Julie Krbušková: list Efezským
Efezským

úvodem

Efezským 1
Efezským 2
Efezským 3
Efezským 4
Efezským 5
Efezským 6

vznik a autorství
stručně obsah
poselství
přehled literatury

Souhrnně v pdf souboru:

Poznámky


Efezským 3


1Já, Pavel, jsem nyní ve vězení -- 2kvůli této zprávě o Hospodinově milosti pro vás pohany. 3Bylo mi odhaleno tajemství, které jsem nyní krátce vypsal, 4abyste mu lépe rozuměli. 5Takto zní tajemství Kristovo, až dosud skryté lidem, které Duch svatý nyní odkryl jeho poslům a prorokům: 6i pohan je v Kristu Ježíši spolu s hebrejem spoludědicem království, součástí jednoho těla a spoluvlastníkem slibu. To je dobrá zpráva, 7které jsem se stal služebníkem, když mi byla působením jeho moci dána Boží milost. 8Mně -- nejmenšímu ze všech svatých -- byla dána milost nést pohanům dobrou zprávu o nezměrném bohatství Krista 9a objasnit povahu tajemství skrytého od věků v Bohu a Tvůrci všeho -- 10nyní je vládám a silám v nebeských sférách skrze církev zjevena mnohotvará moudrost Boží. 11Bůh se už před věky rozhodl k tomu, co nyní vykonal skrze Ježíše Krista, našeho Pána -- 12v něm můžeme směle a s důvěrou přicházet k Bohu skrze víru. 13Neztrácejte prosím odvahu pro mé těžkosti kvůli vám -- vždyť pro mne je ctí v této službě třeba i trpět.

14Kvůli této dobré zprávě tedy skláním svá kolena před Otcem, 15který dává život celé své rodině na nebi i na zemi, 16aby vám z bohatství své slávy dal zesílit skrze svého Ducha na vnitřním člověku, 17takže Ježíš Kristus bude skrze víru přebývat ve vašem srdci. Prosím, abyste zakořeněni a zakotveni v lásce 18mohli společně se všemi svatými pochopit, co je šířka a délka, výška a hloubka -- 19poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání -- pak budete naplněni veškerou plností Boží.

20Bůh má moc učinit mnohem víc -- víc než prosíme či nač myslíme -- skrze sílu, kterou v nás působí. 21Kéž je jeho sláva zjevná v církvi a na Ježíši Kristu po všecky generace na věky věků. Amen.Můj vlastní pracovní překlad. © Břetislav Fajmon 2010 (můžete volně šířit s uvedením odkazu na tuto www stránku).

Komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 9.3.2010

Ef 3,1-13: Pavel zde vysvětluje svou úlohu při předání "tajemství evangelia" (obrat z Ef 6,19; vrací se ke klíčovému místu dopisu – Ef 1,9-10) adresátům svého dopisu. Obsah tohoto tajemství Pavel stručně vykreslil v předchozích dvou kapitolách dopisu (viz Ef 3,3-4). Když v průběhu celé historie bylo známo, že Bůh Bible má na mysli dobro všech lidí, hebrejů i nehebrejů (= židů i nežidů), například ze slov Genesis 12,1-3 slíbených Abrahamovi, v čem bylo tajemství celé věci, které bylo ukázáno apoštolu Pavlovi a které tak vehementně oznamuje? ([3], str.232:) Ta neznámá částečka, která je nyní dávána ve známost, je ta, že vše to bohatství a milost slíbené lidstvu se nyní odehrává v Ježíši Kristu.

Pavel mluví o tom, že Boží milost je tak velká, že "do Krista" jsou pozváni i pohané (Ef 3,6), tj. i jiné národy, než židé (včetně židů, ale pozvání pohanů nyní Pavel zdůrazňuje). Pokračuje, že Boží milost je velká a ještě větší v tom, že tuto zprávu pohanům může nést on. Ve verši 8 Pavel vymyslel nový gramatický tvar – v originále je "daleko nejmenšímu ze všech svatých" vyjádřeno doslova jako "více nejmenšímu", tj. třetí stupeň přídavného jména "nejmenšímu" se ještě více stupňuje (pro učitele angličtiny: jedná se o komparativ učiněný ze superlativu :-)). Tuto průkopnickou práci v řeckém jazyce Pavel provádí proto, že žasne nad velikostí Boží lásky, že on sám může být součástí šíření této zprávy, když sám dříve církev pronásledoval (viz také 1.list Timoteovi 1,12-16 a další místa).

Bůh nyní toto tajemství své moudrosti (velikost své lásky, se kterou přijal církev) ukazuje lidem, ale i duchovnímu světu (Ef 3,10). Ti, kdo jsou "V Kristu", nyní mají přístup k Bohu (v Ef 3,12 se opakuje myšlenka z Ef 2,18 – a také viz Ef 2, poznámky k obratu "v Kristu"). Pavel ujišťuje své adresáty, že šíření této zprávy pro něj stojí za ty těžkosti, kvůli tomu se totiž dostal do vězení (verš 13).

Ef 3,14-21: Apoštol Pavel obrací svou pozornost opět na své adresáty a znovu se za ně modlí: vlastně navazuje na modlitbu z Ef 1,15-19 a modlí se za podobné věci – modlí se za křesťany, aby mohli prožívat Boží moc i lásku: Když Bůh prokázal svou moc a vytrhl z moci smrti Ježíše (Ef 1,20-21) a zachránil i církev k věčnému životu s Bohem (Ef 2,1-10 a poznámky), Pavel prosí, aby dál Bůh Otec svou mocí upevnil vnitřní život křesťanů (Ef 3,16). I když už křesťané přijali Krista do svého srdce, Pavel se modlí, aby Kristus jim dával poznat všechny rozměry své lásky (Ef 3,17-19). Je si vědom toho, že Bůh nás může uvést do takových rozměrů své moci a lásky, které si ani nedovedeme představit (Ef 3,20); proto vzdává chválu Bohu (verš 21).

následující: Efezským 4


Diskuse:


Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: