o autorech stránek
articles in English
rozhovor nad Biblí:

Genesis
Exodus
Žalmy

Matouš
Efezským
Zjevení

české překlady Bible
komentáře k Bibli
software pro čtení Bible
základní otázky:

Existuje Bůh?
Proč křesťanství?
poselství Bible
různá témata:

společnost
film, televize
souvislosti matematiky

povídky
recenze knih

drobnosti
teologická diskuse

učit se, učit se:

biblická hebrejština
biblická řečtina
matematika
Starší články:

2018
2017
2016

nejnovější příspěvky
do diskuse:


Břeťa 2018-12-09 21:01:14 Proč Bůh mlčí? (2): Myslím, že se jedná

Á-Ká 2018-12-06 19:00:00 Proč Bůh mlčí? (2): Na Pascalovu sázku

Karels 2018-05-12 07:49:05 Kurs biblické hebrejštiny: The interlinear NIV

Libor Diviš 2018-04-16 08:06:37 Software pro čtení Bible: Překladatele bible

Břeťa 2017-08-30 11:25:23 Zjevení 16: Přes léto jsem měl

Petr 2017-08-11 10:50:47 Zjevení 16: Moc děkuji za Váš č

Břeťa 2017-08-01 14:06:32 Předurčení nebo volba?: Lukáš Makovička nab

Břeťa 2017-06-12 16:20:15 Křest a Večeře Páně: Chápu důvody, proč

Novější články – rok 2018

Zjevení 18 – komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 7.10.2017; připraveno zejména na základě materiálu [2], str.278-286.

Celá kniha Zjevení je knihou kontrastů a jedním z největších kontrastů je rozdíl mezi nevěstou Beránkovou (představena v kapitole 12, dále se objevuje v kapitole 19) a nevěstkou neboli smilnicí (představenou v kapitole 17). Podrobněji se dozvídáme, že nevěsta Beránkova představuje ty, kdo jsou věrní Ježíši Kristu (Zj 14,4: následují Beránka, kamkoli jde), a žena smilnice představuje ty, kdo Boha následovat ve svém životě odmítají. Zatímco Zj 17,18 spojil obraz smilnice s obrazem města Babylonu, tak Zj 19 a Zj 21--22 spojí obraz nevěsty Beránkovy s obrazem nového Jeruzaléma, nebeského města. Celou knihu Zjevení bychom tedy mohli nazvat "svědectvím o dvou městech -- pozemském Babylonu a nebeském Jeruzalému". Kapitola 18 nyní do této skládačky obrazného poselství od Boha lidem přispívá svědectvím o zničení Babylonu.

Pokračovat ve čtení článku Zjevení 18 – komentářové poznámky

Zjevení 17 – komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 28.8.2017; připraveno zejména na základě materiálu [2], str.263-277.

Kapitoly 17 a 18 knihy Zjevení tvoří jeden celek a rozvinují podrobněji stručný zápis o vylití sedmé misky Hospodinova hněvu ze Zj 16,17-21. Klíčem k pochopení celého oddílu je Zj 17,18, kde obraz bezbožného města Babylon (obraz velikého města započatý ve Zj 11,8, které je ve 14,8 označeno jako Babylon) je spojen s obrazem ženy smilnice ze 17,1 nevěrné Bohu (toto spojení lze vykódovat i ze 17,5, ale 17,18 je srozumitelnější).

Zj 17,1-6: obraz ženy smilnice. Dříve, než se z verše 15 dozvíme, že mnohé vody jsou obrazem pozemských národů, je důležité si všimnout, že smilnice sedí na šelmě vykreslené ve Zj 13,1-10 a má sedm hlav a deset rohů podobně jako drak ve 12,3; tj. je odhaleno spojenectví smilnice, šelmy a Satana.

Pokračovat ve čtení článku Zjevení 17 – komentářové poznámky

Zjevení 16 – komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 20.5.2017; připraveno zejména na základě materiálu [2], str.255-262.

Zatímco časovou souhru obrazů budeme dále zvažovat při výkladu dalších kapitol 17, 18, 19, 20, nyní snad lze připomenout hlavní interpretační rozdíl mezi našimi třemi přístupy BP, UBP, IP při otázce
 • (otázka o) Kdy dojde k pohromám spojeným s miskami hněvu? A jak vykládat obsah těchto pohrom?
Budoucnostní přístup (BP 07), umírněný budoucnostní přístup (UBP 07): (ad otázka o) Rány sedmi misek nastanou v budoucnosti na konci historie lidstva těsně před návratem Ježíše Krista na zem. Obsah ran je pokud možno totožný s tím, jak jsou ve Zjevení 16 popsány: vředy na lidech, voda se promění v krev, apod.

Pokračovat ve čtení článku Zjevení 16 – komentářové poznámky

Zjevení 15 – komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 8.5.2017; připraveno zejména na základě materiálu [2], str.250-254.

Podle jednoho z pohledů na strukturu textu (podle [5], poznámky ke Zj 12,1) lze třetí velkou vsuvku či mezihru Zj 12,1 -- Zj 15,4 rozdělit, jak už to v knize Zjevení často je, když se chce zdůraznit úplnost či celkový pohled, na sedm pododdílů boje Ježíše Krista s jeho nepřáteli:
 • a) Zj 12: boj Mesiáše a Satana

 • b) Zj 13,1-10: šelma z moře neboli antikrist

 • c) Zj 13,11-18: šelma ze země neboli falešný prorok

 • d) Zj 14,1-5: Beránek a lid jím vykoupený ze země

 • e) Zj 14,6-13: tři andělé, kteří nesou poslední výzvu před Hospodinovým soudem

 • f) Zj 14,14-20: sklizeň země a soud nad nepřáteli Boha

 • g) Zj 15,1-4: vítězná píseň těch, kteří byli zachráněni před nepřáteli Boha
Pokračovat ve čtení článku Zjevení 15 – komentářové poznámky

Zjevení 14 – komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 10.4.2017; připraveno zejména na základě materiálu [2], str.240-249.

Zj 14,1-5 (Beránek a 144 tisíc na hoře Sijón: Prolínání obrazů v Janově vidění se stupňuje, a s tím roste i obtížnost výkladu. Kde se například nachází Beránek a 144 tisíc jeho věrných -- na hoře Sijón v Jeruzalémě (viz verš 1), nebo v nebi, vykoupeni ze země, zpívají novou píseň (viz verš 3)? Jan občas jiné věci viděl a jiné slyšel, ale stále se jednalo o stejný obraz, který jsme museli složit dohromady (Zj 5,5-6; 7,4.9) -- tj. hora Sijón je zde symbolem nebe. Vzhledem k tomu, že čísla 12 tisíc a 144 se objevují jak v kap.7, tak v kap.21, nejsoudržnější výklad by měl uzavřít, že se jedná stále o stejnou skupinu 144 tisíc, nikoli dvě různé skupiny, jednu na zemi a druhou v nebi. Pointou zde totiž je, že Beránek si svůj lid v dobách satanského pronásledování (kapitol 12 a 13) uchránil, neztratil se mu ani jeden z těch 144 tisíc označených pečetí v kap. 7 -- tedy primární pohled zde sahá až do nebe, kde veškerý vykoupený lid zpívá novou píseň.

Pokračovat ve čtení článku Zjevení 14 – komentářové poznámky

Šelmy ze Zjevení 13 dnes?


Břeťa Fajmon, 22.1.2017; článek je napsán v silné závislosti na audiopřednáškách Dona Carsona [26], předn.číslo 4-5; všechny biblické citace jsou převzaty z Českého studijního překladu, © 2009, Nadační fond překladu Bible.

I ti, co by chtěli vykládat biblickou knihu Zjevení (počínaje kapitolou 4) výlučně jako knihu popisující posledních tři a půl roku lidské historie na této zemi, musí poněkud změnit svůj přístup při čtení 1.Janova listu, kapitoly 2, verše 18:
 • Dítky, je poslední hodina; a jak jste slyšeli, že přichází Antikrist, tak se nyní již objevilo mnoho antikristů; podle toho poznáváme, že je poslední hodina.
Tedy Antikrist či falešný prorok bude možná jeden největší na konci, ale Jan nás vede k tomu, abychom si dali pozor na ty vlivy, které se odehrávají v našem životě.

Pokračovat ve čtení článku Šelmy ze Zjevení 13 dnes?

Zjevení 13 – komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 10.1.2017; připraveno zejména na základě materiálu [2], str.219-239.

Někdo jako Syn člověka je v Danieli, kapitole 7,13-14 představen následujícím způsobem (na motivy [5],str.728-729):
 • a) někdo podoben Synu člověka přichází na oblacích a předstupuje před trůn Věkovitého;

 • b) dostává od Věkovitého sílu, pravomoc a vládu;

 • c) je vysvětleno, co s pravomocí dělá: ujímá se vlády a uctívají jej všichni lidé, národy a jazyky; jeho krílovství je nepomíjivé a nebude zničeno.
Tento popis je ve Zjevení 1 odhalen jako popis Ježíše Krista, ve Zj 1--3 je znovu detailnější popis a charakter jeho současné i budoucí celosvětové věčné vlády.

Kapitola 13 knihy Zjevení představuje dvě jiné osobnosti, které jsou ďáblovými poskoky a antikristy (= jednají proti Ježíši Kristu):

Pokračovat ve čtení článku Zjevení 13 – komentářové poznámky

Starší články – archív 2016