Julie Krbušková: Žalmy
Žalmy:

úvodem

001 002 003 004 005
006 007 008 009 010
011 012 . .. ...
. .. ... .. .
116 117 118 119 120
. .. ... .. .
146 147 148 149 150


vznik a autorství
stručně obsah
poselství
přehled literatury

Souhrnně v pdf souboru:

Poznámky


Žalm 6


1Se strunným doprovodem, zpěv o oktávu níže žalm Davidův.

2Hospodine, nekárej mne prosím ve svém hněvu,
netrestej mne svou vznětlivostí.
3Smiluj se nade mnou, Hospodine,
jsem tak zesláblý,
uzdrav mne, Hospodine,
mé kosti se tak třesou!
4I moje duše je tolik vyděšena --
jak dlouho ještě, Hospodine?

5Vrať se tedy, Hospodine,
braň přece mou duši,
zachraň mne pro své milosrdenství.
6Vždyť v říši smrti si tě nikdo nepřipomíná,
kdo ti v podsvětí vzdává díky?
7Jsem znavený svým nářkem,
smáčím celou noc svou postel,
svými slzami skrápím své lože.
8Mé oko zesláblo trápením,
zchřadlo pro všechny mé utiskovatele.

9Odstupte ode mne vy, co jednáte klamně,
neboť Hospodin uslyšel můj pláč.
10Hospodin uslyšel mé volání o milost,
Hospodin přijme mou modlitbu.
11Ať se všichni moji nepřátelé zastydí a jsou vyděšeni;
ať se vrátí zpět a jsou náhle zahanbeni.Můj vlastní překlad. © Břetislav Fajmon 2011 (můžete volně šířit s uvedením odkazu na tuto www stránku).

Komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 23.8.2011

Po úvodních žalmech 1 (oslavuje Hospodinovo slovo jako zdroj života) a 2 (zmiňuje ustanovení Hospodinova krále, kterému se mají podřídit všechny národy) následuje pět proseb o pomoc z úst tohoto krále, žalmy 3 až 7. V pořadí čtvrtou prosbou o pomoc je žalm 6.

Žalm 6 si skutečně zaslouží označení žalozpěv, protože žal tryská z jeho prvních dvou třetin. Na rozdíl od žalmu 4 (pokojně uléhám a spím i v nedostatku) a 3 (usnu a probudím se, i když jsem napaden nepřáteli) nyní žalmista nemůže spát každou noc (v hebrejském originálu: celou noc). Žalm 3 mluvil o utrpením intenzivním, žalm 4 o utrpení dlouhém -- žalm 6 nyní zaznívá z utrpení jak dlouhého (verš 4: jak dlouho?), tak intenzivního (verš 6 mluví o smrti). Jak se říká, nastala skutečná krize, kdy už nejde říct: pusťme to z hlavy. Nevíme přesně, o jaké utrpení se jedná, ale můžeme vidět jeho náznaky:
  • jeho duše je vyděšená -- silně otřesena (verš 4);
  • celou noc pláče, naříká, zlobí se (verše 7 a 8);
  • vidí se na pokraji smrti (verš 6).
Kromě duševního utrpení je vylíčeno i fyzické utrpení:
  • jeho kosti trnou děsem (verš 3), nebo též "jsou otřeseny, roztřeseny", je zesláblý (je s nimi něco fyzicky v nepořádku);
  • jeho oči jsou vyčerpány od nářku před nepřáteli (verš 8).
Z tohoto popisu dále už není jasné, jaké přesné situaci žalmista čelil: byla to nemoc (= roztřesené kosti), co vedla k duševním těžkostem? Nebo naopak to byly duševní těžkosti -- hřích (verš 2: netrestej mne) či obležení nepřátel (verš 8), které bylo tak intenzivní, že navodilo i fyzické těžkosti? Jakou přesnou roli přisoudíme nepřátelům, o kterých mluví (verš 8: utiskovatelé; verš 9: činitelé špatnosti; verš 11 všichni moji nepřátelé)? Jedná se o nepřátele, před kterými byl žalmista v obležení, nebo nepřátele, kteří jen utiskovali žalmistu svým výsměchem, že Bůh mu určitě nepomůže (víme, že v žalmu 3 se jedná o obě tyto věci -- nepřátelé chtěli žalmistu zabít, ale též prohlašovali, že Bůh mu už nepomůže; v žalmu 4 snad spíše vidíme, že žalmistu trápí, když druzí lidi nevěří Bohu)? Nebo nepřátelé jsou míněni naprosto obrazně a jedná se o nemoc či hřích? Možná příčinou žalmistova nářku je kombinace některých těchto důvodů.

Od začátku žalmu až do verše 7 se zdá, že žalmista prosí o uzdravení ze své nemoci: netrestej mne, smiluj se, uzdrav mne, zachraň mne, vždyť ve smrti si Tě nikdo nepřipomíná. Ve verši 8 se dozvídáme, že žalmista je rozhořčen nad svými nepřáteli -- není jasné, zda nepřátelé mají radost ze žalmistovy (královy) nemoci, nebo zda se jedná o další téma, které král Izraele vnáší do svých proseb. Určitě mu leží na srdci ať už jeho poddaní, za které je zodpovědný, tak okolní národy, které jsou národu Izrael v opozici. Žalmista volá, aby jej Hospodin netrestal, ale uplatnil svou CHESED = svou lásku a milosrdenství, takže žalmista bude zachráněn ze svého stavu intenzivního napětí a stresu (všichni moji nepřátelé se vrátí zpět, obrátí se ... verš 11).

Možná je nejasný původ žalmu 6 zamlčen záměrně, aby mohl být tento žalm uplatněn v každé situaci, kdy celý život se stává jednou velkou bolestí (snad jen žalm 22 popisuje ještě větší agónii, kdy žalmista už umírá a prosí o vysvobození už z mrtvých, ze stavu smrti). Velkým klíčem k obsahu žalmu by mohly být výskyty slova "vyděšen" a "obrať se": a) Žalmista říká Bohu, že jsou otřeseny, vyděšeny jeho kosti (verš 3) a jeho duše (verš 4); přesto výsledkem jeho pláče je to, že budou vyděšení jeho nepřátelé (verš 11); b) žalmista volá: vrať se (obrať se ... šúvá) Hospodine a vyslyš mne, změň můj úděl (verš 5); výsledkem Hospodinova obrácení, navrácení, bude to, že nepřátelé odtáhnou pryč, obrátí se, vrátí se (jášuvú) - Hospodin se vrátí a bude jednat, a to povede k tomu, že se obrátí na útěk (nebo odvrátí od svých činů či posměchu?) jeho nepřátelé.

Co si můžeme vzít z verše 6? Autorovi žalmu nebyla ještě odkryta křesťanská naděje věčného života, přesto i z jeho slov se můžeme naučit jedno: Jako důvod, proč by jej Bůh měl vyslyšet, uvádí jednak Hospodinovo milosrdenství (verš 5), jednak to, že význam života je v tom, že člověk pamatuje na Hospodina, je mu vděčný a vzdává mu chválu (verš 6) - a tedy vyzývá Boha, aby v jeho životě obnovil ten plán a smysl, kvůli kterému lidi stvořil (tato myšlenka viz [5], str. 184); aby proměnil jeho situaci, aby z pláče před Bohem se stala chvála Boha. Touží po tom, ať ve společnosti vládne Hospodinův řád.

Po trojím popisu svého žalu (verš 7: vyčerpán jsem nářkem, každé noci smáčím svou podušku pláčem, slzami skrápím své lože) dává žalmista trojí ujištění (verše 9-10: Hospodin vyslyšel můj pláč, Hospodin vyslyšel mou prosbu o milost, moji modlitbu Hospodin přijme).

následující: Žalm 7


Diskuse:


Consummatum est , přidáno 2011-09-01 16:29:01

Nazdar Breto, trochu off-topic, ale zjistil jsem, ze uz nebudes ucit na FEKTu. Cemu se tedy budes venovat krome kontemplaci nad Pismem? Neuvazovals nad poslanim theologa a s tim spojenym sirenim dobre zvesti i skrze apologetsvi, kteremu by ses mohl venovat ted uz takrikajic full-time? Myslim, ze by ti to slo a navic inteligentnich a pokornych lidi, kteri se venuji temto zasluznym cinnostem je jako cerstveho vzduchu v Mostecku a momentalne to vypada tak, ze bude jen hur, pokud se nic nezmeni.
Nadeje a Duch svaty s tebou.

Břeťa, přidáno 2011-09-03 19:06:51

Ano, od pondělka budu hledat práci a nevyhýbám se i nějaké teologické variantě - ale jsem laik (nemám žádné teologické školy), takže nevím, zda je reálné sehnat něco full-time (= za co by mi byly zaplaceny peníze).

Nevím, co máš na mysli pod slovem apologetství, mně vyhovuje přesně to, co dělám na těchto stránkách - pokusit se vystihnout hlavní myšlenku dané kapitoly Bible, a to systematicky pro celou biblickou knihu. Myslím, že takového přístupu je v české literatuře nebo na internetu dost málo, a tak to má smysl.

Můj dosavadní plán - nevím, zda se změní - je vydělávat si na obživu výukou angličtiny. Myslím, že je to dobrá práce i ve spojení s Biblí. Vzpomínám, že hodiny angličtiny byly pro mne dost osobní, vyučující dost často ptali, co si myslím, jaký je můj pohled, atd. Na FEKT jsem musel učit jen matematiku, v hodinách angličtiny je možné se bavit o čemkoliv, tj. také říct, co člověk cítí či jak co vidí. Proto vidím profesi učitele angličtiny jako krok tím správným směrem.

Díky za přání.

Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: