o autorech stránek
articles in English
rozhovor nad Biblí:

Genesis
Exodus
Žalmy

Matouš
Efezským
Zjevení

české překlady Bible
komentáře k Bibli
software pro čtení Bible
základní otázky:

Existuje Bůh?
Proč křesťanství?
poselství Bible
různá témata:

společnost
film, televize
souvislosti matematiky

povídky
recenze knih

drobnosti
teologická diskuse

učit se, učit se:

biblická hebrejština
biblická řečtina
matematika
Starší články:

2018
2017
2016

nejnovější příspěvky
do diskuse:


Břeťa 2018-12-09 21:01:14 Proč Bůh mlčí? (2): Myslím, že se jedná

Á-Ká 2018-12-06 19:00:00 Proč Bůh mlčí? (2): Na Pascalovu sázku

Karels 2018-05-12 07:49:05 Kurs biblické hebrejštiny: The interlinear NIV

Libor Diviš 2018-04-16 08:06:37 Software pro čtení Bible: Překladatele bible

Břeťa 2017-08-30 11:25:23 Zjevení 16: Přes léto jsem měl

Petr 2017-08-11 10:50:47 Zjevení 16: Moc děkuji za Váš č

Břeťa 2017-08-01 14:06:32 Předurčení nebo volba?: Lukáš Makovička nab

Břeťa 2017-06-12 16:20:15 Křest a Večeře Páně: Chápu důvody, proč

Novější články – rok 2017

Zjevení 12 – komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 17.8.2016; připraveno zejména na základě materiálu [2], str.209-220.

V Janově vidění svědectví od Boha nyní nastává střih: od posledního dne tohoto světa při zaznění sedmé polnice (Zj 11,14-19) se nyní přesouváme zpět k narození Mesiáše, Ježíše Krista (Zj 12,5: žena porodila syna), tj. i budoucnostní přístupy výkladu, které trvají na tom, že vše z kapitol 6 až 22 se odehraje v krátkém období na konci budoucnosti, nyní musí kapitulovat a přiznat, že Zjevení 12 mluví i o událostech v historii a není zcela jasné, které z obrazů představují události, co se už odehrály, a které ještě ne.

Pokračovat ve čtení článku Zjevení 12 – komentářové poznámky

Zjevení 11 – komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 15.8.2016; připraveno zejména na základě materiálu [2], str.191-208.

Zj 11,1-13: Pokračuje vsuvka 10,1 - - 11,13, která se pravděpodobně odehrává paralelně s událostmi sedmi polnic. Jan je stále aktérem (postavou, která je součástí děje) této vsuvky -- v kapitole 10 byl vyzván, aby snědl svitek, nyní je vyzván, aby změřil chrám. V 11,3-13 Jan ze scény ustupuje a přicházejí dva svědkové, kteří prorokují = sdělují poselství od Boha všem lidem na zemi.

Výkladové přístupy zde odpovídají na rámcové otázky (označení h,i,j v souladu s "číslováním" otázek různých přístupů):
 • h) Co znamená změření chrámu v 11,1-2 a o jaký chrám se jedná?

 • i) Kdo jsou dva svědkové v 11,3-13?

 • j) Jak rozumět časovému intervalu dvaačtyřicet měsíců z 11,2, který je stejně dlouhý jako 1260 dní v 11,3?
Pokračovat ve čtení článku Zjevení 11 – komentářové poznámky

Obsahuje kniha Zjevení dobrou zprávu?


Břeťa Fajmon, 4.7.2016

Biblická kniha Zjevení Janovo je možná tou nejkrvavější a nejohnivější knihou v Bibli. Jan, který zjevení obdržel, i další Hospodinovi služebníci jsou v ní vyzváni, aby dál nesli její poselství všem lidem. Obsah knihy Zjevení je hrozivý, a proto se oprávněně můžeme ptát, zda v ní existuje i povzbuzení či zpráva, která je dobrá.

Krátká odpověď: Ano

 • a) Má smysl náš současný život, naše boje i těžkosti. Lidé jsou v knize Zjevení vyzváni, aby sloužili Bohu -- aby zvážili, k jakým záměrům je Bůh stvořil, žili podle nich a vytrvali.

 • b) To vše (v bodu (a)) má smysl, protože konec bude dobrý. Dobro nebude přemoženo zlem, naopak vymýtí zlo ze své blízkosti. Radost nebude přemožena smutkem, naopak Bůh setře slzy těch, pro které přijde a vezme je do svého nového nebe a země. Spravedlnost nebude přemožena bezprávím, naopak bude uplatněna a uskutečněna v plnosti.
Pokračovat ve čtení článku Obsahuje kniha Zjevení dobrou zprávu?

Zjevení 10 – komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 12.6.2016; připraveno zejména na základě materiálu [2], str.185-190.

Mezi zatroubením na šestou (Zj 9) a sedmou polnici (Zj 11,15-19) nyní následuje vsuvka v délce téměř dvou kapitol (10,1 až 11,14). Podobně jako předchozí vsuvka (Zj 7) mezi rozlomením šesté a sedmé pečeti, i tato vsuvka se týká církve = svatých -- Hospodinových služebníků a proroků.

Zj 10,1-4: Jan vidí silného anděla, který sestupuje na zem. Anděl má výzor jako Ježíš Kristus v první kapitole (1,7.15-16), protože je to Kristův anděl, ale též je nad jeho hlavou duha stejně jako kolem trůnu Boha Otce (4,3) -- přichází tedy z pověření Boha Otce i Boha Syna. Jednu nohu klade na pevninu (zemi), druhou klade na moře -- to je obraz autority a dopadu andělovy mise na celý svět, tj. zemi i moře.

Pokračovat ve čtení článku Zjevení 10 – komentářové poznámky

Zjevení 9 – komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 14.5.2016; připraveno zejména na základě materiálu [2], str.179-184.

Pátá polnice = první běda (Zj 8,13 - - 9,11): Zatímco první čtyři polnice vyvolaly události, které měly dopad na životní prostředí člověka, dopad posledních tří se týká přímo lidí. Proto tyto polnice nesou ještě označení "běda", protože jejich vliv je hodně intenzivní.

Většina vykladačů se shoduje v tom, že pátá polnice vyvolá (či vyvolává) útok démonského světa, protože tmavý dým a temnota symbolizuje démonské bytosti a síly (Kol 1,13). Hvězda spadlá z nebe představuje buď Satana jako vládce těchto démonů, nebo jiného anděla seslaného s úkolem otevřít propast. Útok kobylek nastal v osmé egyptské ráně (Ex 10,4), ale nyní v knize Zjevení je jasné, že kobylky jsou obrazem démonských sil, protože útočí na lidi, a to na ty, kdo nejsou označeni Božím jménem (= kdo nepatří Bohu a neslouží mu ... viz Zj 7).

Pokračovat ve čtení článku Zjevení 9 – komentářové poznámky

Zjevení 8 – komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 29.4.2016; připraveno zejména na základě materiálu [2], str.164-178.

Bez ohledu na časování událostí kapitol 6 až 22 (představení tří výkladových přístupů viz poznámky ke kapitole 7), většina vykladačů se shoduje na tom, že sedm polnic, na které je troubeno v dalším obrazu, jenž vidí apoštol Jan po obrazu otevírání svitku, jsou odpovědí na modlitby pronásledovaných svatých ve Zj 6,10 (souvislost je vidět i ve Zj 5,7) -- protože v 8,3-4 dým kadidla společně s modlitbami svatých byl přijat u Boha, v 8,5 pak anděl do téže kadidelnice, která před Boha přednesla hořící vůni, nabere další oheň a svrhne jej na zem (tj. oheň, který přináší modlitby před Boha, je použit jako nástroj soudu, a skutečně události následujících šesti ze sedmi polnic jsou spojeny s ohněm). Ross Taylor ([2], str.174) zde dodává, že v 8,3 je zmínka o modlitbách všech svatých, nejenom mučedníků -- a všichni svatí se modlí modlitbu "přijď tvé království, buď vůle tvá"; tj. polnice jsou počátkem Hospodinových soudů, které předznamenávají příchod jeho království.

Pokračovat ve čtení článku Zjevení 8 – komentářové poznámky

Ježíš Kristus a hebrejské svátky


Břeťa Fajmon, 14.4.2016, připraveno v silné závislosti na materiálu [2], str.171-173; všechny biblické citace jsou převzaty z Českého studijního překladu, © 2009, Nadační fond překladu Bible.

V Leviticu 23 najdeme přehled všech hebrejských svátků, které Hospodin povolal k dodržování a slavení lid Izraele ve 2. tisíciletí př.n.l. Všechny z těchto svátků mají určitý vztah i k Nové smlouvě a k Ježíši Kristu.

„Toto jsou Hospodinovy svátky, které budete svolávat, svatá shromáždění – to jsou mé svátky“ (Leviticus 23,2).

Pokračovat ve čtení článku Ježíš Kristus a hebrejské svátky

Zjevení Janovo 7,1 - - 8,1 – komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 4.4.2016; připraveno zejména na základě materiálu [2], str.151-163.

Hlavní tři cykly pohrom v knize Zjevení:
 • i) sedm pečetí (Zj 6,1 - - 8,1): cílem tohoto cyklu pohrom je (podrobnější poznámky viz zejména kapitola 6) pravděpodobně to, že Pán Bůh chce prozkoušet víru lidí, aby je přivedl k pokání a zjistil, zda jim na něm záleží nebo ne. Záleží na tom, jak se chováme v různých pohromách a těžkostech, které přicházejí na tento svět (a ve kterých zahyne čtvrtina lidí). Otázka umučených při rozlomení páté pečeti (Zj 6,9-11), zda Bůh opravdu hodlá nastolit ve vesmíru svou spravedlnost, je zodpovězena (třebaže zatím částečně) při šesté pečeti, kdy Ježíš Kristus přichází se svým soudem (Zj 6,12-17) na ty, kdo jednají proti němu a jeho právu.
Pokračovat ve čtení článku Zjevení Janovo 7,1 - - 8,1 – komentářové poznámky

Zjevení Janovo 6 – komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 31.3.2016; připraveno zejména na základě materiálu [2], str.138-150.

Bezhříšný Beránek, jediný člověk, který byl hoden vzít od Boha svitek se sedmi pečetěmi, začíná tyto pečeti jednu po druhé otvírat -- svitek obsahuje pravděpodobně Boží plán pro tento vesmír, který spočívá v ukončení starého a vytvoření nového světového řádu. Po rozlomení každé z pečetí dojde k určitým událostem, tj. svitek napsaný Bohem má velkou moc. Je otázkou, zda tyto události tvoří hlavní obsah svitku, nebo zda jsou jen určitou předehrou ke skutečnému hlavnímu chodu plánu, který se začne odehrávat až po rozlomení poslední, sedmé pečeti. To v této chvíli není jasné, ale nehraje to takovou roli, protože pozornost vypravěče Jana i posluchačů či čtenářů poutají věci, které se dějí při otvírání pečetí.

Rozlomení první pečeti: V tomto bodě začínají první podstatné různice ve výkladech -- Ross Taylor ([2],str.139-143) uvádí pět možných výkladů totožnosti a role bílého jezdce apokalypsy, na tomto místě uveďme jen tři nejpodstatnější:

Pokračovat ve čtení článku Zjevení Janovo 6 – komentářové poznámky

Zjevení Janovo 5 – komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 24.3.2016; připraveno zejména na základě materiálu [2], str.131-137.

Starosmluvní odkazy zaměřené na Ježíše Krista:
 • a) Lev z kmene Judova (Zj 5,5): Je to obraz Mesiáše z knihy Genesis 49,9, který bude bojovat za Boží lid.

 • b) kořen Davidův (Zj 5,5): Jedná se též o obraz Mesiáše (Iz 11,1-10), který bude bojovat za Izrael i ostatní národy -- nastolí spravedlnost a Boží vládu mezi lidmi a v celém stořeném světě.

 • c) zabitý Beránek (Zj 5,6): Tento obraz naráží na dva starosmluvní texty, Exodus 12,3-21 (beránek pesachu, který byl zabit, aby mohly být ušetřeny životy prvorozených dětí Izraele; novosmluvní citace ukazuje na oběť života Ježíše Krista, který jako nevinný člověk svou smrtí způsobil, že mohou být ušetřeny životy nás, co jsem přišli či přijdeme v modlitbě k Bohu a poprosíme ho o milost), a dále Izajáš 53,3-7 (kde Hospodinův služebník svou smrtí získá spravedlnost a uzdravení pro Boží lid; novosmluvní citace ukazují na Ježíše Krista jako na dokonalého služebníka, který vykonal a uvede do naplnění veškeré plány Boha se záchranou lidí pro Boží království a život ve spravedlnosti).
Pokračovat ve čtení článku Zjevení Janovo 5 – komentářové poznámky

Zjevení Janovo 4 – komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 17.3.2016; připraveno zejména na základě materiálu [2], str.123-130.

Poznámka k chronologickým záležitostem přechodu mezi třetí a čtvrtou kapitolou:
 • a) Ještě k vidění někoho jako Syna člověka, který se prochází mezi zlatými svícny (Zj 1,13 - - 3,21): Toto vidění se netýká výhradně minulosti, ale fakta z něj jsou skutečností až do druhého příchodu Ježíše Krista na tuto zem: Ježíš Kristus se neustále prochází mezi svými sbory zde na zemi, je s nimi skrze Ducha svatého a povzbuzuje je a napomíná, aby vytrvali ve svém svědectví o Něm svým životem.
Pokračovat ve čtení článku Zjevení Janovo 4 – komentářové poznámky

Zjevení Janovo 3 – komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 4.2.2016; připraveno zejména na základě materiálu [2], str.114-122.

Tři důležitá slova třetí kapitoly:
 • ho nikón = ten vítězící, ten, kdo vítězí: Klíčové slovo obsažené v každé ze sedmi zpráv, má povzbudit křesťany ve věrnosti dnes tak, že jim ukazuje odměnu v budoucnu. Klíčové slovo knihy Zjevení: Bůh, Syn i Duch svatý povzbuzují knihou Zjevení církev, aby dneska vítězila. Slovo je užito bez předmětu (zpravidla překlad "vítězí") i s předmětem (obvykle překlad "přemáhá", např. Jan 16,33: Ježíš říká: Já jsem přemohl svět; Zjevení 13,7: šelma přemohla svaté). Ross Taylor ([2], str.17) říká, že knihu Zjevení lze považovat za rozšířený komentář k větě z listu Římanům 8,37: V tom všem dokonale vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. Odtud i název knihy [3]: Více než vítězové.
Pokračovat ve čtení článku Zjevení Janovo 3 – komentářové poznámky

Zjevení Janovo 2 – komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 26.1.2016; připraveno zejména na základě materiálu [2], str.94-113.

Tři nepřátelé církve zdůraznění v knize Zjevení (nesmíme si myslet, že Zjevení má jiný obsah či poselství než zbytek Nové smlouvy: jsou zde stejní nepřátelé jako v Ef 2,1-3):
 • smilnice Babylon: ta reprezentuje dva klasické nepřátele z Ef 2,1-3, a sice tělo a svět (svět láká naše tělo k pohodlí a sestoupení z cesty, po které šel Pán Ježíš ... díky tomuto vztahu nemá smysl dělit tyto dva nepřátele do dvou odrážek); smilnice Babylon (Zj 14,8; pak kapitoly 17 a 18) představuje lidi, kteří odmítají Boha a jeho právo na náš život -- "smilnice" proto, že odmítá vzdávat čest Bohu Bible a chce "smilnit" s jinými Bohy a představami o životě, které Bůh Bible označuje za hříšné.
Pokračovat ve čtení článku Zjevení Janovo 2 – komentářové poznámky

Desatero v souvislostech


Břeťa Fajmon, 21.1.2016

Tento článek rozvíjí základní poznámky k Exodus 20 a navazuje na předchozí tři články v této sérii na téma vztahu mezi Starou a Novou smlouvou.

Slova Desatera jsou slova, která lid Izraele slyšel promluvit Hospodina. Jsou to klíčová slova Tenaku, křesťany označovaného jako Stará smlouva, protože ta byla nahrazena Novou smlouvou s lepšími zaslíbeními. Nicméně protože je vyslovil Bůh, měli bychom jim věnovat zvýšenou pozornost.

Zajímavým textem srovnávajícím Starou a Novou smlouvu je kniha Johna Reisingera Kamenné desky (druhý z materiálů [32]), která upozorňuje na řadu biblických veršů vyjasňujících vztah mezi Desaterem kdysi a dnes či mezi Starou a Novou smlouvou. Věnujme se nyní některým z těchto souvislostí.

Pokračovat ve čtení článku Desatero v souvislostech

Exodus 20 – komentářové poznámky


Břeťa Fajmon, 14.1.2016

Ex 20,1-17: Tyto verše jsou označováný jako "deset slov" či "desatero přikázání" a jsou začátkem souboru instrukcí a pokynů, která řekl Hospodin lidu Izrael v kapitolách 20 až 31 knihy Exodus, Tyto instrukce jsou důležitým dalším krokem po vysvobození Izraele z Egypta -- byli vysvobozeni k životu s Bohem, a tak dostávají ukazatele o tom, co mají dělat jako "Hospodinovy děti" (kapitoly 20 až 23) a jakým způsobem bude Bůh přebývat uprostřed nich a oni se s ním setkávat (kapitoly 25 až 31, a tyto instrukce pak pokračují skrze celou další biblickou knihu Leviticus a budou ukončeny až v desáté kapitole následující knihy Numeri).

Pokračovat ve čtení článku Exodus 20 – komentářové poznámky

Starší články jsou rozděleny do jednotlivých rubrik