Julie Krbušková: list Efezským
Efezským:

úvodem

Efezským 1
Efezským 2
Efezským 3
Efezským 4
Efezským 5
Efezským 6

vznik a autorství
stručně obsah
poselství
přehled literatury

Souhrnně v pdf souboru:

Poznámky


Autor a vznik listu do Efezu


Břeťa Fajmon, 16.8.2010

Ohledně autorství listu Efezským panuje mezi dnešními komentátory diskuse – asi padesát procent komentátorů mluví o Pavlovi jako o autorovi kolem roku 60 n.l. (pravděpodobně z vězení v Římě), dalších padesát procent mluví o tom, že list byl napsán až kolem roku 80 n.l. někým, kdo chtěl využít Pavlovy popularity a povzbudit křesťany své doby (z uváděné literatury jsou vůči Pavlovi jako autorovi listu skeptické knihy [4] a [6]). Já se přikláním k prvnímu táboru – táboru těch, co uznávají Pavla jako autora dopisu. Několik myšlenek na toto téma:
  • V listu Efezským a listu Koloským je hodně společných věcí – oba listy používají podobná slova, ovšem nikdy se nejedná o přesnou citaci, pouze v závěru jsou uvedeny dva totožné verše v obou listech, že totiž Pavel posílá oba listy po Tychikovi (sám byl vězněn v bytě v Římě – viz Skutky 28 – a byl pravděpodobně přivázán k římskému vojákovi, který jej hlídal; proto využívá čas, aby přijímal návštěvy a psal dopisy některým lidem a sborům). Bližší porovnání listů Efezským i Koloským (viz [3]): I když oba listy používají podobný slovník, myšlenky v daných podobných větách jsou vždy odlišné nebo mají různé důrazy – proto nejrozumnější interpretací je ta, že nikoli autor jednoho listu opsal od autora druhého listu, ale autor obou listů je tentýž a psal oba listy v jednom období, pravděpodobně v období jednoho roku.

  • Je dosti nepravděpodobné, že dopis, o kterém by se vědělo, že nepochází od Pavla, by se dostal do křesťanského kánonu (viz [7]). Navíc církevní otcové, kteří za něco stáli (co se týká křesťanské autority či schopnosti vyučovat), a věděli, že budou čteni (či chtěli být čteni), vždy psali své dopisy sami za sebe – nestyděli se za autoritu sebe sama, dokonce ani během prvního století našeho letopočtu.

  • Není pravda, že by se teologie listu Efezským až zas tak lišila od jiných Pavlových dopisů: Ef 4,17-19 má velmi silnou paralelu s Římanům 1,18-32; dále Ef 4,22-24 má klíčovou paralelu s oddílem Římanům 12,1-2 (oddíly klíčové v listu Římanům i v listu Efezským). John Stott ([2]) uvádí, že tři verše Ef 2,1-3 jsou mnohem podrobněji rozvinuty ve třech celých kapitolách Římanům 1–3.

    Dále termín "nové stvoření" (Ef 2,10.15; Ef 4,24) je blízký 2.listu Korintským 5,17. "Řád v domácnosti" není pouze v Ef 5,22--6,9, ale také v Kol 3,20--4,1. Vidíme tedy společné klíčové myšlenky s ostatními Pavlovými dopisy.

  • Na rozdíl od Petra Pokorného ([4], str. 8) si nemyslím, že existuje rozpor mezi Římanům 6 (teprve budeme vzkříšeni) a Efezským 2 (v Kristu jsme už nyní vzkříšeni) – tato dvě místa lze sladit poukazem na různé pohledy na vzkříšení: Ef 2 mluví o vzkříšení v duchovním smyslu, Římanům 6 o vzkříšení ve fyzickém smyslu.

  • Na klíčových listech dopisu Efezským se objevují výzvy k pravdě (Ef 1,13; 4,15.21.24.25; 5,9; 6,14). Pro mne osobně je nepřijatelné autorovo vyzývání k pravdivosti a pravdě, pokud by současně lhal v totožnosti sebe sama, svého poslání a své situace, ke které se v průběhu listu znovu a znovu vyjadřuje (Ef 1,1; 3,1-13; 4,1; 6,19-22) – toto je pro mne nejdůležitější argument přijmout Pavlovo autorství, který vyplývá z rozboru textu. Je pro mne nepřijatelné, že by někdo natolik vyzýval k pravdě, a současně na tolika místech promyšleně budoval mylnou informaci o autorovi dopisu – tento důvod by určitě hrál roli v tom, že raná církev by dopis do svého kánonu autoritativních spisů nezařadila.
Je důležité si uvědomit, že kniha Efezským neobsahuje žádné osobní pozdravy, ve srovnání například se šestnáctou kapitolou dopisu Římanům (kontrast je o to větší, že víme, že dopis Římanům byl napsán v době, kdy Pavel v rámci své misijní činnosti ještě v Římě nebyl – zatímco list Efezským byl napsán poté, co Pavel v Efezu strávil tři roky!). Toto mlčení lze vysvětlit tak, že Pavel nezamýšlel tento dopis poslat na jedno místo, ale zamýšlel jej jako dopis okružní, shrnující základy křesťanství a povzbuzující křesťany na různých místech. V mnoha nejstarších opisech tohoto listu se spojení "v Efezu" v prvním verši nevyskytuje (a Petr Pokorný (viz [4], komentář k verši Ef 1,1) uvádí, že tento první verš velmi dobře dává smysl i bez vsuvky "v Efezu": "svatým, kteří jsou také věrní v Kristu Ježíši"). Dobrým pohledem na tuto situaci je to, že Pavel (asi z vězení v Římě) posílá Tychika, aby ten prošel některá místa, kde Pavel na svých dřívějších cestách působil, a přitom povzbudil křesťany čtením tohoto dopisu. Název Efezským vznikl později v souvislosti s místem, kde byla jeho znalost nejvíce rozšířena.
následující: Efezským - obsah


Diskuse:


Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: