála v tehdejším známém světě, když ještě nedošlo ke většímu rozšíření člověka, takže zůstává v platnosti, že zahynuli všichni lidi kromě Noeho rodiny. Toto řešení se chce vyhnout diskusím s vědci, kteří přesvědčují o nemožnosti potopy celosvětové. Tato "lokální" varianta výkladu (Walton, 2001) musí řešit následující dvě věci:

 • a) Univerzální jazyk - a zahynulo všechno tvorstvo na suché zemi (Gn 7, 21-23). To lze v případě lokální potopy vysvětlit tím, že všechno tvorstvo tehdy obývalo zemi pouze lokálně, ještě nebylo rozšířeno po celé zeměkouli.

 • b) Přikrytí vrcholků hor pod nebesy (Gn 7,19-20; Gn 8, 5). To lze v případě lokální potopy vysvětlit tím, že se jedná o hory v daném regionu, nikoli o vrchoky nejvyšších hor na horizontu. To je i v souladu s tehdejším mezopotámským pohledem na svět, který hory na horizontu ani nepovažoval za součást země, ale za sídlo bohů - hory dosahující do nebe.

  Jsem ochoten tento názor regionálního rozsahu potopy zastávat, ale musím zdůraznit, že tím nijak neklesla moje víra, že zničení lidstva nebylo regionální, ale naprosté - mluví o tom totiž Nový Zákon, jehož pravdivost je potvrzena Ježíšem (2.list Petrův 2,5 ... zahynuli všichni kromě Noeho a dalších sedmi lidí).

  Gn 6,19-20; Gn 7,2-3: Někteří si myslí, že je zde rozpor, protože Gn 6,19-20 mluví o páru každého druhu zvěře, kdežto Gn 7,2-3 mluví o sedmi párech. Jako rozpor to být chápáno nemusí, protože každá z obou těchto zmínek uvádí jiný důvod výběru. Gn 6 říká, že z každého druhu Noe vezme pár, (a zdůrazňuje důvod:) aby byly všechny druhy zachovány, Gn 7 následně dodává, že z některých druhů vezme sedm párů, (a sice z jiného, dalšího důvodu:) aby bylo možné některá ze zvířat použít jako oběť Bohu (Gn 8,20).

  Potopa je taky přesně popsána v čase: začala v roce, kdy bylo Noemu 600 let, sedmnáctého dne druhého měsíce (Gn 7,11), a skončila vystoupením z archy přibližně o rok později, dvacátého sedmého dne druhého měsíce (Gn 8, 13-14). Ve zprávě o potopě se vyskytují čísla v "básnickém" pořadí (Wenham, 1987): 7 (Gn 7,4), 7 (Gn 7,10), 40 (Gn 7,17), 150 (Gn 7,24), 150 (Gn 8,3), 40 (Gn 8,6), 7 (Gn 8,10), 7 (Gn 8,12). Je to opakování "básnické" v tom smyslu, že například první dvě sedmičky se týkají jednoho období dané délky a jsou zmíněna dvakrát (obě čísla 150 pravděpodobně taky), kdežto poslední dvě sedmičky se týkají různých období délky sedmi dnů. Dále první čtyřicítka a období 150 dnů se překrývají - to lze rozkódovat z údajů ve verších Gn 7,12-13 (40 dnů pravděpodobně trvalo, než se archa odlepila od země ... Gn 7,17) a Gn 8,3-4 (po 150 dnech se archa znovu dotkla země, jedná se o 150 dní mezi 17.2. a 17.7. roku 600 života Noeho). Takže opakování těchto čísel není "chronologicky disjunktní" (:-) ... období mají neprázdný průnik, řečeno jazykem matematiky), což ale nikde nebylo řečeno, že být nesmí. Nikoho tento časový popis (zejména termíny konkrétních dnů a měsíců) nemá nechat na pochybách - záznam říká, že se jedná o historickou událost.

  Jaké je poselství záznamu o potopě? Jednak historické - Bůh je soudce, on rozhodl o životě nebo smrti lidí. Jednak obecně nadčasové - Bůh váží dobro i zlo jednotlivců i celých národů. Pokud je v našem životě morální chaos, on někdy dopustí ještě větší chaos do našeho života - buď jako varování nebo jako trest. Je to taky poselství o milosti - Bůh už na základě svého slibu nikdy nezničí lidstvo jako celek, nýbrž rozhoduje a rozhodne o jednotlivých národech a jednotlivých lidech. On má na srdci každého z nás.

  následující: Genesis 09-12


 • Diskuse:

  the.fish, přidáno 07.12.2011, 14:13:01

  ... Bůh se rozhodně řešit zkaženou morálku lidstva tím, že je jednoduše vyhladí... Ptám se, komu z rodičů by tohle dnes prošlo, respektive, koho z rodičů bychom za vraždu svých, byť sebezlobivějších a zkažených dětí, vyvyšovali a jejich čin oslavovali jako nejlepší řešení motivované bezmeznou a bezpodmínečnou láskou?! ... (celý příspěvek viz diskuse ke článku Proč Bůh mlčí (1))

  Břeťa, přidáno 08.12.2011, 21:37:35

  ... potopa v Genesis 6 je radikální krok, stejně jako vyhnání ze zahrady Eden v Genesis 3 je radikální. Mně se ovšem tato radikálnost na Bohu líbí, protože po počátečním vysvětlování A KOREKCI (v Genesis 4 Kainovi, a také na konci kapitoly Lámechovi) se ukazuje, že Bůh není jen mluvka, jen nějaký princip nebo prvotní hybatel, ale ten, kdo aktivně zasahuje do běhu tohoto vesmíru. Bůh nemusí v parlamentu prosazovat nadpoloviční většinou, co je pravda, ale prostě jedná :- Ale radikálnost je i rysem lásky: když mne kdysi nějaká dívka odmítla, nebylo to jen tak, bylo to radikální, jednou provždy :- Proč by měla být láska rozplizlá, a ne rozhodná? Ano, Bůh je rodič, ale nezapomeňte na Genesis 2: Bůh člověku jasně řekl: když překročíš určitá pravidla, skončí to smrtí (Tj. Bůh je také náš stvořitel, jeho rodičovství je jiného charakteru). A je také důležité si uvědomit, že tehdy lidé, kteří zahynuli, nepochybovali o tom, že Bůh existuje, oni věděli, že jsou mu odpovědní. Pochybnosti o existenci Boha přišly v historii lidstva až později.
  Jsem vděčný za potopu (ne že bych ji těm lidem přál) - v tom smyslu, že tím Bůh poskytl nám lidem KOREKCI: soud potopy je zaznamenaný pro všechny další generace v Bibli, aby bylo jednoznačné, že Bůh odsuzuje násilí a nespravedlnost.
  ...


  the.fish, přidáno 09.12.2011, 01:06:31

  Vysvětlete mi prosím, jak můžete Vy, kultivovaný člověk použít pro vyvraždění lidstva společně se zvířaty, která jsou v to m zjevně nevinně, tak extrémně nepřiměřenou metaforu jakou je odmítnutí dívkou?!?
  Vy doopravdy věříte tomu, že ten inteligentní designer nám neuměl svůj chlapácký radikalismus v lásce demonstrovat méně vražedným způsobem?
  A to již nezmiňuji, že samo drama masové smrti ve vodách potopy bylo jen velkolepou uvertůrou do dalšího, mnohem drastičtějšího dějství - věčného utrpení v pekle.
  Já opravdu nechápu jak můžete jedním dechem říci, že tímhle bezprecedentním hrůzostrašným činem Bůh dal najevo, že nesnáší násilí a nespravedlnost!!!
  Tento závěr mi připadá obludný i v případě, kdybyste považoval celkou tu historku za pouhý mýtus a ne reálnou událost.


  Břeťa, přidáno 10.12.2011, 17:06:13

  Lidem mohlo být jasné z Hospodinovy reakce v Genesis 3, že Bůh drží své slovo. Také jim mohlo být jasné, pokud věděli o Kainovi, Lámechovi (Genesis 4), kteří byli potrestáni, nebo Enochovi (Genesis 5), který chodil s Bohem, že Bůh nesouhlasí s nespravedlností a násilím, překračováním jeho řádu, který pro život v tomto světě určil.

  A pokud o těchto věcech nevěděli, mohli vidět Noeho, jediného spravedlivého, jak staví koráb - a mohli se ho zeptat. Je zajímavé, že Noe je označen jako kazatel spravedlnosti (2.list Petrův 2,5), proč asi? Svou loď zřejmě stavěl docela dlouho, tak určitě měl příležitost vysvětlit mnohým, proč. Proč mu nevěřili?

  Pokud byli i tak lidé, kteří nevěděli o událostech počátku Genesis, ani o Noem, a též ignorovali působení Ducha svatého, který neustále promlouval k jejich srdci o tom, co je spravedlivé a ať volají k Bohu o odpuštění svého násilí, pořád ještě měli šanci \"jít do sebe\", a tu šanci jim dala právě potopa. Musí to být vždycky tak, že čím delší život má člověk před sebou, tím větší šanci má Boha najít? Není někdy stejně účinné, když člověk ví, že mu zbývají dva dny, nebo i několik hodin života? Důležitý je rozměr věčnosti - bez rozměru věčnosti je potopa nepochopitelná. Nemyslím, že všichni, co zahynuli v potopě, šli nutně do pekla: ten, kdo volal k Bohu a vyznal mu hřích svého násilí a prosil jej o odpuštění, věřím že může být přenesen do Božího království a věčného života.

  the.fish, přidáno 10.12.2011, 19:45:01

  Ohledně potopy jsem se ptal, zda skutečně považujete vyhlazení lidské populace, včetně zvířat za ukázku morálky. Odpověď ve smyslu, že možná, když jim tekla voda do bot nebo do úst, měli čas a šanci vzývat boha a činit pokání ze všech svých hříchů a pak se utopili spokojeni, protože věděli, že jdou do nebe, mi přijde typicky křesťansky cynická. Když už se ptáte, tak tenhle typ \"odpovědi\" byl tím hlavním důvodem, proč jsem shledal křesťanství, stejně jako kterékoli jiné náboženství lživým zastaralým mýtem.


  Břeťa, přidáno 13.12.2011, 06:51:03

  Ad zvířata: člověk v Genesis 1-2 dostává za úkol vládnout (mimo jiné) nad zvířaty. Když v Genesis 3 tento úkol prošustruje, pouští do světa zlo, bolest a smrt, a tak nese odpovědnost za smrt zvířat taky.

  Ad vyhlazení lidí: ano, v souvislostech Genesis 6 mi připadne potopa velmi přijatelným řešením. Bůh stvořil lidi k jistému smyslu a záměrům. Lidi žili v Jeho světě, a když téměř všichni se obrátili od jeho záměrů opačným směrem (situace Genesis 6, verš 5), Bůh respektoval jejich rozhodnutí, že v jeho světě kvůli jeho záměrům žít nechtějí.

  the.fish, přidáno 14.12.2011, 11:34:48

  Víte, dříve bych s Vašim vysvětlením naprosto souhlasil, protože jsem v tom vůbec neviděl tu obludnou frašku, kde Bůh stvoří člověka, nastaví pravdila a říká něco v tom smyslu, že máme svobodnou volbu si vybrat, buďto budeme dodržovat ta pravidla nebo nás zabije, a pak pošle do pekla. Tohle je princip, který hájíte, když se zastáváte Boha v přikladu potopy. A Vám se tohle opravdu jeví jako velkorysá nabídka k uplatnění svobodné vůle? Mi tedy rozhodně ne. V tomto případě si dokonce myslím, že by ani nepomohlo, kdyby Bůh prolomil mlčení a formuloval tu svou nabídku zpoůsobem srozumitelným dnešnímu člověku, neboď volbu přijetí jej jako pána a spasitele, nebo věčné trápení v pekle by každý člověk s kouskem sebeúcty hrdě odmítl. Tohle je nejsprostší banditizmus, nic víc. Ale zkuste mě přesvědčit, že je to jinak.

  Břeťa, přidáno 14.12.2011, 12:34:11

  Myslím, že jádro věci spočívá v tom, v čem vlastně je svobodná vůle. Bůh nás stvořil k životu a svěřil nám zodpovědnost, čím ten život naplnit - a v tom smyslu skutečně svobodnou vůli nemáme. Jinak řečeno, spáchat sebevraždu je nemorální, nemáme volbu, zda žít nebo ne, ale jen jsme vyzváni k životu. Tj. máte pravdu a souhlasím s Vámi, že se vlastně o žádnou volbu nejedná :-

  Ale nepřipadne mi to banditismus, pokud platí jedna věc (jako že věřím, že platí): pokud na samotném životě existuje něco dobrého, něco hodnotného pro každého, kdo je stvořen a zván k té jediné správně variantě, totiž k životu, tak má Bůh právo k takovému životu zvát. Pokud Bůh má v plánu každého, kdo k němu přijde, obohatit, znásobit, mnohýma věcma obdarovat, pak měl právo nás stvořit a vyzvat, abychom přijali jeho pozvání k životu.

  Pokud Hospodinova pravidla jsou něčím libovolným, něčím, co tyranizuje nebo omezuje, tak Bůh neměl právo stvořil lidi a nutit jim JEDINOU SPRÁVNOU VARIANTU. Pokud ovšem v Hospodinově zákoně je skryta podstata života, velké požehnání a dobré dary, tak Bůh má právo k této jediné správné variantě vyzvat - prostě proto, že jen v ní je život, jen v ní existují dobré věci.

  the.fish, přidáno 14.12.2011, 12:56:55

  Víte, vždy jsem jako křesťan zdůrazňoval tu úžasnou myšlenku svobodné volby. Teď víme, že volba není vůbec svobodná, prostě je to jen život podle určitých pravidel, nebo smrt. Ale protože dobrý Bůh se s jen tak obyčejnou smrtí nespokoji, stvořil systém tak, že když už má peklo, ve kterém trápí a týrá na věky věků jedny bytosti, které se mu nevyvedly dříve, tak k nim přihodí ještě i nás lidi, kteří se rozhodli jeho velkorysé nabídky nevyužít, nebo jsme se o ni včas nedozvěděli. Tohle mi připadá tak neuvěřitelně kruté a zvrhlé, že si neumím představit, jak by to mohla být pravda a skutečně nevím, čím by mě mohl Bůh přesvědčit, že na druhou stranu je vlastně dobrota a láska sama.

  the.fish, přidáno 14.12.2011, 13:41:38

  Ve Vaší odpovědi je spousta věcí, na které bych velmi rád reagoval, třeba ta logika nemorálnosti sebevraždy. Pokud se kupříkladu člověk trpící tak krutými bolestmi, které neutiší žádné léky a Bůh na úpěnlivé modlitby trpícího, případně jeho blízkých jen tajemně \"mlčí\", rozhodne v zoufalství ukončit své trápení sebevraždou, považujete to za nemorální čin, ano? Nebo, pokud sebevraždu spáchá paranoik, pronásledovaný přeludy vzniklými v jeho chorém mozku, to je také nemorální čin? Provinil jse tím, že odmítl vypít ten bohatý kalich života nabídnutý laskavým stvořitelem až do dna?
  Nepřipadá Vám to trochu sadistické? Asi ne, sám jsem se kdysi nestyděl takové argumenty vznášet, ačkoli jsem tam v skrytu duše určitou dysonanci vnímal.
  Myslím, že sebevraždu se většinou nepáchá jen tak z plezíru, jako nějakou jinou špatnost, třeba, že přepadnu trafiku. Pokud Vaše představa absolutní morálky tyto lidi háže do jednoho pytle, pak se nedivte, že to lidi moc neberou.
  Poslední části nerozumím vůbec.
  Pokud by byla v Hospodinově zákoně skrytá nějaká obzvlášť významná požehnání, pak se divím, jak se to Vám křesťanům daří před obyčejnýma lidma tak úspěšně maskovat, protože já tedy žádný rozdíl nevidím a jako bývalý křesťan musím říci, že mých 40 let nebylo ve srovnání s životem mých nevěřících přátel nikterak lepší, spíše mě napadá řada věcí, o které mě křesťanství připravilo a tím nemyslím hned možnost vraždit, smilnit a krást, jak si to automaticky možná převedete, jak usuzuji podle Vaši stručné rekapitulace atistické morálky z článku, o morálních principech
  Moje zkušenost je, že já jsem si celá ta léta myslel, ba co víc, byl jsem o tom hluboce přesvědčen, že můj život je, při vší skromnosti, o několik úrovní lepší než prostá živočišná existence kamaráda neznaboha.

  Břeťa, přidáno 16.12.2011, 07:39:44

  Určitě je správné odejít od nešvarů biblické interpretace a odejít od nešvarů křesťanů, začít se považovat za stejně dobrého jako jsou naši nevěřící sousedé, neschovávat se za víru a pustit se do života v celé jeho složitosti.

  Ale opravdu si myslíte, že je nutné též vzdát se křesťanské víry? Skutečně v této kapitole, a v celé Bibli není žádné poselství od Boha lidem? Opravdu si myslíte, že nelze oddělit naše hříchy a nesprávné interpretace od toho, že vnímáme Boha a reagujeme na něho? V církvích a skupinkách křesťanů jsou problémy, ale jsou ty problémy důvodem, abychom církev zrušili a přestali věřit?

  the.fish, přidáno 16.12.2011, 10:26:05

  Víte, zrovna dnes podlehl své těžké nemoci Christopher Hitchens, člověk, kterého jsem si nesmírně vážil a jehož názory z velké části sdílím. On sám se považoval za antiteistu. Myslím si, že on svým celoživotním dílem dost dobře odpovídá na Vaše otázky po smyslu náboženství a víry.
  Křesťanským debatérům jako Turek, D\'souza nebo Craig se určitě ulevilo.
  A moje odpověď?
  Nějak nedokážu najít cokoli pozitivního na kapitole, která vypráví o tom, že Bůh vyhladil celé lidstvo strašlivým způsobem jen proto, že se nechovali tak, jak si představoval. Opravdu nejsem takový cynik ani sadista. Ale Vy tam jistě něco vytěžíte, vždyď na křesťanském vebu jsem našel moralizující poučku o dobrém Bohu, který dopustil tsunami v Japonsku v době, kdy ještě vody potopy unášely těla tisíců obětí.
  A církev? Já se přikláním k názoru, že je to jedna z nejhorších zločineckých organizací se suverénně nejdelší historii, jakou kdy tento svět viděl, ale to je na jinou debatu. Zda by se měla zrušit je nasnadě.
  Přece jen jak ukazuje historie i současnost, interpretace nebo dezinterpretace náboženských textů skrývají příliš velká nebezpečí na to, aby se měla pořád tolerovat, neřkuli ještě mít v úctě.
  A pak, je úplně jedno, jak si vše, co je v bibli vykládáme a interpretujeme, důležité pro mně je fakt, že je to všechno od začátku do konce sbírka báchorek, mýtů, plagiát plagiátů, kterými obyčejní lidé od primitivních dob vyjadřovali své vlastní představy o bohu nebo bozích. To je také důvod proč jsem hluboce přesvědčen o tom, že pokud by Bůh byl, nemlčel by a své slovo by updatoval. Ale on nemlčí, on není :-)


  Břeťa, přidáno 16.12.2011, 17:58:38

  No, to co lze z kapitol 6-8 vytěžit, jsem už napsal do článku v pravém sloupci výše. Asi nemá smysl něco k tomu přidávat, protože jak vidím u Vás i u jiných, není problém těmto kapitolám rozumět, jsou přece napsány celkem jasně - ale spíše je pro některé problémem je přijmout.

  Nemyslím, že by se měla Bible updatovat, mluví pořád aktuálně a jasně, v dnešní době, kdy jsou pořád války a násilí, promlouvají kapitoly 6-8 srozumitelně.

  Nevím, zda se dostanu k názorům Ch.Hitchense, osobně jsem si četl něco od Dawkinse, ale dosti mne zklamal povrchním odmítáním historické pravosti Bible - více o tom v tomto článku:
  http://www.rozhovor.cz/souvislosti/0057poznani-a-bible.php

  Děkuji Vám za Vaše názory, rozcházíme se v tom základním, a sice v přístupu k Bibli -- vy říkáte, že se jedná o sbírku plagiátů, já říkám, že v každé kapitole je zjevena zpráva od Boha. Ať se každý čtenář Bible rozhodne sám za sebe, na kterou stranu se přidá.

  the.fish, přidáno 18.12.2011, 15:22:43

  Myslím, že stručně se dá vytěžené pozitivum z potopy vyložit slovy Hitchense: Prostě je všechny vyhladíme a jestli je ani to nenaučí morálky, tak už opravdu nevím. :-)
  Člověk asi musí být opravdu křesťan aby dokázal vidět v této apokalypse něco pozitivního.

  Břeťa, přidáno 19.12.2011, 15:15:37

  Možná bych reagoval ještě na Váš komentář z 10.12.2011, 19:45:01: tak, jak rozumím slovu CYNICKÝ (= nedůvěřivý, nevěřící), cyničtější než nepřijímat základní poselství Genesis 6 mi připadne nevěřit v nebe a pohrdat věčným životem.

  the.fish, přidáno 20.12.2011, 00:37:05

  To je dobře, že jste mi vysvětlil jak rozumíte slovu CYNICKÝ vy. Na vysvětlenou uvádím pár příkladu, jak tomu slovu rozumí zbytek světa včetně mně.
  Původně se vztahuje na nazírání světa antických kyniků (řecké filosofické školy; kyón = pes; kynismós = ješitnost). V současném použití je cynický člověk takový, který svými projevy zraňuje jiné lidi, který zesměšňuje základní morální a lidské hodnoty.
  bezohlednost, nestoudnost
  pohrdání morálkou, odmítání morálních postojů
  cynik může být ten kdo ztratil ideály, důležitou částí cynismu je i černý humor
  člověk, který opovrhuje ušlechtilostí, jemností, taktem

  mravní otrlost, bezohlednost, nestoudnost

  Upozorňuji, že přesně v tomto významu jsem to slovo použil a trvám si na tom.

  Břeťa, přidáno 22.12.2011, 06:40:59

  OK, mohu se zeptat ještě jednu otázku? Jak byste teda pokračoval Vy, kdybyste sám mohl dotvořit Genesis 6? Představte si, že jste v situaci pátého verše: Viděl Hospodin, že každý výtvor srdce i mysli člověka je v každé chvíli jen zlý. Co byste v té situaci dělal na místě Boha Vy?

  the.fish, přidáno 22.12.2011, 09:11:22

  Omlouvám se, ale nemám žádný důvod hloubat nad tím jak bych se rozhodoval na místě vymyšlené postavy ve vymyšleném příběhu. Ale to, jak příběh vyřešil Váš hlavní hrdina myslím velmi dobře dokládá, v jak promitivní a divoké fantazii se tento příběh zrodil, když jako jediný, všemohoucí, disponující neomezenými prostředky řeší situaci vyhlazením.
  Zeptám se ale já, co byste řekl třeba před soudním dvorem v Haagu Vy na obhajobu diktátora, který se odhodlal vyřešit vzpůrné obyvatelstvo genocidou, přičemž, stejně jako Váš bůh,měl by na výběr při řešení problémů bezpočet možností a neomezené prostředky...


  Břeťa, přidáno 23.12.2011, 11:33:00

  To je snadné, řekl bych, že Bůh není nezůčastněným diktátorem či diktátorem pro sazujícím své zájmy, aby on musel sedět na lavici obžalovaných, ale někým, kdo nás stvořil -- a pokud ti zničení produkovali jen násilí, které bránilo uskutečnění jakýchkoli Jeho záměrů s tímto světem, tak je dal pryč, aby ty DOBRÉ věci vůbec bylo možné v tomto světě uskutečnit.

  the.fish, přidáno 27.12.2011, 08:16:37

  Vy jste v používání eufemismu obdivuhodný! \"dal pryč\" vše živé :-) Já myslím, že kdybyste byl přesně před sedmi léty v Indonésii a viděl, jak to vypadá, když bůh \"dává pryč 228 000 lidí, asi byste více vážil slov.
  Vidím, že se vůči svému božstvu stavíte naprosto otrocky nekriticky. Já si zase myslím, že hájit svůj strašlivý čin jen tím, že lidé zlobili a neposlechli Noeho, který jim 100 let opakoval to samé je trochu málo na někoho, kdo disponuje veškerou mocí a inteligencí. Pro mně je daleko přijatelnější vysvětlení, že toho tyrana si vymyslel zvrácený náboženský fanatik, než že je to popis Boha, který si zaslouží mou bezmeznou úctu oddanost a poslušnost.

  Břeťa, přidáno 29.12.2011, 18:34:20

  Mám pocit, že se stále zaměřujete jen na negativní věci. Co takhle Genesis 6,8: Noe našel u Hospodina milost?

  Zaměřit se na Genesis 6--8 správným způsobem podle mne znamená položit si otázku: Mohu já najít u Hospodina milost, přestože v mém životě a srdci byly nebo jsou věci, které Boha uráží? To je ten správný důvod, proč pokračovat ve čtení Bible od této kapitoly dál :-

  the.fish, přidáno 29.12.2011, 21:55:03

  Tak tahle reakce mi připadá jako kdybyste mi vytkl, že se při líčení hrůz Osvětimi soustřeďuji jen na špatné věci a ignoruji třeba to, že se z vězňů dělalo mýdlo a z jejich vlasů plsť na přikrývky, které zachránily někoho před umrznutím.
  Ano, přiznávám, že v tomto případě jsem škarohlíd.
  Prostě mi to nepřipadá fér a pokud Vám ano, nejste podle mne nic jiného než cynický, zvrácený sadista.

  Břeťa, přidáno 30.12.2011, 08:23:48

  Tady bych mohl zopakovat svou reakci ze 10.12.2011, 17:06:13, a to nejen pro potopu, ale pro každou katastrofu.

  the.fish, přidáno 30.12.2011, 09:10:31

  Vašemu postoji rozumím, neboť jsem jej dlouhá léta také zastával, za což se nesmírně stydím. Byl jsem stejně odlidštěným náboženským fanatikem. Proto také vím, že s tímhle nic nesvede žádný rozumný argument, takže svůj předem marný boj vzdávám. Jediné, co mi zbývá, je doufat, že se lidé Vašich postojů už nikdy nechopí moci a nenastane další doba temna.

  the.fish, přidáno 30.12.2011, 10:53:27

  Nicméně, přece mi to nedá jen tak snadno vyklidit pole, neboť by to znamenalo sklonit se před argumentem, že existuje nějaký \"kontext věčnosti\", který podle Vás celému příběhu dává nějaký smysl. Tak tedy zaprvé, nemáte ani zbla důkazu o tom, že nějaký kontext věčnosti existuje.
  Za druhé, pokud bychom připustili, že existuje, pak dává vašemu příběhu přesně opačný smysl, než byste si sám přál, neboť nám ukazuje Boha jako rozmarné monstrum, kterému se stvoření zcela vymklo z rukou a jediná možnost, jak je donutit být s ním v nebi je utopit je ve vodách potopy aby se alespoň někdo zachránil a nemusel jít do pekla, které sám také stvořil. Rozhodně v tom nevidím milostivého slitovného neomezeně inteligentního a milujícího boha, který se slitovává nad hříšníkem. Navíc, pořád se tu bavíme o bajce, kterou zařídila do svých spisů hrstka kněží za krále Jošiáše, cca 600 let p.n.l., ze zcela evidentně politických důvodů a vyvozovat z toho tudíž jakékoli závazné poučky do dnešní doby a považovat to za slovo samotného boha je přinejmenším opravdu opovážlivé.

  Břeťa, přidáno 01.01.2012, 17:32:57

  Říkám, že souhlasím s tím, že Bůh Bible je soudcem lidí -- ne že bych chtěl tento soud brát do rukou sám.

  Kontext věčnosti plyne z povahy Bible jako pravdivého svědectví minulých generací pro nás - počínaje stvořením světa (Genesis 1) a konče vzkříšením Ježíše Krista a jeho odchodem do nebe, kde žije věčně a smrt nad ním už nemá moc (evangelia, Skutky apoštolů, dopis Římanům). Říct \"není ani zbla důkazů\" mi připadne v této věci nevyvážené. Jde o to, že předchozí generace nám svěřily Bibli jako doličný důkaz - doličný předmět či svědecká výpověď na soudu jsou normálně považovány za důkaz; vyvážené z Vašeho pohledu by bylo říct \"nepovažuji za hodnověrnou svědeckou výpověď Bible\".

  Zmínku o tom, že v kontextu věčnosti by Bůh Bible musel být rozmarné monstrum, mi nepřipadne jako nutná implikace - naopak Bůh je ve svém charakteru stálý, a nikoli rozmarný, a proto potopu přivolal (chtěl potrestat násilí). Dále v tomto činu není rozmarnost, ale výchovný prvek - výstraha pro další generace. Není to rozmarnost, ale důslednost - hledal ty lidi, kteří by přijali smysl, který Bůh určil pro život tady na zemi.

  Co se týká umístění vzniku Genesis do 6.stol. př.n.l. -- můj názor je asi 14. stol. př.n.l., blíže o chronologii a historicitě knihy Genesis viz tento článek: http://www.rozhovor.cz/genesis/gn-chronologie.php  the.fish, přidáno 02.01.2012, 19:51:15

  Víte, ta první věta je naprosto typickým únikem křesťanů, kteří sami cítí, že obhajovat tak zjevnou obludnost je neúnosné a nemají dost kuráže říci, ano, stojím si za tím, myslím, že je to naprosto správně. V dnešní době by totiž schvalování něčeho takového opravdu vzbuzovalo vážné obavy. Takže se to jednoduše přehraje do ztracena, to my ne, to bůh... Nedivte se ale, že takový bůh pak připadá některým lidem jako dosti nedůvěryhodný :-)
  Na svém tvrzení, že pro kontext věčnosti nemáte zbla důkazů si trvám, ale stejně tak jak to píše Michal, přesvědčte mě, přineste důkaz, když tvrdíte, že něco takového je. No a samozřejmě, že nepovažuji svědeckou výpověď bible za hodnověrnou :-) Její hodnověrnost totiž považuji za zcela spolehlivě vyvrácenou, a to jak archeologickými nálezy tak i textovou kritikou.
  Samozřejmě, s obsahem článku o biblické chronologii, na který odkazujete nesouhlasím a pro svůj nesouhlas mám samozřejmě dostatek argumentů.
  Vzhledem k tomu, jak se bude vyvíjet debata na i-ateismus se rozhodnu, zda má cenu je zde předkládat.

  Andrea, přidáno 04.01.2015, 14:32:57

  Měla bych k této kapitole dvě otázky a byla bych moc ráda, pokud odpovíte.

  1. Bůh litoval, že stvořil člověka. Jak je to možné? Copak není vševědoucí a vše, co udělá, není správné?
  2. Měli ti hříšníci, které se Bůh rozhodl \"odstranit\" po tomto rozhodnutí ještě šanci a) na přežití na Zemi b) na spásu? Pokud by si uvědomili důsledky svých činů a litovali by jich?

  Děkuji a přeji hezký den:)

  Břeťa, přidáno 05.01.2015, 12:34:24

  Ad 1) Ano, je vševědoucí a věděl, že to takto skončí (že každý výtvor jejich srdce byl zlý), ale
  -- dal člověku možnost volby: to je správné, ale s možností volby souvisí i možnost toho, že se člověk rozhodne nesprávně.
  -- Bůh věděl, že to takto skončí, ale tou lítostí je vyjádřeno to, že se trápil ve svém srdci ze špatných rozhodnutí lidí a z toho, co ta špatná rozhodnutí způsobila.

  Ad 2) Ano, řekl bych, že šanci měli -- situace na zemi se už nezměnila, ale měli šanci na spásu i v posledních okamžicích (podobně zločinec na kříži vedle Ježíše už nedostal milost, ale Ježíš mu slíbil věčný život -- viz některé z evangelií).

  Palos, přidáno 26.06.2015, 13:10:16

  Zdravím:)
  \"...spojení běžných lidských mužů a žen nevysvětluje vznik potomstva, které se označuje jako „obři“ a „hrdinové dávnověku, udatní mužové“. Dále to také nevysvětluje, proč se Bůh rozhodl zničit svět potopou (Genesis 6:5-7), jestliže nikdy nezakázal, aby si mocní mužští potomci Seta, brali obyčejné ženy z potomstva Kaina. Nadcházející soud v Genesis 6:5-7 je spojený s tím, co se dělo v Genesis 6:1-4. Pouze zvrácená a nepřirozená manželství mezi padlými anděly a lidskými ženami mohla vyvolat tak tvrdý soud.

  „Po vzkříšení se lidé nežení ani nevdávají, ale jsou jako andělé v nebi.“ Ta se dá ale vysvětlit tím, že se textu neuvádí, že „se andělé nejsou schopni oženit.“ Mluví pouze o tom, že se andělé nežení. Za druhé se v Matouši 22:30 mluví o „andělech v nebi.“ Neodkazuje se na padlé anděly, kterým nezáleží na řádu věcí tak, jak je stvořil Bůh, ale aktivně hledají způsoby jak Boží plán narušit. To, že se Boží svatí andělé nežení ani neúčastní žádných sexuálních vztahů, ještě neznamená, že to samé platí i o Satanovi a jeho démonech.

  Ano, jde o zajímavý „protiklad“, jestliže říkáme, že andělé jsou bezpohlavní a zároveň tvrdíme, že „synové Boží“ byli padlí andělé, kteří plodili potomky s lidskými ženami. Přestože jsou andělé duchovní bytosti (Židům 1:14), mohou se objevovat i v lidské, fyzické podobě (Marek 16:5). Muži ze Sodomy a Gomory se dožadovali styku s dvěma anděly, kteří navštívili Lota (Genesis 19:1-5). Je docela možné, že andělé na sebe mohou vzít lidskou podobu včetně lidské sexuality a schopnosti reprodukce. Proč to padlí andělé nedělají častěji? Zdá se, že Bůh uvěznil ty anděly, kteří se takového hříchu dopustili, aby stejný hřích nespáchali i ostatní padlí andělé (viz Juda 6). Ranní hebrejští překladatelé, apokryfní a pseudoepigrafní spisy zastávají jednoznačně názor, že právě padlí andělé jsou „synové Boží“, o kterých se zmiňuje Genesis 6:1-4. To ale v žádném případě debatu neuzavírá. Přesto je ale názor, že Genesis 6:1-4 popisuje spojení padlých andělů s lidskými ženami, z hlediska kontextu, gramatiky i výkladu dějin postaven na silném základě.

  Zdroj: http://www.gotquestions.org/Cesky/synove-Bozi.html


  Palos, přidáno 26.06.2015, 13:18:10

  Pasáže, které v Bibli hovoří o této potopě, jasně mluví o tom, že to byla potopa globální, celosvětová. Genesis 7:11 říká, že: „vytryskly všechny prameny veliké propasti a nebeské průduchy se otevřely.“ Genesis 1:6-7 a 2:6 popisuje přírodní a životní prostředí před potopou a vypadá to, že bylo výrazně odlišné od toho dnešního. Na základě těchto a jiných biblických popisů se dá dojít k závěru, že zemi v té době obklopoval nějaký vodní baldachýn, vodní „nebesa“. Mohlo to znamenat vrstvu vodních par, nebo i vodní prstence, podobně jako je má třeba planeta Saturn. To potom bylo spolu s vrstvami podzemních vod bylo uvolněno na zemi (Genesis 2:6), což vedlo ke globální potopě.

  Verše, které nejzřetelněji ukazují rozsah potopy, se nachází v Genesis 7:19-23. „Voda se na zemi vzdouvala stále mohutněji, až přikryla všechny vysoké hory pode vším nebem. A když byly hory přikryty, vzedmula se voda ještě o patnáct loktů. Veškeré tvorstvo na zemi, vše, co se hýbe, zahynulo – ptactvo i dobytek, zvěř i veškerá havěť hemžící se po zemi, i všichni lidé. Vše, co mělo v chřípí dech života, vše, co žilo na souši, pomřelo. Bůh smetl všechny živé tvory z povrchu země. Vše od člověka až po dobytek, drobnou havěť i nebeské ptactvo bylo smeteno ze země. Zůstal jen Noe a ti, kdo s ním byli v arše.“

  V uvedené pasáži nejen opakovaně vidíme slovo „vše“, ale také se zde uvádí, že voda „přikryla všechny vysoké hory pode vším nebem“, „když byly hory přikryty, vzedmula se voda ještě o patnáct loktů“ a že „veškeré tvorstvo na zemi, vše, co se hýbe, zahynulo.“ Tento popis zcela jasně popisuje globální potopu, která pokryla celou zemi. Můžeme rovněž usoudit, že pokud by to byla pouze záplava místního rázu, proč by Bůh nařídil Noemovi postavit archu a neřekl mu prostě, aby se přestěhoval, a aby zvířata jen migrovala? A proč by Bůh nařídil Noemovi, aby byla archa dostatečně velká, aby se do ní vešly všechny druhy zvířat? Kdyby nešlo o globální potopu, archy by nebylo vůbec třeba.

  V 2 Petrovi 3:6-7 mluví o rozsahu potopy i Petr, když říká: „tou vodou byl tehdejší svět zatopen a zničen. Totéž slovo udržuje a uchovává nynější nebe a zemi pro oheň, který je čeká v den soudu a záhuby bezbožných lidí.“ V těchto verších porovnává Petr „všeobecný“ soud s potopou z Noemových časů a říká, že tehdejší svět byl vodou celý zaplaven. Nadto přijímala potopu jako historickou skutečnost řada dalších biblických pisatelů (Izaiáš 54:9; 1 Petr 3:20; 2 Peter 2:5; Židům 11:7). A i pán Ježíš Kristus věřil, že potopa byla celková, a mluvil o ní jako o symbolu nadcházející zkázy světa při jeho návratu (Matouš 24:37-39; Lukáš 17:26-27).

  Existuje řada mimo-biblických důkazů, které poukazují na celosvětovou katastrofu, jakou mohla být třeba globální potopa. Na každém kontinentu se našla velká naleziště zkamenělin a velké zásoby uhlí, k jehož vzniku je zapotřebí rychlé zanesení velkého množství vegetace. Na vrcholcích hor po celém světě se našly zkameněliny mořských tvorů. Různé kultury po celém světě vypráví legendy, v nichž se potopa vyskytuje. Všechny tyto skutečnosti, stejně jako řada dalších, jsou důkazem celosvětové potopy.

  Zdroj: http://www.gotquestions.org/Cesky/Noemova-potopa.html

  Vstup do diskuse:

  Jméno:   

  Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

  Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

  (Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

  Váš vzkaz: