Julie Krbušková: Žalmy
Žalmy:

úvodem

001 002 003 004 005
006 007 008 009 010
011 012 . .. ...
. .. ... .. .
116 117 118 119 120
. .. ... .. .
146 147 148 149 150


vznik a autorství
stručně obsah
poselství
přehled literatury

Souhrnně v pdf souboru:

Poznámky


Žalm 7


1Žalozpěv Davidův, který zazpíval Hospodinu pro slova Benjamínce Kúše.

2Hospodine, můj Bože,
k tobě jsem se přimknul,
zachraň mne před mými pronásledovateli a vysvoboď mne,
3jinak roztrhají a rozdrtí mou duši jako lvi,
takže mi už nikdo nepomůže.

4Hospodine, můj Bože,
jestliže jsem to opravdu udělal,
jestliže na mých dlaních spočívá bezpráví,
5jestliže jsem oplatil zlem tomu, kdo se mnou žil v pokoji
a obral toho, kdo mě nyní utiskuje neprávem,
6ať mne nepřítel honí a dostihne,
ať zašlape můj život do země
a položí mou čest do prachu. (-sela -)

7Povstaň tedy, Hospodine, se svým hněvem,
zvedni se proti zuřivosti mých utiskovatelů;
buď bdělý vůči mně, vždyť jsi ustanovil svůj soud!
8Lidé ať jsou shromážděni kolem tebe,
k soudu nad nimi se vrať!
9Hospodin ať soudí národy;
rozsuď mne, Hospodine, podle mé spravedlnosti,
v mé bezúhonnosti se mne zastaň!
10Kéž je ukončeno zlo zlovolníků,
kéž upevníš spravedlivého.
Spravedlivý Bože, ty zkoumáš srdce a nitro člověka.

11Můj štít drží Bůh -- ten, který zachraňuje přímé srdcem.
12Bůh je spravedlivý soudce -- je rozhorlený po celý den.
13Když se někdo neobrátí, tak Bůh naostří svůj meč,
napjal svůj luk a míří s ním.
14Připravil si smrtící hroty, zapaluje své šípy.

15Hle, zlovolník počal bídu, je těhotný klamem a rodí zradu.
16Vykopal jámu a vyhloubil ji, ale sám spadl do díry, kterou dělal.
17Jeho bída se vrátí na jeho hlavu,
na jeho temeno sestoupí jeho vlastní násilí.
18Budu děkovat Hospodinu za jeho spravedlnost.
Chci zpívat žalmy Hospodinu -- jemu vyvýšenému.Můj vlastní překlad. © Břetislav Fajmon 2011 (můžete volně šířit s uvedením odkazu na tuto www stránku).

Komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 7.10.2011

Žalm 7 je po Žalmu 3 druhým žalmem, který je pevně přiřazen k jistému období Davidova života – toto přiřazení je zmíněno ve verši 1. Na rozdíl od Žalmu 3 však nikdo neví nic bližšího o Benjamíci Kúšovi, protože v Bibli o něm není zmínka. Nikdo neví o obsahu slov, která Kúš prohlásil. A tak jsme odkázáni na čtení žalmu samotného. Sice se nedozvíme, co řekl Benjamínec Kúš, ale je možné se docela dobře domnívat, o co šlo: pravděpodobně Kúš obvinil Davida z nějaké nespravedlnosti (verše 4-5), nebo Davida neprávem pronásledoval. Slova "spravedlnost", "soudit", "rozsudek" nebo jejich varianty se v žalmu objevují velmi často (minimálně desetkrát či jedenáctkrát).

Žalm 7,2-3: David se obrací na Hospodina jako ten, kdo je mu oddán (k tobě jsem se přimknul, tobě sloužím, kvůli tobě žiju – též viz Ž 2,12 a Ž 5,12) a prosí, aby jej Hospodin zachránil před jeho pronásledovateli.

Žalm 7,4-6: Jako důvod své prosby o pomoc uvádí to, že je pronásledován neprávem – velmi silně to vyjadřuje ve verši 6: nedozvíme se konkrétně, o jakou nespravedlnost se jedná, ale David říká něco jako: Bože, pokud jsou nepřátelé opravdu v právu, tak ať mne zabijí, ať mne skutečně zlikvidují. David nebyl naprosto dokonalý, ale věděl, že v té dané věci je v právu – že nehledá svůj zájem, ale zájem Boha, který stanovil pravidla lidského života (je v právu v té dané věci, která je předmětem sporu). Trojice vyjádření (mou duši, můj život, mou slávu) asi vyjadřuje totéž, a sice Davidův život.

Žalm 7,7-10: David oslovuje Hospodina jako Soudce, který bude soudit všechny lidi, a tak prosí, aby se jej Bůh zastal v jeho konkrétní nespravedlnosti. David je si naprosto jist svou spravedlností a bezúhonností v dané věci (verš 9). Možná že nevíme, o co šlo, právě proto, abychom mohli k Bohu volat v jakékoli nespravedlnosti, která se děje nám. Pokud my sami jsme se přimkli k Ježíši Kristu jako Soudci všech lidí a nehledáme "svoje věci", ale s jistotou víme, že jednáme podle Jeho práva, můžeme mít stejnou odvahu ve svých prosbách, jako měl David.

Žalm 7,11-14: Verš 11 začíná mluvit jazykem bitvy. Nemusíme si hned myslet, že se jedná o skutečnou bitvu, i když v Davidově životě by to nebylo nic divného – ale pozornost je zaměřena na to, že Bůh uplatňuje svou spravedlnost aktuálně, v průběhu celého dne. Neznamená to, že veškerá nespravedlnost bude hned odstraněna podle našich představ, ale určitě to znamená, že Bůh horlivě zkoumá srdce lidí a je připraven zasáhnout, když se lidé neodvrací od skutků, které mu působí bolest. Štít je velmi trefná ilustrace (verš 11) – ve všech aktuálních bojích, které prožíváme, pokud jsme se vydali Bohu a chceme žít ve skutcích, které on připravil (Efezským 2,10), nás chrání Bůh. On drží a nese náš štít a chrání nás před těmi útoky, které přicházejí. Ani náš dnešní den, ani celá historie se Bohu nevymyká z rukou. Verše 13-14 zaměřují pozornost na Boha jako bojovníka, který přichází do dne zlovolníků, aby bojoval proti nim, ve prospěch svých záměrů a svého lidu (= těch, co se k němu přimkli (verš 2)).

Žalm 7,15-18: Závěrečné shrnutí žalmisty: zlovolník je stále v nějaké fázi své špatnosti a klamu (je možné, že se jedná o gradaci: počíná špatnost ve své mysli, pak se obírá svou špatností (je jí těhotný) a vykoná ji). Verš 16 je biblickým místem známého přísloví: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Násilí zlovolníka na Hospodinových řádech a na druhých lidech se v jistém smyslu vrací tomu, kdo toto násilí spáchal. David chválí Boha za uplatňování spravedlnosti proti těm, kdo jsou v neprávu.

Jak vyvážit Davidovo žasnutí nad Hospodinovou spravedlností a soudem (verše 11-14) s tím, že vidíme, jak zlo kolem nás není potrestáno? Asi je nejvhodnější (znovu a znovu) si v této společnosti citovat verše z biblické knihy Kazatel 8,11-13 (v překladu ČEP: Poněvadž nad zločinem není hned vykonán rozsudek, tíhne srdce lidských synů k páchání zla. Přestože hříšník páchá zlo stokrát a lhůta se mu prodlužuje, já vím, že dobře bude těm, kdo se bojí Boha, těm, kdo se bojí jeho tváře. Avšak svévolníkovi se dobře nepovede, život se mu ani o den neprodlouží, bude jako stín, protože nemá bázeň před Boží tváří.). Bůh, i když vždy hned nepotrestá zlo, nějakým způsobem stále horlí pro spravedlnost a právo i nyní, i když to nedokážeme postihnout nebo bychom chtěli, aby zasáhl razantněji – a ve svůj čas dovede spravedlnost k plnosti. Pokud žijeme s Kristem, on nás chrání, je naším štítem ve všech oblastech našeho života a bojuje za nás, pokud jsme pronásledováni neprávem (podle [2], str.102: ve verších 13-14 vidíme, jak se Bůh připravuje k boji, ale je možné, že nebojuje okamžitě – až poté, co zlovolník stále setrvává ve svém útlaku (verš 15), Bůh rozsuzuje tím způsobem, že obrací zlovolníkovy záměry jistým způsobem proti němu samému (verše 16-17). I když naše modlitby k Bohu vysíláme uprostřed útisku a nevidíme okamžité rozuzlení, neměli bychom si myslet, že se nic neděje či nebude dít.).

Když čtu tuto Davidovu modlitbu, tak mi přebíhá mráz po zádech: David si byl tak jist svým právem, že se zapřísahal svým vlastním životem (verše 4-6). Mám i já takovou jistotu, že žiju svůj život ve skutcích, ke kterým mne Bůh volá? Martin Luther byl prý nešťastný z toho, že v každém svém záměru vidí své vlastní sobectví a svou nedostatečnost právu, ke kterému jej volá Bůh. Možná tou nejlepší modlitbou pro mne je přiznat Bohu, že nehledám jeho právo, že v tolika záměrech sleduji jen své vlastní cíle. Pane Ježíši, dej mi prosím vidět jasněji tvé záměry, abych mohl žít veden Tebou, podle tvého práva, usilovat o Tvé věci, hledat Tvou slávu vším, co dělám. Já, Pane, k uskutečnění Tvých cílů nemám sílu – prosím drž mne a žij mnou, čekám na Tebe, na tvé vedení a zmocnění.

Závěrem: snad je vhodné na závěr zdůraznit dvě důležité charakteristiky toho, jaký je Bůh: a) Bůh je soudce, který stanovil měřítka spravedlnosti a bude je od lidí vyžadovat (zkoumá jejich srdce a nitro ... verš 10); b) Bůh bojuje za ty, kteří chtějí žít spravedlivě a učit se této spravedlnosti od něj (verš 11 ... je jejich štít; verše 13-14 ... je ten, kdo má meč a luk).

následující: Žalm 8


Diskuse:


Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: