Julie Krbušková: Žalmy
Žalmy:

úvodem

001 002 003 004 005
006 007 008 009 010
011 012 . .. ...
. .. ... .. .
116 117 118 119 120
. .. ... .. .
146 147 148 149 150


vznik a autorství
stručně obsah
poselství
přehled literatury

Souhrnně v pdf souboru:

Poznámky


Žalm 119


1Šťastní jsou ti, jejichž cesta je bezúhonná,
ti, kdo žijí podle Hospodinova zákona.
2Šťastní jsou ti, kdo střeží jeho svědectví
a hledají jej celým srdcem,
3ti, kdo nedělají podlosti,
ale chodí po jeho cestách.

4Ty jsi přikázal svá ustanovení,
abychom je horlivě zachovávali.
5Kéž má cesta pevně směřuje
k dodržování tvých výnosů.
6Když mám na zřeteli všechna tvá přikázání,
nemusím se stydět.

7Vzdávám ti díky v upřímnosti srdce,
cvičím se v tvých spravedlivých soudech.
8Žiji podle tvých výnosů,
už mne nikdy neopouštěj.

9Jak si mladík pročistí svou stezku?
Když bude žít podle tvého slova.
10Celým srdcem tě hledám,
nenech mne zbloudit od svých přikázání!
11V srdci jsem ukryl tvou řeč,
abych proti tobě nehřešil.
12Požehnaný jsi, Hospodine,
vycvič mne ve svých výnosech!

13Svými rty vyhlašuji
všechny soudy tvých úst.
14Z cesty tvých svědectví se veselím
jako z velkého jmění.
15O tvých ustanoveních chci přemýšlet,
chci mít na zřeteli tvé stezky.
16Ze tvých výnosů se chci těšit,
nezapomínám na tvé slovo.

(tento žalm má celkem 176 veršů, jeho plné znění najdete např. v překladu ČEP)Můj vlastní pracovní překlad. © Břetislav Fajmon 2012 (můžete volně šířit s uvedením odkazu na tuto www stránku).

Komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 10.6.2012

Žalm 119 je akrostickým žalmem, což znamená, že je rozdělen na dvacet dva částí podle počtu hebrejských souhlásek, každá z těchto částí sestává z osmi veršů (celkem tedy 22 krát 8 = 176 veršů) a každý z těchto osmi veršů začíná stejným písmenem hebrejské abecedy. Prvních osm veršů tedy všechny začínají písmenem álef. Proto je i volba počtu veršů v tomto žalmu jednoznačná -- každé písmenko má oslavovat Hospodinův zákon, to, že Hospodin mluvil a mluví. Téma Hospodinova slova na mnoha rovinách směřuje k Ježíši Kristu. Stejně jako Bůh tvořil svým slovem (Genesis 1 ... Bůh svým slovem nejen mluvil, ale též tvořil), tak poslal Ježíše Krista, aby dal život všem, kdo jej přijmou -- vytvořil něco nového v jejich životech, co pochází z Boha (Jan 1,1-18). Mnohem více než číst psaný text o bezúhonném životě je setkat se a žít s Ježíšem Kristem, který bezúhonný je (a skrze Ježíše Krista se setkat a žít s Bohem). Stejně jako Boží slovo ve Starém zákoně bylo zjevením jistých věcí od Hospodina, Ježíš Kristus je plným zjevením Boha, výrazem či vyjádřením Hospodinova charakteru.

Důraz na Hospodinovo slovo, Hospodinův zákon je ještě umocněn tím, že v každém ze 176 veršů se vyskytuje nějaké označení Hospodinova zákona (snad mimo verš 122, ale i zde je otázkou, zda tím dobrým se nemyslí život podle Hospodinova slova, život s Bohem).

Ž 119,1-8: Stručně shrnuto: V této části žalmista zmiňuje dva důvody, proč chce žít podle Hospodinová zákona: především v zákoně Hospodinově dostává člověk dobré dary, přímou cestu životem ve vztahu s Bohem (verše 1-3). A za druhé zákon vyslovil Bůh, a to je dostatečný důvod, abychom jej pečlivě dodržovali (verše 4-6). Žalmista reaguje na požehnání vděčností (verš 7) a na příkazy prosbou, aby Bůh byl s ním (verš 8), ať už svou přítomností, či svým vedením, svou silou a pomocí.

Jak může být cesta někoho bezúhonná? Když o takovém označení přemýšlím, přechází mi mráz po zádech. Jak poukazuje např. kniha [21], naše hříchy neznamenají, že jen občas (nebo párkrát v životě) zajdeme nějakou jinou cestou, než je záhodno jít, které se můžeme napříště vyvarovat a od té chvíle dělat už jen dobré volby. Náš hřích je vážnější -- jsme často naprosto odpojeni od Boha a neochotní žít s ním a být tady na tomto světě kvůli němu. Jedná se spíše o vleklý stav a postoj srdce, než jen o konkrétní volby. Kdo nás z tohot stavu zachrání? Myslím, že jedinou možností, jak vztáhnout Ž 119,1 na sebe, je pevně se držet Ježíše Krista -- on jediný žil bezúhonně, pro pravdu, v blízkém vztahu s Bohem Otcem. On může být zdrojem štěstí v našem životě. My často dokážeme jen toužit po dobrých věcech, nikoli je sami uskutečnit. Ale jak lze číst v Evangeliu podle Matouše, kapitola 5, verše 3-10, Bůh nebo Ježíš Kristus berou v úvahu i naše tužby -- kdo přichází k Ježíši s touhou po spravedlnosti ve svém životě, nebude odmítnut (Matouš 5,6: Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni). Pane Ježíši, prosím proměň moje srdce, buď ty dnes mou cestou.

Hospodinův zákon není jen mrtvá litera, je to především svědectví o tom, jaký je Bůh -- pozvání do vztahu s živým Bohem, jehož charakter už takový, jak naň poukazuje zákon, je. Téměř všichni by byli rádi, aby Bůh mluvil -- ať už aby promluvil a stoprocentně jednou provždy prokázal, že existuje, nebo aby mluvil v našem životě a vedl nás po té dobré cestě. Rádi bychom aby Bůh k nám promluvil aspoň občas, aspoň jednou za dva roky slovo, o kterém bychom bezpečně věděli, že pochází od něho. A přitom tady máme Bibli, jeho zákon, ve kterém Bůh mluví stále -- jeho slovo totiž stále platí, stále mluví. Existuje skupina lidí, kteří nacházají zalíbení v teoretických pochybách o Hospodinově existenci, zatímco existuje druhá skupina těch, kteří se celým srdcem (kéž by) pídí po významu toho, co řekl a udělal Bůh, jak je to napsáno v Bibli. A když se celým srdcem otevírají vůči slovu písma, jakýmsi nadpřirozeným způsobem se setkávají s Bohem i vzkříšeným Ježíšem Kristem.

Nepáchají podlost. Nejen vůči Bohu, ale i vůči lidem -- protože Hospodinův zákon současně usiluje o to nejlepší pro mne i pro lidi kolem, pro moje nejbližší i vzdálenější. Po jeho cestách: po těch cestách, po kterých Bůh či Ježíš Kristus chodí -- motivací zákona je život v Hospodinově přítomnosti. Verše 1-3 žalmu 119 mluví o první motivaci pro mou poslušnost: zákon vede k tomu nejlepšímu pro mne i pro všechny ostatní.

Ve verších 4-6 následuje druhá motivace pro poslušnost: dodržovat zákon je správné i z toho důvodu, že jej přikázal Bůh -- ten, kdo nás stvořil, ten, kdo má právo na náš život. Aniž bychom se ptali na náš osobní užitek, měli bychom poslouchat jen z toho důvodu, že mluvil Bůh. Ty jsi přikázal svá ustanovení, abychom je horlivě zachovávali a střežili: v původním hebrejském textu Bible se sloveso š-m-r (zachovávat, střežit) vyskytuje na význačných místech. Toto slovo bylo řečeno v následujících souvislostech:
 • v zahradě: Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil (Genesis 2,15). Člověk měl chránit určité území, které patřilo Bohu -- obdělávat zahradu a rozhojňovat její dobré dary.

 • v zákoně: Člověk má střežit Hospodinův zákon, slova, která řekl Bůh -- např. užito zde v Ž 119,4: ty jsi přikázal svá ustanovení, abychom je střežili a zachovávali, jednali podle nich. To je to nejcennější, co má člověk chránit a rozhojňovat ve svém životě. Máme střežit určitý charakter, jednání, a rozhojňovat je.

 • v srdci: Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život (Přísloví 4,23). Tento verš dobře ilustruje též život víry z pohledu křesťana, kdy máme vztah k Pánu Ježíši Kristu, a k tomu setkávání s ním dochází v našem srdci. Máme si tuto nejcennější věc chránit a rozhojňovat náš život s Bohem -- protože v našem srdci dochází k setkání s Ním, k tomu, že slyšíme Jeho hlas, k jeho jednání v našem životě. Dovolit Bohu, aby vcházel do našeho srdce, je naší prvořadou prioritou. V tomto verši jsou použita dvě slova pro chránění a střežení: š-m-r (chránit, zachovávat, dodržovat, být ostražitý, střežit) a n-c-r (střežit). Doslovný překlad by mohl znít: Se vší ostražitostí střež své srdce (se vším střežením střez své srdce; s úplným celkem své ostražitosti střez své srdce -- tedy především, nade vše, více než cokoli jiného). Máme střežit svůj vztah ke Kristu, který se stal naší cestou, naším životem. Máme střežit spojení našeho srdce s Kristem.
Kéž mé cesty pevně směřují = jsou nasměrovány, upevněny směrem ke Tvým cestám (Ž 119,5), k zachovávání tvých výnosů. Slovo "výnos" je charakteristické např. pro vládu či parlament, který vydává (či schvaluje) zákony -- samotné vydání zákona a vážnost a důstojnost osoby, která zákon vydala, má být důvodem naší poslušnosti.

Pak se nebudu stydět (Ž 119,6): před Bohem či před lidmi není upřesněno, ale možná tyto dvě věci nelze oddělit. Zejména před Bohem -- Bůh přikázal výnosy, on bude volat k odpovědnosti za jejich dodržování. Nestydím se, když mám na zřeteli tvá přikázání: na zřeteli = před očima, neustále si kladu před oči Hospodina, jeho přítomnost a jeho pokyny a rady. Podobný verš je Žalm 16,8 (podle ČEP): Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nezakolísám.

Vzdávám ti díky (Ž 119,7): žalmistova reakce -- díky za cestu k životu, kterou jsi dal, za Tvoje rady, ukazatele. V upřímnosti srdce: nejen děkuji, ale i chci jít za Tebou. Cvičím se: ne teoreticky studuji, ale jdu krok za krokem ve Tvých slovech a ukazatelích na to, co je spravedlivé.

Tvé výnosy střežím, neopouštěj mne už (Ž 119,8): se svým přikázáním, cestou, která uvádí do života; se svou silou, abych se té cesty držel; se svou přítomností, kvůli které stojí za to tou cestou jít.
Ž 119,9-16: Zhruba řečeno, daný oddíl veršů začínajících hebrejským písmenem bét lze rozdělit na dvě části: ve verších 9-12 žalmista prosí, aby jej Bůh vyučil ve svých cestách a držel na nich; ve verších 13-16 zmiňuje, že o Hospodinových cestách a) přemýšlí (15) a mluví (13); b) raduje se z nich (14+16); c) má je neustále před očima (15), nezapomíná na ně (16).

Křesťan by při čtení Tenaku (= knih Starého Zákona, Staré smlouvy) mohl dostat pocit, že verš 9 se na něj už nijak nevztahuje, protože udržet si stezku čistou znamená držet se Pána Ježíše Krista -- on je jistota čistoty, i kdybych já zhřešil. Svou čistotu nalézáme v Ježíši Kristu (Efezským 2,8-9). Přesto existuje určitý rozměr, kdy stále má smysl usilovat o pročištění své cesty v jednotlivých činech i stavech našeho srdce, protože to je právě podstatou pokání neboli obrácení k Bohu -- radujeme se z čistoty, která jednou nastane v plnosti, protože nás do ní uvede Pán Ježíš (Ef 4,30), a současně usilujeme o co největší čistotu ve svém vlastním životě, minimálně například z důvodů, které jsou vykresleny ve verších 1-8: protože žít podle Hospodinových pokynů je tím největším darem pro nás + prostě proto, že ty pokyny vyslovil Bůh, stvořitel a dárce našeho života.

Jaké jsou ty Hospodinovy řády pro křesťana, které neochvějně vyslovil? Pokud bychom se zaměřili na všechny výroky Ježíše Krista, lze tyto řády jasně vidět (následující osnovu mi poskytla kniha [19], která je v celém znění uvedena na internetu ve formátu pdf):
 • a) Čiňte pokání (viz [19], str.40, pokyn 2), neboť Království nebeské je blízko (Evangelium podle Matouše 4,17); nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky (Evangelium podle Lukáše 5,32): To je první pokyn, který lze z učení Ježíše Krista vykódovat: obraťte se se svým životem k Bohu; uznejte Hospodinovo SVĚDECTVÍ, že Ježíš Kristus je Král v jeho království, a přijďte k němu. Začnete jej brát vážně jako toho, kdo je jedinečný, s kým stojí za to žít. Stejně jako Hospodin dosvědčuje v Žalmu 119, že jeho slovo vede k životu (Ž 119,2.14), i o Ježíši Kristu dosvědčil, že v něm je pro nás život (Matouš 3,16-17).

 • b) Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. učte se ode mne, já jsem tichý a pokorného srdce (Mt 11,28-30, podle [19], str. 44, pokyn 3). Jednou z prvních výzev Ježíše Krista je výzva k odpočinku, ke spočinutí v něm. Nebude to nutně znamenat, že život křesťana je jednodušší než život ostatních lidí -- právě naopak, na vnější pohled vzbudí náš život možná u pozorovatelů otázky: co z toho ti lidé mají, že v těch těžkostech i radostech života se stále obrací k Bohu? Nedělají si tak život možná ještě těžší? Ovšem tato Ježíšova slova nebyla vyslovena v dnešní době v České Republice, dosti to ateistické zemi, ale v Izraeli mírně před rokem 30 našeho letopočtu lidem, kteří věřili v Boha a byli o něm jistým způsobem vyučovaní. Ježíš ovšem odlišuje sám sebe od ostatních učitelů náboženství a prostředníků mezi Bohem a lidmi následujícími slovy (Matouš 23,4): Svazují těžká břemena a nakládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem. Ježíš (viz Craig Keener, Matthew, IVPNTC 1997, str.222) se od těchto vůdců liší tím, že na rozdíl od nich nese naše břemena spolu s námi.

  V dnešní době nám nevládnou farizeové a zákoníci, kteří by vysvětlovali podstatu života. Roli Boha v našem životě hraje stát (Daniel Pastirčák, zamyšlení v Brně, březen 2012: Ve společnosti, která je v podstatě ateistická, přebírají roli Boha instituce -- stát, zaměstnavatel, atd. -- v tom smyslu, že k nim vzhlížíme jako k nejvyšší instanci.), naše zaměstnání, naše rodina, naši přátelé nebo jen my sami. Velmi volně můžeme snad vztáhnout slova Ježíše Krista i na svou současnou situaci: čekáme od nějakých zdrojů pokojný a plný život. Ježíš Kristus v této situaci nežádá od nás méně než ostatní, ale dává nám své slovo, že ON nás k plnému životu dovede s naprostou jistotou, kdežto my sami nebo ostatní kulturní vlivy nám nabízí vyhlídky, které nemohou dodržet.

  Roli spočinutí a pokoje vidíme též v Žalmu 119 -- Hospodinovy ukazatele a pokyny jsou takové, které nebyl schopen zachovat nikdo (právě jen kromě Ježíše Krista). Přesto se žalmista z těchto ukazatelů těší jako z celého svého majetku a nachází v nich svou radost (verše 14 a 16) -- proč? Protože ví, že Hospodin je konečně tím pravým králem, který se nefalšovaně zajímá o jeho život a chce jej k životu dovést. O moc víc Ježíš Kristus -- on už je nejen ukazatelem, ale samotným Životem, se kterým se můžeme setkat.

 • c) Já jsem ta cesta, pravda i život; nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (viz [19], str. 48, pokyn 4 (mírně upraven -- ze 14. kapitoly Janova evangelia cituji jiný verš, a sice Jan 14,6). Vidíme zde ujištění, že Ježíš Kristus je skutečně cestou k Bohu Otci. Toto tvrzení je určitě v dnešní kultuře rozplizlosti (jejímž krédem je: žádný názor nemá větší důležitost než ty ostatní) kontroverzní, ale když se na chvíli zamyslíme, tak musíme uznat, že kromě prskání nemáme v rukou nic, čím bychom jeho váhu vyvrátili. Ani jiná náboženství zde nemají konečné slovo, protože musíme brát v úvahu Ježíšova slova, že ON bude určovat, kdo vejde do věčného života s Bohem (Matouš 25,31-46 : zde čteme, že o tom bude rozhodovat Syn člověka, ale z evangelií jasně vyplývá, že takto Ježíš Kristus mluví o sobě, když chce nepřímo vyjádřit, že on sám je tou osobou, jejíž příchod byl o několik století dříve v Tenaku předpovězen).

  Trochu vážnější je přemýšlet, zda vůbec stojíme o to vejít do věčného života s Bohem. V této otázce nám také může pomoci Ježíš Kristus, který právě v citované 14. kapitole Evangelia podle Jana říká o Bohu Otci (Jan 14,7): Jestliže znáte mne, znáte i mého Otce. A tedy při četbě evangelií, která jsou věrným svědectvím o životě Ježíše Krista, můžeme poznat, jaký je charakter Boha, když je Ježíš Kristus jeho pravdivým obrazem: Ježíš Kristus nikdy nezneužil své lidství a svou moc ke svému vlastnímu prospěchu -- obstál ve všech pokušeních, která dopadají i na náš život (doporučuji podrobně přečíst Matouš 4,1-11). Byl Božím Synem, který měl velký úkol od Boha pro svůj život, a byl "tichý a pokorného srdce" v tom smyslu, že se nikdy od tohoto úkolu nedal odvést. Jeho pokoru dokumentuje nejen to, že svým učedníkum umýval nohy (Jan 13,3-5 a okolní verše), ale i jeho zvláštní slova, že pokud pán najde při svém návratu věrného služebníka, bude mu též sloužit (Lukáš 12,37). Jinými slovy -- i když je sám Božím Synem, mluví Ježíš o vzájemné službě jako o obrazu nebe. Je na každém čtenáři Bible, aby našel další místa, na základě kterých se může rozhodnout, zda stojí za to navázat blízký vztah s Bohem či Ježíšem Kristem.

  I ze Žalmu 119, veršů 9-16 lze cítit, že autor těchto slov má velmi blízký vztah k Bohu -- (verš 11: v srdci jsem ukryl tvou řeč, abych proti tobě nehřešil): vidíme, že důvodem jeho věrnosti je velmi blízké setkání s Bohem, kdy prožil, že Bůh mluví, a uchovává tuto řeč v srdci jako to nejvzácnější, co v životě má. V celém žalmu cítíme velmi blízký tón, žalmista si cení Boha -- poznal, že Bůh je někdo vzácný: cesta, pravda i život sám.
Další pokyny a ukazatele Ježíše Krista k životu doporučuji přečíst v angličtině přímo z dané pdf online knihy [19]. Žalm 119 má celkem 176 veršů, jeho plné znění najdete např. v překladu ČEP.

Diskuse:


Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: