Julie Krbušková: Genesis
Genesis:

úvodem

Genesis 1--2
Genesis 3--5
Genesis 6--8
Genesis 9--12
Genesis 13--16
Genesis 17--19
Genesis 20--22
Genesis 23--25
Genesis 26--28
Genesis 29--31
Genesis 32--36
Genesis 37--47
Genesis 48--50

chronologie
stručně obsah
poselství
promluvy
přehled literaturyGenesis 1-11, čtyři úhly pohledu: (d) Boj


Břeťa Fajmon, 18.5.2014

Toto je čtvrté zamyšlení nad stránkami biblické knihy Genesis z pohledu křesťana. Citované verše z Bible jsou uvedeny v Českém ekumenickém překladu (ČEP).

Poslední klíčový motiv, o kterém bych se rád zmínil nad kapitolami Genesis 1-11, je motiv boje.
  • Genesis 2,15-17: Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. A Hospodin Bůh člověku přikázal: "Z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti."
Možná v těchto slovech je ukryt první náznak boje - v tom, že člověk má střežit Hospodinovu zahradu, je možná ukryto, že bude někdo, kdo se bude snažit ten harmonický život v zahradě Eden narušit. Boj je tedy úkolem, který Bůh člověku svěřil. Druhá myšlenka na základě těchto slov: boj možná souvisí s životem. Člověk má bojovat za život, prohra v tom boji souvisí se smrtí.
  • Genesis 3,1-6: Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: "Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?" Žena hadovi odvětila: "Plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: - Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli.-" Had ženu ujišťoval: "Nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé." Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl.
Z tohoto popisu prvního boje člověka s Hospodinovým protivníkem, satanem, je vidět jedna věc: bez ohledu na to, kde se tam ten had vzal, bylo Hospodinovým záměrem, aby člověk tento boj vybojoval. Bůh učí lidi bojovat se zlem, ale jisté boje musí lidi vybojovat sami, Bůh je neudělá za ně. Možná by se dalo též říct, že toto povolání člověka bojovat za dobré věci, obstát v jistých věcech, nenechat se nalákat lží, je součástí života k obrazu Boha, ke kterému byl člověk stvořen. Máme bojovat se zlem na základě těch rad a vodítek, které řekl Bůh. Bůh řekl lidem, že pokud pojedí ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého, propadnou smrti -- a člověk tak měl obstát před hadovou lží, že smrti nepropadnou.

V každém případě, bitva byla prohrána, člověk propadl smrti, a ponese to důsledky pro všechny další lidské generace. Přesto to není poslední slovo -- je to jen třetí kapitola Bible. Bůh totiž říká hadovi, svému nepříteli, který svádí lidi ke smrti:
  • Genesis 3,15: Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.
To je velmi důležitá věc, protože Bůh zde říká, že historie vesmíru není založená na dualismu - boji dobra se zlem - ale že jednou bude zlo, nepřítel Boha, který svádí k nespravedlivému jednání, naprosto poražen, bude mu rozdrcena hlava. Tj. člověk právě prohrál bitvu, ale válka se smrtí a nespravedlností ještě prohraná není. Naopak Bůh prorocky říká, že "símě ženy" jednou v tomto boji vyhraje. Takže lidé v tomto boji jednou zvítězí -- a přijde člověk, který nikdy nezhřeší, nikdy nebude jednat nespravedlivě, nikdy se nenechá svést k tomu, aby jednal v rozporu s tím, co řekl Bůh. A tím, co vybojuje, vyhraje válku. Jako křesťan věřím, že tímto člověkem je Ježíš Kristus.

Po prvním hříchu člověka (= jednání v rozporu s tím, co přikázal lidem Bůh) nastávají hříchy další, a ve čtvrté kapitole knihy Genesis čteme o záznamu vraždy mezi dětmi Adama a Evy: Kain zabil Ábela, protože Bůh Ábela přijal, projevil mu svou přízeň, kdežto Kaina Bůh nepřijal, protože Kain jednal nespravedlivě. Kain zabíjí Ábela, protože mu závidí, že ho Bůh přijal.
  • Genesis 4,6-7: I řekl Hospodin Kainovi: "Proč jsi tak vzplanul? A proč máš tak sinalou tvář? Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit; ty však máš nad ním vládnout."
Bůh jasně dává najevo (nejen Kainovi, ale i nám), že úkolem člověka je dále jednat spravedlivě, činit dobré -- bojovat s hříchem, jehož tendencí je nás ovládnout, zotročovat pro jistý styl jednání, který uráží Boha a nám bere život. Boj pokračuje, život je těžký, zjišťujeme, že nespravedlností v konečném důsledku žádný užitek pro sebe nezískáme. Cílem života nás lidí nemá být jen naprostý klídek a pohoda, ale vždy bude probíhat boj kolem nás i v našem srdci. Později (v Novém Zákoně) řekne Ježíš Kristus:
  • Matouš 6,31-33: "Nemějte starost a neříkejte: co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno."
Ježíš Kristus vyzývá lidi, aby především měli na mysli boj za spravedlnost, za život podle vodítek, které dává Bůh -- ve vztahu k Bohu, ve kterém je pro nás králem. Tim Keller k tomu dodává: Štěstí nikdy nenajdeme a nezískáme přímo -- štěstí je vždy a pouze jen vedlejším produktem toho, že o něco jiného usilujeme víc než o štěstí (youtube v angličtině, 6 min). "Ježíš nikdy (tato myšlenka viz Tim Keller) neřekl: Štastný bude ten, kdo hladoví a žízní po štěstí", ale řekl: "Šťastný bude ten, kdo hladoví a žízní po spravedlnosti (Matouš 5,6). A ještě Tim Keller: "Co ten text říká? Když budete hledat spravedlnost víc než štěstí, získáte obojí. Když ale budete hledat štěstí více než spravedlnost, nezískáte nic."

Apoštol Pavel později vybízí své posluchače k tomu, aby vytrvali v tomto boji, a stále jim připomíná, že protože existuje duchovní svět, tento boj má duchovní rozměr:
  • Efezským 6, 10-12: "svou sílu hledejte u Pána (Ježíše Krista), v jeho veliké moci. Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla."
Je docela rozumné hledat sílu u toho jediného, kdo ve svém boji vyhrál na všech frontách.

zpět na sérii: Promluvy z knihy Genesis


Diskuse:


Vstup do diskuse:

Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: