Julie Krbušková: Žalmy
Žalmy:

úvodem

001 002 003 004 005
006 007 008 009 010
011 012 . .. ...
. .. ... .. .
116 117 118 119 120
. .. ... .. .
146 147 148 149 150


vznik a autorství
stručně obsah
poselství
přehled literatury

Souhrnně v pdf souboru:

Poznámky


Žalm 2


1Proč se národy vzbouřily a lidé rozvažují o marnosti?
2Pozemští králové se zvedají, vládcové se spojili k odporu
proti Hospodinu a jeho Pomazanému:
3'Roztrhejme jejich pouta a svrhněme ze sebe jejich jho.'

4Ten, který přebývá v nebesích, se směje,
Pán se jim vysmívá.
5Pak k nim promluví s hněvem
a vyděsí je svým rozhořčením:
6'Já jsem přece pomazal krále na Sijónu -- na mé svaté hoře.'

7Chci vyhlašovat tento výnos, Hospodin mi řekl:
'Ty jsi můj syn -- já jsem se dnes stal tvým otcem.
8Požádej mne -- chci ti dát národy do rukou
a celou zemi do vlastnictví
9Budeš jim vládnout železným žezlem,
jejich vzdor roztříštíš jako nádobu z hlíny.'

10Králové, chopte se moudrosti,
nechte se varovat, pozemští soudcové.
11Služte Hospodinu s bázní, jásejte s chvěním.
12Ctěte jeho syna, aby se nehněval --
ať nezahynete na cestě,
když i jen trochu vzplane jeho hněv.
Šťastní jsou ti, kdo se k němu přimkli.Můj vlastní překlad. © Břetislav Fajmon 2011 (můžete volně šířit s uvedením odkazu na tuto www stránku).

Komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 25.5.2010

Tento žalm by se dal označit slovem královský, protože král nebo království je jeho hlavním tématem. Protože toto téma se v žalmech často vyskytuje, můžeme i tento žalm považovat za úvodní k celé sbírce Žalmy ([3], str. 59: První věta Žalmu 1 a poslední věta Žalmu 2 začínají slovem "blaze" (= jsou šťastni), což naznačuje, že oba žalmy mohly kdysi být jedinou literární jednotkou v úvodu knihy Žalmů). Na tento žalm existují tři roviny pohledu:
a) Jedná se o žalm provádějící (nebo připomínající) korunování izraelského krále -- tento král, vybraný Hospodinem, má nejen vládnout Izraeli, ale také reprezentovat vládu Boha na zemi (verš 7: král = syn Boha).

b) Žalm také ukazuje na nebeského krále, který pozemského izraelského krále ustanovil (verš 6) a který má moc izraelskému králi "dát" ostatní krále a národy do rukou (verše 8-9). Národy jsou vyzývány, aby uznaly Hospodinovu vládu.


Roviny a),b) se navzájem prolínají: národy země se bouří proti Hospodinu, ale i proti vyvolenému králi (verše 1-3); Hospodin jako král v nebi potvrzuje a ukazuje vyvoleného krále na zemi (verše 4-6); Hospodin chce svou mocí ochránit a dát vítězství svému vyvolenému izraelskému králi v jeho bojích s ostatními "králi země" (verše 7-9). Národy jsou vyzývány, aby sloužily Hospodinu, ale současně i "jeho synu" (10-12).

c) Třetí rovina pohledu přichází do popředí od doby, kdy izraelská královská linie byla zbavena moci (babylónské vyhnanství v 6.stol. př.n.l., po návratu do Izraele úřad krále nebyl obnoven). Od té doby lidé, kteří berou tento žalm vážně, očekávají Mesiáše -- Krále, který bude vládnout i nad konci země a současně bude Hospodinovým Synem (J.L.Mays: Psalms (1994): tento žalm je jediným místem Starého Zákona, kde se současně mluví o Hospodinově pomazaném (verš 2), synu (verše 7,12) i králi (verš 6); proto velmi silně propojuje tyto tituly Mesiáše a ukazuje na něj). Jako křesťan věřím, že tento Mesiáš přišel v Ježíši Kristu -- a vrátí se a dovede do plnosti to vše, na co Žalm 2 prorocky ukazuje.
následující: Žalm 3


Diskuse:


Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: