Julie Krbušková: Žalmy
Žalmy:

úvodem

001 002 003 004 005
006 007 008 009 010
011 012 . .. ...
. .. ... .. .
116 117 118 119 120
. .. ... .. .
146 147 148 149 150


vznik a autorství
stručně obsah
poselství
přehled literatury

Souhrnně v pdf souboru:

Poznámky


Žalm 4


1Se strunným doprovodem, žalm Davidův.

2Když volám, odpověz mi, můj spravedlivý Bože!
Kéž bys mi vydobyl volnost v mé tísni!
Smiluj se a vyslyš mou modlitbu!
3Synové lidští, jak dlouho bude moje sláva u vás v pohrdání?
Milujete marnost, vyhledáváte lež. (Sela)

4Poznejte, že Hospodin si pro sebe oddělil věrného,
Hospodin slyší, když k němu volám.
5Zhrozte se a nehřešte.
Vyznejte to v srdci na svém lůžku a ztichněte. (Sela)

6Obětujte spravedlivé oběti a složte svou důvěru na Hospodina!
7Mnozí říkají: 'Kdo nám dá vidět dobré věci?'
Hospodine, pozvedni nad námi světlo své tváře!
8Dal jsi mi do srdce větší radost,
než měli oni z hojnosti obilí a vína.
9Kéž si pokojně lehnu a usnu,
vždyť ty sám, Hospodine, mi dáváš přebývat v bezpečí.Můj vlastní překlad. © Břetislav Fajmon 2011 (můžete volně šířit s uvedením odkazu na tuto www stránku).

Komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 8.6.2010

Jedná se opět o žalozpěv, ale na rozdíl od Žalmu 3 je nyní tíseň nikoli jednorázová, ale dlouhodobá, způsobená patrně (viz [5]) nedostatečnou úrodou či sklizní, jak to naznačuje verš 8.

Verš 2: Žalmista oslovuje Boha, ale místo aby vyslovil svou prosbu, pokračuje ve verších 3-6 tím, že začíná mluvit k "urozeným".

Verše 3-6: Žalmistovi leží na srdci (viz např. [7]), že tito "urození" (= vlivní lidi v Izraeli?) milují marnost a vyhledávají lež v tom smyslu, že se při neúrodě obracejí o pomoc k jiným bohům než k Hospodinu, Bohu Bible. Verš 5 je také překládán (např. [6]): "Zhrozte se, nehřešte už" (ve smyslu: Bojte se Boha, nehřešte už).

Verše 7-9: Verš 7 je jádrem žalmistovy modlitby. Prosí (za sebe i za druhé), aby Bůh byl blízko se svou tváří (viz [1]: Hospodinova tvář = Hospodinova přítomnost). Nechce být jen pragmatikem a hledat jiné bohy, kteří by "fungovali" lépe než Hospodin. Vyjadřuje důvěru, že Hospodin se o něj postará, protože on je jediný pravý Bůh, který dokáže srdce naplnit radostí (verš 8) a pokojem (verš 9). Pravděpodobně není náhoda (viz [2]), že žalmista používá obraty ze známého kněžského požehnání, ve kterém je spojena Hospodinova tvář s vírou, že Bůh má moc se o člověka postarat (Numeri 6,24-26: 'Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem').

následující: Žalm 5


Diskuse:


Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: