Julie Krbušková: list Efezským
Efezským:

úvodem

Efezským 1
Efezským 2
Efezským 3
Efezským 4
Efezským 5
Efezským 6

vznik a autorství
stručně obsah
poselství
přehled literatury

Souhrnně v pdf souboru:

Poznámky


List Efezským – literatura


Břeťa Fajmon, 1.2.2010

Následující knihy se buď týkají listu Efezským, nebo jsem je v průběhu let 2008-2010 četl, a tedy ovlivnily mé přemýšlení. Nejdůležitějším komentářem v angličtině k dopisu Efezským je snad kniha [3]. Pro české čtenáře doporučuji ještě knihu [30], která je obdobou listu Efezským, napsanou ve 20.století.

[update: doporučení po roce 2010 viz rozhovor.cz/preklady/0087komentare.php]
 1. Klyne Snodgrass: Ephesians. Edice NIVAC, ZOndervan 1996. Počet stran 366. Asi nejschůdnější úvod do čtení listu Efezským. Ještě existuje kniha [3], která je lepší kvality, respektive asi dvojnásobně podrobnější při zachování biblické přesnosti a věrnosti.

 2. John Stott: Výklad epištoly Efežanom. Návrat 1992, Praha (zkuste objednat v Návrat domů, i když knihu nemají v nabídce). Kniha je ve slovenčině, ale jedná se o nejlepší úvod do osobního čtení dopisu, který je přístupný v češtině nebo v jazyku blízkém češtině. Počet stran 259.

 3. Peter O'Brien: The Letter to the Ephesians. Edice The Pillar New Testament Commentary, Eerdmans 1998. Počet stran 495. Asi nejkvalitnější evangelikální komentář, který nyní (2009) k dopisu Efezským existuje. Vyjasňuje a doplňuje některé výkladové nejasnosti knihy [1] (těch je velmi málo, jen např. Ef 1,23 se Peter O'Brien nebojí vyložit tak, že církev je skutečně plností Boha). Čtenář by zde měl najít většinu odpovědí na otázky o významu textu (není tak čtivá jakéo [1], ale bez knihy [3] bych ohledně dopisu Efezským být nechtěl).

 4. Petr Pokorný: List Efezským. Edice Český ekumenický komentář k Novému Zákonu. Česká Biblická Společnost, Praha 2005. Počet stran 100. Dobrý komentář na odborné úrovni, je méně už pomocí pro osobní život víry (mírně zde chybí osobní rozměr).

 5. Pavlovy listy do Galacie, Efezu, Filip, Kolos a Tesaloniky. Edice Průvodce životem, LUXPRESS, Praha 1995. Jedná se o parafrázovaný překlad Bible nazývaný Slovo na cestu, společně s výkladovými poznámkami. Vhodný pro mládež, ale jedná se o srozumitelný překlad Bible pro každého. Počet stran 87, listu Efezským je věnováno 15 stran.

 6. Rudolf Hoppe: List Efezanům, list Kolosanům. Edice Malý Stuttgartský komentář - svazek 10. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2000. Listu Efezským je věnováno asi 68 stran.

 7. The Expositer's Bible Commentary Volume 12 (Ephesians to Filemon). Zondervan 2006. Tato část edice EBC je cenná zejména pro příspěvek o pastorálních epištolách (1. a 2. list Timoteovi, list Titovi) od Andrease Kostenbergera. Listu Efezským zde věnoval 156 stran (včetně textu verze NIV) William W.Klein. Jedná se o základní orientaci, uvádí některé názory, ale občas neuvádí pro ně argumenty, jen odkazuje např. na komentáře [1] nebo [3]. Ale pro anglicky čtoucí je to určitě lepší úvod do listu efezským než [4] nebo [6].

 8. Nancy Pearcy: Total Truth -- Liberating Christianity from Its Cultural Captivity. Crossway Books 2005 (Study guide edition). 511 stran včetně poznámek a studijního průvodce. Tato kniha mne překvapila a hodně povzbudila do praktického přemýšlení, jak vnášet křesťanství dovnitř kultury, ve které žijeme. Praktické povzbuzení do toho, jak skloubit křesťanství a život v tomto světě.

 9. Christian Bensel: The Meaning of Life. Přednáška v křesťanském studijním centru Schloss Mittersill na Silvestra 2008. Ke stažení tady, český překlad celého zamyšlení najdete zde. Podnětné pohledy na to, co to je smysl života a jak potřebujeme smysl života znát a žít. Asi 10 stran A4. Velmi mne toto zamyšlení zaujalo.

 10. Richard Foster: Uspořádej svůj duchovní svět. Návrat domů, Praha 2008. Překlad klasického díla Celebration of Discipline z roku 1978 -- dvanáct oblastí nebo pohledů na život, které nám pomáhají vnímat Boha a žít praktický křesťanský život: rozjímání, modlitba, půst, studium, prostý život, samota, podřízení se, služba, vyznání hříchů, bohoslužba, vedení, oslava.

 11. Přednášky na téma Synovství od manželů Erika a Karen Brauerových na jarním pobytu Evangelikálního společenství Brno v Zubří v květnu 2009. Přednášky, které mluví o základech křesťanského života a vyjasňují, co to znamená žít ve víře nebo růst ve víře: co to je opravdové pokání, jak prožívat odpuštění, v čem spočívá růst křesťana -- a další témata.

 12. Alan Vincent: Pět dimenzí kříže. Nakladatelství KMS, Praha 2008. Milá knížečka, která na životních příbězích autora a jeho manželky vysvětluje základní významy ukřižování Ježíše Krista a základy naší víry. Daných pět dimenzí: a) kříž ukazuje na ošklivost hříchu a na Hospodinův hněv vůči hříchu; b) kříž znamená smrt starého člověka -- ospravedlnění z víry + že už nemusíme hřešit; c) kříž vede k životu skrze Ducha, k boji s tělesnou přirozeností, která nenaslouchá Bohu a nechce následovat Ježíše Krista; d) tento důvod už jsem zapomněl musel jsem totiž knihu vrátit Marcelovi; e) kříž Ježíše Krista je potvrzení nové smlouvy Boha s lidmi, k jejímuž praktickému přijetí nás Bůh vyzývá. Díky životnímu svědectví autora vyznívá kniha dost prakticky.

 13. Richard L.Pratt: Najdi svou důstojnost. Návrat domů, Praha 2003. Kniha, která mluví o základních otázkách vztahu mezi člověkěm a Bohem.

 14. Recenze Jeremyho Pierce ke komentářům k listu Efezským, které vyšly nebo vyjdou v angličtině. Na základě jeho doporučení jsem koupil knihy [1] a [3].

 15. Robert Moore, D.Gillette: Král, válečník, kouzelník, milovník (v češtině vyšlo 1990). Psychologické charakteristiky muže -- lehce se dotýká i duchovních otázek dospělosti, ale zabývá se zejména praktickým životem muže v tomto světě. Velmi mne zaujala. Člověk dostane před oči obraz zralého muže.

 16. Leen La Riviere: Křesťan a tvořivost (biblické základy kreativity a umění). Praha 2006, Continental Sound/Christian Artists ve spolupráci s vydavatelstvím Rosa. Zajímavá kolekce myšlenek o darech, které člověk dostal od Boha pro službu druhým -- mluví také o službě v naší kultuře a společnosti, nejen o tvořivosti ve službách obvykle označovaných slovem "duchovní". Podle mne je kniha [8] vyváženějším úvodem do těchto věcí, ale tato kniha [16] zase je vhodným doplněním, protože uvádí mnohé konkrétní příklady tvořivosti.

 17. Peeter Kreeft: Everything you ever wanted to know about heaven but never dreamed of asking. Ignatius Press, San Francisco 1990. V angličtině. 262 stran. Kniha je pokusem o vykreslení křesťanské naděje nebe. Název je skutečně parodií na film Woodyho Alana "Vše, co jste kdy chtěli vědět o sexu, ale báli jste se zeptat" -- a dobře na naše lidské touhy a radosti navazuje tvrzením, že nebe je skutečně radostnou nadějí.

 18. Bob Buford: Poločas života. Návrat domů, Praha 2003. 144 stran. Kniha přemýšlející o tom, jak říká Pavel Vopalecký, co s načatým životem -- jak vyvážit práci a ostatní věci ve svém životě. Pohled z křesťanského hlediska.

 19. Ernie J. Zelinski: Nebojte se nepracovat. Portál, Praha 2003. 170 stran. Zajímavá knížka o podobných věcech jako ta předchozí. Vychází více ze zkušenosti autora, který varuje před nebezpečím workoholismu (upracovanosti) a přemýšlí o tom, jaké věci v životě kromě práce a vztahů vlastně děláme. Od předchozí knihy se liší v tom, že křesťanské hledisko příliš nezmiňuje, až na následující citát: "Nebojte se přijít do kostela jen proto, že je tam hodně pokrytců -- vždycky se tam najde místo ještě pro jednoho".

 20. Edith Schaefferová: Co je rodina? Návrat domů, Praha 1995. 178 stran. Pohled ženy na rodinu z různých hledisek. Edith mluví o tom, proč je rodina důležitá a nenahraditelná. Názvy kapitol: rodina je místem, kde se rozvíjí tvořivost, rodina je prostředím, kde se formují mezilidské vztahy. Jaké věci nabízí rodina, které se člověk nenaučí a které nenajde nikde jinde? Naše vztahy nejsou dokonalé, ale přesto je možné něco hezkého vytvořit během třiceti, čtyřiceti nebo padesáti let vzájemného života.

 21. Richard Rohr, Joseph Martos: Stát se moudrým mužem. Cesta, Brno 2007. 166 stran. Přepracovaná verze dřívější knihy. Jedná se o 25 zamyšlení o tom, co všechno ovlivňuje život muže v dnešní společnosti -- strašně dlouho mi trvá do některých myšlenek proniknout, ale některé náhledy jsou hodně zajímavé. Kapitola 5 mě v podstatě dovedla k rozhodnutí snížit svůj úvazek v letošním roce na polovinu.

 22. Davar3. Asi nejobsáhlejší počítačový nástroj ke studiu Bible, který obsahuje velké množství českých zdrojů. CD s programem je volně ke stažení. Má v sobě zakomponován Novotného Biblický slovník, hebrejsko-český slovníček, Vineho výkladový slovník novozákonních slov (nikde jsem jej neviděl k dostání zdarma, až zde), atd.

 23. Bible 21. Nový překlad Bible (online přístup zde), který je k dispozici od dubna 2009. Jeho čeština není tak krásná jako čeština v Českém ekumenickém překladu, ale jedná se o přesnější překlad Bible než ČEP (zejména v Novém Zákoně), a to ve smyslu zachování významu vět původního textu (nikoli nutně významu všech slov) - tzv. dynamický ekvivalent.

 24. Bible - Český Studijní Překlad. Nový překlad Bible, k dispozici je od července 2009. Jedná se o nejpřesnější (dbá se na přesnost překladu jednotlivých slov - tzv. formální ekvivalent) český překlad, čtenář musí překlad při čtení víceméně dotvořit, protože poznámkový aparát poskytuje více možností překladu u slov či spojení, která obsahují více významů.

 25. Česká Jeruzalémská Bible. Nový překlad Bible, k dispozici je od listopadu 2009. Jedná se o překlad francouzského překladu Bible s rozsáhlým poznámkovým aparátem, ovšem samotné biblické texty byly překládány s přihlédnutím k hebrejskému a řeckému originálu. Z katolické dílny. Zatím mi nejsou známy jeho důrazy a přednosti.

 26. Philip Yancey: Proč se obtěžovat s církví. Rok vydání 2001?, Návrat domů, Praha. List Efezským je především dopis o církvi, proto tato kniha o roli církve je vhodným doplňkem.

 27. Dietrich Bonhoeffer: Život v obecenství. Návrat domů, Praha 2006. Slova z roku 1935 od člověka, který vzácně spojil slova své víry se zapojením do protihitlerovského odboje v Německu. Stručné poznámky na následujících pět témat: společenství, den v obecenství, den o samotě, služba, zpověď a večeře Páně.Celkem 86 stran.

 28. Paul Tournier: Silní a slabí. Návrat domů, Praha 1995. 192 stran. Potřebují silní lidé Boha? Mohou slabí ve svém životě najít stabilitu? Srovnáním silných a slabých reakcí v našem životě se praktický lékař a psychiatr Paul Tournier pokouší nastínit etiku z pohledu křesťana -- jen duchovní pohled nás může osvobodit ke zdravím životním postojům.

 29. Henry Cloud, John Townsend: Hranice. Návrat domů, Praha 2002 - 2.vydání. 266 stran. Kde jsou zdravé meze ve vztazích a v osobním životě? Mluví částečně o podobných věcech jako předchozí kniha -- lidé přemýšlející o křesťanství se často bojí, že budou Biblí nebo církví ovládáni v něčem, co sami nechtějí. Jak stanovit hranice, aby byla vyváženost mezi vlastními rozhodnutími a zbytkem života? Zajímavý pohled pro zamyšlení od dvou křesťanů psychologů.

 30. C.S.Lewis: K jádru křesťanství. Návrat, Praha 1993 (2.vydání 2008). První české vydání knihy, která vznikala jako série rozhlasových pořadů v roce 1942. Celkem 155 stran. I když se nejedná o výklad listu Efezským, tato kniha se svým pojetím nejvíce blíží záměru listu Efezským jako aktuální promluvě, protože se věnuje jak naší víře, tak našemu praktickému životu. Provádí čtenáře od přemýšlení o tom, zda Bůh vůbec existuje, potom představuje Ježíše Krista, nato pokračuje křesťanskou etikou v různých oblastech, a zakončuje zatím nejlepším uvedením do otázky Trojice Boha, které jsem četl.

 31. Jiří Kostelník: List Efezským. Série 23 kázání procházejících listem -- kázání ve sboru Apoštolské církve v Kopřivnici v průběhu roku 2009. Velmi živý úvod do vnímání dopisu Efezským. Délka každého kázání je cca 50 minut, každé kázání v objemu cca 20 MB.


Diskuse:


Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: